АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема №10 Реанимация

Читайте также:
  1. Реанимация пострадавшего
  2. Реанимация, начатая в первые три минуты после остановки кровообращения, дает положительные результаты в 15–18 раз чаще, чем в последующие 1–2 минуты.

217! ӨЖР жүргізуде ересектердегі компрессия ара катынасы құрайды:

* 15 : 2

*+ 30 : 2

* 60 : 2

* 10 : 1

* 30:1

 

218 ! Реанимацияда тыныс алуды қалпына келтірудің ең нәтижелі әдістерінің бірі:

* тыныс алу аналептиктарын енгізу

* Сильвестр, Шеффер бойынша тыныс алу

* Куссмауль тынысы

*+ трахея интубациясы және ӨЖЖ

* бронхоскопия

 

219! Клиникалық өлімнің белгілері:

*+ тыныс алудың тоқтауы ,естің болмауы , қарашықтың кеңеюі ,карашық рефлексінің болмауы, ұйқы артериясында пульстің болмауы, бозару акроцианоз

* лихорадка

* тыныстың патологиялық типтері

* ұстамалар

* кеуде қуысының тыныс алу және тыныс жығарудың нәтижелі экскурсиясы

 

220! Жүректің тоқтауынан кейін қанайналымның қалпына келуіндегі қарапайым және қолжетімді көрсеткіштер:

*+ тері және шырышты кабаттын түсінің өзгеруі,кеуде қуысының тыныс алу және тыныс шығарудың нәтижелі экскурсиясы, жүрек қызметінің қалпына келуі,қарашықтың тарылуы

* естің пайда болуы

* диурездің қалыптасуы

* тыныстың тоқтауы ,естің болмауы, қарашықтың кеңеюі ,қарашық рефлексінің болмауы, ұйқы артериясындағы пульстің тоқтауы, бозару және акрацианоз

* 2 мин жүрекке тікелей емес массаждан кейінгі ұйқы артериясындағы пульстің болмауы

 

221! Тікелей емес массаждың нәтижелі көрсеткіштері болып табылады :

*+ бет терісінің және шырышты қабаттың қызғылттануы , ұйқы артерияда және кәрі жілік артериясында пульстің пайда болуы , қарашықтың тарылуы, АД - 80-70 мм с.б.

* жүрек фибрилляциясы

* буын рефлекстердің қайта қалпына келуі* 2 мин жүрекке тікелей емес массаждан кейінгі ұйқы артериясындағы пульстің болмауы

* ұйқы артериясында пульстің анықталмауы

 

222! «Жасанды» тыныс беру ережелерінің бірі :

*+ науқасты қатты жерге жатқызу ,мойын аймағын,кеуде қуысын,денені денеге бататын киімдерден босату , науқастың басын шалқайтып және тыныс жолдарының өткізгіштігіне көз жеткізу.

* науқасты жұмсақ жерге жатқызу, науқасқа герметикалық ережелерді сақтай отырып мұрын және ауыз арқылы форсирленген тыныс беру

* науқастың кеуде қуысының қозғалысына көзбен бақылау жасамау

* 1 мин 30 жиілікте ӨЖЖ беру

 

223! Жүрек дефибрилляциясына көрсеткіш :

* ұйқы артериясында пульстің анықталмауы

* 1 мин ішінде жүрекке тікелей емес массаждың тиімсізділігі

* қарашықтың максимальді кеңеюі

*+ ЭКГда жүрек фибрилляциясының тіркелуі

* естің және тыныстың болмауы

 

224! Детоксикация әдістеріне кіреді:

*+ форсирленген диурез ,гемодиализ

* электрод қойарда денені ылғалдау

* тұрақты нейролептиктерді енгізу

* трахея интубациясы

* амиодарон енгізу

 

225! Қайтымсыз жағдайды дамытудағы маңыздысы

*+ гипоксияның аралас формасы ,микроциркуляцияның бұзылулары

* паренхиматозды мүшелердің қызметінің бұзылулары

* бактериалды интоксикация

* тыныстың қалпына келуі

* тері және шырышты қабаттың қызаруы

 

226! Сафардың үштік әдісі қолданылады :

‡агрузка...

*+ тіл түбінің түсуінің алдын алу

* асқазан асирациясын алдын алу

* тыныс жолдарынан бөгде затты алу

* мойын омыртқасының стабилизациясы

* қанайналу тоқтауын алдын алу

 

227! Жүрекке тікелей емес массаждың тиімділігі

*+ кеуде қуысына компрессия кезінде ұйқы артериясында пульстің пайда болуы

* қабырға сынуы

* кәрі жілік артериясында пульстің анықталмауы

* ұстаманың пайда болуы

 

228! Ауруханаға дейінгі өкпе-жүрек реанимациясын жүргізудің нәтижелілігінің белгісі:

* компрессия кезіндегі ұйқы артериясындағы пульсацияның болмауы

*+ жүрек қызметінің қалпына келуі

* естің қалпына келуі

* «мысық қарашығы» симптомы

* интубация немесе трахеостомия қажеттілігі

 

229! Детоксикация әдістеріне кірмейді:

* форсирленген диурез

* гемодиализ және плазмоферез

* гемо- және плазмосорбция

*+ УФО және қанның лазермен сәулеленуі

* ионалмастырушы смолдарды қолдану

 

230! Дефибриллятордың сырқы электродтарын қою реттілігі:

* бірінші электрод – оң жақтан 5-і қабырға аралық , екіншісі – жүрек ұшы проекциясында.

* бірінші электрод – оң жақтан 4і қабырға аралық, екінші – жүрек ұшы проекциясында.

*+ бірінші электрод – оң жақтан 2-і қабырға аралық бұғана асты, екінші – жүрек ұшы проекциясында.

* бірінші электрод – оң жақтан 2-і қабырға аралық бұғана асты, екінші –3і сол жақ қабырғаарарлық

* бірінші электрод – оң жақтан 3-і қабырға аралық , екінші – жүрек ұшы проекциясында.

 

231! Жүрек -өкпе реанимациясына көрсеткіш:

*+ барлық клиникалық өлімде және әдісті жүргізу кезінде өлім жағдайы, реанимацияға қарсы көрсеткіш анықталынады

* науқасқа көрсетілгенде интенсивті терапияны толық комплексте қолдану кезінде өлім дамыса және кенетен болған бірақ инкурабильді нағыз медициналық аурумен байланысты

* науқастың терминальді сатыдағы созылмалы ауруы кезінде және сондайақ реанимацияға деген үмітсіздік пен перспективтілік ауру тарихында ертерек тіркелу керек (мұндай ауруларға көбінесе қатерлі жаңа түзілімдердің соңғы сатылары, инсульттің ауыр формасы және өмірге қауіпті жарақаттар жатады);

* егер де жүрек тоқтауы 25 минуттан асқан болып анықталса (қоршаған ортаның қалыпты температурасы кезінде);

* егер науқас реанимациялық шаралардан ертерек бас тартса заңға сәйкес тіркелуі қажет.

