АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ФИЛОСОФИЯ

Читайте также:
 1. I. Философия жизни.
 2. I.1.2.Философия: взгляд изнутри
 3. I.1.4. Философия в первом приближении
 4. I.1.5. Философия как теория и
 5. I.1.6. Философия и наука
 6. I.1.8. Философия и ценности.
 7. I.2.5.Предфилософия: Гесиод
 8. II. Философия Чаадаева.
 9. II.11. Русская философия XIX в.
 10. II.12.2.Советская философия
 11. II.2. Классическая греческая философия.
 12. II.4. Философия древней Индии и Китая.

Не забывайте что шпаргалка не показывает ваши знания, а лишь говорит о его отсутствии! С уважением центр тестирования ALMAT

" Сенемін, өйткені абсурдты" - өз уақытында осындай философиялық пікірді айтқан кім?А) Тертуллиан;

Не забывайте что шпаргалка не показывает ваши знания, а лишь говорит о его отсутствии! С уважением центр тестирования ALMAT

"Байқаңыз, сізді философияға біреу әуестендіріп жібермесін... әлемнің барлық стихиясы бойынша", - деп оқытқан...Е) Тертуллиан;

"Бұл тамаша әлемнен бәрі де жақсылыққа", - деп айтқан...А) Лейбниц.

"Білім – күш", - деп тұжырымдаған...А) Ф. Бэкон;

"Өзіңді өзің таны" деген философиялық көзқарас...В) Сократтікі;

"Өмір сүргендіктен ойлаймын" деген философиялық пайымдау...В) Декарт;

"Тарих саясатты жасайды", - деп тұжырымдаған...А) Макиавелли;

"Фалес... қараған кезде грек құдайлары өмір сүруін тоқтатты", - деп жазды Герцен.А) суға;

²Өркениет² деген ұғым қандай қоғамдық бағыттың ерекше дамығаның бейнелейді:A) техникаALMAT

²Страта² деген ұғым нені білдіреді:A) әлеуметтіқ қабат

²Тулға² деген ұғымның анықтамасында қандай қасиет негізгі деп табылады:A) өзіндік даму, өзіндік детерминация

.Ежелгі қытай философиясың дүниетанымдық ой-пікірлері қандай кітапта бейнеленген:А) Өзгерістер кітабы

.Эфестік Гераклит, элейлік Зенон... олардың философиялық көзқарастарын не жақындастырады?А) стихиялық диалектика;

“Айығу кітабы” еңбегінің авторы:В) Ибн Сина

“Бәрі де қозғалыста, бәрі де өткінші” деген қағида кімнін философиялык іліміне жатады:А) Гераклит“Веды” деген ұғымның аудармасыD) білім

“Гуманизм” сөзінің мағынасы:А) адамгершілік

“Еш нәрсе ақиқатты өмір сүрмейді” деген сөйлем қай антикалық философиялық бағыттың мәнін сипаттайды:A) скептицизм

“Қайта Өрлеу” терминды ең алғаш қолданған кім :А) Дж. Вазари

“Құдай өлді” кімнің сөзі:А) Ницше

“Философия” грек тілінен аударғанда нені білдіреді:B) кітап

”Бостандық - бұл танылған қажеттелік” былай Спиноза, Гегель және…А) т.б.

”Катарсис” деген уғым қаңдай мағынаны білдіреді:С) тазару

”Креационизм” деген бұл –А) құдай дуниені жоқтан жасап шығарғанның дамуы

”Обскурантизм” деген уғым қаңдай мағынаны білдіреді:А) прогрессшіл идеяларға шіркеудің қарсы шығыу

”Энтелехия” деген бұл –Е) мақсаттылық даму

« Адам бол ң - бұл принципті алғаш жариялаған кім ?А) Абай

« Адамның қасиеттері ң шығармасында адамзаттың маңызды мәселелерін зерттегенА) ПеччейALMAT

« Әрбір мәдениеттің негізінде этикалық бастама жатыр ң, - деп айтқан кім ?А) Швейцер

« Бәрінің бәріне қарсы соғысын ң болдыратын адам эгоиизмін жүгендеу мемлекет пен құқықтың қажеттілігін негіздейтін себеп болып табылады.Бұл идея авторы ...D) Гоббс

« Белдеулік уақыт ң ұғымы - ... тарих философиясының маңызды категориясы.А) Ясперстің

« Бұқара және билік ң - бұл кімнің негізгі философиялық саяси зерттеуі болып табылады ?С) Э.Канетти

‡агрузка...

« Бір өлшемді адам ң кітабының авторы ...Е) Г.Маркузе

« Дін дегеніміз – жүрексіз әлемнің жүрегі... ң - осылайша пайымдаған кім ?А) Маркс

« Дін дегеніміз – жүркесіз әлемнің жүрегі ... ң - дін туралы осылайша пікір түйген төмендегілердің қайсысы ?А) Маркс

« Мемлекетті ... орташалар басқару тиіс ң - өзінің теориясында осындай пікір ұстанған кімС) Аристотель

« Өркениет ң ұғымына деген ыңғайлардың қайсысы белгілі бір дәрежеде басым болып табылыды ?А) Өркениет – мәдениеттің жүзеге асуы мен қоғамның саяси – құқықтық ұйымдасуының деңгейіALMAT

« Себептілік дегеніміз - әдеттіліктің бірінен соң бірінің жалғасуы ғана ң,- деп ойлайтын ...В) Юм.

« Сөздер және заттар ң кітабындағы М.Фуко қолданған маңызды ұғымдардың бірі...А) эпистема

« Табиғат туралы ғылымдар ң және « рух туралы ғылымдар ң дилеммасы қай философияда пайда болды ?D) неокантшылдық

« Тарих дегеніміз – қазіргі кезде жүргізіліп жатқан саясат ң - бұл пікірді айтқан кім ?D) Макиавелли

« Тарих философиясы ң -... айналымға кіргізген және өзінің қоғам мен оның болмысының принциптері туралы жүйелі түрде көрсеткен термині.А) Вольтердің

« Тиімді ойлауң принципін Орта Ғасырларда кім тұжырымдап берген?В) У.Оккам

« Филисофия дегеніміз – ойлаумен байланысты дәуір ң - бұль аспект кімнің философиялық – тарихи теориясының негізінде жатыр ?D) Гегельдің

«Патша сарайы мен кедейдің лашығы әртүрлі ойлантадың - деген пікір қай әдіснамалық ұстанымға негізделген?А) әлеуметтік детерминизм

18-ші ғасырда таным әдістерінің мәслелерін қарастырмаған:С) Спенсер

20 ғ. Постструктурализм позициясынан гуманитарлық білімдердің құрылымын егжей – тегжейлі зерттеген –Е) Фуко

20 ғ. экзистенциализм философиясының қалыптасуына негіз болған еңбектің авторыС) Хайдаггер

20 ғасыр философиясындағы адам мәселесін қай бағыт көтерді деуге толық негіз барА) экзистенциализм

Bellun omnes-саясат жәнеқұқық философияның таңымал принципі:А) Гоббс

А. Бергсон қандай философиялық ілімді дамытқанА) интуитивизм

А. Тойнбидің теориясының жалпы масштабтылығына қарамастан , оның теориясының негізінде жатқан қандай нәрсе ?С) діннің шешуші рөлі жөніндегі түсініктер

Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды?А) білімділікті талап ететін сыни көзқараста.

