АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Буферлік ерітінді

Читайте также:
  1. Ерітінділер туралы ілім

 

1. Бір негізді күшті қышқыл ерітіндісіндегі сутек иондарының концентрациясын қандай формула бойынша есептеуге болады?

1) +[H+] = Cқ-л

2) [H+] = Cқ-л - [OH-]

3) [H+] =

4) [H+] = 14 - [OH-]

5) [H+] = [OH-]

2. Бейтарап орта үшін қай тұжырым дұрыс болады?

1) +[H+] = [OH-]

2) [H+] = 14 - [OH-]

3) [H+] < [OH-]

4) [H+] × [OH-] = 14

5) [H+] > [OH-]

3. Хлорсутек қышқылының аз мөлшерін қосқанда гидрокарбонатты буферлік ерітіндінің қай компоненті әрекеттеседі?

1) H2CO3

2) +NaHCO3

3) Na2CO3

4) CaCO3

5) K2CO3

4. Ацетатты буферлік ерітіндісіндегі сутек иондарының концентрациясын қандай формула бойынша есептеуге болады?

1) +

2)

3)

4)

5)

5. Гидрокарбонатты буферлік ерітіндінің құрамына қандай қосылыстар кіреді?

1) +H2CO3 және NaHCO3

2) Na2CO3 және K2CO3

3) Na3PO4 және Na2HPO4

4) CaCO3 және H2CO3

5) K2CO3 және CaCO3

6. Фосфатты буферлік ерітіндінің құрамына қандай қосылыстар кіреді?

1) Na3PO4 және H3PO4

2) +Na2HPO4 және NaH2PO4

3) NaH2PO4

4) Na3PO4 және Na2НPO4

5) Ca3(PO4)2

7. Аммиакатты буферлік ерітіндінің құрамына қандай қосылыстар кіреді?

1) NH4NO3 и (NH4)2SO4

2) (NH4)2CO3 и NH4Cl

3) +NH4Cl и NH4OH

4) (NH4)2SO4

5) NH4OH и HCl

8. [H+] < [OH-] қатынасы қандай сулы ерітінді үшін сақталады?

1) +NaOH

2) KCl

3) HCl

4) CH3COOH

5) H3PO4

9. [H+] > [OH-] қатынасы қандай сулы ерітінді үшін сақталады?

1) NaOH

2) KOH

3) +HCl

4) KCl

5) NH4OH

10. 25°С температурада таза судағы сутек иондарының концентрациясы [H+] (моль/л) неге тең?

1) 10-14

2) +10-7

3) 107

4) 101

5) 7

11. Сон- концентрациясы нешеге тең, егер Сн+ = 10-4?

1) 14

2) 10-14

3) 10-7

4) +10-10

5) 10-4

12. Сулы ерітінділер үшін сутектік көрсеткішті рН қалай есептеуге болады?

1) –ln Cн+

2) +–lg Cн+

3) lg Cн+

4) ln Cн+

5) –logВ C

13. Сұйытылған сулы ерітінділер үшін рН және рОН қосындысы нешеге тең?

1) 10-14

2) 10-7

3) 1

4) 7

5) +14

14. Бейтарап сулы ерітінділердегі қандай шарт болады?

1) [Н+] > 10-7

2) [Н+] < 10-7

3) +[Н+] = 10-7

4) pH = 14

5) pH = 1

15. Ағзада реакция ортасының қышқылды ортаға қарай ығысуы не деп аталады?

1) +осмос

2) ацидоз

3) алколоз

4) гидролиз

5) бейтараптану

16. Ағзада реакция ортасының сілтілік ортаға қарай ығысуы не деп аталады?

1) ацидоз

2) +алколоз

3) гидролиз

4) гомеостаз

5) бейтараптану

17. рОН =11 тең болатын сулы ерітіндіде сутек иондарының концентрациясы (моль/л) нешеге тең?

1) 10-1

2) +10-3

3) 10-5

4) 10-9

5) 10-11

18. Қышқылдық буферлік ерітінді қандай компоненттерден тұрады?

1) күшті қышқыл

2) күшті негіз

3) +әлсіз қышқыл және әлсіз қышқылдың күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұз

4) күшті қышқыл және күшті қышқылдың күшті негізбен әрекеттесуінен түзілген тұз

5) әлсіз негіз және әлсіз қышқыл мен әлсіз негізбен әрекеттесуінен түзілген тұз

19. Қандай заттардың ерітіндісі негізгі буферлік ерітіндінің қатарына жатады?

1) NaH24, Na2HPО4

2) PtCOOH, PtCOONa

3) +NH4ОH, NH4Cl

4) Н2СО3, NаНСО3

5) СН3СООН, СН3СООNа

20. Ортаның реакциясы қандай болады, егер рОН = 13?

1) +қышқылдық

2) сілтілік

3) әлсіз сілтілік

4) әлсіз қышқылдық

5) бейтарап

21. СNаОН= 0,001 моль/л болатын натрий гидроксиді ерітіндісінің рН-ы нешеге тең?

1) 10-2

2) 2

3) 9

4) +11

5) 10-12

22. Концентрациясы 0,1 моль/л болатын HCl ерітіндісі үшін қандай қатынас дұрыс болады?

1) [H+] = [OH-]

2) [H+] < [OH-]

3) +pH = 1

4) pOH = 1

5) [H+] = 10-13

23. Қышқылды ерітінділер үшін сутектік көрсеткіш қандай мәнді қабылдайды?

1) рН = 7

2) рН > 7

3) рН > 9

4) рН = 14

5)+ рН < 7

24. [H+] > [OH-] шарты қандай зат ерітіндісінің сулы ерітіндісі үшін орындалады?

1) NaOH

2) KOH

3) NaCl

4) +CH3COOH

5) NH4OH

25. Сірке қышқылының ертіндісіндегі сутек ионының концентрациясын қандай формуламен есептеуге болады?

1) [H+] = Cк-ты

2) [H+] = a×Кк-ты

3) +[H+] =

4) [H+] = 14 - [OH-]

5) [H+] = 10-14

26. Аммоний гидроксидінің ертіндісіндегі сутек ионының концентрациясын қандай формуламен есептеуге болады?

