АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Электростатика. Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:

Читайте также:
  1. Качественная задача по теме «Электростатика»
  2. ЭЛЕКТРОСТАТИКА
  3. Электростатика
  4. Электростатика
  5. ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ПОСТОЯННЫЙ ТОК
  6. Электростатика и электромагнетизм

$$$ 390

Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:

А)

B)

C)

D)
E)

 

$$$ 391

Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе азайтсақ, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді?

А) 3 есе кемиді

В) 9 есе артады

С) 9 есе кемиді

D) Өзгермейді

Е) 3 есе артады

 

$$$ 392

А және С нүктелердегі +q зарядтың кернеуліктерін салыстыру керек (ОА=AC)?

 

+q
O
A
C

A) Ea=1/2Ec

B) Ea=2Ec

C) Ea=1/4Ec

D) Ea=4Ec

Е) Ea=Ec

 

$$$ 393

Конденсатор астарларының арасын = 7-ге тең болатын диэлектрикпен
толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгереді?

A) 49 есе кемиді

B) 7 есе кемиді

C) өзгермейді

D) 49 есе өседі

E) 7 есе өседі

 

$$$ 394

Тізбек бөлігіндегі ток жұмысы қалай есептелінеді?

A)

В) E/(R+r)

С) e2/(R+r)

D) dq/dt

E) I2Rt

 

$$$ 395

Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бірдей екі конденсатор тізбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ болады?

А) 2 мкФ

В) 12 мкФ

С) 4 мкФ

D) 16 мкФ

Е) 8 мкФ

 

$$$ 396

Конденсатордың сыйымдылығы С – ға тең. Конденсатордың астарларының арасындағы заттың салыстырмалы диэлектрик өтімділігінің формуласы неге тең, (С0 – диэлектрик жоқ кездегі конденсатордың сиымдылығы):

А)

В)

С)

D)
Е)

 

$$$ 397

Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласы:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 398

Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етеді?

А) Кернеу

В) Заряд

С) Өлшемі, пішіні
D) Температура
Е) Өткізгішті қоршаған орта

 

$$$ 399

Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті кедергі:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 400

Тұйық тізбектің сыртқы кедергісі ток көзінің ішкі кедергісіне тең болса, электр жүйесіндегі пайдалы әсер коэффициенті қандай?А) 40%

В) 25 %

С) 50%
D) 10%
Е) 75%

 

$$$ 401

Бірқалыпты зарядталған шексіз жазықтықтың қасынан А және В нүктелері алынған. А нүктесі В нүктесінен жазықтыққа төрт есе жақын орналасқан. Осы нүктелердегі потенциалдарды және салыстырыңыз:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 402

Ток көзінің электр қозғаушы күшінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 403

Бұл қандай өрнек ?

А) Киргхгофтың екінші ережесі.

В) Киргхгофтың бірінші ережесі.

С) Тұйық тізбек үшін Ом заңы

D) Біртекті тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Е) Біртекті емес тізбек бөлігіне арналған Ом заңы

 

$$$ 404

Толық ток заңының өрнегін көрсетіңіз.

 

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 405

Вакуумдағы электр өрісі кернеулігі үшін Гаусс теоремасы:

А)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 406

және екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады?

А) Қуат екеуінде бірдей

B) Екі шамда қуат жоқ

C) 1-шам

D) 2-шам

E) Бірінші шамда қуат нөлге тең

 

$$$ 407

Тұйық контур бойынша электрстатикалық өріс кернеулігінің циркуляциясы неге тең?

А)

B)

C)

D)
E) 0

 

$$$ 408

Кедергілері бірдей он резисторды тізбектей жалғағанда толық кедергі қандай болады?

А) 20 кОм

B) 200 кОм

C) 2000 кОм

D) 0,2 кОм

E) 2 кОм

 

$$$ 409

Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:

‡агрузка...

1. Ф/м 2. Нм2/Кл2 3. Кл2/Нм2 4. Н/м2 5. - өлшемсіз:

А) 2,5

В) 3,4

С) 1
D) 1,3
Е) 3

 

$$$ 410

Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?

А) 9 есе артады

В) 9 есе кемиді

С) 81 есе кемиді
D) өзгермейді
Е) 81 есе артады

 

$$$ 411

Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды?

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 412

Кернеулігі 100 В/м біртекті электр өрісінде массасы 1г-ға тең 10мкКл нүктелік заряд қозғалып келеді. Зарядтың үдеуі қандай?