Абай философиясының орталық мәселесі –А) адам;

Абайдың философиялық құрылымындағы Құдай-Алла қандай орында тұрады?А) алғашқы түрткі;

Ағартушылық дәстүр мен идеялардың рухында жазылған аса бір есте қалар философиялық еңбек – « Мәңгілік әлемге ң кітабын жазған кім ?Е) Кант

Ағартушылық кезеңде тарих философияның сипатты белгілері идеяның жоқтығы:А) апокалиптикалық

Ағартушылық заманының философтары әлеуметтік проблемалардың шешімін неден іздейді:E) Ф. ГегельE) білімді тарату

Адам дегеніміз өзінің даму анықтамасында таным болып табылатын сананың көрінісі деп тұжырымдаған:В) Гегель

Адам – ойыншы , ойнайтын тіршілік иесі. Бұл кімнің идеясы?D) Хейзенганың

Адам болмысы туралы Хайдаггердің фундаментальдық еңбегінің аты ...А) « Болмыс және уақыт ң

Адам жасаған заттарды обьективациялайтын әлеуметтік – философиялық теорияны бейнелеуші ұғым ...D) артефакт

Адам туралы ілімдегі жалпылы ұғым:D) адам

Адам іс-әрекетінің іскерлік және ілімдік негіздерін ұйымдастыру тәсілдерінің ұстанымдары (принциптері)А) әдістеме

Адамгершіліктің негізін Сократ немен байланыстырады?E) білім

Адамдарға деген пессимистік көзқарасты негіздеудегі басты қағида болған – адамның эгоистік табиғаты туралы идея мына философтардың қайсысына тән ?А) Шопенгауерге

Адамдарды жануарлардан айыратын ойлау типі қандай:A) абстрактілі ойлау

Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде дінді бірінші кезекте не айрықшаланады ?А) жоғары күшке сену

Адамзатқа табиғи ортадан бөлініп шығуға мүмкіндік берген фактор.А) еңбек іс -әрекеті және қарым – қатынасы

Адамзаттың жеке жүйесі философиялық ғылымда қалай аталады:A) индивид (жеке адам)

Адамзаттің казіргі ауқымды мәселесің анықтаныз:A) экологиялық

Адамның қалыптасу процесінің күрделілігін анағұрлым дәл бейнелейтін ұғым ?С) антропосоциогенез

Ақиқат дегеніміз не:A)ойдың объектіге сәйкестігі

Ақиқаттың карама-карсылығы қандай:A) адасу

Ақиқаттың негізгі өлшемі қандай:B) практика

Ақиқаттың өлшемі не:B) іс -тәжірибе (практика)

Алғаш рет 20 ғасырда өркениеттің « өсуінің шегі ң туралы мәселені аса өткір қойған кімдер ?А) Рим клубының өкілдері

Алғашқы буржуазиялық қатынастар дәуірінде бірінші рет саясат философияна көніл қойған:А) Макиавелли

Америакан философы Фукуяманың « Тарихтың соңы ң идеясы қандай құбылыстың баламасының жоқтығына сүйенеді ?А) либералды демокрктияның

Антетика антиномия терминдері Канттың талдауы бойынша нені білдіреді:А) диалектиканың

Антик дәуірінде кім алғаш рет философияға болмыс ұғымын енгізді:А) Парменид

Антикада қандай мектеп ойшылары болмыс дамуында қозғалыс жоқ деп түсінген:B) элеаттық мектебі

Антиктік философиядан әл-Фарби қабылдаған маңызды дәстүрдің атауы...А) перипатетизм;

Антропология философиясының пайда болуы мен қалыптасуына үлкен үлесін қосқан кім ?А) М.Шелер

Априори, апостериори антиномия – осы терминдермен қатар қандайы Кант философиясының сөздігінде қолданылады ?В) аналитика

Аристотель бойынша моральды идеал қандай болу керек:B) саналы қызмет

Аристотель бойынша философия неден басталады ?А) таң қалудан;

Аристотель қандай логиканың негіздерін туғызған:C) формальды

Аристотель таным мәселесін зерттей отырып , мына кітаптардың қайсысын жазбаған ?А) « Кіші логика ң

Аристотельдің логикасы қалай аталады:C) формальды

Аристотельдің пікірінше силлогизм дегеніміз не:D) пікірлерден жаңа логикалық салдарды шығару

Аристотельдің философиясын оқып-зерттемеген және оның ілімімен таныс емес...А) Милеттік Фалес;

Аталған ойшылдардың қайсысы киренаиктерге жатадыА) Аристипп

Аталған диалектикалық ұғымдардың қайсы кажеттілік пен кездейсоктың гармония мен дисгармонияның байланысын ашады:A) кажеттілік пен кездейсоктык

Аталған ойшылдардың қайсысы киниктерге жатады:D) Диоген

Аталған Орта ғасырлық философтарының қайсысы классикалық патристиканың өкілі деп саналады:D) Августин Аврелий

Аталған танымдық әдістердың қайсысы теориялық танымға жатпайды:A) бақылау

Аталған танымдық әдістердың қайсысы эмпириялық танымға жатпайды:A) индукция

Ашық қоғамның жауларының қатарына Поппер кімді қосты ?А) Платон

Әлем жөніндегі әртүрлі ғылымдардың анағұрлым іргелі білімдерінің синтезінің нәтижесі қалай аталады:С) әлемнің ғылыми теориясяALMAT

Әлемдік әлеуметтік – философиялық ойдың тарихында георафиялық детерминизм принципін бірінші болып толық және жүйелі ұсынған кім ?А) Монтескье

Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып Ф.Энгельс кіммен пікур таластырады:Е) Дюрингпен

Әлемнің материалдық бірлігі принципін дәл тұжырымдаған:А) Энгельс

Әлемнің көптік шексіздігін1610 жылы 10 наурызда "ашқан"...А) Галилей;

Әлеуметтік теориясының объектісіне жатпайды:А) тобыр

Әлеуметтік философиялық анализге жатпайтын принцип:А) бихевиоризм принципі

Әлеуметтік – философиялық талдаудың принципіне мыналардың қайысысы жатпайды ?Е) бихевиоризм принципі.

