АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Урбандалу

Читайте также:
  1. Syllabus
  2. ГЕОГРАФИЯ
  3. ГЕОГРАФИЯ
  4. ГЕОГРАФИЯ
  5. ІІ аттестация

Ж.

495.Қазақстанның БҰҰ-на мүше болған уақыты:

02.03.1992 ж.

496.Қазақстанның көлемі:

2724 мың км²

497.Қазақстанның Қытаймен шекарасының ұзындығы (км) :

498.Батыста Қазақстан шекарасы өтетін жер:

Жалпы Сырт

499.Солтүстікте Қазақстан шекарасы өтетін жер:

Батыс Сібір жазығы

500. «Шығыстың Аристотелі» деп атанған ғалым:

Әбу Насыр Әл-Фараби

501. «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегінің авторы:

Махмуд Қашқари

502.Есік қаласынан табылған ескерткіш:

”Алтын киімді” адам

503.Қазақстан Ғылым академиясың тұңғыш президенті:

Қ. Сәтбаев

504.Арыс өзенінің сағасында орналасқан ортағасырлық қала:

Отырар

505.Қазақстанның ең биік жері:

Хан Тәңірі

506.Дүниежүзілік мұхит деңгейінен төмен орналасқан Қазақстанның жері:

Каспий маңы ойпаты

507.Қатты жаңбырлар мен мұздықтардың әсерінен болатын апат:

Сел

508.Үстірт қыратының биік ең жері:

Мұзбел

509.Еділ өзені мен Орал тауларының аралығында орналасқан қырат:

Жалпы Сырт

510.Қытайдағы Ебінұр көлінің ойысы мен Алакөл қазаншұңқырын қосатын таулы өлке:

Жоңғар Алатауы

511.Күнгей және Іле Алатауларының батысында орналасқан Тянь-Шаньның бөлігі:

Қырғыз Алатауы

512.Мезозой эрасының дәуірлері:

Бор, триас, юра

513.Қазақстандағы ең ежелгі учаскілер:

Шығыс Европа жазығы

514.Қазақстанның негізгі көмір базасы:

Қарағанды

515.Қазақстандағы темір рудаларының негізгі кен орындары:

Соколов-Сарыбай, Лисаков516.Қазақстандағы мыстың ірі кен орындары:

Қоңырат, Бозшакөл

517.Қаратаудағы полиметалл рудаларының кен орындары:

Мырғалымсай, Ащысай

518.Қазақстан климатының шұғыл континентті болу себебі:

Еуразия материгінің ортасында орналасуы

519.Ебі желі соғатын аймақ:

Жоңғар Алатауы

520.Жоңғар қақпасынан Орталық Азияға дейін соғатын жел:

Сайқан

521.Жерге топырақ, су, қар жамылғасы арқылы сіңетін радиация:

Жұтылған

522.Қазақстанға Орта Азия мен Иран аймағынан келетін ауа массасы:

Тропиктік

523.Тау беткейлерінде биіктеген сайын қыста температураның жоғарылауын... деп атайды:

Инверсия

524.Қазақстанда жылдың жылы мезгілінде байқалатын ерекше атмосфералық құбылыс:

Шаңды дауыл

525.Теңіз көлінде орналасқан қорық:

Қорғалжын

526.Төмен түскен ойыстар мен жарықтарда пайда болған көлдер:

Қар көлдер

527.Теңіз суын тұщыландыратын қуатты қондырғы орнатылған қала:

Ақтау

528.Қазақстанның дала зонасының жылдық жауын-шашын мөлшері (мм) :

220-310

529.Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген шөл зонасының өсімдігі:

Дермене жусаны

530.Шөл зонасындағы өзен аңғарларында әр түрлі өсімдіктерден құралған қалың бұталар:

Тоғай

531.Каспий маңы ойпаты осы аймақтың құрамына енеді:

Шығыс Еуропа жазығы

532.Каспий маңы ойпатының негізгі байлығы:

‡агрузка...

Мұнай, газ

533.Сарыарқа мен Мұғалжар аралығында орналасқан:

Торғай үстірті

534.Бетпақдаланың ең биік жері:

Желтау

535.Тұран жазығының климаты:

Құрғақ континентті

536.Есіл-Ертіс даласының ең үлкен көлі:

Шағалалытеңіз

537.Солтүстік Қазақ жазығының өзендері мен көлдерінде Солтүстік Америкадан әкелініп, жерсіндірілген жануар:

Ондатр

538.Сарыарқада негізгі граниттен тұратын меридиан бағытындағы ірі антиклинальдың қалдығы:

Ұлытау

539.Алтай тауларының тектоникалық қазаншұңқырда орналасқан көлі:

Марқакөл

540.Сауыр-Тарбағатайдың негізгі құрылымы қалыптасқан кезең:

Герцин

541.Іле Алатауының қайта көтеріліп, қатпарлы-жақпарлы болып қалыптасқан кезеңі:

Альпі

542.“Малиус боката” алмасының жабайы түрлері өсетін қорық:

Наурызым

543.Қазақстанның Өзбекстанмен шекарасының ұзындығы (км) :

544.Вольфрам қоры бойынша Қазақстанның дүниежүзінде алатын орны :

545.Темір рудаларының қоры бойынша Қазақстанның дүниежүзінде алатын орны:

546.Қазақстанның жер ресурстарының жалпы көлемі (млн. га) :

270, 1

547.Марганец қоры бойынша Қазақстанның дүниежүзінде алатын орны:

548.Қазақстанның ішкі суларының мөлшері (млрд. м³) :

115, 3

549.Еңбекке жарамды халық...:

Еңбек ресурстары

550.Қала рөлінің басымдылығы мен қала халқы санының артуы:

Урбандалу

551.Ірі қалалардың маңында шоғырланған шағын және орташа қалалар:


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)