АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У ХХ столiттi

Читайте также:
  1. Творчих робіт та рефератів
  2. Тема 13. Зустріч Сходу і Заходу в українській та російській фiлософiї: класика i сучаснiсть.
  3. Теми рефератів

 

1. Фiлософська антропологiя у ХХ столiттi.

2. Феномен атеїстичного екзистенцiалiзму.

3. Релiгiйний екзистенцiалiзм.

4. Персоналiзм як спосiб буття та фiлософська течiя.

5. Екзистенційна антропологія та метаантропологiя як поєднання пiдходiв фiлософської антропологiї, екзистенцiалiзму та персоналiзму.

6. Проблема протистояння та комунiкацiї рiзних парадигм фiлософiї людини у ХХ столiттi. Феномен постмодернiзму.

ЧАСТИНА 3.

КОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

 

Тема 15. Суспiльство як результат людської комунікації.

Культура і цивілізація.

 

1. Буденне та особистісне спілкування у суспільному житті, суперечність між ними. Суспільство: рід, цивілізація, культура.

2. Феномен влади у суспільстві. Воля до влади. Влада та маніпуляція. “Вiдкрите” та “закрите” суспiльство. Феномен тоталiтаризму.

3. Культура i цивiлiзацiя: суперечнiсть та її розв’язання. Цивілізація: ствердження волі до самозбереження та продовження роду. Культура як об’єктивацiя граничного буття людини та вихiд за його межi.

4. Нацiональна культура. Проблема вiдношення нацiонального й загальнолюдського у культурі.

5. Українська культура та її архетипи.

 

Тема 16. Пізнання і творчість в бутті людини.

Феномени науки та мистецтва.

 

1. Пізнання та творчість, суперечність між ними та її розв’язання. Поняття волі до пізнання і волі до творчості.

2. Наука та мистецтво як форми культури. Наука: понятійне моделювання людини та світу. Фундаментальне та прикладне в науці. Мистецтво як художнє розв’язання суперечностей людського життя.

3. Мистецтво та наука на межі ХХ-ХХІ століть: протистояння і можливість синтези.

 

Тема 17. Сучасна філософська глобалістика

та футурологія.

 

1. Глобальні виміри сучасного суспільного життя.

2. Індустріальне та постіндустріальне суспільство.

3. Місце України в Європі: футурологічний прогноз.

4. Проблема духовного та душевного еволюціонування людини та людства.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Філософія та її роль в житті людини.

 

1. Філософія та світогляд. Буденний, особистiсний та фiлософський свiтогляд.2. Ідеалістичні та матеріалістичні основи особистості філософа.

3. Фiлософiя як духовне розв’язання основної суперечностi епохи i вихiд до трагiчних суперечностей людського буття.

4. Основні форми фiлософування: теоретична фiлософiя, есеїстична фiлософiя та фiлософське мистецтво.

 

Питання на самостійне вивчення

· Фiлософiя в життi людини.

· Фiлософський текст i особистiсть фiлософа.

· Філософія і релігія, філософія і мистецтво, філософія і наука.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)