Әлеуметтік философияның пәнінің аса сәтті анықтамасын төмендегілердің қайсысы берді:А) С.Л. Франк

Әлеуметтік философияның белгілі бір мағынада алғанда тарихи – теориялық, методологиялық алғашқы отаны не болып табылады ?В) тарих философиясы

Әлеуметтік екі іргелі бөлімдері – бұлар :С) ғылыми және ғылыми емес

Әлеуметтік қауымға жатпайтын әлеуметтік құрылымның элементің (бөлігін) шығарыңызC) коллектив

Әлеуметтік құрылымдардың , қауымдастықтардың әлеуметтік « децентрациясы ң (орталықтардың , орталықтандырудың болмауы , жойылуы ) - ... философиясындағы өлшем принциптерінің бірі.А) постмодернизм.

Әлеуметтік уақытты « жылдамдату ң тақырыбы көбінесе ... теориясымен байланысты.А) әлеуметтік прогресс

Әлеуметтік философия тұрғысынан классиктік маркстік қоғамның тарих теориясындағы маңызды орынды қалай дегенмен де қандай теория алады:А) қоғамдық формация мектептері

Әл-Фараби қалай аталды?А) Аристотельден кейінгі екінші ұстаз;

Батыс және әлемдік тарих философиясы ортағасырлық философияға қандай идеяны қалыптастырып тұжырымдағаны үшін борышты б-п т/ы:А) эпоха оқиға

Батыс Еуропа тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады...В) Вольтерден;

Батыстағы ( жаңа толқын, ҒТР ) үшінші толқын идеологы және философы ...С) О.Тоффлер.

Болашаққа арналған танымдық әрекеттердің түрлерінің бәрі қандай жалпы ұғыммен аталады:A) болжам

Болмыс дегеніміз не:A) үйлелісті, тұтасты дүние

Бостандықты қажеттіліктің танылуы ретінде ең бірінші айтқан кім?А) Спиноза;

Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?А) азаптануда;

Будда ілімінде қандай концепция түлғаның адамгершілігін дамуыңкажет етеді:D) сегіз сатылы жолдық ілім

Будданың " ізгі ақиқаттарының" ішіндегі жоғы...А) азаптанудан құтылуға болмайды.

Буддизм дін бе әлде философия ма?А) философия да, дін де;

Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?А) нирвана;

Біздің еліміздің соңғы жылдардағы қалыптасуы мен ерекшелігі мәселесін зерттейтін қазақстандық ғалымдардың сүйікті термині - ...D) трансформация және модернизация

Білім мен оның функцияларының өмірге пайдалысын насихаттап қарақстыратын философия:С) метапозитивизм

Білім мен оның функцияларының өмірге пайдалысын насихаттап қарастыратын философия –D) прагматизм

Білімнің қандай формасы негізделуі және тексеруді талап етеді ?А) гипотеза

Білімнің тек пайдалы жағын уағыздайтын философия.А) прагматизм

Бэконның пікірінше философия қандай болуы тиіс:А) тәжірібелі

Ведалық ойлардың алғашқы талқылаушыларын қалай атаған?A) брахмандар

Гегель - неміс классикасының көрнекті өкілі кімнің көзқарасында мына принциптер ерекшеленеді:А) диалектикалық

Гегельдің “Құқық философиясы” қоғамдық - мемлекеттік даму негізінде қандай құбылыстың дамуын талдайды:А) адамгершілік

Гегельдің құқық философиясы бұл… не туралы еңбек:А) еркіндік

Гегельдің пікірінше, халықтардың тарихи қозғалысының мәнімен мақсаты:А) еркіндік

Гегельдің тарих философияның оның әлеуметтік даму фазалары туралы пікірлерінің негізінде қандай жалпы методологиялық принцип жатыр:В) триада

Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз ?С) синтез

Географиялық детерминизм теориясының қазіргі замаңғы варианты жекелеп алғанда қандай теориясында кездеседі:В) А.Гумилевтің этногенезінде

Гносеологияның негізгі катеориясын көрсетіңіз ?Е) ақиқат

Грек философияның алғашқы мектебі қай қалада пайда болды:С) Милет

Гумилевтің этногенез теориясының негізгі термині:А) пассионарлық

Ғылым бірінші кезеңде - ... ерекші түріА) танымдық іс - әрекеттің

Ғылым динамикасында Кун екі фазаны бөліп көрсетеді: қалыпты ғылым...А) ғылыми революция

Ғылым философиясы неден басталады ?А) ғылыми танымның логикасы мен методологиясын тану ниетінен

Ғылымдағы ең алғаш халық санының өсуінің қаупі туралы ескерткен кім:С) Мальтус

Ғылымдар дамуына байланысты Кун екі кезеңді атап корсетеді: қалыпты ғылым және…D) ғылыми революция

Ғылыми таным теориясы – бұл :С) эпистемология

Ғылыми танымның деңгейлері , өздерінің мәні бойынша - ...D) эмпирия және теория

Ғылыми теорияның логикалық дамуындағы мүмкіндікті белгілейтін бөлшек қалай аталады:C) гипотеза

Ғылымның құндылығың терістейтін ұғым қандай?D) антисциентизм

Дамудың прогресі дегеніміз:А) жаңа сапаның пайда болуы

Дәстүр "философия" термині пайда болуын кімге жатқызады?А) Пифагорға;

Дәстүрлі парадигма білімнің өрбуін қалай сипаттайды?: «Адамзаттың ақыл-ойы сыртқы құбылыстан ішкі ...................... қарай үнемі тереңдеп отырадыңА) мән

Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді?А) жан мен тән;

Декат-ұлы философ және математикА) философ және математик

Диалектика термінінің орнына антетика терминін қолған кім:Е) Маркс

Диалектика дегеніміз не:D) қозғалысты, дамуды зерттейтін теорияALMAT

Диалектикалық ойлаудың іргелі принципі-диалектиканың бірлігі:Е) логика және таным теориясы

Дүниеттанымның қандай типтерін бөліп қарастыруға болады:А) мифология, дін, философия

Дін және дині сананың негізгі қызметі:А) иллюзорно-компенсаторлық

Егерде Л.Н.Гумилевтің теориясының мазмұнын қысқаша қарастырсақ , онда « этнос ң дегеніміз ...С) « ландшафтағы халық ң

