АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Электромагниттік тербелістер

Читайте также:
 1. Алматы 2012 3 страница
 2. Алматы 2012 4 страница
 3. Алматы 2012 5 страница
 4. АЛМАТЫ 2014
 5. БББББББББББББ
 6. Де(5)ж:Спортшы дискні 50м
 7. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
 8. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
 9. Законов ВЛАСТИ 10 страница
 10. Законов ВЛАСТИ 9 страница
 11. ИИИИИИИИИИИИИИ
 12. Ин(1)б:1Гн

$$$ 622

Индукциясы 0,03 Тл біртекті магнит өрісіне электрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 3 есе азаяды

В) 300 есе азаяды

С) 300 есе өседі
D) 3 есе азаяды
Е) өзгермейді

 

$$$ 623

Біртекті магнит өрісінің күш сызықтары, ауданы 25 см2 раманың жазықтығымен 300 – қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрісінің индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетін магнит ағынының мөлшері қандай болады?

А) 100 мкВб

В) 10 мкВб

С) 25 мкВб
D) 4 мкВб
Е) 5 мкВб

 

$$$ 624

Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарымен сүйір бұрыш жасап ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?

A) Спираль бойымен.

B) Шеңбер бойымен.

C) Инерциясы бойынша.

D) Күш сызықтары бойымен, үдемелі.

E) Күш сызықтары бойымен, кемімелі.

 

$$$ 625

Магнитострикция деген не?

А) ферромагнетиктің қалдық магниттелуін жоюға қажет қарсы бағытталған магнит өрісінің кернеулігіне тең шама

B) магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа әсер ету күші

С) ферромагнетиктің магниттелгенде деформациялануы

D) сыртқы магнит өрісі алынып тасталғанда заттың магниттік қасиеті сақталатың магниттелу шамасы

E) заттың спонтанды магниттелуі тоқтап, ферромагниттік қасиеті жойылатын, нәтижесінде қалыпты парамагнетикке айналатын температура

 

$$$ 626

Ферромагниттік күй жойылатын температура қалай аталады?

А) Кризистік температура.

В) Дебай температурасы.

С) Шық нүктесі (температурасы).
D) Кюри температурасы.
Е) Балқу температурасы.

 

$$$ 627

Сыртқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты?

А) Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасының өзгеру жылдамдығына.В) Сыртқы магнит индукциясының шамасына.

С) Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасына.
D) Контур кедергісіне.
Е) Контур ауданына.

 

$$$ 628

Егер тізбекті айырғанда 0,2с ішінде катушкада 10В-қа тең болатын өздік индукциясының орташа ЭҚК-і пайда болса, катушканы қиып өтетін магнит ағыны қандай болады?

A) 2 Вб

B) 4 Вб

C) 8 Вб

D) 5 Вб

E) 10 Вб

 

$$$ 629

Магнит өрісінің энергиясы қандай формуламен өрнектеледі?

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 630

Катушкадағы ток күші 1 секундта 5 А жылдамдықпен бірқалыпты өзгереді. Катушка индуктивтілігі 0,4 Гн болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і қандай болады?

A) 2 В

B) 0,08 В

C) 4,6 В

D) 0,4 В

E) 5 В

 

$$$ 631

Контурмен шектелген бетті қиып өтетін магнит ағыны ылдамдығымен бірқалыпты өзгереді. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-і қандай болады?

А) 0,3 В

В) 0,06 В

С) 0,03 В

D) 0,6 В

Е) 3 В

 

$$$ 632

1А ток өткенде 8 Вб магнит ағыны болатын контурдың индуктивтілігі:

А) 16 Гн

В) 2 Гн

С) 4Гн
D) 8 Гн
Е) 12 Гн

 

$$$ 633

Ұзын, түзу өткізгіш арқылы күші 8 А тоқ жүргенде, өткізгіштен 8 мм қашықтықта магнит өрісінің индукциясы қандай болады?

А) 0,2 мТл

В) мТл

С) 64 мТл
D) 4 мТл
Е) 8 мТл

 

$$$ 634

Тұрақты магнитті катушкаға жақындатып, алыстатқанда электр тогы пайда болады. Бұл қандай құбылыс?

А) Өздік индукция.

B) Магниттік индукция.

C) Электростатикалық индукция.

D) Индуктивтік.

‡агрузка...

E) Электромагниттік индукция.

 

$$$ 635

Қозғалыстағы зарядтың магнит өрісінің индукциясының өрнегі:

A)

В)

С)

D)

E)

 

$$$ 636

Тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өрісінің магнит индукция векторы қалай өрнектеледі?

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 637

Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде өткізгіш арқылы 10 А электр тогы өткенде, өткізгішке 0,3 Н күш әсер етуі үшін өткізгіштің ұзындығын қандай етіп алу керек? Өткізгіш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.

