АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Повітряні маси

Читайте также:
  1. Повітряні ковпаки

Ціркуляція атмосфери

7.1. Характеристика циклонів та антициклонів

7.2. Повітряні маси

7.3. Атмосферні фронти

7.4. Небезпечні погодні умови

7.5. Загальна циркуляція атмосфери

7.6. Клімат та кліматоутворюючі фактори

 

Характеристика циклонів та антициклонів

В середніх і високих широтах перенесення повітря в великих масштабах здійснюється у вигляді вихрових потоків - циклонів та антициклонів.

Циклонивисхідні атмосферні вихори із областю пониженого тиску в центрі, рух повітря в них відбувається уздовж ізобар проти стрілки годинника (в північній півкулі) до центру, тобто повітря «стікається» з усіх боків, сходиться в центрі і піднімається. Виникають на атмосферних фронтах, переміщуються зі швидкістю близько 30 – 40 км/год. у східному або північно-східному напрямі, існують декілька діб, завжди супроводжуються різкими змінами погоди. У холодну пору року з ними пов’язані хуртовини і тривалі снігопади, штормові вітри, в теплу – облогові дощі, похмура і сира погода.

Антициклониспадні атмосферні вихори із областю підвищеного тиску в центрі з системою вітрів від центру до периферії за стрілкою годинника (в північній півкулі), тобто повітря розтікається від центра, де відбувається його опускання.

В центральній частині антициклона створюється переважно суха ясна погода. Залежно від пори року погода в антициклоні може бути різною. Взимку, як правило, переважає холодна, а влітку жарка погода, яка часто викликає посухи. Опади бувають дуже рідко і випадають вони на периферії. У центрі антициклона у земної поверхні звичайні штилі, але на периферії можуть бути вітри значної сили.

Повітряні маси

Повітря тропосфери не скрізь однакове, тому що неоднаковий розподіл сонячного тепла по земній поверхні і дуже різна сама поверхня. У результаті взаємодії з підсилюючою поверхнею повітря має ті або інші фізичні властивості, а переміщуючись з одних умов в інші, швидко змінює їх — трансформується. Так як повітря рухається постійно, трансформація його відбувається безупинно. При цьому змінюються насамперед температура і вологість. В певних умовах (над пустелями, індустріальними центрами) повітря містить багато домішок, що впливає на його оптичні властивості.Повітряні маси - це відносно однорідні маси повітря, що формуються при тривалому перебуванні повітря над відносно однорідною поверхнею (частиною континенту, Океану) і характеризуються порівняно однаковими властивостями в горизонтальному напрямі (температура, вологість, забрудненість, характер хмарності), великими розмірами, значною потужністю по вертикалі.

Однак, навіть за умови формування над однорідною поверхнею, повітряна маса не може мати у всіх частинах однакові властивості. Постійна трансформація вносить розходження у властивості повітря в межах однієї повітряної маси.

Розрізняють теплі і холодні повітряні маси (ТП і ХП). Теплиминазивають повітряні маси, що формуються над відносно теплою поверхнею і переміщуються на холодну; холодні повітряні маси, навпаки, утворюються над холоднішою поверхнею і переміщуються у бік теплішої.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)