1) [H+] = Cосн

2) [H+] = a×Cосн

3) [H+] = 10-14 - [OH-]

4) [H+] = 14 - [OH-]

5) +[H+] =

27. Концентрациясы 0,01моль/лКОНертіндісі үшін дұрыс тұжырым

1) [H+] = [OH-]

2) [H+] > [OH-]

3) +[H+] < [OH-]

4) [H+] = 10-2

5) [OH-] = 10-12

28. Концентрациясы 0,001 моль/л КОН ертіндісі үшін дұрыс тұжырым

1) рН = 3

2) рОН = 11

3) +рОН = 3

4) [H+] = 10-3

5) [OH-] = 10-11

29. Концентрациясы 0,1моль/л, ионизациялану дәрежесіa=0,001 болатын бір қышқылды әлсіз негіз ертіндісінің ионизациялану Kb(моль/л) неге тең?

1) 10-1

2) 10-3

3) 10-4

4) 10-5

5) +10-7

30. Концентрациясы 0,1 моль/л және ионизациялану Kb10-7теңбір қышқылды әлсіз негіз ертіндісінің иондану дәрежесі a неге тең?

1) +0,1

2) 0,01

3) 0,001

4) 10-4

5) 10-5

31.Кв = Сн+. Сон- тұрақты қалай аталады?

1) жылдамдық константасы

2) диссоциациялану дәрежесі

3) тепе-теңдік константасы

4) диссоциациялану константасы

5) +судың иондық көбейтіндісі

32. 25 оС та таза судың иондық көбейтіндісі Кв неге тең?

1) +10-14

2) 10-7

3) 10+7

4) 1014

5) 14

33. Буферлік ертінділерге аздаған мөлшерде күшті қышқыл немесе сілті қосқанда өзінің тұрақтылығын қандай шама сақтап қалады?

1) ертінді көлемі

2) +ертінді рН- ы

3) ертіндінің иондық күші

4) иондардың активтік коэффициенті

5) барлық иондардың концентрацияларының қосындысы

34. Ағзада реакция ортасының тұрақтылығын сақтау қамтамасыз етіледі ағзада болумен

1) +буферлік жүйелердің

2) судың

3) күшті қышқылдың

4) натрий иондарының

5) калий иондарының

35. 100 мл қан пласмасындағы химиялық байланысқан СО2көлемі қалай аталады?

1) +қанның сілтілік резерві,

2) қанның сутектік көрсеткіші,

3) қанның осмостық қысымы,

4) қанның буферлік сұйыұтығы,

5) қанның концентрациясы.

36. Сн+ = Сон- = 10-7қандай ертіндіде?

1) қышқылдық

2) негіздік

3) әлсіз қышқылдық

4) әлсіз негіздік

5) +нейтралды

 

Комплексті қосылыстар

 

1. [Co(CN)4(H2O)2]- ионындағы комплекс түзушінің тотығу дәрежесі нешеге тең?

1) +4

2) +5

3) +3

4) +6

5) +2

2. [CrCl2CN(H2O)3] бөлшегіндегі комплекс түзушінің тотығу дәрежесі нешеге тең?

1) +3

2) +6

3) +4

4) +5

5) +2

3. Комплекс түзуші Со (III) болып табылатын комплексті бөлшектің [Co(NO2)3(NH3)2] x заряды нешеге тең?

1) 3+

2) 3 –

3) 0

4) 2 –

5) 1+

4. Комплекс түзуші Pt (IV) болып табылатын комплексті бөлшектің [PtCl(OH)5] x заряды нешеге тең?

1) 2+

2) 2 –

3) 4+

4) 3 –

5) 3+

5. Комплексті қосылыс калийдің монобромопентанитроплатинатына (IV) қандай формула сәйкес келеді?

1) K[PtBr(NO2)5]

2) [PtBr(NO2)5]K

3) K2[Pt(NO2)5Br]

4) [Pt(NO2)5]KBr

5) [KBr][Pt(NO2)5]

6. Комплексті қосылыс натрийдің пентацианомоноамминферратына (II) қандай формула сәйкес келеді?

1) Na[Fe(CN)5NH3]

2) Na2[Fe(CN)6NH3]

3) Na(NH3)[Fe(CN)6]

4) [Fe(CN)6NH3]Na

5) Na3[Fe(CN)5NH3]

7. Комплексті қосылыс пентаамминбромокобальт (III) сульфатына қандай формула сәйкес келеді?

1)[CoBr(NH3)5]SO4

2) [CoBr][(NH3)5·SO4]

3) [Co(NH3)5]BrSO4

4) (NH3)5[CoBrSO4)

5) Co[Br(NH3)5SO4]

8. [Au(CN)2Br2]- комплексті ионындағы алтынның тотығу дәрежесі нешеге тең?

1) +3

2) +4

3) +5

4) +6

5) +2

9. Катионды комплекске сәйкес келетін қандай формула?

1) Ca[Al(OH)5H2O]

2) [Co(NH3)3(NO2)3]

3) [PtCl3(NH3)3]

4) [Cr(CNS)2H2O(NH3)3]Br

5) Ca[Al(OH)5H2O]

10. Анионды комплекске сәйкес келетін қандай формула?

1) [CrOH(H2O)2(NH3)3]Br2

2) [CrCl(NH3)5]Cl2

3) Ba2[Fe(CN)6]

4) [CoBr(NH3)5]SO4

5) [PtCl4(NH3)2]

11. Бейтарап комплекске сәйкес келетін қандай формула?

1) K2[PtCl6]

2) [Co(NO2)2(NH3)3]Cl

3) [PtCl(NH3)3]Cl

4) [PtCl3(NH3)3]Br

5) [PtCl4(NH3)2]

12. [Co(NH3)5Cl]Cl2 комплексті қосылысында комплекс түзуші болып не табылады?

1) Co2+

2) [Co(NH3)5Cl]2+

3) Co3+

4) 5 NH3 и Cl-

5) 2Cl-

13. (NH4)2[Pt(OH)2Cl4] комплексті қосылысында қай бөлшектер лигандалар болып табылады?

1) [Pt(OH)2Cl4]2-

2) Pt4+

3) 4Cl- и 2OH-

4) Pt2+

5) 2NH4+

14. (NH4)2[Pt(OH)2Cl4] комплексті қосылысында комплекс түзуші болып не табылады?

+Pt4+

15. Байланыс түзілу кезінде электрондар әрекеттесуші электрондар әрекеттесуші атомның біреуінен екіншісінен іс жүзінде толықтай өтіп кететін болса, химиялық байланыс қалай аталады?

