АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який взаємозв’язок існує між обсягами реалізації продукції та сумою прибутку?

Читайте также:
 1. А. Ухилення від реалізації вогнепальної мисливської зброї.
 2. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 3. Аналіз витрат на 1 грн. продукції
 4. Аналіз відвантаження та реалізації продукції
 5. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
 6. Аналіз обсягу і асортименту продукції
 7. Аналіз якості продукції
 8. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 9. В яких організаційних формах існує юридична служба в АПК ?
 10. Вартісні показники продукції сільського господарства
 11. Взаємозв’язок господарських процесів
 12. Взаємозв’язок зовнішньої торгівлі, валютних курсів і платіжного балансу

а) збільшення обсягу реалізації призводить до пропорційного збільшення суми прибутку;

б) збільшення суми реалізації продукції спричинює зменшення суми прибутку;

в) зміна обсягу реалізації продукції спричинює як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку;

г) власний варіант відповіді.

 

25. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті визначає П(С)БО:

а) 6;

б) 19;

в) 21;

г) 23.

 

26. Перерахування коштів для придбання іноземної валюти в обліку відображається бух. записом:

а) Дт33.4 Кт31.1;

б) Дт33.3 Кт31.1;

в) Дт33.3 Кт31.2;

г) Дт33.4 Кт31.2.

 

27. Дохід від неопераційної курсової різниці відображається на субрахунку:

а) 71.1;

б) 74.4;

в) 71.4;

г) 74.1.

28. Позитивна курсова різниця призводить до:

а) збільшення витрат;

б) зменшення доходів;

в) збільшення доходів;

г) зменшення витрат.

 

29. Перераховано іноземну валютну банку для продажу на Міжбанківському валютному ринку (кореспонденція рахунків):

а) Дт 33.4 ..Кт 31.4;

б) Дт 31.4.. Кт 31.2;

в) Дт 33.4 ..Кт 31.2;

г) Дт 63.2 ..Кт 31.4.

 

30. Об’єктами визначення курсових різниць є ... статті:

а) монетарні;

б) немонетарні;

в) балансові;

г) операційні.

 

31. Негативна курсова різниця призводить до:

а) збільшення витрат;

б) зменшення доходів;

в) збільшення доходів;

г) зменшення витрат.

 

32. Надійшла іноземна валюта від нерезидента за відпущені товари:

а) Дт 31.2 .Кт 31.4;

б) Дт 31.2 Кт 28;

в) Дт 31.2 Кт 36;

г) Дт 31.4 Кт 28.

 

33. Зараховані на поточний рахунок кошти від продажу іноземної валюти відображається бух. записом:

а) Дт 31.1 Кт 31.2;

б) Дт 31.1 Кт 33.4;

в) Дт 31.2 Кт 33.3;

г) Дт 31.2 Кт 71.1.

 

34. Перераховано з поточного рахунку комісійну винагороду банку за продаж іноземної валюти відображається бух. записом:

а) Дт 92 Кт 31.1;

б) Дт 31.1 Кт 31.2;

в) Дт 31.4 Кт 33.2;

г) Дт 31.2 Кт 33.2.

 

35. Дебіторська заборгованість, що утвориться під час видачі авансу в іноземній валюті, буде:

а) визначена за валютним курсом на дату видачі авансу;

б) визнана немонетарною статтею;в) визнана монетарною статтею;

г) всі відповіді.

 

36. Операції, за яких використовується іноземна валюта, – це:

а) розрахунки з резидентами;

б) розрахунки з нерезидентами;

в) розрахунки з посередниками;

г) розрахунки з учасниками

 

37. Продаж іноземної валюти з поточного рахунка здійснюється уповноваженим банком на підставі:

а) письмової заяви підприємства;

б) довідки-розрахунку;

в) видаткового ордера;

г) всі відповіді.

38. Курсова різниця розраховується на дату:

а) митного оформлення товару;

б) проведення розрахунків;

в) складання балансу;

 

39. Документом, який підтверджує факт перерахування валюти нерезиденту, є:

а) акт на перерахування коштів;

б) вантажна митна декларація;

в) рахунок-фактура;

г) виписка банку.

