АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З А В Д А Н Н Я

 

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

з дисципліни «Комплексний курсовий проект зі спеціальності»

 

Жуковіну Сергію Олександровичу

1. Тема проекту Функціональний генератор

 

Керівник проекту Пожар Василь Анатолійович

2. Термін подання студентом проекту: 05.02.2014р.

3. Вихідні дані до проекту форма вихідної напруги - трикутна, прямокутна;

діапазон частот, що генеруються: 20…2*104 Гц; напруга живлення: 15 В;

коефіцієнт гармонік, не гірше 1%; напруга вихідних імпульсів, не менше 5В.

4. Зміст пояснювальної записки. Вступ. Обґрунтування необхідності проектування на основі аналізу існуючих аналогів. Технічна характеристика виробу. Розробка структурної схеми виробу. Розробка схеми електричної принципової та аналіз роботи виробу. Вибір елементної бази та матеріалів пристрою. Електричний розрахунок вузла виробу. Вибір контрольно - вимірювальної апаратури, інструкція по ремонту і регулюванню. Висновки.

Список використаної літератури.

 

5. Перелік графічного матеріалу. Схема електрична принципова ф. А1.

 

Завідувач відділенням ___________ /Осіпов В.В./

Викладач ___________ /Пожар В.А.

 

 

 

Додаток 2

Смілянський промислово-економічний коледж

Черкаського державного технологічного університету

Циклова комісія з електроніки

 

 

«Комплексний курсовий проект зі спеціальності»

на тему: «Функціональний генератор»

ТЕКП.102800.118 ПЗ

 

 

Студента __4___ курсу, групи ТЕ-9-10

Напряму підготовки 050802 «Електронні пристрої та системи»

Спеціальності 5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

Жуковін С.О.

(прізвище та ініціали)

Керівник Пожар Василь Анатолійович

Викладач

 

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: ________ Оцінка: _________

 

Члени комісії ________________ Пожар В.А.

 

_______________ Кравченко Г.І.

 

_______________ Недзеленко Н.М.

 

 

 

 

  Додаток 3   ЗМІСТ стор. Вступ …………………………………………………........………........................3 1 Обґрунтування необхідності проектування на основі критичного аналізу існуючих аналогів…………………………………………………………..….4 2 Технічна характеристика виробу……………………………………………….10 3 Розробка структурної схеми виробу……………………………………………11 4 Розробка схеми електричної принципової та аналіз роботи пристро….…….13 5 Вибір елементної бази та матеріалів пристрою................................................17 6 Електричний розрахунок вузла ……………………………………….…..……21 7 Вибір контрольно - вимірювальної апаратури, інструкція по ремонту та регулюванню.………………………………….………………………….…..24 8 Висновки……………………………...…………………………………………29 9 Список використаної літератури……………………………………………...30  
          ТЕКП.100700.203 ПЗ
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Виконав Іванов     Автомобільний охоронний сигналізатор. Пояснювальна записка Літера Аркуш Аркушів
Перевір. Панкратов       У      
        ТЕ-11-09
       
       
                     

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)