АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Система проектної документації для будівництва

Читайте также:
 1. I. Загальні положення
 2. I. Загальні положення
 3. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 4. III. Вправи з початкового положення стоячи.
 5. VІ. Назвіть юридичні строки, які слід застосувати у наведених положеннях (усього – 9 балів: по 3 бали за кожну правильну відповідь):
 6. Вопрос № 4 Основні положення теорії розподілу влад(Монтескье)
 7. Глвав 2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 8. Допомоги та загальні принципи її надання
 9. З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» РОЗДІЛ «ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСА І М’ЯСОПРОДУКТІВ
 10. Загальнi положення
 11. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 12. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Система проектної документації для будівництва

ПОЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТОЧНОСТІ

ДСТУ Б А.2.4-37:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

 

Київ

Мінрегіонбуд України


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)

РОЗРОБНИКИ: О. Палійський, канд. техн. наук, П. Григоровський, канд. техн. наук (науковий

керівник); Ю.Дейнека; Г. Білецький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 червня 2008 р. № 292

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.113-88)


ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.................................................................... 4

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.............................................................. 4

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.............................................. 5

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................................................... 5

5 ПОЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТОЧНОСТІ................................ 5

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Система проектної документації для будівництва

Позначення характеристик точності

 

Система проектной документации для строительства

Обозначения характеристик точности

 

System of project documents for building

Presentation of dimensional accuracy data

Чинний від 2010-01-01

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює правила позначення характеристик точності геометричних параметрів будівель, споруд та їх елементів на будівельних кресленнях.

1.2 Стандарт не розповсюджуються на креслення споруд, при визначенні характеристик точності розмірів яких необхідно враховувати викривлення поверхні землі.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений (ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилень)

ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указания на чертежах допусков формы и расположения поверхностей (ЄСКД. Вказівки на кресленнях допусків форми і розташування поверхонь)

ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положення (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Основні положення).ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять

Геометричний параметр

Лінійна або кутова величина

Розмір

Числове значення лінійної величини у вибраних одиницях виміру

Граничний відхил

Алгебраїчна різниця між граничним та номінальним значеннями геометричного параметра

Допуск

Абсолютне значення різниці граничних значень геометричного параметра

Номінальне значення геометричного параметра

Значення геометричного параметра, яке задається в проекті та є початком відліку відхилень

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Характеристики точності, які встановлені згідно з вимогами ГОСТ 21778, зазначають для геометричних параметрів, які підлягають контролю точності.

4.2 Характеристики точності, котрі приводять один раз для одного параметра, зазначають безпосередньо на зображеннях, а характеристики точності стосовно повторюваного параметра зазначають у технічних вимогах на кресленнях.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)