1) +иондық

2) коваленттік полярлы

3) коваленттік полярсыз

4) сутектік

5) металдық

16. Байланыс түзу кезінде электрондар әрекеттесуші атомдардың біреуінен екіншісіне тек жартылай ғана ығысатын болса, химиялық байланыс қалай аталады?

1) иондық

2) +коваленттік полярлы

3) коваленттік полярсыз

4) сутектік

5) металдық

17. Байланыс түзу кезінде электрондар екі атомға да бірдей дәрежеде ортақ қасиет көрсетсе, химиялық байланыс қалай аталады?

1) иондық

2) коваленттік полярлы

3) +коваленттік полярсыз

4) сутектік

5) металдық

18. Байланыс түзу кезінде металдық кристалдық торындағы металл атомдарының сыртқы электрондарының арасындағы, химиялық байланыс қалай аталады?

1) иондық

2) коваленттік полярлы

3) коваленттік полярсыз

4) сутектік

5) +металдық

19. Сутек атомы мен электртерістігі жоғары басқа бір атомның арасында күшті полярлық коваленттік байланыс түзетін қосылыстарға тән химиялық байланыс қалай аталады?

1) иондық

2) коваленттік полярлы

3) коваленттік полярсыз

4) +сутектік

5) металдық

20. Лиганда орналасатын координациялық максималды сан қалай аталады?

1) буферлік сиымдылық

2) +дентанттылық

3) жарық сиымдылығы

4) жылу сиымдылығы

5) ток сиымдылығы

 

Атом құрылысы. Биогенді элементтер

 

1. Ва2+ бөлшегінде қанша электрон бар, егер барийдің реттік нөмірі 56 тең болса?

1) 58

2) 57

3) 56

4) 55

5) +54

2. I- бөлшегінде қанша электрон бар, егер иодтың реттік нөмірі 53 тең болса?

1) 55

2) +54

3) 53

4) 52

5) 51

3. Fe3+бөлшегінде қанша электрон бар, егер темірдің реттік нөмірі 26 тең болса?

1) 29

2) 27

3) 26

4) 25

5) +23

4. Қандай элемент адам ағзасына улы қосылыстар түзеді?

1) кальций

2) натрий

3) магний

4) +қорғасын

5) калий

5. Қандай элемент сүйек тінінің негізі болып табылады?

1) натрий

2) +қорғасын

3) кальций

4) калий

5) күшән

6. Медицинада антисептикалық құрал ретінде қандай заттың ерітіндісі қолданылады?

1) NO2

2) HCl

3) +KMnO4

4) ZnCl2

5) NH4OH

7. Медицинада асқазан сөлінің қышқылдығын жоғарылату үшін қандай заттың ерітіндісі қолданылады?

1) НNO3

2) +HCl

3) KMnO4

4) NaHCO3

5) NH4OH

8. Медицинада асқазан сөлінің қышқылдығы жоғарылап, қыжыл пайда болғанда қандай заттың ерітіндісі қолданылады?

1) Nа2CO3

2) HCl

3) NaОH

4) +NaHCO3

5) NH4OH

9. Қандай ион жасуша ішілік негізгі ион болып табылады?

1) +К+

2) Na+

3) Ca2+

4) Fe2+

5) Mn7+

10. Қандай ион жасуша сыртындағы негізгі ион болып табылады?

1) К+

2) +Na+

3) Ca2+

4) Fe2+

5) Mn7+

11. Қандай элемент макроэлементтер қатарына жатады?

1) +К

2) Cs

3) Rb

4) Сu

5) Mn

12. Қандай элемент органоген болып табылады?

1) +C

2) Na

3) Ca

4) Fe

5) Mn

13. Қандай элемент микроэлементтер қатарына жатады?

1) C

2) +I

3) Ca

4) O

5) Cl

14. Ағзада қандай элементтің жетіспеуінен «эндемиялық зоб» ауруы пайда болады?

1) C

2) +I

3) Ca

4) O

5) Mn

15. Гемоглобинде қандай ион комплекс түзуші болып табылады?

1) К+

2) Na+

3) Ca2+

4) +Fe2+

5) Mn7+

16. Ағзада қандай элементтің жетіспеуінен остеопороз ауруы дамиды?

1) К

2) Na

3)+ Ca

4) Fe

5) Mn

17. Адамның тіс эмалында фтордың жетіспеушілігінен туындайды

1) флюороз

2) рахит

3) +кариес

4) антракоз

5) силикоз

18. Фтордың артық мөлшерінен туындайды

1) кариес

2) +флюороз

3) антракоз

4) рахит

5) силикоз

19. Тас көмірдің шаңын жүйелі түрде жұту кезінді туындайды

1) силикоз

2) +антракоз

3) алюминоз

4) флюороз

5) кариес

20. Алюминий мен оның оксидтерін жүйелі түрде жұту кезінде туындайды

1) антракоз

2) силикоз

3) флюороз

4) +алюминоз

5) кариес

Химиялық термодинамика

 

1. «Бітеу ампуладағы 0,9%-дық NaCl ерітіндісі» қандай термодинамикалық жүйеге жатады?

1) дөрекі дисперсті

2) гетерогенді

3) оқшауланған

4) +жабық

5) ашық

2.Қандай термодинамикалық жүйе гомогенді болып табылады?

1) адам

2) өсімдік

3) +қанттың судағы сұйытылған ерітіндісі

4) натрий хлоридінің тұнба бетіндегі қаныққан ерітіндісі

5) дәрілік препараттар ұнтағы

3. Қандай термодинамикалық жүйе гетерогенді болып табылады?

1) газдалмаған минеральды суы

2) қанттың судағы сұйытылған ерітіндісі

3) глюкозаның судағы сұйытылған ерітіндісі

4) NаС1судағы сұйытылған ерітіндісі

5) +дәрілік препараттар ұнтағы

4. Қандай термодинамикалық жүйе қоршаған ортамен массасы (заты) мен (веществом) энергиясымен алмасады?

1) +ашық

2) жабық

3) оқшауланған

4) гомогенді

5) гетерогенді

5. Төменде келтірілген термодинамикалық жүйелердің қайсысы жабық болып табылады?

