АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Репродукційно-графічними характеристиками

Читайте также:
  1. Б.Обладает пространственными, физико-химическими и энергетическими характеристиками.

Дані показники характеризують якість відтворення на друкарських формах векторного або растрового зображення.

a) Роздільна здатність – найважливіший показник якості друкарських форм. Він характеризує можливість форми до роздільного відтворення штрихових елементів зображення і визначається числом ліній на одиницю довжини.

b) Видільна здатність – характеризує властивість друкарської форми передавати окремо розташовані штрихові елементи поряд з якими немає інших елементів або мілких деталей.

 

Суть фотохімічних процесів копіювання

Копіювальний процес – процес переносу текстової та ілюстраційної інформації з фотоформи на формні пластини, що покриті світлочутливим шаром.

Елементи копіювального процесу:

- фотоформи;

- формні пластини;

- прилади для експонування та обробки копій.

 

Фотоформи – растрові або векторні негативи і дав позитиви, що виготовлені на прозорій підкладці. Вони можуть містити текстову або ілюстрацій ну інформацію. В залежності від полярності зображення фотоформи, що використовуються, розрізняють процеси позитивного і негативного копіювання.

Формна пластина – являє собою тонку металічну або полімерну пластину , на якій знаходиться світлочутливий копіювальний шар і у багатьох випадках інші допоміжні шари.

Експонуючі пристрої – забезпечують необхідний контакт між фотоформою і світлочутливим шаром пластини і дозоване експозиційно-активне випромінювання світлочутливого шару.

Пристрої для обробки копій –призначені для механізованої або автоматизованої обробки формних пластин після експонування.

Формна пластина після копіювального процесу стає друкарською формою!!!

Копіювальний процес включає дві основні стадії:

- Контактне експонування світлочутливого шару формної пластини через фотоформу (негатив або діапозитив)/проекційне копіювання;

- Видалення шару (шляхом промивання водою або проявником) майбутніх пробільних елементів.

 

Фактори, що впливають на репродукційно-графічні властивості друкарських форм:

- Параметри копіювального шару;

- Мікрогеометрія поверхні підкладки формної пластини;

- Умови експонування і проявлення;

- Характеристики фотоформи, що використовуються для копіювання. 

Рис. 1.11 – Способи контактного копіювання: а - позитивний; б - негативний. 1 - підкладка; 2 - копіювальний шар; 3 - фотоформа діапозитивна; 4 - фотоформа негативна

Відомості про копіювальні шари

Основні компоненти шарів:

1. Не світлочутливий плівкоутвоюючий полімер.

Забезпечує фізико-хімічні властивості шару в об’ємі та на його поверхні. Наявність у складі повітряно-сухого шару поряд з полімером деякої кількості розчинника плівко утворюючого полімеру, що потрібен для утворення розчину плівки копіювального шару, що потребується для надання йому пластичності.

2. Світлочутливі з’єднання.

До їх складу можуть входити компоненти , які підвищують інтегральну світлочутливість , розширюють спектральну чутливість шару, а також прискорюють протікання фотохімічної реакції.

3. Різні цільові добавки.

Гарантують збереження властивостей шарів, забезпечують їх експлуатаційні властивості.

4. Фарбники.

Слугують для підфарбовування шарів, щ необхідні для візуального контролю якості його нанесення.

Різновиди копіювальних шарів

По найменуванню основних компонентів:

1. Гідрофільні сполуки з діазоз’єднаннями;

2. Шари на основі діазосполук;

3. Фото полімерні копіювальні шари.

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)