АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Э.қ.к-і 8 В болатын, ішкі кедергісі 1 Ом электр тізбегіне, 3 Ом сыртқы кедергіні қоссақ, онда тізбектің сыртқы бөлігіндегі кернеудің кемуі қандай?D) 6 В

Эйнштейннiң фотоэффект теңдеуi қай заңға негiзделедi?C) Энергияның сақталу заңы

Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:В)

ЭҚК-і 8 В болатын, iшкi кедергiсi 1 Ом электр тiзбегiне, 3 Ом сыртқы кедергiнi қоссақ, онда тiзбектiң сыртқы бөлiгiне түскен кернеудiң мәні қандай?A) 6 В

Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі қалай іске асады:С) Электр өрісі арқылы шекті жылдамдықпен

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөліп алса, тамшының қалған бөлімінің заряды .... болады ::D) -1 нКл
Бірдей екі металл шарик 4∙10-6 Н күшпен өзара әсерлеседі. Егер біреуіне дәл сондай зарядталмаған шарикті тигізіп ажыратса әсер етсе, шариктердің өзара әсерлесу күші неге тең:А) 2∙10-6 Н

Электр өрісіне орналасқан зарядталған бөлшекке әсер ететін күш қалай анықталады (жалпы жағдайда):С)

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөлiп алса тамшының қалған бөлiмiнiң заряды … болады.A) - 1 нКл

Электр кернеуінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:E)

Электр өрісінің кернеулігінің және ығысу векторының құраушылары екі диэлектриктің шекарасында қалай өзгереді?А) Dn1=Dn2, Et1=Et2

Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз:D) = -grad j

Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциал бетке қатысты қалай бағытталады?D) Перпендикуляр.

Электр тізбегін ток көзімен қосқан кездегі ток күшінің өзгеру заңдылығы?E)Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:1. Ф/м 2. Нм2/Кл2 3. Кл2/Нм2 4. Н/м2 5. - өлшемсіз: D) 1,3

Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергісін 2 есе азайтып, ток күшін 2 есе өсіргенде, бөлінетін жылу мөлшері қалай өзгереді?С) 2 есе өседі

Электрмагниттік сәуленің әсерінен заттың электрондарды шығаруы қалай аталады?С) сыртқы фотоэффект

Электрмагниттік сәуле шағарудан туындайтын шала өткізгіш немесе диэлектрик ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі қалай деп аталады?В) ішкі фотоэффект

Электрмагниттік сәуле шығарудың әсерінен жартылай шала өткізгіштің немесе диэлектриктің ішінде электрондардың байланысқан күйден еркін күйге сыртқа шықпай ауысуы деп аталады:E) ішкі фотоэффект

Электрмагниттік толқындағы және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасады?C) , және өзара перпендикуляр

Электрмагниттік энергия ағыны тығыздығының векторы (Умов-Пойнтинг векторы):D)

Электродта 660 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi 0,33×10-6 кг/Кл.A) 2 МКл

Электромагниттiк сәуле шығарудан туындайтын жартылай өткiзгiш немесе диэлектрик iшiндегi электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркiн күйге өтуi ... деп аталады.B) iшкi фотоэффект

Электромагниттік толқындағы , және векторлары бір – біріне қатысты қалай орналасады:В) , және өзара перпендикуляр

‡агрузка...

Электромагниттік еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:В)

Электромагниттік индукция құбылысын үшін Фарадей заңы:A)

Электрон импульсінің моментін кванттау ережесін көрсетіңіз.E)

Электрон кернеулігі Х өсімен бағытталған Е = 100 В/м біртекті электр өрісіне түседі. Электронға әсер ететін күш қалай бағытталған және оның үдеуі неге тең (çе ç= 1,6 × 10-19 Кл, mе = 9 × 10-31 кг):E) 2 бағытта, а = 1,8·1013 м/

Электр өрісінің берілген нүктедегі потенциалы нені сипаттайды: С) Берілген нүктедегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясы

 

 

Электрон магнит өрісіне магнит индукциясы векторына параллель ұшып кіреді. Магнит өрісінде электрон қалай қозғалады?Е) инерция бойынша

Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарымен сүйір бұрыш жасап ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?A) Спираль бойымен.

Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарына перпендикуляр ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?А) Шеңбер бойымен.

Электрон төменгі зонадан көрші зонаға көтерілгенде энергия жұмсалады. Осы энергия неге тең:B) Рұқсат етілмеген зона еніне.

Электрондыќ шашырау ‰шін Dlmax максимал комптондыќ ыѓысу неге тењ (lк=2,43×10-12м)?Е) Dlmax= 4,86 пм

Электронның қозғалғыштығы 0,07 мм2/Вс болса, оның кернеулігі 2 В/м өрістегі жылдамдығы қандай? Жауапты БХ жүйесінде беріңіз:В) 1,4∙10-7

Электронның сутегі атомын иондауға қажет минимал жылдамдығы қандай болу керек? (Сутегі атомының иондану потенциалы U1=13.6 B, электронның массасы 9,1*10-31 кг, электронның заряды 1,6*10-19 Кл)В) 2,18 Мм/с

Электронныњ электронды-сєулелік т‰тіктегі ќозѓалысы кезіндегі импульсыныњ аныќталмағандыѓы Dpх=5×10-27 кг×м/с. Электронныњ координатасының аныќталмағандыѓын баѓалањыз (m » 10-30 кг, » 10-34 Дж × с):А) Dх » 10-8 м

Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?В)

Электростатикалық өрістің қай қасиеті оның потенциалды екенін көрсетеді:E) Зарядты тұйық жолмен орын ауыстырғанда өріс күштерінің жұмысы нөлге тең

Электрөткізгіштіктің классикалық теориясы бойынша металдардың кедергісі байланысты:A) Еркін электрондардың кристалдық тор түйініндегі иондармен соқтығысуына

Электрөткізгіштің классикалық теориясында ток тығыздығы үшін Ом заңы қайсы формуламен жазылады?A)

Элементар заряд деген не:D) Электр зарядының табиғаттағы ең кішкентай “сыбағалық” үлесі

Энергияның бір калорияға өзгеруі массаның қандай өзгерісіне сәйкес келеді?E) 4,7×10-17 кг

Энергиясы Е=1,6×10-13 Дж бµлшек ‰шін де Бройль толќыныныњ жиілігі неге тењ?B) 2,4·1020 Гц

Энергиясы потенциалдық тосқауылдың биіктігінен төмен бөлшектің барьерден өтуі деп аталады:A) туннельдік эффект

Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.C) .

Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.Е)

Энтропия ұғымын айқындайтын өрнек:А)

Энтропияның өзгерісі:С)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)