Еркіндік дегеніміз – құндылық , сонымен бірге оның ... екені даусыз.А) қоғамдық дамудың критерийі

Еркіндік-құндылық және ол:В) қоғам дамуының белгісі:

Ертедегі Грек философтардың арасында ,,адам- бар заттардың өлшемі” деп санаған кім:A) Протагор

Жалпы алғандағы философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді ?В) өмір сүру

Жана заманның эмпирикалық философияның өкілі кім:А) Бэкон

Жаңа дәуір гносеологтарының ішіне қайсысы кірмейді:А) Оккам

Жаңа дәуір ойшылдарының қайсысы монада ұғымын шығарған:D) Лейбниц

Жаңа заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі...А) себептілік;

Жаңа Уақыт философиясында қандай проблемалар ерекше орын алған:A) танымдық проблемалар

Жүйелік методология әлеуметтік философия мен әлеуметтануда қандай теорияға сүеніді:А) синергетикаALMAT

З. Фрейд өзінің қандай теориялық концепциясын абсолютты дамытты ?А)либидо

З.Фрейдтың концепциясында мәдениет –D) Супер Эго

Зенонның аппориясы қалай аталады:А) Ұшып бара жатқан жебе

Зенонның апориясы қалай аталады?А) Ахилл және тасбақа;

И.Канттың мораль жөніндегі ең белгілі шығармасы...А) «Практикалық ақылға сын ң

И.Лакатос ғылымның дамуы үшін қандай концепцияны ұсынды ?А) коммуникативті

Индивидуалдықты қарастыратын философияның ерекше белгісі...А) ренессанс;

Иррационалистіқ бағыттың негізің салушысы:С) Шопенгауэр

Италияндық философияның өкіліне жататын кардинал (1401 ж) ...А) Николай Кузанский;

К. Поппер « қайыршылық ң деп атап , сынаған теория.С) тарихизмALMAT

К.Поппердің белгілі шығармаларының бірі – « Ашық қоғам және оның ... ң.А) жаулары

Казіргі заман философиясында адам мәселесін негізге коятын бағыт:A) экзистенциализм

Канттың пікірінше, нағыз философиялық пән болып табылатын төрт сұрақ бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық?А) Әлемнің түп негізі неде?

Карл Густав Юнгтың философиясындағы фундаментальды ұғымдар қатарына жататын ұғым ...А) ұжымдық санасыздық архетипі

Келесі тұжырымды қандай ой түріне жатқызуға болады: ”Металдардың бәрі жылуды өткізеді. Темір -металл.Темірде жылуды өткізеді”:E) дедуктивті

Кеністік дегеніміз не:B) объктілердің орналасуы, ара кашықтығы

Кеңістік пен уақыттың жалпы қасиеттері:А) адам санасына тәуелсіздік

Классикалық марксистік материалистік тарихтың түсінігіне жатпайтың ұғым:А) әлеуметтік әрикет

Классиктік марксистік философия контексінде әлеуметтік философияның бұл қоғамдық құрылымдар мен қатынастардың анағұрлым:А) дамудың жалпы заңдары

Конвенциалистер ақиқатты қалай түсінеді:D) келісімALMAT

Конфуций философияғы ізгіліктің орталық принципі.Е) алтын орта принципі

Конфуций философиясындағы "есімдерді өзгерту" дегеніміз нені білдіреді?А) атын ауыстыруды;

Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны:С) білімқұмарлық;

Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні неде?А) қайырымдылық арқылы басқару теориясында;

Көзқарастың қанша тұрлері бар деп саналады:A) үш

Көне үнді философияда карма - олС) әділ жаза заңдылығы;

Көне Қытай ойшылдардың арасында “мемлекетші-мемлекетші, сановник-сановник, әке-әке, бала-бала болу керек” деп санаған кім?C) Конфуций

Көне Қытай ойшылдарың қайсы даосизмнің ата-бабасы деп саналады:D) Лао-цзы

Көне Қытайда бірінші себеп - ұлы жаратушы ретінде не алынады:A) аспан

Көне Үнді философиясында қандай ұғым жеке моральдық заңды белгілейді:B) дхарма

Көне Үнді философиясының өзіндік алғашқы жазылған түріA) сутра

Көрсетілген тап құрушу белгілердің қайсысы негізгі болып саналады:А) өндіріс қатынастарына деген қатынас

Кім антикалық философияда атомистік материализмді тұғызған:C) Демокрит

Кім материализмді жүйеге келітірдіD) ФейербахALMAT

Кім антикалық философияда адам мәселесін ерекше бағалаған:A) Сократ

Кім антикалық философияда қозғалыстың қайшылығын анықтау үшін апорияларды шығарған:A) Зенон

Кім антикалық философияда ойша құрылған, әлеуметтік идеалды мемлекетті аңсайды:E) Платон

Кім антикалық философтарының арасында алғашқы негізді “ауа” деп санаған?B) Анаксимен

Кім Ертедегі Грецияда объективті идеализмді туғызды:A) Платон

Кім жаңа уақытта келісімдік мемлекеттік теорияны шығарды:A) Т. Гоббс

Кім көне Қытай ойшылдардың арасында “ли” деген ұғымды дүниежүзілік тәртіп деп бағалаған:C) Конфуций

Кім неміс философияда агностикалық көзқарасты қолдайды:A) И. Кант

Кім орта ғасырлық философияда құдайға арналған дәлелдеулерді бір системаға жинайды:B) Фома Аквинский

Кім орта ғасырлық философияда сенімді ойлауданда, ақылданда жоғары қояды:A) Августин Блаженный

Кім орта ғасырлық философияда томизмді философиялық оқу ретінде туғызды:B) Августин Блаженный

Кім Орта ғасырлық философтардың арасында концептуалистік теорияны дамытқан:C) П. АбелярALMAT

Кім ХІХ ғ. Неміс философтардың арасында бұлжымас императивті ашты:B) И. Кант

Кімді орта ғасырлық шығыс философияда Аристотельдің шәкірті деп санаған:D) Аль-Фараби

Кімнің енбектерінде мәдениет пен өркениетің ұқсас элементтерің табуға болады:А) Ясперс және Тойнби

Кімнің пікірі бойынша әлем – идеалдық мәндер мен заттардың , форма мен материяның бірлігі ?D) Аристотель ілімі

Кімнің тұжырымдамасы?: «Жаратылыс дегеніміз заттардың ішіндегі жасырын ҚұдіретңВ) Дж.Бруно

Кімнің түсінігінде болмысты алғашқы және абсолютті идея,таза ұғым ретінде қабылдаған ?А) Гегель

Қазақ ағартушыларының әлеуметтік философиясын басқа елдердің ағартушыларының философиялық ілімдерімен негізінен не жақындастырады ?А) тарихи процестің ақыры туралы идеология мен идеяның болмауы.

