АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика негативних факторів проектованого об'єкту

Характеристика об'єкту, що проектується, та місця його розташування

Проектований цех по виробництву газопровідних азбестоцементних листів 40/150 – 8 знаходиться в м.Синельниково Дніпропетровської області. Відділення формування азбестоцементних листів знаходиться у одноповерховій будівлі розмірами 282´30´12 м.

Виробництво відноситься до ІІ класу шкідливості [10], з санітарно-захисною зоною шириною 500 метрів.

Санітарний розрив між будовами та спорудами передбачається 10-12 метрів. Дане виробництво ґрунтується на створенні здорових і безпечних умов праці, упровадженні заходів щодо запобігання впливу виробництва на навколишнє середовище, відповідно до вимог [ 11, 12 ].

Виробниче приміщення знаходиться на заході, з підвітряної сторони з урахуванням переважного напрямку вітрів по відношенню до житлових помешкань. Переважний напрямок вітру східний.

Грунтові води знаходяться на глибині 6,5 м, тобто не шкодять фундаментам та підземним спорудам.

Водопостачання здійснюється з річки Дніпро.

Енергозабезпечення, каналізація, опалення – централізовані згідно з

[14,15].

На території заводу передбачено асфальтовані дороги. Тип доріг – змішаний. Ширина доріг – 6 метрів. Вздовж доріг передбачені тротуари шириною 1,5 м, з розділюючою смугою шириною 0,8 метрів згідно з [ 16 ].

 

Територія підприємства зонується. Передбачено принцип функціонального зонування, тобто розподіл майданчика, площі підприємства на зони за їх функціональним використанням: передзаводську, виробничу, складську, підсобну [11]. У передзаводській зоні розташовуємо групу споруд обслуговування працюючих: заводоуправління, їдальню. Виробнича зона розташовується у центральній частині майданчика підприємства. Підсобна зона знаходиться поблизу від виробничої, у ній розташована котельня, компресорна. Територію заводу і санітарно–захисну зону передбачається озеленити за проектом благоустрою, зберігаючи існуючі зелені насадження.

 

Характеристика негативних факторів проектованого об'єкту

 

При виробництві газопровідних азбестоцементних труб на працюючих будуть впливати наступні групи факторів [18]: фізичні та хімічні.

До фізичних факторів відносяться відповідно до [18]:- підвищена температура (80–85°С) поверхні устаткування може привести до опіків І–ІІ ступенів;

- підвищена температура повітря може призвести до підвищення температури тіла, порушенню водно–сольового балансу, що призводе до кисневого голодування тканин організму, обміну речовин, судомам кінцівок;

- застосування напруги 380 В в електричній мережі є потенційно дуже небезпечним, можливі електричні травми (опіки, мітки, металізація шкіри, механічні пошкодження), а також електроудари з тяжкими наслідками;

- підвищення статичної електрики – може призвести до пожежі;

- окремі вузли машин, що мають швидкорухомі деталі, машини та механізми, які рухаються, вироби, заготовки та матеріали, які рухаються, які можуть призвести до механічних травм (ушибів, переломів та ін.);

- недостатня освітленість може привести до погіршення і хвороби органів зору, сприяє травматизму.

Згідно з [18] до хімічних факторів відносяться сировина, реактиви, матеріали, напівпродукти, що застосовуються у виробництві, та отримані речовини. Азбестоцементні листи – це штучний каменеподібний матеріал, який виготовляється із суміші азбесту, цементу і води. Вміст речовин у повітрі робочої зони, ГДК та клас небезпеки речовин наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Вміст речовин у повітрі робочої зони

Наименование вещества ГДК, мг/м3 класс небезпеки
максимальна разова середньозмінна
Синтетичні азбести, а також змішаний азбестопородний пил при вмісті азбесту більш 20% 0,5
азбестоцемент нефарбований та кольоровий, при вмісті діоксиду марганцю не більш 5%, окису хрому не більш 7%, окису заліза не більш 10%
цемент

 

Азбест представляє небезпеку для організму, перш за все при вдиханні частинок азбестового пилу. При тривалій дії азбестопородний пилу в повітрі в концентраціях, що перевищують гігієнічні нормативи, можливий розвиток специфічної форми пневмоконіозу (азбестоз), раки легенів і шлунку, мезотеліоми плеври, азбестові бородавки на обличчі.

‡агрузка...

Пил, що містить хризотил-азбест, хімічно інертний, і механізм його дії на організм людини принципово не відрізняється від дії інших видів мінерального пилу (цементу, кварцу тощо). При малому вмісті волокон азбесту в повітрі вони в основному затримуються у верхніх дихальних шляхах і виводяться з організму природним чином (наприклад, з мокротою). Ті волокна, які проникли в легені, можуть впровадитися в легеневу тканину. При цьому вони відразу піддаються атаці фагоцитів – кліток, що виконують в організмі захисні функції. Фагоцити скупчуються навколо чужорідного тіла і, гинучи, створюють навколо нього агресивне (кислую) середовище, що руйнує і відторгає волокно. Цемент та хризотиловий азбест в цих умовах руйнується, а продукти його розпаду виводяться з організму.

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)