 

232! Белсенді эвтаназия:

*+ бұл науқастың келісімімен немесе науқастың келісімінсіз өлім түрі .Дәрігердің активті іс- әрекеттерін ойластыруы немесе «толтырылған шприц әдісі»деп аталады

* бұл ауыр ем әдістерін шектеу және науқастың ауыр жағдайдағы өмірін ұзартатын бірақ оны құтқара алмайтын жағдайды «кейінге қалтырылған шприц әдісі» деп аталады.

* көмекті мамандандырылмағандар көрсетеді

* көмекті арнайы мамандар көрсетеді

* биологиялық өлім констатациясы

 

233! Белсенсіз эвтаназия:

* көмекті мамандандырылмағандар көрсетеді

* көмекті арнайы мамандар көрсетеді

* биологиялық өлім констатациясы

*+ бұл ауыр ем әдістерін шектеу және науқастың ауыр жағдайдағы өмірін ұзартатын бірақ оны құтқара алмайтын жағдайды «кейінге қалтырылған шприц әдісі» деп аталады.

* бұл науқастың сұрауы бойынша немесе онсыз ойластырылған умертвелиниясы.Дәрігердің активті іс- әрекеттерін ойластыруы немесе «толтырылған шприц әдісі»деп аталады

 

234! Жұтқыншақтың сақина тәрізді және қалқанша безі шеміршегінің аралығындағы ортаңғы байламның ажырату арқылы жүргізілетін әдісі

* Трахеотомия

*+ Коникотомия

* Лоботомия

* Торокотомия

* Лапаротомия

 

235! Инфузионды-трансфузионды терапияның адекватты көрсеткіші:

*+ беткей веналарының толуы және тері қабатының қалыпты температурасы

* кеуде ішілік қысымның жоғарлауына байланысты вена ағысының бұзылысы

* интубация немесе трахеостомияға көрсеткіш

* жүрек ұшында систолалық шудың пайда болуы

* ЭКГда жүрек фибриллясының тіркелуі

 

236! Миокардтың қозу процесінің мақсатымен жүрек аймағына қысқа әсерлі электрлік разрядты қою:

* Электрокардиография

* токпен шокты терапия

*+ Электрлік дефибрилляция

* кардиальды соққы

* Эхокардиография

 

237! Жүректің электрлік дифибриллясына көрсеткіш:

* жүрек гликозидтерімен улану

* синусты тахикардия

* 2 жылдан аса жыпылықтаушы аритмияның тұрақты формасы

* аритмия

*+ қарыншалық фибрилляция немесе жыпылықтау

 

238! Электрлік дефибрилляция ға қарсы көрсеткіш:

* қарыншалардың ұзаққа созылған пароксизмі және қарынша үстілік тахикардия

* фибрилляция немесе қарыншалар жыпылықтауы

*+ жүрек гликозидтерімен улану

* жүрекшелердің пароксизмінің жыпылықтауы минутына 300 рет жиілікпен

* Вольфф–Паркинсон–Уайт синдромымен науқас

 

239! «Ауыздан ауызға » әдісімен дем бергенде , реаниматор өз өкпесінен зақымданушыға үрлейтін ауада оттегі мөлшері қанша

*+ 16—18 %

* 10-12%

* 8-10%

* 4-6%

* 30%

 

240! Құтқарушының тікелей емес массаж кезінде науқастың кеудесіне қолдың қою бағыты:

*+ семсер тәрізді өсіндіден екі саусақ көлденен жоғары

* семсер тәрізді өсіндіден екі саусақ көлденен төмен

* семсер тәрізді өсіндіден үш саусақ көлденен жоғары

* семсер тәрізді өсіндіден үш саусақ көлденен төмен

* кеуде шетінен

 

241! Кенет пайда болған жүрек тоқтауы кезінде терапия нені коррекциялауға бағытталуы керек:

*+ жүрек қозғыштығына

* тыныстық алколозға

* метаболикалық ацидозға

* метоболикалық алколозға

* кезбе нервтің тонусының жоғарлауына

№11Ағзаның өмірлік функциясының патофизиологиялық қайта қалпына келуі . Реанимациядан кейінгі ауру.

242! Қан айналым тоқтауына және гипоксияға сезімтал мүше

*+ бас миы

* жүрек

* бүйрек

* өкпе

* бауыр

 

243! Корригирленбеген ауыр гипоксия немесе қанайналымның тоқтауынан мидың қайта қалпына келмейтің зақымдануы қашан дамиды

*+ 3-5 мин

* 5-8мин

* 8-10мин

* 10-13мин

* 13-15мин

 

244 ! Дененің қалыпты температурасында клиникалық өлімнің ұзақтығы

*+5-6 минут

* 8-9

* 10-11

* 12-13

* 13-14

 

245! Қандай жағдайда клиникалық өлім 15—16 минутқа ұзарады.

* Гипертермия

*+ Гипотермия

* жүрек жеткіліксіздігі

* метаболизм бұзылыстары

* Гипоксия

 

246 ! РКАның клиникалық көрінісі қанша кезеңнен тұрады

* 2 кезең

* 3 кезең

* 5 кезең

*+4 кезең

* 6 кезең

 

247! Қай кезең науқастың клиникалық динамикасы мен лабораторлы көрсеткіштедің қайталамалы нашарлауына алып келеді

* I кезең (6–8 сағат реанимациялық кезеңнен кейін )

* II кезең (10–12 сағат реанимациялық кезеңнен кейін)

*+ III кезең ( реанимациядан кейін1-і — 2-і күннің соңында)

* IV кезең (реанимациядан кейінгі 3-і — 4-і күннен кейін )

* V кезең (реанимациядан кейінгі 5–7-і күндері)

 

248! Организмнің негізгі функциясының тұрақсыздығы сипатталады

*+ I кезең (6–8 сағат реанимациялық кезеңнен кейін )

* II кезең (10–12 сағат реанимациялық кезеңнен кейін)

* III кезең ( реанимациядан кейін1-і — 2-і күннің соңында)

* IV кезең (реанимациядан кейінгі 3-і — 4-і күннен кейін )

* V кезең (реанимациядан кейінгі 5–7-і күндері)

 

249! Гиперферментемияиен көрінетін «метаболикалық дауыл» кезеңі

* I кезең (6–8 сағат реанимациялық кезеңнен кейін )

*+ II кезең (10–12 сағат реанимациялық кезеңнен кейін)

* III кезең ( реанимациядан кейін1-і — 2-і күннің соңында)

* IV кезең (реанимациядан кейінгі 3-і — 4-і күннен кейін )

* V кезең (реанимациядан кейінгі 5–7-і күндері)

 

250! РКА ның қай кезеңінде қолайсыз жағдай дамиды

* I кезең

* II кезең

* III кезең

* IV кезең

*+ V кезең

 