1) адам

2) өсімдік

3) +суыған тас

4) идеальды термос

5) тірі жасуша

6.Қандай термодинамикалық жүйенің (заттардың бірдей мөлшері болған джағдайда) энтропия шамасының мәні минимальды болады?

1) глюкозаның сұйытылған ерітіндісі

2) тұнба бетіндегі натрий хлоридінің қаныққан ерітіндісі

3) ауа

4) сұйық азот

5) +кристалды йод

7.Қандай термодинамикалық шама химиялық жүйенің реакциялық қабілетінің өлшемі болып табылады?

1) ішкі энергия

2) жүйенің температурасы

3) реакция өнімдерінің түзілу жылулары

4) +Гиббс энергиясы

5) қоршаған ортаның температурасы

8.Эндотермиялық реакцияның жүру барысында жылу мен энтальпия қалай өзгереді?

1) +Q<0, DН>0

2) Q<0, DН<0

3) Q>0, DH>0

4) Q=0, DH<0

5) Q>0, DН=0

9.Экзотермиялық реакцияның жүру барысында жылу мен энтальпия қалай өзгереді?

1) Q<0, DН<0

2) +Q>0, DH<0

3) Q>0, DH>0

4) Q<0, DН>0

5) Q=0, DH>0

10.Газды фазада жүретін қандай химиялық реакция барысында термодинамикалық жүйенің энтропиясы өзгермейді?

1) HCl + NH3 ® NH4Cl

2) C2H5OH + 3O2 ® 2CO2 + 3H2O

3) NI3NH3 ® N2 + ЗНI

4) +H2 + Сl2 ® 2НСl

5) 2CO + O2 ® 2CO2

11.Газды фазада жүретін қандай химиялық реакция барысында термодинамикалық жүйенің энтропиясы артады?

1) 2N2O + 4O2 ® 2N2O5

2) 3Н2 + N2 ® 2NН3

3) 4НСl + O2 ® 2Сl2 + 2Н2O

4) N2 + О2 ® 2NO

5) +2Н2O2 ® 2H2O + O2

12.Адам қандай термодинамикалық жүйеге жатады?

1) ашық гомогенді

2) жабық гетерогенді

3) оқшаулланған гомогенді

4) +ашық гетерогенді

5) жабық гомогенді

13.Тірі ағза жасушасында қандай биохимиялық процестер жүреді?

1) изобаралық

2) изохоралық

3) изотермиялық

4) изохоралық-изотермиялық

5) +изобаралық-изотермиялық

14. Қандай заттың түзілу жылуы нөлге тең болады?

1) NO2

2) NH3

3) N2O

4) HNO3

5) +N2

15.В12витаминінің құрамына кіретін, кобальт

1) s-макроэлемент

2) d-макроэлемент

3) р-макроэлемент

4) +d-микроэлемент

5) s-микроэлемент

16. Инсулин құрамына кіретін, никель

1) d-макроэлемент

2) s-макроэлемент

3) р-макроэлемент

4) +d-микроэлемент

5) s-микроэлемент

17. Стандартты жағдайда моль күрделі заттың жай заттарға ыдырауының нәтижесінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері, аталады?

1) жануэнтальпиясы

2) бейтараптау энтальпиясы

3) стандартты түзілу жылуы

4) +стандартты ыдырау жылуы

5) стандартты түзілуэнтальпиясы

18. «Кез келген химиялық қосылыстың ыдырау жылуы оның түзілу жылуына абсолюттік шамасы бойынша тең, бірақ таңбалары қарама-қарсы» - бұл анықтама

1) термодинамиканың бірінші бастамасы

2) термодинамиканың екінші бастамасы

3) +Лавуазье-Лаплас заңы

4) Гесс заңы

5) Гесс заңының салдары

19. Лавуазье-Лапласс заңының математкикалық өрнегін таңдаңыз?

1) Q = DU + A

2) +DHd = -DHf

3) QV = DU

4) Qp = DH

5) DHd + DHf = 0

20. Егер судың бір моль түзілу энтальпиясы -241,6 кДж тең болса, онда судың екі молінің ыдырау реакциясының энтальпиясы неге тең болады?

1) -241,6 кДж

2) +241,6 кДж

3) - 120,8 кДж

4) -483,2 кДж

5) ++483,2 кДж

21. «Химиялық реакцияның жылу эффектісі оның жүру жолына тәуелсіз, тек реакцияға қатысатын бастапқы және соңғы күйіне ғана тәуелді» - бұл тұжырым

1) термодинамиканың бірінші бастамасы

2) термодинамиканың екінші бастамасы

3) Лавуазье-Лаплас заңы

4) +Гесс заңы

5) Гесс заңының салдары

22. Изохоралық процестің жылу эффектісін есептейтін формула:

1) Qv=DG - TDS;

2) Qv=DH;

3) Qv=рDV;

4) Qv=U + pV;

5) +Qv=DU.

23. Түзілу жылуы нөлге тең болатын затты таңдаңыз?

1) Cl2;

2) Br2;

3) N2;

4) +СО;

5) В.

24.Заттың агрегаттық күйі кристалл-сұйық-газ қатары бойынша өзгеру барысында энтропия?

1) +артады;

2) кемиді;

3) өзгермейді;

4) бастапқыда кеміп, соңынан артады;

5) бастапқыда артып, соңынан кемиді.

 

 

Химиялық реакциялар кинетикасы

1. Химиялық реакцияның жылдамдығы дегеніміз не?

1) +уақыт бірлігінде әрекеттесуші заттардың концентрациясының өзгерісі

2) химиялық реакцияның элементарлы актісіне қатысатын молекулалар саны

3) ферменттің бір молекуласының әсерінен өзгеріске ұшырайтын субстрат молекуласының саны

4) реакцияның кинетикалық теңдеуіндегі дәреже көрсеткіштерінің қосындысы

5) уақыт бірлігінде катализатордың концентрациясының өзгерісі

2. Қандай теңдеу 2NO + O2 = 2NO2 тура реакция жылдамдығының реагенттер концентрацияға тәуелділігін сипаттайды?

1) w = [NO]2 + [O2]

2) w = 2[NO][O2]

3) w = 2[NO2]2

4) w = k[NO][O2]

5) +w = k[NO]2[O2]

3. Қандай теңдеу 2NO + O2 = 2NO2 кері реакция жылдамдығының реагенттер концентрацияға тәуелділігін сипаттайды?

