АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Колоквіум по культурі. З нормативної дисципліни «Історія Центрально-Східної Європи у давні часи»

Читайте также:
  1. Для самоперевірки та підготовки до заліку (колоквіуму)
  2. Колоквіум по культурі
  3. Моральні ідеї в культурі Давнього Єгипту
  4. Основні стилі в художній культурі 19 ст.
  5. Прояви ідей просвітництва та стилю класицизму в українській культурі XVIII ст.
  6. Характеристика художнього стилю бароко та його прояви в європейській культурі

Тестові завдання

З нормативної дисципліни «Історія Центрально-Східної Європи у давні часи»

Колоквіум по культурі

Варіант 2

 

1) Історична дисципліна, яка вивчає минуле людства за речовими джерелами називається:

1. археологія; 2. історія; 3. джерелознавство; 4. економіка.

2) Назвіть місто, в якому народилися слов’янські брати-місіонери Кирило та Мефодій:

1. Салоніки; 2. Прага; 3. Софія; 4. Констанитинополь.

3) Служителі язичницького культу в кельтів називалися:

1. друїди; 2. волхви; 3. погани; 4. єретики.

4) Вкажіть як називався новий кам’яний вік, останній період кам’яної доби:

1. палеоліт; 2. мезоліт;

3. неоліт; 4. енеоліт.

5) Жанр християнської літератури, в якому описуються житія святих та монахів, а також наукова дисципліна, що вивчає історію написання житій:

1. патристика; 2. белетристика; 3. агіографія; 4. біографістика.

6) Як називалися кам’яні знаряддя праці, масивні грубо оброблені, виготовлені з валунів, гальки та ін.:

1. макроліти; 2. мікроліти; 3. мегаліти; 4. мілілітри.

7) Як називався трактат Констянтина Багрянородного:

1. Про народи; 2. Про церемонії; 3. Про письмена; 4. Про управління імперією.

8) Твір “Історія війн Юстиніана”, що описує просування слов’ян на Балканський півострів написав:

1. Юстиніан; 2. Прокопій Кесарійський; 3. Маврикій; 4. Йордан.

9) Автором твору “Житіє Констянтина Філософа” є :

1. Іоан Золотоустий; 2. Наум; 3. Мефодій; 4. Кирило.

10) Автором найдавнішої чеської хроніки є:

1. Нестор; 2. Козьма Празький; 3. Галл Анонім; 4. Піп Дуклянін.

11) Місто-фортеця у давніх слов’ян називалося:

1. град; 2. таун; 3. оппідіум; 4. кремль.

12) Назвіть носій історичної інформації, що виник як продукт розвитку природи й культури та відображає той чи інший вид людської діяльності:

1. археологічна культура; 2. джерело; 3. історіографія; 4. доказ.

13) Чеським середньовічним джерелом з історії є:

1. Статути Конрада Оттона; 3. Статути Казимира Великого;

2. Руська Правда; 4. Кошицький привілей.

14) Твір арабського автора аль-Бакрі “Книга шляхів і царств” цінна для нас оскільки містить фрагменти праці:

1. Аль Масуді; 2. Ібрагіма ібн Якуба; 3. Ібн Фадлана; 4. Ібн Даста ібн Русте.15) Книга із детальним описом монастирських і церковних земель, селян-кріпаків та їхніх повинностей – це:

1. санаторій; 2. скрипторій; 3. кляштор; 4. капітулярій.

16) У Ранньому Середньовіччі грецька мова була офіційною мовою в діловодстві і літературі:

1. Чехії; 2. Болгарії; 3. Польщі; 4. Угорщини.

17) На території якої країни трипільська культура не отримала поширення:

1. Україна; 2. Молдова; 3. Румунія; 4. Болгарія.

18) “Житіє святого Бруно із Кверфурта” є пам’яткою культури:

1. Сербії; 2. Чехії; 3. Угорщини; 4. Польщі.

19) Виберіть архітектурний стиль для якого притаманне використання тесаного каменя, наявність вузьких віконних отворів, іноді потужних веж, у формі базилік, з котрих центральний неф був ширшим і вищим і завершувався півкруглою апсидою:

1. готичний стиль; 2. романський стиль; 3. класицизм; 4. модерн.