251! РКА ағымының шешуші сатысы : бұл организм функцичсының асқынусыз сауығуы және тұрақтану кезеңі;немесе полиорганды жетіспеушілік синдромының өсуінен науқас жағдайының ары қарайғы кезеңде нашарлауы (СПОН)

* I кезең

* II кезең

* III кезең

*+ IV кезең

* V кезең

 

252! РКАның кең таралған кезеңі

*+ постаноксиялық (реанимациядан кейінгі) энцефалопатия

* кардиосклероз

* реанимациядан кейінгі бүйрек жетіспеушілік

* шокты өкпе

* естің бұлыңғырлануы

 

253! ОЖЖ клиникалық неврологиялық статусын анықтауда қолданатын әдіс

* Хачинстің ишемиялық шкаласы

* Розенның ишемиялық шкаласы

*+Глазг шкаласы

* Шахнович шкаласы

* Ханта және Хесса шкаласы

 

254 ! «Мидың өлімінің» патологиялық жағдайы байланысты

*+бас миының тотальді некрозымен

* бас миының бөліктік ишемиясымен

* аорта коарктациясымен

* естің тоқтауымен

* бас миының қарыншаларына қан құйылумен

 

255! Мидың өлімінің маңызды белгілері болып табылады

* гиперрефлексия

* ұйқы артериясында пульстің анықталмауы

* тыныстың тоқтауы

*+ қарашықтық реакцияның болмауы

* пароксизмалды тахикардия

 

256! «МИ өлімінің » негізгі зерттеу әдісі

* Доплерография

*+ЭЭГ

* ЭКГ

* бас миының КТ

* Велоэргометрия

 

257 ! «Ми өлімінің » белгілері

*+ бұл жүрек жұмысы сақталған және жасанды өкпе вентиляциясы кезінде ми функциясының толық және қайта қалпына келмейтін процесі

* соматикалық бұзылыстар

* жүрек жұмысының және бас миының бөліктік бұзылулары

* бас миының метаболизм бұзылыстары

* бас миының функциясының уақытша тоқтауы

 

258! Ми өлімінің алгоритмінде қанша кекзеңге бөлуге болады :

* 2 кезең

* 3 кезең

*+ 4кезең

* 5 кезең

* 6 кезең

 

259! Ми өлімінің рентгенорадиологиялық белгілері :

*+ бас миында некрозды ошақтардың анықталуы

* ми қарыншасының кеңеюі

* бас сүйек бағанының кішірейуі

* бас миының қабырғасының қалыңдауы

* Кальцификация және узурлар

 

260! Постгипоксиялық энцефалопатияның сатылары:

* Катаболикалық

*+ стабилизация сатысы

* Эректильді, торпидті

* Индукционды, каскадты

* Біріншілік,екіншілік

 

261! Ми өлуінің белгілері

*+ Кома апноемен бірге

* Жүрек тоқтауы

* Олигоанурия

* Бауыр жетіспеушілігі

* Пароксизмалды тахикардия

 

262! Бас миының өлуі кезінде жүргізілетін провокационды сынама

*+ аропинмен сынама, суықтық сынама, бемегридпен

* Тимол сынамасы, Нечепоренко сынамасы

* Глюкозотолерантный тесты

* Вассерман сынамасы

* Гепаринмен сынама

 

263! Корнеальді рефлекс-бұл

*+ қасаң қабықтың жарықтық тітіркендіргішке жаувптың болмауы

* науқастың аяқ бас бармағының тітіркендіргіш жаққа бұруы

* леп белгілі «парус симптомы»

* мимикалық бұлшықеттің гиперрефлексиясы

* жарық тітіркендіргішке птоздың пайда болуы

264! МИ өлімінің биохимиялық белгілері

* жұлын сұйықтығында ақуыздың анықталуы

*+ жұлын сұйықтығында және ми қан тамырлардың қанындағы лактат мөлшерінің көбеюі

* жұлын сұйықтығында глюкозаның жоғарлауы

* азот негіздерінің жоғарлауы

* АлТ, АсТ жоғарлауы

 

265! Бас миының персистирлеуші гипоперфузиясының патофизиологиялық механизмі болып табылады:

* гипоксия немесе АҚҚ жоғарлауы;

* эритроциттер деформатциясының төмендеуі;

*+эритроциттер деформациясының және АҚҚ жоғарлауы

* тромбоциттер агрегациясының белсенділігінің жоғарлауы;

* жасушалық перикапиллярлы ісінуінің дамуы

266! Организмге түсетін оттегі көлемінің қанша процентін ми қабылдайды:

* 5%

* 15%

*+ 25%

* 35%

* 50%

№12 Реанимация және кенет қанайналым тоөтауының интенсивті терапиясы. Жедел жүрек жетіспеушілігінің интенсивті терапиясы.

267! Миокардтың жиырылуы шакырады:

*+ қан қысымының жоғарлауы және жүрек камерасынан қанның лақтырылуы

* қан қысымының төмендеуі және оның жүрек камерасынан лақтырылуы

* қан қысымының жоғарлауы және сол жақ қарыншада қанның іркілуі

* қан қысымның төмендеуі және оң жақ қарыншада іркілуі

* регургитация

 

268! Қарыншалардың жиырылуында қысымның жоғарлауы кезіндегі қанның лақтырысы:

*+ оң жақ қарыншадан өкпе артериясына, сол жақ қарыншадан — аортаға

* оң жақ қарыншадан көктамырға

* оң және сол жақ қарыншадан аортаға

* оң және сол жақ жүрекшеден өкпе артериясына

* оң жақ жүрекшеден өкпе артериясына, ал сол жақ жүрекшеден – аораға

 

269! Аорта және өкпе артериясының клапандары:

* үш бұрышты

*+ жарты ай тәрізді

* екі жақты

* сызықты

* кубик тәрізді

 

270! Үлкен қанайналымның көктамырдағы орташа қан қысымы тен:

*+ 7 мм рт.ст.

* 6 мм рт.ст.

* 5 мм рт.ст.

* 4 мм рт.ст.

* 10 мм рт.ст.

 

271! Жүрек циклы- бұл:

* қарынша мен жүрекшедегі қысымның жоғарлауы.