А) 1 м/с2

В) 0,1 м/с2

С) 100 м/с2

D) 10 м/с2

Е) 0,01 м/с2

 

$$$ 413

Ұзындығы 10 см өзекше заряды 1мкКл өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қандай?

А)1 Кл/м

B) Кл/м

С) Кл/м

D)10 Кл/м

E) Кл/м

 

$$$ 414

Элементар заряд деген не:

А) dq электр зарядының шексіз кішкене үлесі

В) Кез-келген нүктелік заряд

С) Бірлік оң заряд

D) Электр зарядының табиғаттағы ең кішкентай “сыбағалық” үлесі

Е) Атом ядросының заряды

 

$$$ 415

Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі қалай іске асады:

А) Денелердің тікелей жанасуы кезінде

В) Кез-келген қашықтыққа лезде

С) Электр өрісі арқылы шекті жылдамдықпен

D) Өткізгіш немесе диэлектрик ортада шекті жылдамдықпен

Е) Бір зарядтың екіншіге әсері ешбір байланыстырушысыз беріледі

$$$ 416

Зарядтары 11 мкКл, -13 мкКл и 35 мкКл, үш кішкене бірдей шарды өзара тиістіріп алып, артынша ажыратады. Бірінші шарда қанша заряд қалады:

А) 33 мкКл

В) 59 мкКл

С) 11 мкКл

D) 46 мкКл

Е) -33 мкКл

 

$$$ 417

Көрсетілген қасиеттердің қайсысына электрлік зарядтардың қатысы жоқ:

А) Табиғатта оң және теріс зарядтар бар

B) Электрмагниттік әсерлесуді анықтайтын негізгі шама заряд болып табылады

С) Заряд – релятивті инварианттық шама

D) Кезкелген электрлік жекеленген жүйеде зарядтардың алгебралық қосындысы өзгермейді

E) Электрлік зарядтар электр және магниттік өрістерді тудырмайды

 

$$$ 418

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,8×10-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі 2 × 104 В/м. Бөлшектің массасын табыңыз:

А) 0,5 × 10-14 кг

В) 2,0 × 10-14 кг

С) 0,25 × 10-20 кг

D) 19,6 × 10-14 кг

E) 0,5 × 10-20 кг

 

$$$ 419

Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады:

A) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.

B) Өрістің берілген нүктесіндегі «сынақ» зарядтың потенциалдық энергиясымен.

C) Өрістің берілген нүктесіндегі кезкелген «сынақ» зарядқа әсер ететін күшпен.

D) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен.

E) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік теріс зарядқа әсер ететін күшпен.

 

$$$ 420

Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi ε=3 тең май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi

A) 9 есе азаяды

B) 3 есе артады

C) өзгермейдi

D) 9 есе артады

E) 3 есе азаяды

 

$$$ 421

2 нүктелi зарядтарды диэлектрик өтiмдiлiгi 3-ке тең болған майға салып арақашықтарын 4 есе кемiтсе олардың өзара әсерлесу күшi қалай өзгередi?

A) өзгермейдi

B) 16/3 есе кемидi

C) 4/3 есе кемидi

D) 4/3 есе өседi

E) 16/3 есе өседi

 

$$$ 422

1 және 2 жақын орналасқан екі параллель эквипотенциал жазықтықтардың потенциалдары j1 =3.00В, j2 =3.05 В. Жазықтықтардың арасы 0,5 см. Өрістің Е кернеулігінің жуық мәнін анықтап, векторының бағытын көрсетіңіз.

A) 10 В/м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

B) 100 В/м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

C) 10 В/м 2 жызықтықтан 1 жазықтыққа

D) 0,1 В/м 2 жызықтықтан 1 жазықтыққа

E) 0,1 В/м 1 жызықтықтан 2 жазықтыққа

 

$$$ 423

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөлiп алса тамшының қалған бөлiмiнiң заряды … болады.

A) - 1 нКл

B) 1 нКл

C) - 9 нКл

D) 4 нКл

E) 9 нКл

 

$$$ 424

q1 = +12 нКл и q2 = -4 нКл нүктелік екі заряд 40 см қашықтықта орналасқан. Екі зарядтың ортасында орналасқан нүктенің өріс кернеулігін тап:

A) 1600 В/м.

B) 3150 В/м.

C) 2050 В/м.

D) 3600 В/м.

E) 4200 В/м.

 

$$$ 425

Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциал бетке қатысты қалай бағытталады?

A) 450 бұрышпен.

B) 600 бұрышпен.

C) Параллель.

D) Перпендикуляр.

E) 300 бұрышпен.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.036 сек.)