1) w = [NO2]2

2) w = 2[NO2]

3) +w = k[NO2]2

4) w = k[NO][O2]

5) w = k[NO]2[O2]

4. A + B + B ® AB2 тура реакциясы үшін қандай теңдеу әрекеттесуші массалар заңына сәйкес келеді?

1) w = k[B][B]

2) w = k[A][B]

3) +w = k[A][B]2

4) w = k[AB2]

5) w = k[A][B2]

5. Ферменттердің каталитикалық әсерінің ерекшелігіне не жатады?

1) төменгі каталитикалық белсенділік

2) каталитикалық әсердің температураға тәуелсіздігі

3) каталитикалық әсердің рН-на тәуелсіздігі

4) +әсер етудің жоғары таңдамалдылығы

5) температуралық оптимумның жоқтығы

6. Бірінші ретті реакция қандай теңдеумен өрнектеледі?

1) w=k

2) w= dc/ dt

3) +w=k. c

4) w=k. c2

5) w=k. ca .cb

7. Тірі ағзадағы ферменттердің функциясы неде?

1) оксигендер транспорты

2) +биохимиялық реакциялар катализы

3) иммунитетті қамтамасыз ету

4) энергиямен қамтамасыз ету

5) тіндер мен органдарға оттекті тасымалдау

8.w = kC(O2) жылдамдық теңдеуінің өрнегі қандай реакция үшін жазылады?

1) +2C(қ) + O2(г) ® 2CO(г)

2) CO(г) + O2(г) ® 2CO2(г)

3) 2SO2(г) + O2(г) ® 2SO3(г)

4) N2(г) + O2(г) ® 2NO(г)

5) O2(г) + 2H2(г) ® 2H2O(с)

9.Қандай ереже дәрілік препараттың жарамдылық мерзімін «жедел» анықтау әдісінің негізінде жатыр?

1) Дюкло-Траубе

2) +Вант-Гофф

3) Шульце-Гарди

4) Панет-Фаянс

5) Пригожин

10. СаСО3(қ) = СаО(қ) + CO2(г) тура химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер жүйедегі қысымды 5 есе арттырса?

1) 5 есе артады

2) 25 есе кемиді

3) 5 есе кемиді

4) 25 есе артады

5)+ өзгермейді

11. Қандай реакция тримолекулярлы болып табылады?

1) H2 + J2 = 2HJ

2) J2 = 2J

3) +2NO + O2 = 2NO2

4) CO + Cl2 = COCl2

5) Ca(HCO3)2 «H2O + CO2 + CaO

12. 2NO(г) + Cl2(г) ® 2NOCl(г) реакциясының тепе-теңдік константасына қандай формула сәйкес келеді?

1) +K = C2(NOCl) / C2(NO) . C(Cl2)

2) K = C2(NO) . C(Cl2)

3) K = C2(NO) . C(Cl2) / C2(NOCl)

4) K = C2(NOCl) / C2(NO) + C(Cl2)

5) K = C2(NO) + C(Cl2) / C2(NOCl)

13. CaCO3(қ) ® CO2(г) + CaO(қ) тура реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңына қандай формула сәйкес келеді?

1) w = k C(CaCO3)

2) w = k C(CaO) . C(CO2)

3) +w = k

4) w = k (C(CaO) + C(CO2))

5) w = k C(CO2)

14. Реакцияның температуралық коэффициент γ=3. Химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер температураны 25оС –ден 55оС-ке дейін өзгертсе?

1) 9 есе артады

2) 9 есе кемиді

3) өзгермейді

4) +27 есе артады

5) 27 есе кемиді

15. Тұрақты температурада химиялық реакция жылдамдығы қандай шамаға тәуелді?

1) концентрация дәреже көрсеткіштерінің қосындысына тең

2) концентрация дәреже көрсеткіштерінің көбейтіндісіне тең

3) стехиометриялық коэффиценттері дәреже күйінде алынған, әрекеттесуші заттардың концентрацияларының қосындысына тең

4) +стехиометриялық коэффиценттері дәреже күйінде алынған, әрекеттесуші заттардың концентрацияларының көбейтіндісіне тең

5) концентрация шамасының дәреже көрсеткіштерінің қосындысына тең

16. Химиялық реакцияның жылдамдық константасы неге тең?

1) стехиометриялық коэффиценттері дәреже күйінде алынған, әрекеттесуші заттардың концентрацияларының көбейтіндісіне тең

2) химиялық реакциялардың қарапайым актісіне қатысатын молекулалар санына тең

3) концентрация шамасының дәреже көрсеткіштерінің қосындысына тең

4) +әрекеттесуші заттардың концентрациясы бірге тең болған жағдайда химиялық реакцияның жылдамдығына мән жағына тең

5) химиялық реакцияның меншекті жылдамдығы болып табылады

17. Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың концентрациясына қалай әсер етеді?

1) Вант-Гофф ережесімен

2) +әрекеттесуші массалар заңымен

3) Аррениус теңдеуімен

4) Михаэлиса-Ментен теңдеуімен

5) Гендерсона-Гассельбах теңдеуімен

18. Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың темпертаураға қалай әсер етеді?

1) Панета-Фаянс ережесімен

2) әрекеттесуші массалар заңымен

3) +Аррениус теңдеуімен

4) Михаэлиса-Ментен теңдеуімен

5) Гендерсона-Гассельбах теңдеуімен

19. Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың темпертаураға қалай әсер етеді?

1) Панета-Фаянс ережесімен

2) әрекеттесуші массалар заңымен

3) +Аррениус теңдеуімен

4) Михаэлиса-Ментен теңдеуімен

5) Гендерсона-Гассельбах теңдеуімен

20. Ферментативті реакцияны сипаттайтын, қандай тұжырым, дұрыс емес?

1) Ферменттер қысқа температура аралығында каталитикалық активтілік көрсетеді;

2) Ферменттердің каталитикалық активтілігі рН ортаның қышқылдығына тәуелді;

3) Ферменттер жоғары таңдамалы әсері бар және тек биохимиялық реакцияларды анықтауды тездетеді;

4) +Ферменттер активтіэнергияны жоғарлатады;

5) фермент субстратпен аралық қосылыс түзеді

21. Берілген реакциялардың қайсысыгомогенді?

