АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Архівування, видобування об’єктів

Читайте также:
  1. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
  2. Вставка об’єктів у документ
  3. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється з метою запобігання НС, а також забезпечення готовності до локалізації та ліквідації їх наслідків.
  4. Забезпечення цілісності та доступності інформаційних об’єктів у обчислювальних мережах. Методи захисту від спотворень
  5. Зображення на картах об’єктів місцевості.
  6. СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. _______________________________________________
  7. Створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів презентацій
  8. Характеристика особливих видів об’єктів комерційної діяльності
Архівування Вказати потрібні файли, папки. Вибрати команду Додати файли до архіву меню Команди або контекстного меню та у вікні Ім’я архіву та параметри вказати загальні параметри: ім’я, режим оновлення, формат, метод стиснення, розбиття на томи, байтів, параметри архіву. Натиснути кнопку Ок.

 

 

Створення SFX-архіву - архіву, що містить засіб для розархівування Вказати потрібні об’єкти. Вибрати команду Додати файли до архіву меню Команди або контекстного меню та у вікні Ім’я архіву та параметри вказати загальні параметри та в параметрах архіву включити прапорець на позиції Створити SFX-архів (у полі Архів тип архіву буде - exe). Натиснути кнопку Ок.

 

Видобування Вказати потрібні файли, папки. Вибрати команду Видобути файли до зазначеного каталогу меню Команди або контекстного меню та у вікні Шлях до видобування та параметри вказати загальні параметри: шлях призначення, режими оновлення, різне. Натиснути кнопку Ок.

 

 

Всіх файлів Вибрати команду Позначити всі меню Файл або комбінація клавіш Ctrl+A. Вибрати команду Видобути файли до зазначеного каталогу меню Команди або контекстного меню та у вікні Шлях до видобування та параметри вказати загальні параметри: шлях призначення, режими оновлення, різне. Натиснути кнопку Ок

 

 

Окремих файлів Вказати потрібні об’єкти за допомогою лівої клавішею миші та Ctrl. Вибрати команду Видобути файли до зазначеного каталогу меню Команди або контекстного меню та у вікні Шлях до видобування та параметри вказати загальні параметри: шлях призначення, режими оновлення, різне. Натиснути кнопку Ок

 

 

Вилучення файлів з архіву Вказати потрібні об’єкти та вибрати команду Видалити файли меню Команди або в контекстному меню чи клавішу Del

 

 

3. Заключна частина:

3.1. Узагальнення і систематизація знань, запам’ятання, закріплення знань

3.2. Підсумки заняття

3.2. Повідомлення домашнього завдання


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)