Қазақ ағартушыларының қарастырған басты мәселесі...А) гуманизм;

Қазақ қоғамдық ойындағы кімнің шығармашылығы тарих философиясының мәселелерін жүйелі зерттеудің жарқын үлгісі болып табылады ?Е)М.Дұлатұлы

Қазақ халқының мәдениетіндегі поэтикалық-философиялық диалогтің формасы:B) айтыс

Қазақстандағы мемлекеттік басқарудың негізгі формасы:C) президенттік республика

Қазіргі әлеуметтік философия қалай болғанда да жоғары деңгейде болып табылады:А) мәдениет философиясы

Қазіргі заманда адамзат қандай революциядан өтіп жатыр:C) өндірістік

Қазіргі философиядағы ең кең ұғым:E) болмыс

Қай антик ойшылды перипатетик деп атайдыА) Аристотель

Қай әлеуметтік концепциялардың өкелдірі социумнің сапалық өлшемдерің зерттейді:А) технократиялық

Қай неміс ойшыл кесімді императивті анықтадыА) Кант

Қай ойшылдың философиялық ілімінде “эйдос” деген ұғым негізгіЕ) Платон

Қай ойшілдін пікірінші мемлекетті философтар басқаруы тиісА) Платон

Қай кезенде адамның мәні космоста деп саналган?D) антикалық дәүрде

Қай ойшыл ақиқатты шындық білімге сәйкес деп түсінді?А) Гегель

Қай ойшыл Гегельдің философиясың сыңға алған:А) Фейербах

Қай ойшыл диалектикалық ұғымдарды жуйеге келтірді:E) Гегель

Қай ойшыл қазақ философиясының негізін қалаушы:A) Анахарсис

Қай сипаттаманы көрнекті бейнеге жатқызуға болмайды?А) шарттылық

Қайта Өрлеуде негізгі философиялық зерттеу объектісі қандай:A) адам

Қайта Өрлеу дәуірінде бастапқы әлеуметтік утопияға философиялық көзқараспен деп қойған...А) Томас Мор;

Қалай болғанда да қоғамдық сананың әрбір формасының құрылымында не болады:С) күнділікті-практикалық және ғылыми-теориялық сана

Қандай антикалық ойшыл “әлемді мәнгілікті лапылдап жанып, сөнетін от деген”Е) Гераклит

Қандай антикалық ойшыл бірінші себепті “апейрон” дегенD) Анаксимандр

Қандай қазақ ойшылдің қызметтінде философиялық және педагогикалық идеялары байланысты дамытылғанA) Ыбрай Алтынсарин

Қандай логикалық әдіс ойлауда ұқсастықты және айырмашылықты белігілеуге көмектеседіA) салыстыру

Қандай мифтерде ад амдармен жануарлардың байланысы бейнеленедіА) тотемдік миф

Қандай неміс ойшыл диалектиканы ғылым ретінде дамытқанE) Ф. Гегель

Қандай сөз тіркесі дұрыс емес:А) механикалық идеализм

Қандай үғым ішкі және сыртқы дамудың байланысың ымдар бейнелейдіE) мән мен құбылыс

Қандай антикалық ойшыл логиканы ғылым ретінде дамытқан:A) Аристотель

Қандай антикалық ойшыл танымды “еске түсіру” деп санайды:A) Платон

Қандай антикалық философ ²Адам заттардың өлшемі² деп санаған:A) Протагор

Қандай антикалық философ тіршіліктің бастапқы негізі су деп санаған:B) Фалес

Қандай аталған ғылыми әдістеріның біреу теориялық танымға жатпайды:A) эксперимент

Қандай Грек ойшыл диалектиканы оқу ретінде туғызған:A) Гераклит

Қандай ғалым материяның, қозғалыстың, кеңістіктің, уақыттың бірлігін дәлелдеген:A) А. Эйнштейн

Қандай ертедегі бағыт философияны өлімге дайындайтын ғылым деп таныған:A) стоицизм

Қандай ертедегі Грек мектебі дамуды сандық қатынастармен түсіндіреді:B) Пифагор мектебі

Қандай көне Қытай философиялық ілім мемлекеттік идеология ретінде қабылданған:A) конфуциялық ілім

Қандай кітапта христиан философиясының негіздері сипатталған:E) Библия

Қандай қажеттілектерді А.Маслоу « өсу қажеттіліктері ң деп атадыВ) қоршаған ортада өзін көрсету қажеттіліктері

Қандай қазақ ойшылдың творчествосында философия этнографиялық, тарихи, географиялық ізденістерге байланысты дамыған:D) Ч. Валиханов

Қандай қазақ ойшылы этикалық концепцияны “адам бол” деген принциптен шығарған:A) Абай

Қандай Қай Ежелгі Греция ойшылы ойлау - ²кумәндану² деп түсінген:B) Сократ

Қандай логикалыє ёдісте заттардың касиеттері ойда бјлініп баскалардан айыралады:B) абстрактілеу

Қандай логикалық (ойлау) форма заттардың, құбылыстардың жалпылы, мәнді қасиеттерің бейнелейді:B) ұғымдар

Қандай логикалық (ойлау) формада бір пікірлерден жаңа пікір (логикалық қортынды) шығарылады:E) ой тұжырымдар

Қандай логикалық (ойлау) формада заттардың, құбылыстардың қасиеттері мақұлданады не болмаса терістеледі:A) пікірлер

Қандай логикалық заң бойынша “екі қарамақарсылы пікірлер екеуі бірдей бір уақытта, бір қатынаста ақиқатты не жалған болуы мүмкін емес”:A) қайшылықсыз заңы

Қандай логикалық заң бойынша ұғым, пікір өз өзіне сәйкес болу керек деп саналады:A) үйлестік заңыALMAT
Қандай логикалық заң бойынша, әр ой толық негізделу, дәлелдену керек деп саналады:A) толық негізделу, дәлелдену заңы

Қандай логикалық заң бойынша, “егер екі қарамақарсылықты пікірлерден біреу ақиқатты, екіншісі жалған болса, үшіншісі болуы мүмкін емес”:C) үшіншіні жоққа шығару

Қандай мәдениет зерттеуші өркениеті нақтылы мәдени-әлеуметтік кеңістікте және уақытта берілген жүйе деп санаған:A) А. Тойнби

Қандай мәселені егжей –тегжейлі талдаудағы М.Вебердің қосқан үлесі даусыз ?А) капитализмнің дамуындағы этикалық бастамалардың рөлі

