АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток

Читайте также:
 1. V. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
 2. ДОДАТОК
 3. Додаток 1
 4. Додаток 1
 5. Додаток 1
 6. Додаток 1
 7. Додаток 1
 8. Додаток 1
 9. Додаток 1
 10. Додаток 1
 11. Додаток 1

Частина 1.

Завдання

Назва завдання Номер варіанту Номер завдання
Створення, редагування та використання об’єктів бази даних    
   

 

1. Показники виробничої діяльності підприємства для виконання індивідуального завдання[1]

Показники Роки
     
  Енергетичні потужності      
  В – во валової продукції с. – г. на 1 серед. роб.      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

2. Характеристика та параметри полів таблиці TAB1

Характеристики полів Параметри поля
Ім’я поля Тип поля Опис поля[2] Розмір поля Число десяткових знаків
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

3. Знімок екрану з побудованою таблицею в режимі Конструктора.

 

4. Допоміжна інформація для побудови форми FOR1

Номер записів Імена полів[3]
                 
Перший                  
Другий                  
Третій                  

 

5. Знімок екрану з побудованою формою FOR1

 

6. Допоміжна інформація для побудови форми FOR2

Імена полів Номера записів
Перший Другий Третій
       
       
       
       
       
       

 

7. Знімок екрану з побудованою формою FOR2

 

8. Допоміжна таблиця для допоміжних розрахунків[4]

Назва об’єкту БД Структура розрахункового показника або формули Призначення розрахункового показника або формули
     
     
     
     
     
     
     

 

9. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT1 в режимі Конструктора.

 

10. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT1

 

11. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT2 в режимі Конструктора.

 

12. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT2

 


Частина 2

Завдання

Назва завдання Номер завдання Номер таблиці (назва продукції) Примітки
Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств України      
     
     
     
     

 

1. Знімок екрану з побудованим запитом ZAP1 в режимі Конструктора.

 

2. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT1 в режимі Конструктора.

 

3. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT1

 

4. Знімок екрану з побудованим запитом ZAP2 в режимі Конструктора.

 

5. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT2 в режимі Конструктора.

 

6. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT2

 

7. Знімок екрану з побудованим запитом ZAP3 в режимі Конструктора.

 

8. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT3 в режимі Конструктора.

 

9. Знімок екрану з побудованим звітом ZWIT3

 

10.Вибір показників для статистичного аналізу

Назва змінної Назва показника
Y  
X1  
X2  
X3  

 

11. Знімок екрану з побудованим запитом ZAP4 в режимі Конструктора.

 

12. Знімок екрану з програми Excel з проведеним статистичним аналізом.

 

 


Додаток

До звіту додається диск з файлами

Назва файлу Призначення файлу
  zvit.doc Звіт проходження навчальної практики
  fbd.mdb База даних Access з першою частиною практики
  50cx_2006.mdb База даних Access з другою частиною практики
  statistics.xls Файл з програми Excel з статистичним аналізом.

 

 


[1] При потребі додайте рядки самостійно, в усіх таблицях.

[2] В колонці для характеристики «Опис поля» потрібно вказати номер по-порядку показника, який знаходиться у таблиці вихідних даних та його повну назву.

[3] Імена полів відповідно до наданих в об’єкті БД «Таблиця» TAB1

[4] В першій колонці об’єктами БД будуть ZAP1, ZAP2, ZWIT1 і т.д. В другій колонці – формула, яка починається зі знака =. В третій колонці – опис формули, наприклад, «Собівартість одного центнера продукції молока».


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)