*+ қарыншалар мен жүрекшелердің жиырылуы — систолалық және босаңсуы — диастолалық кезең болып табылады

* прите­кание крови, легко изменяющей свою вместимость

* қан қысымның жоғарлауы және жүрек камерасынан лақтырысы

* қан қысымның жоғарлауы және жүрек негізінен қанның лақтырысы

 

272! Қарыншаның босаңсуынан бастап,жарты ай тәрізді қақпашаның жабылуына дейінгі кезең

*+ протодиастоликалық кезең

* систолалық

* диастолалық

* диастоликалық кезең

* жүректік лақтырыс

 

273! Қарынша систоласының күш түсу уақыты:

* 0,05 с

* 0,03 с

*+ 0,08 с

* 0, 04 с

* 0, 2 с

 

274! Қарыншалық систола қанша фазадан тұрады:

*+ 2

* 4

* 3

* 1

* 5

 

275! Жүректің айдауыш функциясының толық тоқтауы аталады:

*+ фибрилляция

* миокард инфаркты

* ЖИА

* стенокардия

* миокардит

 

276 ! Жүрек тоқтауының кардиальді себептеріне жатады:

* жедел тыныс жетіспеушілігі;
* тыныс жолдарының обструкциясы;
* шок;

* жүрек жарақаты

*+ миокард инфаркты, жүректің ишемиялық ауруы;

 

277! Жүрек тоқтауының экстракардиалды себептері:

*+ әр түрлі локализациядағы эмболия

* инфаркт миокарда, жүректің ишемиялық ауруы;

* коронарлы қантамырлардың тарылуы, стенокардия

* әр түрлі сипаттағы аритмиялар

* кардиомиопатия, миокардит, инфекциялық эндокардит

 

278! Жүректің кенеттен тоқтауының алдын ала хабаршысы

*+ естен тану

* құсу

* жүрек айну

* бас ауру

* қыжылдау

 

279! Жүректің толық дезорганзициялық жұмысына және гемодинамиканың эффектівті жедел тоқтауын шақыратын шашыранды және әр түрлі бағытта миокардтың жеке шумақтарының жиырылуы

* аритмия

*+ фибрилляция

* коллапс

* инсульт

* кардимиопатия

 

280! Жүрек-өкпе реанимациясының негізі болып табылады

*+П.Сафар

* Амбу

* Гипократ

* Дюшен

* Монро

 

281 ! ЖӨР –ді жүргізуге көрсеткіш:

* ұйқы артериясындағы қалыпты пульс

* жүрек соғу және тыныс қалыпты

*+ естің,тыныстың,жүрек жиырылуының болмауы

* қарашықтың тарылуы

* перифериялық қантамырлардағы пульс

 

282! ЖӨР-дің нәтижелі көрсеткіштері:

* кеш жүргізілген реанимация немесе 5-10 с үзіліспен жүргізілген.
* кеуде қуысына компрессия жеткіліксіздігі (5 см ден кем);

* қарашықтық жарыққа реакциясының болмауы
* артериалды қысым 20-40 мм.рт. ст

*+ тері және көзге көрінетін шырышты қабаттың түсінің өзгеруі

 

283! ЖӨР-ді жүргізу уақыты:

*+ 30 мин дейін

* 40 миндейін

* 1 сағат

* 20 секунд

* 60 секунд

 

284! Миокардтың жиырылу қабілетінің бірден төмендеуімен сипатталатын,сол жақ қарыншалық жеткіліксіздіктің соңғы сатысы

* фибрилляции

* пароксизмальді тахикардия

*+ кардиогенді шок

* аритмия

* асистолия

 

285! Кардиогенді шок шақырмайтын механизм:

* жүрек бұлшықетінің насосты функциясының бұзылысы;

* жүрек ырғағының ауыр бұзылыстары;

* қарыншалардың тампонадасы немесе жүрек қалтасынан қан кету;

* өкпе артериясының массивті эмболиясы КШның ерекше формасына ұқсас

*+ ДВС-синдромы

 

286! Жүрек томпанадасына тән-

*+перикард қуысына жиналған сйықтықтың жүректі қысуы,жүйелік гемодинамиканы және жүрек жұмысының бұзылуына алып келеді

* сол жақ қарыншалық жетіспеушілік сатысы, миокардтың жиырылу қызметінің бірден төмендеуімен сипатталады

* миокардтың бөлек шоқтарының әртүрлі жиырылуы

* жүректің айдағыш функциясының толық тоқтауы

* жоғарғы көк тамырдағы іркіліс

 

287! Сол жақ қарыншалық жеткіліксіздіктің белгілерінің бірі болып табылады
* өкпе аурулары
* өкпе артериясының стенозы
* үш жармалы қақпақшаның жеткіліксіздігі
* оң жақ қарыншаның инфаркты
*+ митральды қақпақшаның жеткіліксіздігі

 

288! Оң жақ қарыншалық жеткіліксіздіктің белгілері болуы мүмкін
* аортальді жеткіліксіздік
* митральды қақпақшаның жеткіліксіздігі
* аортальді стеноз
*+ өкпе артериясының стенозы
* митральді стеноз

 

289! Оң жақ қарыншалық жеткіліксіздіктің белгісі
* бозару
* тұншығу ұстамалары
* қан қақыру
* өкпе ісінуі
*+ тері және көзге көрінетін шырышты қабаттың цианозы, асцит

 

290! Жүрек жетіспеушіліктің декомпенсация сатысы көрінеді:
* + цианозбен;
* + ісікпен;
* систолалық көлемнің жоғарлауы;
* + жүрек қуысындағы қалдық қан көлемнің жоғарлауы;
* артериалды қан қысымның жоғарлауы

 

291! Сол жақ қарыншалық жүрек жетіспеушілігі кезінде көрінеді:
* асцит.
* төменгі бөліктегі ісік.

* мойын венасынындағы пульсация.

* бауырдың үлкейуі
*+ өкпе ісінуі

13 Жедел қан тамыр жетіспеушілігі және гиповолемиядағы интенсивті терапия

292! Анафилактикалық шок – бұл:

*+ реагенді 1 типті

* цитотоксикалық 2 типті

* иммунокомплексті 3 типті

* жасушалық- 4 типті

* антирецепторлық 5 типті

 

293! Анафилактикалық шоктың патогенезі бойынша мынадай сатылары бар:

*+ Иммунологиялық

* Патологиялық

* Физиологиялық

* Анафилактикалық

* Химиялық

 

294! Анафилактикалық шоктың эффекторлы клеткалары:

* Лимфоциттер

*+ Нейтрофилдер,Мес жасушалары

* Базофилдер

* Лейкоциттер

* Эритроциттер

 

295! Анафилактикалық шок кезінде медикаментозды терапия жүргізіледі:

* Б/е

*+ Т/і

* Т/а

* Т/і+б /е

* Б/е+т /а

 

296! Анафилактикалық шок кезіндегі таңдаулы препарат:

* Мезатон

* Норадреналин

*+ Адреналин

* Эфедрин

* Новокаин

 

297! Анафилактикалық шок кезіндегі шұғыл терапияда эффективті препарат:

* норадреналин

* преднизолон

* кальций хлориді

* димедрол

*+ адреналин

 

298! Геморрагиялық коллапстың себебі:

* массивті токсиндердің түсуі

* инфекциялық аурулар

* тамырлардың тонусының өзгеруі

* қоршаған орта ауасында оттегінің парциальды қысымының төмендеуі

* + массивті қан жоғалту

 

299! Төмендегілердің қайсысы ортастатикалық коллапстың себебі болуы мүмкін:

* массивті токсиндердің түсуі

* инфекциялық аурулар

* тамырлардың тонусының өзгеруі

* қоршаған орта ауасында оттегінің парциальды қысымының төмендеуі

*+ горизантальды қалыптан вертикальды қалыпқа ауыудан

 

300! Аноксикалық коллапстың негізгі себебі қандай?