Қандай неміс ойшылы диалектикалық заңдарды ашты:A) Ф. Гегель

Қандай ойшыл антикалық философияда материя мен форманы біріктіруге тырысқан:C) Аристотель

Қандай ойшыл ертедегі Грецияда қозғалыстың теориялық зерттеуінің қиыншылығын көрсете алған:B) Зенон

Қандай орта ғасырлық философ білім мен сенімді біріктіреді:A) Фома Аквинский

Қандай ортодоксты көне Үнді мектебі рухты абсолюттейді?A) ЙогаALMAT

Қандай ортодоксты көне Үнді мектеп атомизмді дамытқан:C) вайшешика

Қандай ортодоксты көне үнді мектеп материалды және рухани әлемнің бірлігін мақұлдайды?B) санкхья

Қандай орыс ойшылы XІX - XX №. басында жаманшылыєты тек єана жаєсылыєпен жеңуге болады деп сана№ан:A) Л. Толстой

Қандай орыс ойшылы ХХғ. әлеуметтік мақсат - дүниежүзілік шіркеуді орнату деп санаған:B) В.С. Соловьев

Қандай танымдық ілімде ақыл ерекше бағаланады:A) рационализм

Қандай танымдық форма бірінші пайда болды:A) мифология

Қандай теория әлеуметтік мобильдік методологиялық негізі деп шығарылады:C) әлеуметтік стратификация

Қандай ұғым даосизмде негізгі деп саналады:A) дао

Қандай ұғым көне үнді философиясында дамудың белгіленген жолмен өтетінін көрсетеді?A) карма

Қандай ұғым материяның саналы ұйымдасуын көрсетеді:A) ноосфера

Қандай ұғым мәдениеттің дамуында турақтылы ²консервативті² жағын бейнелейді:A) дәстүр

Қандай ұғымда табиғат пен қоғамның өзара әрекет процесі бейнелейді, ғылым мен ақылының рөлі атап көрсетіледі ?С) ноосфера

Қандай философ Жаңа уақытта дедукцияны танымдық метод ретінде зерттеген:A) Р. Декарт

Қандай философ Жаңа уақытта индукцияны танымдық метод ретінде анықтаған:C) Ф. Бэкон

Қандай философ Жаңа уақытта пантеистік көзқарасты дәлелдеуге тырысқан:B) Б. Спиноза

Қандай философиялық бағыт танымның бастауы тек қана түйсік деп есептейді:A) сенсуализм

Қандай философиялық бағытта ақиқат жоққа шығарылады:D) релятивизм

Қандай философиялық оқу танымды терістейді:C) агностицизм

Қандай философиялық теория қоғамдағы әлеуметтік айырмашылықтарды зерттеуге көмектеседі?A) әлеуметтік стратификация теориясыALMAT

Қандай философиялық ұғым адамның дамуындағы әлеуметтік қатынастардың сатысың бейнелейді:A) тұлға

Қандай философиялық ұғым адамның өмір сүру формасын, рухани бағытын бейнелейді:D) сана

Қандай философиялық ілім Ертедегі Қытайда мемлекеттік идеология ретінде қабылданған?A) конфуцианство

Қандай философиялық ілім қоғамға табиғаттың әсерін абсолюттейді:A) географиялық детерминизм

Қандай философиялық ілім қозғалысты жоққа шығарды:A) метафизикалық

Қандай философиялық ілім құдай мен табиғаттың бірлігің мақұлдайды :A) пантеизм

Қандай философиялық ілім құдайды алғашқы себеп ретінде болғандығын, кейіннен табиғаттың өз заңдары бойынша дамитының мойындайды:E) деизм

Қандай философиялық ілім сана материяның бәр түрлеріне тараған:C) гилозоизм

Қандай философиялық ілімде адамның өмірінің мәні бақытқа ұмтылуымен байланыстырылады:A) гедонизм

Қандай философиялық ілімде құдай бірінші себеп ретінде, жаратушы ретінде терістеледі:E) атеизм

Қандай функция арқылы философия адамдарға рухани құндылықтарың дамытуға көмектеседі:A) аксиологиялық

Қандай функция толық философия мен нақтылы ғылымдардың байланысың шығарады:D) методологиялық

Қандай ілім буддизмде рухани әлемнің мәңгілігін бейнеледі?B) жанның айналуына” арнал№ан ілім

Қандай ілім қозғалысты қуатқа (энергия) айландырады:A) энергетизм

Қандай ілімде қоғам тарихы тарихи-табиғи процесс ретінде түсіндіріледі:A) маркстік

Қоғаи туралы белгілі , жиі қайталанатын аңықтамаларының бірі былай брлып келеді : « қоғам ... салыстармалы түрде дербес , жекеленген бөлігі ң.А) табиғи ортаның ( табиғат болмысының )

Қоғам дегеніміз не, оның табиғаты және негізгі қасиеттиері ? Бұл сұрақ әлеуметтік философиясын қай бөліміне жатады:С) әлеуметтік онтология

Қоғам оның тарихы мен әлеуметтік қатынастары туралы класикалық маркстік теорияның негізін құрамайтын принцип:Е) еркіндік принципіALMAT

Қоғам дамуының қандай саласын демографиялық мәселелер бейнелейді:A) халықтың орналасуы

Қоғам деген не:A) Қоғам - адамдарының жиынтығы, тарихи негізделген байланысты түрлері

Қоғамдық ғылымдардың логикасы мен заңдылықтарын және ғылыми емес танымды зерттеу мен төмендегілердің ішіндегінің қайсысы айналысады:А) әлеуметтік таным методологиясы

Қоғамдық сананың қүрылымына жататың элементА) қүнделікті-практикалық және ғылыми теориялық сана

Қоғамдық сананың негізгі тұрлеріне жатпайтын:А) мәдениет

Қоғамдық таптарының классикалық анықтамасын айтқан кім:С) Ленин

Қоғамдық формациялар теориясында Маркс нені абсолютеді:С) базистін бастапқылығы

Қоғамның әлеуметтік болмысына жатпайтыны:А) технологиялық элементтердің құрылымы

Қоғамның рухани болмысының негізгі элементтері қандай ұғыммен белгіленеді:А) қоғамдық сананың түрлері

Қоғамның системалық зерттеуінің мағынасы қандай:A) структуралық, функционалды, динамикалық зерттеу

Құқық туралы философиялық ой тұжырымның пәндік сферасының негізінде бірінші кезекте не жатыр:А) құқық идеясы