А) 5 см

В) 20 см

С) 10 см
D) 15 см
Е) 30 см

 

$$$ 638

Индукциясы 0,02 Тл, магнит өрісіне электрон индукция сызықтарына параллель ұшып кірген. Магнит өрісінде электрон қанша үдеумен қозғалады?

А) 2 м/с2

В) 0 м/с2

С) 0,2 м/с2
D) 20 м/с2
Е) 0,02 м/с2

 

$$$ 639

Электромагниттік индукция құбылысын үшін Фарадей

заңы:

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 640

Өздік индукцияның электр қозғаушы күшінің өрнегі:

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 641

Тогы бар өткізгіштің туғызған магнит өрісінің индукциясын қай заңмен анықтауға болады?

А) Фарадей заңы

В) Био-Савар-Лаплас заңы

С) Ленц заңы
D) Кулон заңы
Е)Джоуль – Ленц заңы

 

$$$ 642

Катушканың индуктивтілігі L=10-3Гн; бұл арқылы I=1А ток өтеді. Катушканың магнит ағыны неге тең?

А) 4π∙10-10 Вб

В) 2∙10-3 Вб

С) 0,5∙10-3 Вб

D) 2∙10-10 Вб

Е) 10-3 Вб

 

$$$ 643

Катушканың пішінін өзгертпей орам санын 3 есе кеміткенде, катушканың индуктивтілігі қалай өзгереді?

A) 3 есе кемиді

B) 3 есе артады

C) 9 есе артады

D) 9 есе кемиді

E) Өзгермейді, себебі орам санына тәуелсіз.

 

$$$ 644

Айнымалы ток көзіне резистор, катушка және конденсатор тізбектей жалғанған. Тізбектің толық кедергісі:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 645

Тербелмелі контурдың тербеліс периоды:

А)

В) Т

С)

D)

Е)

 

$$$ 646

Тербелмелі контур сиымдылығы 2 ∙10-9 Ф конденсатор мен индуктивтігі 2∙10-3 Гн катушкадан тұрады. Контурдың тербеліс периоды қандай?

А) 3,14∙10-6 с

В) 12,56∙10-6 с

С) 2∙10-6 с
D) 6,28∙10-6 с
Е) 4∙10-12 с

 

$$$ 647

Тербелмелі контурда электромагниттік тербеліс болмайды, егер:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 648

Тербелмелі контурдағы ток күшінің және конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымының тербелісінің фазаларының айырмашылығы қандай болады?

А) Ток күші мен потенциалдар айырымы бірдей фазада тербеледі
В) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан /2-ге артта
С) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымына /2>ге алда

D) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан -ге алда

E) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан -ге артта

 

$$$ 649

Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергіде кернеудің өзгеруі теңдеуімен берілген. Осы кедергідегі ток күшінің өзгеруі қандай?

А)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 650

Электр тізбегін ток көзімен қосқан кездегі ток күшінің өзгеру заңдылығы?

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 651

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы контурдағы электромагниттік тербелістердің өшу коэффициентін анықтайды?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 652

Электронның қозғалғыштығы 0,07 мм2/Вс болса, оның кернеулігі 2 В/м өрістегі жылдамдығы қандай? Жауапты БХ жүйесінде беріңіз:

А) 0,035

В) 1,4∙10-7

С) 0,14

D) 1,4∙10-5

Е) 3,5∙10-4

 

$$$ 653

Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 654

Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті кедергі:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 655

Периоды 1 с-қа тең сызықтық гармониялық осцилятордың сызықтық жиілігін табыңыз:

А) 1 Гц

B) 6,28 с

C) 1 с

D) 3,14 с

E) 10 Гц

 

$$$ 656

Серіппелік гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі:

А) Үйкеліс күші

В) Ауырлық күші

С) Лоренц күші

D) Квазисерпімді күш

Е) Гравитациялық күш

 

$$$ 657

Өшудің логарифмдік декременті:

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 658

Тізбекте кернеу резонансы ….. қосылғанда пайда болады

A) L, C - параллель.

B) R, L - тізбектеліп.

C) R, L ,C - параллель.

D) R, C - тізбектеліп.

E) R, L, C - тізбектеліп.

 

$$$ 659

Параметрлері бірдей екі тербелмелі контурдың конденсаторлары ЭҚК әртүрлі батареядан зарядталынды. Контурдың еркін тербелмелісіне қалай әсер етеді:

A) Ешқандай.

B) Тербеліс периоды бойынша ажыратылады.

C) Тербеліс жиіліктері бойынша ажыратылады.

D) Тербеліс амплитудасы бойынша ажыратылады.

E) Тербеліс амплитудалары бірдей .

 

$$$ 660

Контурдың индуктивтілігі неге байланысты (контур вакуумде орналасқан)?

A) Сыртқы өріске қатысты контурдың бағдарлануына.

B) Өткізгіш материалына.

C) Контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағынының өзгеріс жылдамдығына.

D) Контурдағы ток күшіне.

E) Контурдың пішіні мен өлшеміне.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.03 сек.)