* массивті токсиндердің түсуі

* инфекциялық аурулар

* тамырлардың тонусының өзгеруі

*+ қоршаған орта ауасында оттегінің парциальды қысымының төмендеуі

* горизантальды қалыптан вертикальды қалыпқа ауыудан

 

301! Коллапс кезіндегі эффективті гипертензивті препарат:

* кофеина-бензоат натрий

* натрия хлорид ерітіндісі

* преднизолон

*+ норадреналин

* эфедрин

 

302! Коллапс кезінде норадреналинді қанша дозада,қай жолмен қолданады?

* + тері астына, 0,5 мл 0,1% ерітінді

* тамыр ішіне, 1 мл 0,2% ерітінді,тамшылатып

* бұлшық етке, 1 мл 0,2% ерітінді

* тамыр ішіне, 5 мл 0,4% ерітінді

* бұлшық етке, 3мл 0,3% ерітінді

 

304! Гиповолемиялық шоктың клиникалық көріністері:

* полиурия

* ентігу

* гипертензия

*+ олигоурия

* брадикардия

 

305! Төмендегі берілген клиналық симптомдардың қайсысы гиповолемиялық шокқа жатады?

* полиурия

* ентігу

*+ ұстамалар

* гипертензия

* брадикардия

 

306! Гиповолимиялық шоктың мүмкін болатын клиникалық көрінісі:

* полиурия

* ентігу

* гипертензия

*+ бозару

* брадикардия

 

307! Гиповолемиялық шоктың жеңіл дәрежесіндегі жалпы қан көлемінің жоғалуы құрайды:

* 25%-тін құрайды

* 40%-тін құрайды

* 35 %-тін құрайды

* 30%-тін құрайды

*+ 20%-тін құрайды

 

308! Гиповолемиялық шоктың орташа дәрежесіндегі жалпы қан көлемінің жоғалуы құрайды:

* 5-10% -нің жоғалуы

* 20-40% -нің жоғалуы

* 10-20% -нің жоғалуы

* 40-50% -нің жоғалуы

*+ 20-30% -нің жоғалуы

 

309! Гиповолемиялық шоктың ауыр дәрежесіндегі жалпы қан көлемінің жоғалуы құрайды:

*+ 40%-тен жоғары

* 30%-тен жоғары

* 20%-тен жоғары

* 10%-тен жоғары

* 5%-тен жоғары

 

310! Гиповолемиялық шок кезінде асқазан-ішектен қан кетуді қалай анықтайды?

*+ Жалпы қан анализі

* нәжісті жасырын қанға тексеру

* назогастральды зонд

* анализдің қажеті жоқ

* АҚҚ тексеру

 

311! Гиповолемиялық шок белгілеріне қайсысы жатпайды?

* артериальды қан қысымы төмендеуі

* орталық венозды қысым төмендеуі

* тахикардия

* тері жабындысының бозаруы

*+ акроцианоз

 

312! Қалыпты жағдайдағы қандағы СО2 мөлшері:

* 25-30мм рт. ст.

*+ 30-35мм рт.ст.

* 45-55 мм рт.ст.

* 90-100мм рт. Ст.

* 110-180 мм рт.ст

 

313! Анафилактикалық шок кезінде глюкокортикоидтарды не мақсатпен енгізеді?

* қан ысымын қалпына келтіру үшін

* бас ми қан айналымын жақсарту үшін

* бүйрек қан айналымын жақсарту үшін

*+ глюкокортикоидтар үлкен дозада қарсы көрсетілген

* сепсистің алдын алу үшін

 

314! Гипертониялық кризі бар жоспарлы хирургиялық ауруларда жүргізілмейді:

* жоспарлы операция жасалмайды

* АҚҚ-ын қалпына келтіру емі жүргізіледі

* ЭКГ-лық зерттеу жүргізу

* 5-7 күн ем жүргізіледі

*+ жоспарлы операция жүргізіледі

 

315! Анафилактикалық шок кезінде алдымен дамиды:

* қан айналымның гипердинамикалық типі

*+ қан айналымның гиподинамикалық типі

* қан айналымның нормодинамикалық типі

* қан айналымның гипер-гиподинамикалық типі

* қан айналымның кез келген типі

 

316! Гипертониялық кризде алғашқы көмек:

* зәр айдағыштар

* оксигемотерапия

* гепарин

*+ седация

* актовегин

14 Сепсис және септикалық шок. Полиоргандық жетіспеушілік.

317! Клиникалық көрінісімен және организмнің ерекше реакциясымен пайда болған полимикробты жалпв іріңді және ауыр екіншілік инфекционды ауру:

* полиомиелит

* ЖРВИ

*+ сепсис

* ЖИТС

* хламидоз

 

318! Криптогенді сепсис-бұл:

*+ жедел сепсистің шақырылған себебін таба алмау

* паравируспен шақырылатын инфекция

* ауру ағымын анықтай алмау

* хламидиямен шақырылған инфекция

* сепсистің спецификалық түрі

 

319! Токсемия-бұл:

*+ микроб токсиндерінің қанға жайылуы

* метастатикалық іріңдік

* бактериялар және виустардың қанда әр түрлі таралуы

* токсиндердің қанда болмауы

* қан тамыр ішілік қан ұю

 

320! Шақырылған себебіне байланысты сепсистің түрлері:

* стафилакокты,стрептакокты,пневмакокты

*+ жаралық,операциядан кейінгі,катетерлі,криптогенді

* өте жедел,жедел,жеделдеу,рецидивирлеуші,созылмалы

* ерте, кеш

* актиномикотикалық,анаэробты

 

321! Ерте сепсистің пайда болу уақыты:

* 6 ай аралығында

*+ ауру басталғаннан кейін немесе зақымданғаннан кейңн 10-14 күнге дейін

* 2 аптадан кеш

* бірнеше жыл ішінде

* 6-12 айда

 

322 ! Сепсис кезінде зақымданған ошақтан инфекцияның берілу жолы:

* ауа-тамшылы

* контакты

* трансмиссивті

*+ гематогенді,лимфогенді

* фекальды-оральды

 

323! Жүйелі қабыну реакциясының бастапқы синдром қандай?

*+ иммунды жүйенің тежелуі,аллергия

* әр түрлі органдар мен жүйелердің зақымдануы

* септикалық шок,ДВС синдром

* қан ағу

* жедел жүрек ишемиясы

 

324! Сепсистің асқынуы

* диабетикалық ретинопатия

* гипогликемиялық кома,кетоацидоз

* тері аурулары

*+ ДВС синдром,септикалық шок,полиорганды жетіспеушілік

* жедел миокард инфаркт

 

325! Сепсистің жалпы клиникалық көріністері қандай?

