АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підручники. Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Основи філософських знань»

Читайте также:
  1. Підручники
  2. Підручники

Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Основи філософських знань»

1. Предмет філософії.

2. Поняття світогляду.

3. Філософія як теоретична форма світогляду.

4. Філософія і міфологія.

5. Філософія і релігія.

6. Філософія і наука.

7. Філософія і мистецтво.

8. Функції філософії.

9. Роль філософії у формуванні світогляду сучасного фахівця сфери побутового обслуговування населення.

10. Категорія буття в філософії.

11. Основні форми буття.

12. Буття і матерія.

13. Рух як спосіб існування матерії.

14. Простір і час як форми існування матерії.

15. Співвідношення понять "рух", "зміна", "розвиток", "прогрес", "регрес".

16. Категорія діяльності в філософії.

17. Структурна організація діяльності.

18. Категорія практики в філософії.

19. Структура і типологія видів практики.

20. Проблема свідомості в філософії.

21. Природні і суспільно-історичні передумови виникнення і розвитку свідомості.

22. Свідомість і мова.

23. Конструктивно-творча сутність свідомості.

24. Структура та функції свідомості.

25. Діалектика та її філософські антиподи.

26. Принцип загального зв’язку та його методологічне значення

27. Принцип розвитку та його методологічне значення.

28. Закон єдності і боротьби протилежностей га його методологічне значення.

29. Закон взаємного переходу кількості і якості та його методологічне значення.

30. Закон заперечення та його методологічне значення.

31. Одиничне, особливе і загальне, їх діалектичний зв'язок та методологічне значення.

32. Причина і наслідок, їх діалектичний зв'язок та методологічне значення.

33. Необхідність і випадковість, їх діалектичний зв'язок та методологічне значення.

34. Можливість і дійсність, їх діалектичний зв'язок та методологічне значення.

35. Сутність і явище, їх діалектичний зв'язок та методологічне значення.

36. Зміст і форма, їх діалектичний зв'язок та методологічне значення.

37. Ціле і частина, їх діалектичний зв'язок та методологічне значення.

38. Творчість, її етапи і структура.

39. Основні риси творчості особи. Шляхи розвитку творчих здібностей фахівця-побутовика.

40. Пізнання як процес ідеального освоєння реального світу.41. Суб'єкт і об'єкт пізнання.

42. Почуттєве пізнання та його форми.

43. Раціональне пізнання та його форми.

45. Роль практики в пізнавальному процесі.

46. Проблема істини в теорії пізнання.

47. Система методів наукового пізнання.

48. Метод моделювання та його застосування у практичній діяльності фахівця-побутовика.

49. Природне (біологічне) та соціальне в людині.

50. Поняття цінності та її природа.

Релігієзнавство:

51 Специфіка релігійного відображення дійсності.

52. Соціальні функції релігії.

53. Походження та форми релігії.

54. Християнство, його місце і роль в історії сучасної цивілізації.

55. Буддизм, його світоглядні основи.

56. Іслам та зростання його впливу в сучасних умовах.

57. Православ'я (загальна характеристика).

58. Католицизм (загальна характеристика).

59. Протестантизм (загальна характеристика).

60. Релігія і церква в національному і духовному відродженні України.

61. Особливості духовного світу сучасного віруючого.

62. Причини політизації релігійного життя.

 

 

Список рекомендованої літератури

Підручники

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник -М, 2000.

2. Белова Т.Н. Введение в философию. - К, Л 998.

3. Біблієзнавство. Вступний курс:навч. посібник для ВИЗ / Головащенко С.I.-К.,2001.

4. Большаков А. Основы философских знаний. -М,, 1997.

5. Вундт В. Введение в философию. - М., 1998.

6. Герасимчук А.А., Тимошенко 3.1. Філософія: курс лекцій: навчальний, посібник,- К., 1999.

7. Горак ГЛ. Філософія: курс лекцій, - К., 1998.

8. Калінін Ю.М., Хальковщенко Є.А. Релігієзнавство. - К., 2000.

9. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: учебник для вузов. - М., 2001.

10. Канке В.А. Основы философии: для средних специальных заведений. - М., 1999.

11. Лешкевич Т. Философия: вводный курс. - М., 1998.

12. Лубський В.І., Бурлак С.М. та ін. Релігієзнавство: Підручник.- К..2000.

‡агрузка...

13. Мішин В.М. Релігієзнавство.- К., 2001.

14. Мир философии. Книга для чтения: в 2-х ч., - М., 1992.

15. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч.посібник - К., 2001.

16. Предмет і проблематика філософії: Навч. посіб. для ВИЗ/ за заг. ред. М. Скрипник, 3. Скрипник.- Л., 2001.

17. Філософія. Курс лекцій:навч. посібник / І.В.Бичко, С.В.Осічнюк, В.Г.Табачковський та ін. - К., 1991.

18. Філософія:Підручник для ВНЗ/Бичко І.В. -К.,2001.

19. ФІЛОСОФІЯ. Курс лекцій: Навч. посібник / І.В.Бичкота ін. -К., 1991, 1993, 2001.

20. Філософія: Навч. посібник. - 2-ге вид. Перероб і доп., Л.В.Губерський І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін. -К.,2001.

21. Філософія: Навч. посібник для ВНЗ / Причепій Є.М. та ін.- К., 2001.

22. Філософія. Навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.- 2-ге вид./ Арутюнов В.Х. -К., 2001.

Монографічна література:

1. Головко Б.А Філософська антропологія.-К.,1997.

2. Горський B.C. Історія української філософії. - К., 1996.

3. Гуревич А.Я. Средневековый мир. - М., 1990.

4. Горфункель А.Х. Философия эпохи возрождения. М., 1988.

5. Дельгадо X. Мозг и сознание. - М., 1991.

6. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязное А.В. Западная философия XV11I века. - М., 1985.

7. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософіїгтш»ч^воеі&««к. - Львів, 2001.

8. Максимов C.I. Особистість і суспільство. - Харків, 1992.

9. Пролєєв С В. Духовність і буття людини. - К., 1992.

10. Світогляд і духовна культура. - К., 1993.

11. Швырев B.C. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. - М., 1988.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)