1) C(т) + O2(г) ®CO2(г)

2) +2NO(г) + Cl2(г) ® 2NOCl(г)

3) C(т) + H2(г) ®CH4(г)

4) FeO(т) + H2(г) ®Fe(т) + H2O(ж)

5) C(т) + H2O(ж) ®H2(г) + CO(г)

22. Берілген реакциялардың қайсысыгетерогенді?

1) +C(т) + CO2(г) ® 2CO(г)

2) CO(г) + H2O(г) ®CO2(г) + H2(г)

3) 2SO2(г) + O2(г) ® 2SO3(г)

4) H2S(г) + Cl2(г) ® 2HCl(г) + S(т)

5) SO2(г) + 2H2S(г) ® 3S(т) + 2H2O(ж)

Тотығу-тотықсыздану процестері

 

1. Ерітінді-ерітінді фазаларының бөліну шекарасында потенциал секірмесі қалай аталады?

1) тыныштық потенциалы

2) мембранды потенциал

3) электродты потенциал

4) +диффузионды потенциал

5) электр қозғаушы күш

2. Қандай жүйеде тотықтырғыштық қасиеті жоғары болады

1) φ (Au3+/Au+) = 1,40 B

2) φ (Fe3+/Fe2+) = 0,77 B

3) +φ (Co3+/Co2+) = 1,81 B

4) φ (Mn3+/Mn2+) = 1,51 B

5) φ (Pb4+/Pb2+) = 1,70 B

3. Гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшін есептеуге болады?

1) Е = φ1 + φ2

2) +Е = φ1 – φ2

3) Е = φ1 × φ2

4) Е = φ1 / φ2

5) Е = φ2 / φ1

4. Қандай электрод бірінші текті электрод қатарына жатады?

1) Ag, AgCl│KCl

2) +Ag│AgNO3

3) Hg, Hg2Cl2│KCl

4) Pt│Sn4+, Sn2+

5) Pt│Fe2+, Fe3+

5. Қандай электрод екінші текті электрод қатарына жатады?

1) +Ag, AgCl│KCl

2) Ag│AgNO3

3) Pt│Sn4+, Sn2+

4) Cu│CuSO4

5) Pt│Fe2+, Fe3+

6. Төменде келтірілген электродтардың қайсысы тотығу-тотықсыздану электрод болып табылады?

1) Ag, AgCl│KCl

2) Ag│AgNO3

3) Hg, Hg2Cl2│KCl

4) Cu│CuSO4

5) +Pt│Fe3+, Fe2+

7. Жүйе (+) Ag│AgNO3(0,1н)║AgNO3(0.01н)│Ag(-)

1) анықтауыш электроды

2) салыстырушы электрод

3) екінші текті электрод

4) +концентрациялық элемент

5) тотығу-тотықсыздану элементі

8. [H +]=10-2 тең болғанда сутек электродының потенциалы (В) нешеге тең болады?

1) -0,059 В

2) +0,059 В

3) +-0,118 В

4) +0,118 В

5) 0 В

9. рН=10 тең болғандағы сутекті электродтың потенциалы (В) нешеге тең?

1) 0,59

2)+ -0,59

3) 0,30

4) -0,30

5) 0

10. Биологиялық сұйықтықтардың рН-н потенциометрлік анықтауда қандай электродтар пайдаланылады?

1) мырыш-мыс

2) +хлоркүміс-шыны

3) мыс-сутекті

4) мырыш-сутекті

5) каломельді-хлоркүміс

11. Асқазан сөлінің рН-н потенциометрлік анықтау кезінде анықтауыш электрод ретінде қандай электрод пайдаланылады?

1)+ шыны

2) мырыш

3) мыс

4) хлоркүміс

5) каломельді

12. (-) Fe / FeSО4 // CuSО4 / Сu (+) гальваникалық элементте қандай реакция жүреді (φ0 Fe / Fe2+ = - 0,44 В; φ0 Сu / Сu2+ = +0,34 В)?

1)+ Fe0 + Cu2+ ® Fe2+ + Cu0

2) Cu0 + Fe2+ ® Fe0 + Cu2+

3) Fe2+ + 2e ®Fe0

4) Cu0 - 2e ® Cu2+

5) реакция жүрмейді

13. (-) Zn/ZnS04 //CuS04 /Сu (+) гальваникалық элементте қандай реакция жүреді (φ0Zn/Zn2+ = -0,76 B; φ0Cu/Cu2+ = +0,34 B)?

1) Cu0 + Zn2+ ® Zn0 + Cu2+

2)+ Сu2+ + Zn0 ® Сu0 + Zn2+

3) Сu0 - 2е ® Сu2+;

4) Zn2+ + 2e ® Zn0

5) реакция жүрмейді

14. (-)Zn /ZnS04 // NiS04 /Ni (+) гальваникалық элементте қандай реакция жүреді (φ0 Zn/Zn2+ = -0,76 B; φ0 Ni/Ni2+ = -0,25 B)?

1) Ni0 + Zn2+ ® Zn0 + Ni2+

2)+ Ni2+ + Zn0 ® Ni0 + Zn2+

3) Ni0 - 2е ® Ni2+

4) Zn2+ + 2e ® Zn0

5) реакция жүрмейді

15. Метал- оның тұзының ертінді фазалар бөліну бетінде туындайтын потенциал айырымы қалай аталады?

1) стандартты сутек электродының потенциалы

2) мембраналық потенциал

3) +электродтық потенциал

4) диффузиялық потенциал

5) электрқозғаушы күш

16. Мембрананың таңдамалы өткізгіштігінің салдарынан мембрана ертінді фазаларының бөліну беті аралығында пайда болатын потенциал айырымының аталуы?

1) стандартты сутек электродының потенциалы

2) +мембраналық потенциал

3) электродтық потенциал

4) диффузиялық потенциал

5) электрқозғаушы күш

17. Гальваникалық элементтің электрқозғаушы күш дегеніміз не?

1) гальваникалық элементті құрайтын электродтардың потенциалдарының

қатынасы

2) гальваникалық элементті құрайтын электродтардың потенциалдарының

көбейтіндісі

3) оң зарядталған электродтың потенциалы

4) гальваникалық элементті құрайтын электродтардың потенциалдарының

қосындысы

5) +гальваникалық элементті құрайтын электродтардың электродтық

18. Өз тұзының ерітіндісіне батырылған металл пластинкасы, қандай электрод деп аталады?