* бас айналу,бас ауыру

*+ температураның жоғарылауы,әлсіздік,қалтырау,тершеңдік

* брадикардия

* АҚҚ және ОВҚ жоғарылауы

* іштің ауруы

 

326! Жүйелі қабыну реакция синдромында көрінеді:

* тері жабындысының сарғаюы

* аяқтардың ісінуі

*+ тахикардия,ТАЖ<20 рет минутына,лйкоцитоз<12*109

* брадикардия, ТАЖ<20 рет минутына,лйкоцитоз<12*109

* аяқтардың жансыздануы және мұздауы

 

327! Сепсистің спецификалық түрлері:

* стафилококты,стрептококты

* вирусты

* өте жедел,жедел,жеделдеу,рецидивирлеуші,созылмалы

* ерте,кеш

*+ актиномикотикалық,анаэробты

 

328! Жаңа туған балалардың сепсисі мынаған байланысты:

* трансмиссивті жолмен

* лимфогенді жолмен

* алиментарлы жолмен

*+ инфекцияның кіндік жарасы арқылы кіруі

* инфекцияның сырттан енуі

 

329! Сепсистің асқынуын көрсетіңіз:

* авитаминоз К

* Артюс феномені

*+ ДВС синдромы

* гемофилия В

* жедел коронарлы синдром

 

330! Көптеген жүйелердің жетіспеушілігінің терминальды сатысымен дамитын,ауыр спецификалық емес оргаизмнің стресс реакциясы:

*+ полиорганды жетіспеушілік

* тыныс жеткіліксіздігі

* анафилактикалық шок

* ДВС синдром

* жүрек қантамыр жеткіліксіздігі

 

331! Жасушалардың өлуінің жасушалық деңгейде реттелуі:

* некроз

*+ апоптоз

* сепсис

* анабиоз

* агония

 

332! Халықаралық терминология бойынша сепсис түсінігі:

* қабынуға организмнің жүйелі жауабы

*+ іріңді жайылған қабыну

* капсуламен қапталған қабыну

* түтікше қапшығы қабынуы

* кез келген этиологиялы қабыну

 

333! Сепсис даму механизмі бойынша 3 этапқа бөлінеді:

* альтерация,экссудация,пролиферация

* тризм,сардоникалық күлкі

*+ инфекцияның генерализациясы,эндогенді интоксикация,полиорганды жетіспеушілік

* адгезия,агрегация,организация

 

334! Сепсис кезінде қандай жағдайда қанды БАК себіндіге жібереді?

* науқастың қалыпты дене температурасында

*+ жоғары қызба кезінде

* дене температурасы кенет төмендегенде

* антибиотиктерді енгізгеннен кейін 6-12 сағаттан соң

* антибиотиктерді тағайындаған соң

 

335! Сепсистің жіктелуі:

* абактериальды

*+ монобактериальды

* дисбактериальды

* псевдобактериальды

* біріншілік,екіншілік

 

336! іріңді септикалық асқынуда интенсивті терапия жүргізіледі:

*+ инфекция ошағын санациялау

* науқасты наркоз аппаратына қосу

* жүрекке тікелей емес массаж

* науқасты экстубациялау

* дифибрилляция

 

337! Септикалық жағдайдың асқынуын көрсетіңіз:

* АҚҚ жоғарулауы

* жедел коронарлы синдром

*+ ДВС синдром,операциялық жарадан қан ағу

* газды гангрена

* краш синромы

 

338! Септикалық жағдайда таңдау препараты:

* пенициллин

* амоксиклав

* фестал

* фурагин

*+ метронидазол

 

339! Сепсис кезіндегі өлімнің жиі себебі:

* тахикардия

*+ олигоанурия,қан плазмасындағы креатинин жоғарылауы

* сарғаю

* бірнеше қоздырғыштардың қосылуы

* дене температурасының жоғарылауы

 

340! Эндогенді интоксикацияның сипаттамасы:

*+ каскадты

* сызықты

* кесірлі шеңбер

* донгелек

* себебі белгісіз

 

341! ДВС синдромының қанша сатысы бар?

* 3

*+ 4

* 5

* 2

* 1

15.Жүрек қан тамыр аруларындағы интенсивті терапия

342! Кенеттен коранарлы өлімнің ең жиі себебі:

* стресс

* + аритмия

* қан ағулар

* атеросклероз

* СБЖ (ХПН)

 

343! Кенеттен коранарлы өлімнің ең жиі формасы (қан айналым тоқтауының электрофизиологиялық механизмі жағынан):

*+ қарыншалар фибрилляциясы

* қарыншаүстүлік тахикардия

* қарыншалық тахикардия

* браддиаритмия

* тахиаритмия

 

344! Қарыншалар фибриляциясының қанша сатысы бар?

* 1

* 2

* 3

*+ 4

* 5

 

345! Қарыншалар фибриляциясының 3 сатысы?

* қарыншалар тыпыры

* ұстамалар сатысы

*+ қарыншалар жыбыры

* атониялық сатысы

* қарыншалар фибрилляциясы 2 сатыда болады

 

346! Асистолия кезінде адреналиннің 1 мг дозасы көмектеспегенде қаншаға дейін жоғарылатады?

* 50мг

* + 3мг

* 10мг

* 15мг

* жоғарылатпайды

 

347! Қарыншалар фибрилляциясы кезінде қанша уақыт ішінде естің жоғалуы болады?

* 5мин

* 30мин

* 1 сағат

*+ 15-30сек

* сол кезде

 

348! ӨТЭБ-і ағымы бойынша қалай бөлінеді?

*+ өте жедел,жедел,жеделдеу

* жедел, созылылмалы

* массивті,субмассивті

* рецидивирлеуші

* компенсация, субкомпенсация, декомпенсация

 

349! Кардиогенді емес өкпе ісінуі неге байланысты?

*+ жарақат,бас миының ісігі

* жедел миокард инфаркты

* аорта доғасының жетіспеушілігі

* гипертензивті синдром

* декомпенсацияланған митральды стеноз

 

350! Миокард инфаркты ағымы бойынша қалай бөлінеді?

*+ тұрып қалған ағым,рецидивирлеуші ИМ,қайталамалы ИМ

* жедел,созылмалы

* жедел,жеделдеу, созылмалы

* көп ошақты,ұсақ ошақты

* жедел

 

351! ИМ негізгі себебі:

*+ атеросклероз

* аритмия

* бүйрек жеткіліксіздігі

* инсульт

* стресс

 

352! Жедел ИМ-да интенсивті терапия неден басталады?

* хирургиялық араласудан

* СЛР

* ауруды басудан

* гипоксияны коррекциялаудан

*+ ӨЖЖ-ден

 

353! ИМ-да тромболитикалық терапия қашан тағайындалады?

