АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дешифратор (інформація для психолога)

Читайте также:
  1. Приём и расшифровка сигнала ТУ на ЛП. Работа схемы дешифратора

 

Тривожність Імпульсивність Агресивність Схильність до нечесної поведінки Асоціальність Замкнутість Невпевненість Екстернальність Естетична нечутливість

Інтерпретація результатів:

8 – 10 баліввисокий рівень вираженості вади;

4 – 7 балів– середній рівень вираженості вади;

1 – 3 бали– низький рівень вираженості вади.


Прізвище, ім’я ____________________________

Клас ____________ Дата ___________________

 

 

Прізвище, ім’я ____________________________

Клас ____________ Дата ___________________

 

 

Прізвище, ім’я ____________________________

Клас ____________ Дата ___________________

 

  

Прізвище, ім’я ___________________________

Клас ____________ Дата ___________________

 

 

Прізвище, ім’я ____________________________

Клас ____________ Дата ___________________

 

 

Прізвище, ім’я ____________________________

Клас ____________ Дата ___________________

 

 

‡агрузка...

 


СХЕМА-ХАРАКТЕРИСТИКА

Виявлення шкільних труднощів та рівня адаптованості учнів класу (заповнює вчитель)

Інструкція для вчителя. Відповіді на запитання в таблиці позначати цифрами — у графі відповід­ного питання проти прізвища учня ставити:

«1», якщо можна стверджувати «безумовно так»;

«2», якщо можна сказати «скоріше так, ніж ні»;

«З», якщо ви відповідаєте «швидше ні, ніж так»;

«4», якщо «безумовно ні».

У тих випадках, коли відповісти важко, залишіть графу незаповненою.

 

1. Чи охоче, з інтересом дитина вчиться?

2. Чи достатньо відповідально ставиться до навчання?

3. Чи переживає свої навчальні успіхи і невдачі?

4. Чи прагне до поліпшення своїх результатів?

5. Чи активна на уроках? Чи часто хоче висловитися, відповісти на запитання?

6. Чи дисциплінований учень (учениця)?

7. Чи вміє організувати себе в роботі?

8. Чи досить при цьому уважний, наполегливий, цілеспрямований?

9. Чи відповідає працездатність дитини пропонованим школою ви­могам?

10.Чи досить контактний, довірливий учень, чи легко піддається виховним впливам?

11.Чи добре складаються відносини з іншими дітьми у класі?

12.Чи можете ви покластися у роботі з дитиною на допомогу її бать­ків?

13.Чи потребує дитина додаткової індивідуальної допомоги на уро­ках?

14.Чи легко відгукується для допомоги?

15.Чи успішно пройшов процес адаптації дитини до школи?

16.Чи цілком задовільно засвоює дитина програмні знання, уміння й навички?

 


Схема-характеристика виявлення шкільних труднощів та рівня адаптації учнів класу

Клас_____________ Учитель_____________________________________________________

Прізвище, ім’я учня 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. Середній бал Висновок
1.                                      
2.                                      
3.                                      
4.                                      
5.                                      
6.                                      
7.                                      
8.                                      
9.                                      
10.                                      
11.                                      
12.                                      
                                     
14.                                      
15.                                      
16.                                      
17.                                      
18.                                      
19.                                      
20.                                      
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

Інтерпретація результатів

Показники (середній бал) до 1,5 — норма;

1,5 до 2,2 — незначні прояви дезадаптації;

2,3 до 3,0 — яскраво виражена дезадаптація.


3. АНКЕТА вивчення процесу адаптації молодших школярів


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)