Құқықты сипаттайтың ерекше белгілердің ішіне кірмейтіндер:С) автономдық

Құқықтың қайнар көзіне келесілердің ішіндегі жатпайтыны :В) құқық философиясы

Құқықтың негізгі функциясы – ...В) реттеу

Қытай философияда “жэнь” деген ұғым нені білдіредіА) адам гершелік

Қытай ойшылдары арасында “алтын орта” іздеуді адамның саналылығына байланыстырған кім ?A) Конфуций

Л. Фейербах адамның мәнін неден шығарады:E) биологиялық табиғаттан

Л.Фейербах қандай моральды құндылықты этикасын дамытады:A) махаббат

Лао цзы философиясындағы басты ұғым:А) дао жолы;

Леквипп, Демокрит, Лукреций Кар... Олардың көзқарастары нені білдіреді?В) атомизм;

Локальды өркениеттердің даму теориясының негізін салушылардың бірі.С) Данилевский

Марксизм теориясындағы козғалыс бұл:С) объективтік шындықтің өмір сүруы

Марксистердің пікірінше құқық дегеніміз Заң дәрежесіндегі үстем таптың еркі:С) жоғарғы заңға айналғаны ең

Маркстік әлеуметтік теорияда қандай ұғым негізгі деп табылады:A) қоғамдық-экономикалық формация

Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрылымның негізі қандай:C) әлеуметтік коллективтер

Маркстік философиясында келесі тұжырымдардың қайсысы тарихты материалистік тұрғыдан түсінуге сәйкес келеді?E) тарихтың дамуы заңдылықты

Маркстің диалектикасы Гегельден айырмашылығы неде:В) материалистік

Маркстің көзқарасы бойынша болмысты материядан тысқары қарауға болады ма:А) жоқ

Маркстің қоғамдық болмыс туралы түсінігенде қандай ұғым жатыр:D) материалдық игіліктердің өндірісі

Маркстің пікірінше: адам – бұл… ансамбль:А) қоғамдық қатынастар

Маркстің теориясы бойынша әлеуметтік практиканың негізгі түрлері - бұл енбек әлеуметтік әрекет және…А) танымдық әрекет

Материалдық және идеалдық диллемасы социумға байланысты қандай ұғымдар арқылы түсіндерледі:D) қоғамдық болмыс - қоғамдық сана

Материалистік гносеология тұрғысынан бейнелеу бұл:С) материяның атрибуты ажырамас қасиеті

Материалистік теорияның іргелік жұп ұғымдары:D) материя және сана

Материя болмыстық формалары:А) кеңістік және уақыт

Материяның өмір сүрү әдісіA) қозғалыс

Материяның негізгі белгілі бір мағынада шекті, құрылымдық деңгейлері зат және оның айналасы:А) зат пен өрісALMAT

Мәдениет туралы ғылымдар. Тарих философияғы термин:А) неокантшылдық

Мәдениет ұғымын тек жер өндеу ғана емес сонымен бірге адамды өңдеудің де категориалды бейнесі ретінде айналымға енгізген кім:А) Вольтер

Мәдениет ұғымын философиялық-тарихи концепцияға айналдырып қарастырған...А) Руссо;

Мәдениеттің соңы туралы идеяны 20 ғасырда жариялаған ...D) Шпенглер

Мемлекеттің пайда болуын анықтайтын қоғамдық келісім теориясын кім алғаш шығарды:E) Т. Гоббс

Мифтін синкретизмін қандай үғым білдіредіС) айырғандылықALMAT

Мифтің көзқарастық түрі ретіндегі негізгі ерекшелігі?E) синкретизм

Моральдың бірінші негізгі қызметі –С) реттеу

Мына көрсетілген диалектикалық категориялардың қай жұбы қоғамның тұтас тарихи дамуының көп түрлулугунуң талдау мәселесіне көбірек сәйкес келеді:Е) жекелік және жалпылық

Мына аталған авторлардың қайсысы тоталитаризмнің мәні мен табиғатын кең көлемде зерттеген ?В) Х.Арендт

Мына ойшылдардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін туралы мифті мысалға келтіреді ?В) Платон

Ницше жоғарғы адам теориясын философиялық негізінде қалай құрады...А) кезкелген этикалық бастаманың жоқтығы.

Номиналистерге қарсы бағыт:А) реализм

Ноосфера туралыЭ.Леруа мен П.Тейяр де Шарден түсініктеріне қарағанда В.Вернадскийдің түсінігі несімен айрықшаланады ?А) ғылыми – жаратылыстық мазмұнымен

О.Шекспир трагедиясындағы негізгі кейіпкердің онтологиялық сұрағы :Е) бар болу немесе болмау

Ойлаудың болмысқа қатынасы сұрақты философияның негізгі сұрағы деп санаған кім:D) Энгельс

Ойшылдардын қайсысы гносеология мәселерлермен айналысқан жоқ:D) ондай жоқ

Онтология дегеніміз неС) болмысты зерттейтін ғылым

Онтологияның негізгі мәселелерін Хайдеггер қай кітапта қарастырады ?А) «Болмыс және уақытңALMAT

Орта ғасыр батыс философиясына тән нәрсе:D) теоцентризм

Орта ғасырлық шығыс араб философияның негізің қалаған кім:А) Әл-Кинди

Орта ғасыр ойшылдарының қайсы ²Кұтадғу-білік² поэмасын жазды:C) Ю. Баласағұн

Орта ғасырда қандай философиялық мәселе негізгі болған:B) құдай мәселесі

Орта ғасырлық схоластикада “универсалий” деген ұғым нені білдіреді:A) жалпылы ұғымдар

Ортағасыр Еуропада философияның сипатты белгілеріне тән емес не?А) иррационализм.

Өзінің философиялық шығармаларында адам образын ойлушы қамыс ретінде қарастырған:А) Паскаль

Өлімнің философиялық мәні қандай білімде көрініс тапқан ?С) танатология

Өркениеттің қандай күрделі (глобальды) мәселесі қоғам мен табиғаттың қатынасын бейнелейді:B) экологиялық

П.Фейерабенд - теқ қана К.Поппердің шәкірті мен сыншысы ғана емес сонымен қатар:А) методолог-анархист

Пантеизм дегеніміз не? Пантеистік философияда єЅдай єалай тѕсіндіріледі:A) құдай бұл табиғат, олардың бірлігі

Платон құрған философиялық иектеп –С) Академия:

Платонның қөзқарасы бойынша идеялар қандай міндет атқарады:Е) себептіліқ

Платонның екі дүние туралы ілімі қай дінің негізін қалады:A) христиан

Постструктурализмнің ерекшелігін белгілеңізB) рационалдық схемалардың түсініктемесің

Рационалдық танымға келесі формалар жатадыА) ұғым, пікір, ой – тұжырым

Рационализм дегеніміз не:A) ақыл-ойдың басшылығын мойындау

Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын...А) антропоцентризм.