* бірінші тәулікте

* алғашқы 2-3 күнде

* алғашқы 12 сағатта

*+ алғашқы 4-5 сағатта

* тағайындалмайды

 

354! ИМ-да гепарин қандай дозада беріледі?

*+ 5000ЕД

* 1000ЕД

* 10000ЕД

* 3000ЕД

* 30000ЕД

 

355! Цитофлавин препараты қандай қышқылдан тұрады?

* аминокапрон

* фоли

*+ сірке қышқылы

* иботен

* майлы

 

357! Өкпе қан тамырларының қандай көлемде зақымдануы массивті ӨТЭБ-не әкеледі?

* 10% жоғары

*+ 50% жоғары

* 20% жоғары

* 80% жоғары

* 90% жоғары

 

358! ӨТЭБ-нің ең айқын симптомы:

* ИМ

* инсульт

* қан ағу

* гипоксия

*+ ЖӨЖ

 

359! ӨТЭБ-ін диагностикалаудың ең ақпаратты әдісі:

* рентген

* ЭКГ

* қан биохимиясы

*+ өкпе ангиграфиясы

* ангиография

 

360! Жедел жағдайдың қанша %-ын асқынған гипертензионды криз құрайды?

*+ 3%

* 20%

* 35%

* 42%

* 27%

 

361! Гипертензионды криздің жиі асқынуы:

*+ бас миының инфаркты

* эклампсия

* ИМ

* аортаның қатпарлануы

* стенокардия

 

362! Эналаприлдің әсер ету ұзақтығы қанша?

* 1 тәулік

* 3-5 күн

* 2-3 күн

*+ 6 сағатқа дейін

* 1 сағатқа дейін

 

363! Өкпе ісінуі жиі қандай уақытта дамиды?

*+ түнде,ұйықтаганда

* таңертен

* кешке

* тамақтан соң

* кез келген уақытта

 

364! Өкпе ісінуінің жиі себебі:

* кардиогенді шок

* өкпе бүтіндігі бұзылуы

*+ жедел сол қарынша жеткіліксіздігі

* ұзақ жөтел

* аорта жеткіліксіздігі

 

365! Өкпе ісінуінің рентген көрінісі.

* өкпенің орталық бөлімінің кальцинаттары

* төменгі бөлімінде сұйықтық жиналуы

* өзгеріс болмайды

*+ өкпенің орталық бөлігінде симметриялы көбелек тәрізді қараюдың пайда болуы

* сол жақ өкпеде асимметриялы ошақты бұзылыстар

 

366! Өкпе ісінуіндегі бронхоспазмда тағайындалады:

*+ эуфиллин

* атропин

* кадиамн

* нитроглицирин

* ӨЖЖ

 

367! ЭКГ-да жіңішке толқынды фибрилляция пайда болган жағдайда не істеу керек?

*+ тамыр ішіне адреналин енгізу

* жүрек гликозидтерін енгізу

* лидокаин енгізу

* сульфокамфокаин енгізу

* норадреналин енгізу

16.Тыныс алу органдарының зақымдалуы кезіндегі интенсивті терапия

368! Астматикалық статус кезіндегі М-холинитиктерді енгізудің ең тиімді жолы:

* тамыр ішіне

* бұлшықетке

* пероральды

* + ингалациялық

* тері астына

 

369! Астматикалық статустың дамуы немен байланысты?

* плевра қуысына сұйықтық жиналуынан

*+ бронх қабырғасының жабысқақ шырышпен бітелуінен

* ауыз-жұтқыншақтың бөгде затпен бітелуінен

* патогенді флораның реактивациясынан

* альвеола қабырғасының деструкциясынан өкпенің эластикалық қасиеті жоғалуынан

 

370! Астматикалық жағдайдың декомпесация сатысында болуы мүмкін,егер:

*+ бронхоспазм естің бұзылуын шақырады

* бронхоспазм 1тәулікке созылады

* тері астына енгізілген адреналиннің 2 дозасынан (0,02мг/кг дене салмағына),20 минут ішінде ұстама жойылмайды

* сырылдаған тыныстың алыстан естілуі

 

371! Ауыр тыныс жеткіліксіздігі (ТЖ ІІІ) диагнозы мына жағдайда қойылады?

* PaO2 < 60 mmHg и Sa O2 < 75 %;

* PaO2 < 40 mmHg и Sa O2 < 90 %;

* PaO2 < 40 mmHg или Sa O2 > 90 %;

* PaO2 < 60 mmHg или Sa O2 > 90 %;

* +PaO2 < 40 mmHg и Sa O2 < 75 %;

 

372! Тыныс алудың ең эффективті критериі болып табылады:

* тыныс алу көлемі

* бір минуттағы тыныс алу

*+ PaO2 және РаСО2 анықтау

* тыныс алудың минуттық көлемі

* өлі аймақты анықтау

 

373! Астматикалық ұстамасы бар науқастардағы қауіпті белгілерді көрсетіңіз:

*+ бронхиолардың обструкциясы

* рН- 7.4 төмен

* цианоз

* РаСО2 жоғарылауы

* естің бұзылуы

 

374! Бронхоскопияда жалпы жансыздандыру жүргізіледі:

*+ барбитураттармен

* нейролепаналгезия препараттарымен

* седуксенмен

* кетамин және седуксенмен

* профополмен

 

375! Вентиляция-перфузиондық арақатнастың бұзылысы болмайды:

* пневмоторокста

* пневманияда

* өкпе ателектазында

* өкпе артериясының гипертензиясында

*+ ларингоспазмда

 

376! Отек квинке нәтижесінде дамыған ларингоспазмда жедел жүргізілетін іс ірекетті атаңыз:

* жедел трахеяны интубациялау

* ларенгиальды маска беру

*+ коникотомия жасау

* ауыздан ауызға,ауыздан мұрынға жасанды желдендіру

* бронхолитиктерді,муколитиктерді,глюкокортикоидты гармондарды,антигистаминді препараттарды енгізу

 

377! Өкпені жасанды желдендірудің эффективтілігін анықтайтын операцияға дейінгі,операциядан кейінгі әдісі:

*+ артериальды қандағы газдарды анықтау

* спирометрияны жасау

* рН-ты анықтау

* кеуде қуысының рентгенографиясы

* өкпедегі өлі аймақ

 

378! Жайылмалы абдоминальды операциядан кейінгі ерте өкпе жетіспеушілігінің дамуының жиі себебін көрсетіңіз:

* асқазан қоындысының аспирациясы

* бронхоспазм

*+ ателектаз

* пневмоторакс

* өкпе ісінуі

 

379! Науқас ӨЖЖ аппаратына қосылған.Анатомиялық өлі аймақ 150мл,ал прибордағы өлі аймақ 250мл.Тыныс алу қимылы минутына 20рет.Альвеолярлы вентиляцияның минуттық көлемі минутына 4л болу үшін,тыныс алу көлемі қанша болу керек?