1) салыстырушы электрод

2) анықтауыш электрод

3) +I тектіэлектрод

4) II текті электрод

5) мембрандық электрод

19. Нашар еритін тұзымен қапталып, сол тұзбен аттас ионы бар, жақсы еритін электролит

ерітіндісіне батырылған металл электроды қалай аталады?

1) салыстырушы электрод

2) анықтауыш электрод

3) I тектіэлектрод

4) +II текті электрод

5) мембрандық электрод

20. Табиғаты бірдей екі электродты активтігі әртүрлі өз тұздарының ерітінділеріне

батыру арқылы құрастырылған элемент

1) тотығу-тотықсыздану элементі

2) жартылай элемент

3) +Якоби-Даниэл элементі

4) концентрациялық элемент

5) Вестон элементі

21. Гальваникалық тізбек (-) Zn/ZnS04 // CuS04 / Сu (+) –қалай аталады?

1) Вольт элементі

2) Вестон элементі

3) +Якоби-Даниэл элементі

4) стандартты электрод

5) салыстырушы электрод

22. Қандай жүйенің тотығу қасиеті жоғары?

1) φ (Fe3+/Fe2+) = 0,77 B

2) +φ (2Hg2+/Нg22+) = 0,92 В

3) φ (Sn4+/Sn2+) = 0,15 B

4) φ (Ti4+/Ti3+) = 0,06 B

5) φ (Сu2+/Сu+) = 0,16 В

 

Беттік құбылыстар

 

1. Беттік активтілік шамасын қандай формула бойынша есептелінеді?

1) +

2)

3)

4) Г = Г¥ . C /(K + C)

5)

2. Қозғалмалы фазалардың бөліну бетінде еріген заттың адсорбция шамасы қандай формула бойынша есептелінеді?

1)

2) +

3)

4)

5) Г = Г¥ . C /(K + C)

3. Адсорбциялық тепе-теңдік күйін қалай сипаттауға болады?

1) тек қана адсорбция процесі жүреді

2) тек қана десорбция процесі жүреді

3) адсорбция жылдамдығы десорбция жыдамдығына қарағанда жоғары

4) адсорбция жылдамдығы десорбция жыдамдығына қарағанда төмен

5) +адсорбция жылдамдығы десорбция жыдамдығымен бірдей

4. Адсорбция жылдамдығы десорбция жыдамдығына тең болатын жүйенің күйі қалай аталады?

1) оң адсорбция

2) теріс адсорбция

3) шекті адсорбция

4) капиллярлық конденсация

5) +адсорбциялық тепе-теңдік

5. Катиониттерді регенерациялау үшін қандай шара қолдануға болады?

1) қыздыру

2) мұздату

3) сілтінің ерітіндісімен өңдеу

4) натрий хлоридінің ерітіндісімен өңдеу

5) +күшті қышқылдың ерітіндісімен өңдеу

6. Са2+ иондарын кетіру үшін консервілеу кезінде қанның ұюын тоқтату мақсатында қандай әдіс пайдалануы мүмкін?

1) диализ

2) электрофорез

3) хроматография

4) молекулярлы адсорбция

5) +ион алмасу адсорбциясы

7. Қандай заттың беттік активтілігі жоғары болады?

1) С12Н22О11

2) HCl

3) Н2SO4

4) NH2CH2COOH

5) +C6H13COOH

8.Қандай ионның адсорбциялануға қабілеті жоғары?

1) Na+

2) Ca2+

3) Al3+

4) +Th4+

5) K+

9. Белсендірілген көмір бетінде молекула түрінде қай зат адсорбцияланады?

1) CH3COONa

2) +CH3COOH

3) KOH

4) CaCl2

5) H2SO4

10. Қатты-сұйықтық бөліну бетіндегі адсорбцияны сипаттайтын қандай теңдеу?

1)

2)+ Г = Г¥ . C /(K + C)

3)

4)

5) sх = nx / n(H2O)

11. Дюкло-Траубе ережесіне сәйкес көмірсутекті тізбекті бір –СН2- тобына ұзартқан сайын бір гомологты қатардағы заттардың сулы ерітінділерінің беттік активтілігі қалай өзгереді?

1) +3-3,5 есе жоғарылайды

2) 2-4 есе жоғарылайды

3) өзгермейді

4) 2-4 есе азаяды

5) 3-3,5 есе азаяды

12. Қайсы топтың гидрофильді қасиеттері болады?

1) – C2H5

2) – C6H5

3)+ – COOH

4) – CH2–C6H5

5) –С4Н9

13. Қайсы топтың гидрофобты қасиеттері болады?

1) – OH

2) +– C5H11

3) – NH2

4) –SO3H

5) – COOH

14. Панет-Фаянс ережесіне сәйкес күміс бромидінің бетінде қандай ион адсорбцияланады?

1) NO3-

2) SO42-

3) Ca2+

4) Al3+

5) +Br-

15. Қандай зат беттік-активті зат қатарына жатады?

1) күкірт қышқылы

2) натрий карбонаты

3)+ изоамил спирті

4) сутек пероксиді

5) сахароза

16. Беттік керілу изотермасы беттік керілу σ шамасының тәуелділігін көрсетеді

1) еріген заттың полярлығына

2) еріткіш полярлығына

3) температураға

4) +еріген зат концентрациясына

5) еріткіш концентрациясына

17. Беттік активтілік шамасы қандай заттың максималды?

1) СН3СООН

2) С2Н5СООН

3) НСООН

4) +С4Н9СООН

5) С3Н7СООН

18. Беттік активтілік шамасы қандай заттың максималды?

1) С3Н7ОН

2) С5Н11ОН

3) +С7Н15ОН

4) С4Н9ОН

5) С2Н5ОН

19. Адсорбция изотермасы бұл адсорбция Г шамасының графикалық тәуелділігін көрсетеді

1) Еріген заттың полярлығына

2) Еріткіш полярлығына

3) температураға

4) +еріген зат концентрациясына

5) еріткіш концентрациясына

20. «Қатты адсорбент бетінде оның құрамына кіретін және сол адсорбенттің кристалды торын жетілдіре алатын иондар ғана адсорбциялана алады»

1) Ребиндер ережесі

2) Гиббс ережесі

3) Вант-Гофф ережесі

4) +Панета-Фаянс ережесі

5) Ле-Шателье ережесі

21. Дюкло-Траубе ережесіне сәйкес көмірсутек тізбегін бір -СН2 –тобына ұзартқанда беттік активтілік қалай өзгереді?