20) До відомої культурної пам’ятки Давньопольської держави “Dagome iudex” входять:

1. грамоти; 2. закони; 3. біблійні тексти; 4. щорічні записи.

21) Найвідоміші пам’ятки давньопольського іконопису розташовані у:

1. Кракові; 2. Празі; 3. Кондраці; 4. Потворі.

22) Пам’ятка давньочеської архітектури “ротонда святого Віта” розташована у:

1. Брно; 2. Празі; 3. Кондраці; 4. Потворі.

23) Як називається віра у містичний зв’язок, “кровну спорідненість” певного роду, племені з якимось видом тварин чи рослин?

1. магія; 2. фетишизм; 3. тотемізм; 4. анімізм.

24) Який народ Центрально-Східної Європи веде свій етногенез від іллірійців?

1. поляки. 2. чехи.

3. албанці. 4. словаки.

25) Назвіть титул правителів гунів:

1. вождь; 3. каган;

2. цар; 4. князь.

26) Яка із перелічених язичницьких богинь належала до слов’янського пантеону?

1. Мітра; 3. Артеміда;

2. Юнона; 4. Мокош.

27) Язичницький пантеон у слов’ян очолював:

1. Дажбог; 2. Перун; 3. Сварог; 4. Велес.

28) Як називається форма соціальної організації суспільства, в якій керівна роль належить жінкам, особливо матерям великих сімей?

‡агрузка...

1. задруга; 2. патріархат; 3. матріархат; 4. подруга.

29) Як називається могутня військова держава, що об’єднує різні народи і території в єдине ціле з єдиним політичним центром, і відграє помітну роль в своєму регіоні, а то й цілому світі?

1. королівство; 2. імперія; 3. царство; 4. князівство.

30) Як називається мистецтво і наука будувати, проектувати будівлі та споруди, а також сукупність будівель і споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси?

1. мануфактура; 3. скульптура;

2. фактура; 4. архітектура.

31) У середньовічних джерелах цю країну називали “Арберія”:

1. Америка; 2. Австралія; 3. Австрія; 4. Албанія.

32) Назвіть божество із язичницького пантеону чехів:

1. Перун; 2. Зевс; 3. Одін; 4. Ягве.

33) Назвіть алфавіт, що отримав поширення на території Чехії в Ранньому Середньовіччі.

1. кирилиця; 2. глаголиця; 3. латина; 4. грецький алфавіт.

34) Назвіть найдавнішу християнську пам’ятку Польщі, що збереглася до наших днів:

1. ротонда Богородиці на Вавелі; 2. ротонда св. Прокопа в Стшельно;

3. костел св. Анджея у Кракові; 4. колегіата св. Петра і Павла у Крушвіці.

35) Назвіть архітектурний стиль, що виник у IV ст. у Візантії, що був продовженням античних архітектурних традицій і вплинув на архітектуру всієї Центрально-Східної Європи:

1. романський стиль; 2. візантійський стиль; 3. готичний стиль; 4. палеологівський стиль.

36) Назвіть спеціальну історичну дисципліну, що вивчає старовинні монети як джерело історичних, економічних, політичних і культурних знань, а також історію грошового обігу та монетного виробництва:

1. боністика; 2. сфрагістика; 3. нумізматика; 4. фалеристика.

37) Що із переліченого не є притаманним для образотворчого мистецтва.

1. фрески; 2. ікони; 3 гуморески; 4. мініатюри.

38) Назвіть мистецтво, засіб створення художніх образів за допомогою звуків та тиші, певним чином упорядкованих у часі:

1. мелодія; 2. музика; 3. пісня; 4. ораторія.

39) Вкажіть дату прийняття християнства арберишами (предками албанців):

1. 864 р.; 2. Дата невідома; 3. 966 р.; 4. 988 р.

40. Яка з названих фортець не була розташована у ранньосередньовічній Албанії:

1. Сарда; 2. Беліград; 3. Дібра; 4. Смедерево.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)