АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Граматична структура і зразок мовлення

Читайте также:
 1. B) социально-стратификационная структура
 2. HI. Лакан: структура детерминации
 3. I. Структура интеллекта
 4. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 5. IV Структура АИС. Функциональные и обеспечивающие подсистемы
 6. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 7. VIII. Формирование и структура характера
 8. А. Лінійна організаційна структура
 9. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 10. Автоматическое порождение письменного текста: определение, этапы, общая структура системы порождения
 11. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 12. Адхократическая структура

Зміст навчання граматики

Граматичний матеріал Граматичні навички
■ активний граматичний мінімум, ■ пасивний граматичний мінімум. ■ репродуктивні (говоріння, письмо), ■ рецептивні (аудіювання, читання).

В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища, а спеціально відібраний граматичний мінімум,який складається з активного та пасивного граматичного мінімуму:

Шкільний граматичний мінімум

Активний граматичний мінімум Пасивний граматичний мінімум
■ для вираження власних думок в усній (говоріння) чи письмовій (письмо) формах; ■ для розуміння чужих думок, сприйнятих в усній (аудіювання) чи письмовій (читання) формах. ■ для розуміння чужих ду­мок, сприйнятих в усній (аудіювання) чи письмо­вій (читання) формах.

Щоб сприймати і розуміти думки інших людей, необхідно володіти як активним, так і пасивним граматичним мінімумом.

Граматичні навички мовлення, як і всі інші, повинні характеризуватися такими ознаками, як автоматизованість, гнучкість та стійкість і формуватися поетапно.

Сформованість репродуктивної граматичної навички - одна з передумов функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі. Щоб здійснити свій комунікативний вибір, той, хто говорить/пише, має спочатку вибрати граматичну структуру (ГС), яка б відповідала даній ситуації мовлення. Обрану ГС потрібно оформити відповідно до норм даної мови (синтаксичні та морфологічні особливості ГС). Вибір та оформлення ГС здійснюються паралельно: засвоюючи форму, учень повинен мати певний комунікативний намір (запитати, попросити, заперечити тощо).

Сформованість рецептивноїграматичної навички - одна з передумов функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній та письмовій формах. В цьому випадку першою операцією у формуванні рецептивної граматичної навички є сприймання звукового або графічного образу ГС, що супроводжується розпізнаванням граматичних форм та співвіднесенням їх з певним значенням.

Граматична структура і зразок мовлення

Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про дану структуру; їх називають граматичними сигналами, а структуру відповідно розглядають як механізм сигналів, щослужать для передачі певних значень.Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру, яка відбиває певні зв'язки між її компонентами. Розрізняють

п'ять рівнів мовленнєвих одиниць:

Рівень словоформи (слово в граматичній формі) Рівень вільного слово­сполучення Рівень фрази / речення Рівень понадфразової єдності (відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно самостійний) Рівень цілого тексту

Для навчання граматичного матеріалу вагомими є перші чотири рівні, тому що на рівні тексту навички мають вже функціонувати, а не формуватись.

Питання: Як зобразити структуру мовленнєвих одиниць різних рівнів у навчальному процесі?

Відповідь: за допомогою

v вербальних правил (описових і правил інструкцій);

v моделей-схем і, нарешті,

v мовленнєвих зразків.

Правило-інструкція:

Щоб побудувати речення з дієсловами з відокремлюваними префіксами у Präsens, Imperfekt необхідно поставити відокремлюваний префікс в кінці речення. Приклад:...

Модель-схема:

Модель-схема ГС спеціального запитання у Present Simple (рівень фрази):

Трикутник означає питальне слово, маленьке коло — допоміжне дієслово, квадрат — підмет, велике коло — першу форму смислового дієслова

Найпоширенішим способом організації одиниць мовлення з метою засвоєння їх структури є зразки мовлення (ЗМ).

ЗМ - це типова одиниця мовлення, що служить опорою для утворення за аналогією інших одиниць мовлення, які мають таку саму структуру. ЗМ рівня словоформи, словосполучення і речення:


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)