АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОБОТА З ОБ'ЄКТАМИ РОБОЧОГО СТОЛУ

Мета: Навчитись створювати папки, виконувати дії над ними, працювати із стандартними програмами Блокнот, Таблица символов та Калькулятор

 

Зміст роботи:

1.Створіть на робочому столі папки: I курс, Назва вашого факультету, Група_номер групи, Дисципліни, Інформатика, Математика, Листування, Ділова, Особиста.

2.Скопіюйте папки Ділова, Особиста в папку Листування, використовуючи буфер обміну.

3.Перемістіть папки Інформатика, Математика в папку Дисципліни за допомогою правої кнопки миші.

4.Перемістіть папки Дисципліни, Листування у папку Група_номер групи, останню – у папку Менеджмент, а папку Менеджмент – папку I курс за допомогою лівої кнопки миші.

5.Перегляньте вміст папки Корзина, вкажіть кількість об'єктів у цій папці. Очистіть її.

6.Знищіть папки Ділова, Особиста з перенесенням у папку Корзина за допомогою лівої кнопки миші.

7.Перегляньте знову вміст корзини та переконайтесь, що видалені папки знаходяться у корзині.

8.Відновіть видалені папки Ділова, Особиста з папки Корзина. Прослідкуйте куди перемістились відновлені папки.

9.Видаліть папки Ділова, Особиста з комп'ютера, без перенесення у Корзину. Переконайтесь, що у цьому випадку вони не переносяться у Корзину.

10.Встановіть властивість, коли папки відкриваються у окремих вікнах.

11.Відкрийте кілька своїх папок, зверніть увагу, що у цьому випадку кожна з них відкривається у окремому вікні. Закрийте всі вікна одночасно.

12.Встановіть властивість, коли папки будуть відкриватись у одному вікні.

13.Відкрийте кілька своїх папок, зверніть увагу, що у цьому випадку кожна з них відкривається у одному і тому ж вікні..

14.Розгляньте всі можливі варіанти впорядкування вікон.

15.Створіть текстовий документ за допомогою стандартної програми Блокнот. Введіть у створений документ два абзаци: "Температура повітря піднялась до 20 0С. Курсор можна перемістити на одне слово вправо за допомогою комбінації клавіш Ctrl + ®". Символи, відсутні на клавіатурі, вставте за допомогою стандартної програми Таблица символов.

16.Збережіть створений документ у своїй папці Особиста під ім'ям Приклад_номер групи (наприклад, Приклад_11м. Закрийте створений файл. При необхідності скористайтесь довідкою (Справка – вкладка Указатель).17.Створіть у паці Особиста папку Договір.

18.Змініть оформлення вікон за своїм смаком, попередньо запам'ятавши параметри оформлення вікна.

19.Знайдіть у папці Мои документы папку I курс. Перейменуйте цю папку, назвавши її своїм прізвищем.

20.Змініть оформлення вікон, повернувшись до початкових параметрів оформлення вікон.

21.Відкрийте створений файл, використовуючи пункт меню кнопки Пуск – Недавние документы.

22.Допишіть у кінці документу абзац: "При середній урожайності озимої пшениці 58,7 ц/га з площі 79 га зібрали всього ??? ц. Закрийте ваш файл.

23.Створіть до вашого файлу ярлик на робочому столі за допомогою контекстного меню.

24.Відкрийте ваш файл за допомогою ярлика.

25.Обрахунки виконайте за допомогою стандартної програми Калькулятор, результат перенесіть у ваш файл.

26.За допомогою звичайного калькулятора знайдіть:

· 17,5% від числа 139,48;

· корінь квадратний із числа 24099.

27.Обчисліть за допомогою звичайного калькулятора вираз, використовуючи пам'ять,:

(123 – 100 - 492 : 2,7) : (1 - 1 : 3,4)

28.Обчислити за допомогою інженерного калькулятора:

· корінь п'ятого степеня з числа 25814;

· вираз (123 – 100 - 492 : 2,7) : (1 - 1 : 3,4)

 

Контрольні запитання

1. Виведіть папку Мои документы на робочий стіл, якщо вона там відсутня.

2. Яким чином створюють папки на робочому столі або усередині іншої папки?

3. Перечисліть всі відомі вам способи копіювання об'єктів та те, яким чином це виконується.

4. Перечисліть всі відомі вам способи переміщення об'єктів та те, яким чином це виконується.

5. Вкажіть різницю між операціями копіювання та переміщення.

6. Для чого призначена папка Корзина?

7. Яким чином її можна очистити?

8. Як відновити об'єкти, видалені у Корзину?

9. Куди переміщаються із Корзини відновлені файли?

10. Як відкрити , закрити папку?

11. Як знищити об'єкти з перенесенням у Корзину?

12. Як знищити об'єкти без перенесення у Корзину?

‡агрузка...

13. Яким чином забезпечити відкриття папок у окремих вікнах і як ці вікна закрити одночасно?

14. Яким чином забезпечити відкриття папок у одному?

15. Як можна впорядкувати відкриті вікна?

16. Для чого використовується стандартна програма Блокнот?

17. Як зберегти створений файл?

18. Яким чином запустити стандартну програму Блокнот?

19. Опишіть алгоритм вставки символів, відсутніх на клавіатурі, у текстові документи.

20. Опишіть алгоритм використання довідки для обрахунку статистичних операцій на калькуляторі.

21. Яким чином можна змінити параметри зовнішнього вигляду вікон?

22. Як виконується перейменування об'єктів?

23. Які ви знаєте способи створення ярликів?

24. Яким чином створити ярлик до створеного вами файлу за допомогою майстра?

25. Яким чином можна використати у текстовому документі результати обрахунків, виконаних на калькуляторі?

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)