*+ 600мл

* 250мл

* 400мл

* 150мл

* 1000мл

 

380! Реанимациядан кейінгі аурудың жиі тараған варианты:

*+ Постаноксикалық (постренимациялық) энцефалопатия

* кардиосклероз

* реанимациядан кейінгі бүйрек жетіспеушілігі

* өкпе шогы

* сананың күңгірттенуі

 

381! Интенсивті терапиядағы шексіз приоритеті мынаған берілуі тиіс

*+ ӨЖЖ

* мониторингке және КЩС кез- келген тұрақты коррекциясының өзгерісіне

* жүрекке түсетін күштемене алдын алу, яғни жұмсалған жетіспеушілікті толтыру

* оттегі сатурация көрсеткіштерін қатаң сақтау

* кез – келген қан кетуді болдырмау

 

382! Құйылған қан көлемі жоғалтқан қан көлемінен қанша есе асу керек

* 2,5-3 есе

* 3-3,5 есе

*+ 1,5-2 есе

* 2-2,5 есе

* 2-3,5 есе

 

383! Операциядан кейінгі тиреотоксикалық криздің емінде көрсетілген:

* седация

* плазмаферез

*+ аталған комплексті шара

* пропранолол (анаприлин)

* кортикостероидтар

 

384! Ауыр тиреотоксикалық криздің ең негізгі себебі:

* қалқанша безінің терең пальпациясы

* массивті иод препараттарын енгізу

* тиреостатикалық терапияны кенет тоқтату

*+ тиреоидэктомия операция жасалғаннан кейінгі ерте кезең

* жедел тиреоидит

 

385! Анатомиялық өлі аймақты құрайды:

* әрдайым жоғарылайды

* әдебиетте көрсетілгендей үлкендігі әдеттегіден кіші

*+ күштеме кезінде көлемі 4 есе жоғарылайды

* сондай-ақ механикалық өлі аймақ

* жасқа байланысты төмендейді

 

386! Пародоксальды тыныс жиі мына жағдайда байқалады

*+Пневмоторокста

* Ателектазда

* Пневмонияда

*Ларингоспазмда

* Бақыланатын вентеляциямен

 

387! Өкпе серпімділігі айқындалады:

*өкпе өлшемімен

*+өкпе тінінің эластикалығымен

*науқастың жасымен

*анестезия тереңдігімен

*науқастың өлшемімен

 

388! Сау адамдағы өкпе артериясының орташа қысымы:

*+ 20 мм.с.б.

* 40 мм с.б.

* 60 мм с.б.

* 80 мм с.б.

* 120 мм.с.б.

 

389! Хеморецепторлардың тітіркенуі мына жағдайда бақыланады:

* 92 мм с.б. артериялық қан қысымындағы оттегінің күштемесінде

* 24% оттегі деңгейінде

* 448 м көтерілуі

*+ 16% ауа құрамымен дем алу кезінде

* 97,4 % оттегімен артериялық қанның толуы

 

390! Жалпы қабылданған ереже бойынша гипоксияның қай түрінде артериялық қанның оттегімен толуы бірден өзгереді?

* гистотоксикалық

* анемиялық

* іркілістік

*+ гипоксиялық

* тіндік

17 тақырып гастроэнтерологиядағы және нефрологиядағы интенсивті терапия.

391! Төмендегілердің қайсысы бүйректік энцефалопатияға жатады

* гиперазотемия

*+ қандағы аммиак концентрациясының жоғарылауы

* есте сақтау қабілетінің төмендеуі

* гипербилирубинемия

* гипергликемия

 

392! Ер адам Н.,46 жаста,ұста, клиникаға қан аралас құсықпен, диурездің бірден төмендеуімен, ісікпен жеткізілді. 19 жыл ішінде аалкоголь қолданады,бірнеше жыл наркодисспансерде емделген, нәтижесіз, соңғы уақытта іші үлкейе берген. Объективті: тілдің,қол ұшының треморы, склералар инъецирленген, бетінде телеангиоэктазия,жоғарғы және төменгі бөліктердегі бұлшық еттер атрофирленген, гинекомастия. Асцит себебінен іші ұлғайған, қатайған, аяқтағы айқын ісінулер. Дұрыс диагнозды таңдаңыз

* алкогольды бауыр циррозы, компенсирленген, гепаторенальды синдром

* созылмалы алкогольды гепатит.

* декомпенсирленген, екіншілік билиарлы бауыр циррозы. Декомпенсация сатысындағы портальды гипертензия. Асцит. Өңештің варикозды кеңейген веналарынан қан ағу.

*+ алкогольный цирроз печени, декомпенсирленген алкогольды бауыр циррозы. Асцит. Өңештің варикозды кеңейген веналарынан қан ағу.

* декомпенсирленген бауыр циррозы-рагы. Декомпенсация сатысындағы портальды гипертензия Асцит. Өңештің варикозды кеңейген веналарынан қан ағу.

 

393! Ер адам Н.,46 жаста,ұста, клиникаға қан аралас құсықпен, диурездің бірден төмендеуімен, ісікпен жеткізілді. 19 жыл ішінде аалкоголь қолданады,бірнеше жыл наркодисспансерде емделген, нәтижесіз, соңғы уақытта іші үлкейе берген. Объективті: тілдің,қол ұшының треморы, склералар инъецирленген, құлақ маңы лимфа түйіндері ұлғайған, бетінде телеангиоэктазия,жоғарғы және төменгі бөліктердегі бұлшық еттер атрофирленген, гинекомастия. Пульс 112 рет 1 минутына,аритмиялық. Асцит себебінен іші ұлғайған, қатайған, аяқтағы айқын ісінулер.Дамыған асқынуға қандай қосымша диагностика жүргізу керек.

*+ ФГДС

* ішастар КТсы

* Холецистографию

* ЭКГ

* ЭРХПГ

 

394! Бауыр циррозы бар науқастың бауырлық энцефалопатия кезінде төмендегі препараттардың қайсысы бауыр жасушаларының деңгейінде аммиакты бейтараптайды

* Флумазенил

* Лактулоза

*+ Орницетил

* Метранидазол

* Оротат калия.

 

395! Бауыр циррозы бар науқастың бауырлық энцефалопатия кезінде төмендегі препараттардың қайсысы ішек деңгейінде аммиакты бейтараптайды

* Флумазенил

*+ Лактулоза

* Орницетил

* Глютаминовая кислота

* Оротат калия.

 

396! Бауыр циррозы бар науқастың бауырлық энцефалопатия кезінде төмендегі препараттардың қайсысы бас ми қыртысының тежелу процесін төмендетеді

*+ Флумазенил

* Лактулоза

* Орницетил

* Глютаминовая кислота

* Оротат калия.

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.352 сек.)