1) өзгермейді

2) 2-4 есе артады

3) + 3- 3, 5 есе артады

4) 2-4 есе кемиді

5) 3- 3, 5 есе кемиді

22. Бір заттың екінші бір затқа бүкіл көлемімен сіңірілу процесі қалай аталады?

1) адсорбция

2) +абсорбция

3) сорбция

4) десорбция

5) хемосорбция

23. Хемосорбция құбылысы немен сипатталады?

1) қайтымдылығы

2) жеңіл десорбцияланады

3) мықтылығы аз

4) +адсорбент пен адсорбтив арасында химиялық байланыс түзеді

5) адсорбтив және адсорбен бетіндеғі молекулулар арасында әлсіз молекула аралық ван-дер-ваальстік күштердің барына негізделген

 

Дисперсті жүйелер

1. Грануланың изоэлектрлік күйін не сипаттайды?

1) грануланың жоғары заряды

2) +гранула зарядының жоқтығы

3) ζ-потенциалдың артуы

4) диффузиялық қабаттың ұлғаюы

5) күшейткіш қысымның артуы

2. Ауырлық күшінің әсерінен ірі агрегаттардың шөгу процесі қалай аталады?

1) диффузия

2) коагуляция

3) коалесценция

4) +седиментация

5) пептизация

3. Теріс зарядталған бөлшектері бар зольге қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

1) K2SO4

2) NaNO3

3) CaCl2

4) +AlCl3

5) NaCl

4. Оң зарядталған бөлшектері бар зольге қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

1) FeCl2

2) Na2SO4

3) CaCl2

4) +K3PO4

5) Al(NO3)3

5. Теріс зарядталған бөлшектері бар зольге қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

1) AlCl3

2) Ca(NO3)2

3) CaCl2

4) +FeSO4

5) NaCl

6. Барий хлоридінің артық мөлшерінде алынған барий сульфатының золіне қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

1) AlCl3

2) +FeSO4

3) BaCl2

4) NaNO3

5) AgNO3

7. Күміс нитратының артық мөлшерінде алынған күміс хлоридінің золіне қандай электролит ерітіндісінің коагуляциялау әсері жоғары болады?

1) FeCl2

2) +Na2SO4

3) CaCl2

4) KNO3

5) Al(NO3)3

8. Жоғары жылдамдықпен коагуляциялайтын бөлшектер

1) үлкен оң зарядты

2) кішігірім оң зарядты

3) +электрлік бейтарап

4) кішігірім теріс зарядты

5) үлкен теріс зарядты

9. Коллоидты ерітінділерді төмен молекулалы қоспалардан тазарту үшін қандай әдісті пайдаланады?

1) осмос

2) +диализ

3) коагуляция

4) электроосмос

5) седиментация

10. Жартылай өткізгіш мембрана мен ағынды еріткішті қолдануға негізделген коллоидты ерітінділерді тазарту әдісі қалай аталады?

1) осмос

2) +диализ

3) электроосмос

4) электрофорез

5) ультрасүзгілеу

11. Жартылай өткізгіш мембрананың екі жағындағы қысымның айырмашылығының есебінен жүзеге асатын коллоидты ерітінділерді тазарту әдісі қалай аталады?

1) диализ

2) осмос

3) электрофорез

4) ультрасүзгілеу

5) +ультрацентрифугирлеу

12.Тиндаль конусы қандай дисперсті жүйеде байқалады?

1) 0,9% NaCl ерітіндісі

2) глюкоза ерітіндісі

3) +күміс золі

4) саздың судағы суспензиясы

5) күміс нитратының ерітіндісі

13. К4[Fe(CN)6] артық мөлшерін FeCl3-ке қосу арқылы Fe4[Fe(CN)6]3 берлин лазурін алу кезінде қандай ион потенциал анықтаушы ион болып табылады?

1) K+

2)

3) Fe3+

4) +[Fe(CN)6]4 -

5)

14. FeCl3 артық мөлшерін К4[Fe(CN)6]-ға қосу арқылы Fe4[Fe(CN)6]3 берлин лазурін алу кезінде қандай ион потенциал анықтаушы ион болып табылады?

1) K+

2)

3) +Fe3+

4) [Fe(CN)6]4 –

5)

15. Коллоидты бөлшектердің ірі агрегаттарға бірігу процесі қалай аталады?

1) +коагуляция

2) седиментация

3) тиксотропия

4) синерезис

5) электрофорез

16. K2SO4 артық мөлшерімен тұрақтандырылған барий сульфаты золінің мицелласына сәйкес келетін қандай формула?

1)

2)

3) +

4)

5)

17. Теріс зарядталған зольдің коагуляциясын қандай ион тез тудырады?

1) Na+

2) K+

3) Mg2+

4) +Fe3+

5) Li+

18. Темір сульфидінің золі үшін қандай иондар потенциал анықтаушы бола алады?

1) +HS-

2) Сl-

3) Н+

4) АgO-

5) K+

19. Кұміс нитратымен тұрақтандырылған күміс бромиді золінің мицелласына сәйкес келетін қандай мицеллярлы формула?

1) {m(АgВr)n К+(n-х)Cl-}x+ хСl-

2) {m(АgВr)n Br-(n-х)K+}x- хK+

3) {m(АgВr)n SO42- 2(n-х)Na+}2x- хNa+

4)+ {m(АgВr)n Ag+(n-х)NO3-}x+ хNO3-

5) {m(АgВr)n J-(n-х)K+}x- хK+

20. Коллоидты бөлшектердің үздіксіз ретсіз қозғалысы қалай аталады?

1) осмос

2) диализ

3) диффузия

4) +броун қозғалысы

5) электроосмос

21. Коллоидты бөлшектердің барлық көлемінде бөлшектер концентрацияларының өздігінен теңесуі қалай?

1) осмос

2) диализ

3)+ диффузия

4) броун қозғалысы

5) электроосмос

22. Броун қозғалысы қандай ертінділірде айқын байқалады?

1) дөрекі дисперсті

2) +коллоидты

3) шынайы

4) суспензия

5) эмульсия


1 | 2 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.297 сек.)