Сана қандай бейнелеу формасына жатады:A) әлеуметтікALMAT

Саясат философиясының пәні неде:А) саяси өмір және сананың табиғаты мен заңдылықтары

Саясат филисофиясының пәні ретінде ең алдымен нені санауға толық негіз бар ?А) саяси өмірдің табиғаты мен заңдылықтарын , саяси сананы

Саяси моральдық қөзғарастар қай көне Қытай ілімінді дамытылғанС) легизм

Саяси құрылымның негізгі элементің атаныз:A) мемлекет

Сенсуализм деген не:A) танымда негізгі орын сезімге беріледі

Симулякр, ризома сияқты сөздер кімдердің сөздіктерінде маңызды ұғымдар болып табылады ?А) постмодернистерде

Синергетиканың мәнін қандай үғым толық бейнелейдіВ) өзін-өзі ұйымдастыру

Соғыс бұл саясаттың басқа тәсілдермен жалғасуы:В) Клаузевиц

Сократ құрмет тұтқан ізгі істердің бірі...А) әділеттілік;

Социология пәнін ғылыми және философиялық айналымға алғаш рет енгізген:А) Конт

Социологиядағы Франкфурт мектебі, соның ішінде оның өкілі Т. Адорно қандай теорияны қалыптастырып оны әлеуметтік философия саласында қолданды:А) негативті диалектика

Социумға қатысты материалды идеалды дилеммасы қандай ұғымдардың үйлесуімен бейнеленуі мүмкін:А) қоғамдық болмыс - қоғамдық сана

Стоиктердің этикалық идеалдары қандай:A) елеусіз өмір сүру

Стоицизм ақылдықты қалай талқылайды:C) сыртқы әлемнің билігінен еркіндік

Субъект - объектілі қатынастардың жекеше игеруы қандай санаға жатады:A) өзіндік сана

Субъективті ойшылдар тарихтың қозғалыс күшін қалай түсінеді:A) тарихи тұлғалардың қызметі

Субъективтік рух объективті рух абсолюттік рух Гегельдің қай кітабінің бөлімдерін осылайша атаган:В) рух философиясы

Т. Кун бойынша парадигма дегеніміз:А) жаңа білімді туындататын логикалық қағидалардың жиынтығы.

Танымның ақиқаттығы туралы мәселенің толығымен шешілуі мүмкін емес деп санайтын философиялық ілім қалай аталады:А) агностицизм

Танымның теориялық және шынайы деңгейлеріне не тән емес:А) әдеби сын

Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы...А) түйсік, қабылдау, елестету

Тарих философиясы - айналымға кіргізген жәнезінің қоғам мен оның болмысының принциптері туралы пікірлерінде жүйелі түрде көрсеткен термині:С) Вольтердің

Тарих философиясына қай қазақ ойшыл көп назар аударғанА) Дулати

Тарих кезендерінің мракстік классикалық « бесмүшелік ң схемасына кірмейтін ұғымD) өндірістің азиялық тәсілі

Тарихи дамудың шығыстық және батыстық парадигмалары ... зерттелінеді.Е) компаративистика концепциясында

Тарихи тұлға ұғымының жаңа аналогы болып табылатын ұғым :А) харизмалық тұлға

Тарихи тұрғыдан философияның алдында келесілердің қайсысы болған жоқ?В) тарихи білім;

Тарихта ең бірінші рет географиялық детерменизмді зерттеген...А) Монтескье:

Тарихты материалистік тұрғыдан түсінетін ойшылдар қандай қоғамдық қатынастарды бірінші орынға шығарады:B) экономикалық

Тарихтың материалистік түсінігінің негізінде өзінің мәні жағынан қандай теорияға жақын идея жатыр:А) экономикалық детерменизм

Терістеуді терістеу Гегельде бұл Қарама қарсылықтың жоқтығы:А) қарама-қарсымүтардың жойылуа

Терістеуді терістеу заңы нені ашады:C) даму бағытын

Технологиялық прогрестің мәселелері кешенімен келесілердің ішіндегі тікелей айналысатаны ...А) техника философиясы

Тотаритарлық экономика мен саясаттың пайда болуы мен қалыптасуы үшін негізді төменде көрсетілген себептердің қайсысы құрайды ?А) жаттану

Турғын халықтың өсуінің шегі туралы кім бірінші айтты:D) Мальтус

Тусінік туралы ғылым:C) герменевтика

Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін ал одан практикаға:А) практика

Уақыт деген не:A) заттардың, қубылыстардың, процесстердің өмір сүру ұзақтығы, ритмдері, темптері.

Ұлттар территориялық тілдік экономикалық өмірлері ұлттың құлықтарының ерекшеліктерін білдіретін ерекше психологиялық құрылымдарының бірлігімен бірккен адамдардың бірлестігі:А) Сталин

Ұлттық тарих пен халықтың дәстүрлерін сақтау мәселелері Н.Ә.Назарбаевтың қай кітабында аса тұтастыққа баяндалған ?А) Тарих толқынында ң

Үнді мәдениеттің ең көне ескерткіші қандайВ) Веды

Үнді философияғы адамның тіршілік етуінің заңын білдіретін ұғымдар:А) карма, Сансара

Үнді ілімде “сансара” деген ұғым нені білдіредіD) жанның аусуын

Үнді философиясында қандай негізгі ортодоксты және ортодоксыз мектептерді айырады?E) ведалардың беделі

Үштіктің диалектикалық формуласын бірінші көрсеткен кім:А) Гегель

Ф. Бэкон бойынша танымға зиянды 4 руды келтіреді:D) идолдар

Ф. Гегель негізгі даму күшті қалай түсінеді:A) қайшылықтар

Ф. Энгельс материя козғалысының қанша формасын қарастырған:А) бес

Ф.Аквинский, Брабанттық Сигермен пікір таластыра отырып шын мәнінде кіммен: дауласты:D) аверроэспен

Фалес, Плотин, Зевс, Хрисипп... оларға ортақ не нәрсе?А) Ортақ ештеңе жоқ;

Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады...А) неміс классикалық философиясының соңын;

Философия қай елде пайда болды?А) Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Грекия жерлерінде.

Философия нені зерттейді:A) адам мен әлемнің қатынасын

Философия тарихында материализм бағытының негізін қалаушы:D) Демокрит

Философияда ақиқатты абсолюттеу қалай аталады:B) догматизм

Философияда алғаш рет мораль адамгершілік айырмашылығын ұсынған ?А) Гегель.

Философияда танымдық теория қалай аталады:A) гносеология
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.133 сек.)