 

40. Платіжне доручення – це:

а) документ на одержання грошей у банку;

б) документ на внесення грошей до банку;

в) документ на оплату готівкою послуг нерезидента;

г) документ на перерахування коштів банком на рахунок отримувача.

 

41. Овердрафт – це:

а) згода на оплату;

б) форма короткострокового кредиту;

в) форма оплати рахунків;

г) документ на перерахування коштів банком.

 

42. Факторинг – це:

а) згода на оплату;

б) форма оплати рахунків;

в) викуп посередником платіжних документів постачальника;

г) документ на перерахування коштів банком.

 

43. Допустимий термін розрахунків з моменту відпуску продукції:

а) 30 днів;

б) 60 днів;

в) 90 днів;

г) 180 днів.

44. Аналітичний облік розрахунків з іноземними покупцями ведеться у розрізі:

а) покупців і валюти платежів;

б) покупців та видів товарів (робіт, послуг);

в) окремих відомостей;

г) окремих журналів.

 

45. Контроль за здійсненням товарообмінних (бартерних) операцій здійснює державна ... служба:

а) податкова;

б) контрольно-ревізійна;

в) фінансова;

г) митна.

 

46. Дохід від бартерної операції не визначається:

‡агрузка...

а) за обміну подібними активами;

б) за обміну неподібними активами;

в) визначається в будь-якому випадку;

г) все залежить від конкретних обставин

47. У випадку укладання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини обов’язковою є наявність:

а) специфікації;

б) технологічної схеми переробки;

в) коносаменту;

г) вантажної митної декларації.

 

48. Одержаний на поточний рахунок аванс від нерезидента в іноземній валюті відображається бух. записом:

а) Дт 31.1 Кт 68.1;

б) Дт 31.2 Кт 68.1;

в) Дт 31.1 Кт 36.2;

г) Дт 31.2 Кт 36.2.

 

49. Перераховано з поточного рахунку аванс нерезиденту за товари відображається бух. записом:

а) Дт 28 Кт 31.1;

б) Дт 37.1 Кт 31.2;

в) Дт 68.1 Кт 33.2;

г) Дт 36 Кт 31.2.

 

50. ПДВ при переробці давальницької сировини нараховується за встановленою ставкою від:

а) суми договору;

б) відпускної вартості виготовленої продукції;

в) вартості послуг з переробки;

г) митної вартості за вантажною митною декларацією.

 

51. Зараховано на поточний валютний рахунок одержаний в банку короткостроковий кредит на товари відображається бух. записом:

а) Дт 28 Кт 31.2;

б) Дт 31.2 Кт 60.2;

в) Дт 33.2 Кт 31.2;

г) Дт 33.4 Кт 31.2.

 

52. Відображено негативну курсову різницю від перерахунку з заборгованості за короткостроковим кредитом:

а) Дт 74.4 Кт 31.2;

б) Дт 31.2 Кт 60.2;

в) Дт 97.4 Кт 60.2;

г) Дт 33.4 Кт 74.4.

53. Нараховані відсотки за валютним короткостроковим кредитом банку відображаються записом:

а) Дт 95.1 Кт 31.2;

б) Дт 95.1 Кт 68.4;

в) Дт 97.4 Кт 31.2;

г) Дт 60.2 Кт 31.2.

 

54. ПДВ при імпорті товарів нараховується з врахуванням:

а) суми договору;

б) митної вартості за вантажною митною декларацією;

в) митної вартості, мита і митних платежів;

г) первісної вартості ввезених товарів.

 

55. Не входить до первісної вартості імпортованих товарів:

а) сума фрахту;

б) вартість вантажно-розвантажувальних робіт;

в) відсотки за користування позиками;

г) оплата за страхування ризиків.

 

56. Ставки митних зборів встановлені:

а) ЗУ «Про режим іноземного інвестування» ;

б) Митним кодексом України;

в) ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» ;

г) ЗУ «Про митний тариф України».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)