АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Загальна характеристика ХНАДУ

Читайте также:
 1. A. Характеристика нагрузки на организм при работе, которая требует мышечных усилий и энергетического обеспечения
 2. I. Общая характеристика договора продажи недвижимости
 3. S: Установить соответствие между типами общества и их характеристиками.
 4. А. Общая характеристика вены
 5. Аварии на химически опасных объектах, их медико-тактическая характеристика.
 6. Агальна характеристика конституційного права України.
 7. Адаптація. Характеристика адаптацій. Основні концепції адаптаційних пристосувань
 8. Административное правонарушение и преступление: сравнительная характеристика.
 9. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
 10. Артерии. Морфо-функциональная характеристика. Классификация, развитие, строение, функция артерий. Взаимосвязь структуры артерий и гемодинамических условий. Возрастные изменения.
 11. Б. Серое вещество: общая характеристика

Свою історію університет розпочав у липні 1930 року як Харківський автомобільно-дорожній інститут, який постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.1993 р. № 646, за результатами державної акредитації, визнано акредитованим у повному обсязі за IV рівнем і перейменовано в Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет (ХДАДТУ), з ліцензованим обсягом прийому 1170 осіб. Указом Президента України від 7 серпня 2001 р. № 591/2001 університету надано статус Національного з відповідною зміною назви на Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ).

Харківський національний автомобільно-дорожній університет є юридичною особою, права і обв'язки якого він набуває з дня його державної реєстрації.

ХНАДУ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України 25.01.2008 року.

ХНАДУ є державним вищим закладом освіти, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України.

Згідно з висновками Державної акредитаційної комісії Харківський національний автомобільно-дорожній університет визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня. Сертифікат про акредитацію серія РД- IV №218632 від 18.03.2009.

Згідно з додатком до ліцензії серії АВ №552269 від 26.08.2010 року університет проводить підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр згідно напрямів спеціальностей та спеціалізацій. Ліцензійний обсяг прийому на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» на денну форму навчання складає 1685 осіб, а на заочну – 1985 осіб, на здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на денну форму навчання складає 1491 осіб, а на заочну – 1605 осіб, на здобуття кваліфікаційного рівня «магістр» на денну форму навчання складає 214 осіб, а на заочну – 170 осіб. Загалом ліцензійний обсяг прийому на денну форму навчання складає 3390 осіб, а на заочну – 3760 осіб.

Університет в своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Положенням про державний вищий заклад освіти”, Статутом Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. За роки функціонування університетом підготовлено понад 50 тис. фахівців, у тому числі більш 2000 фахівців для інших країн світу.Надання університету статусу національного було офіційним визнанням його якісно нового рівня розвитку у навчальній, науковій та виховні роботі. Статус Університету дозволив вести пошуки більш досконалих форм навчально-методичної та виховної роботи, створення нових навчальних підрозділів. Зараз до складу університету входить 12 факультетів, які здійснюють ступеневу підготовку фахівців з 11 напрямів; 21 спеціальності освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр-спеціаліст-магістр, а також перепідготовку та підвищення їх кваліфікації, включаючи надання другої освіти. Працюють екстернатура, аспірантура та докторантура. Контингент студентів та аспірантів становить більш 13 тисяч осіб.

Починаючи з 1988 року, ХНАДУ став першим в Україні розробником експериментальних навчальних планів та програм ступеневої підготовки фахівців у галузі автомобільного транспорту та дорожнього будівництва. Одночасно на базі університету було створено вперше в Україні навчально-науково-виробничий комплекс з автомобільно-дорожньої освіти, на базі якого були впроваджені експериментальні інтегровані навчальні плани ступеневої прискореної підготовки фахівців на рівні молодший спеціаліст – бакалавр. В даний час географія навчального комплексу (НК) охоплює навчальні заклади міст Конотопу, Куп’янська, Кіровська, Полтави, Дніпропетровська, Нікополя, Кривого Рогу, Сімферополю та Херсону. В межах НК працюють факультети ХНАДУ (м. Сімферополь, Херсон) та навчально-консультаційні пункти, центри (мм. Нікополь, Кривий Ріг, Полтава, Куп’янськ).

На 38 кафедрах університету працюють 10 % докторів наук, професорів. Якісний склад ПВС складає близько 55,1 %. Всі факультети денної форми навчання очолюють професори. В університеті функціонують 2 спеціалізовані Вчені ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з 8 наукових спеціальностей. Аспірантура відкрита з 20 наукових спеціальностей та докторантура – з 5 спеціальностей.

Висока науково-педагогічна кваліфікація фахівців університету була підставою для створення на його базі всесвітньовідомих наукових шкіл. Вчені університету приймають участь в вирішенні комплексних проблем в рамках державних та міжнародних програм.

Серед міжнародних, державних та галузевих програм можна виділити міжнародний проект ООН “Транскордонний діагностичний аналіз і розробка рекомендацій до плану стратегічних заходів для басейну р. Дніпро”; “Комплексну програму науково-технічного прогресу та його соціально-економічних наслідків на період до 2010 р. по Україні”; “Національна програма виробництва технологічних комплексів, машин і обладнання для сільського господарства і переробки сільськогосподарської продукції”; “Ресурсозбереження”; “Створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів України”; “Охорона навколишнього природного середовища у дорожньому комплексі”; “Критичні технології” та інші. За дорученням Міністерств та відомств вченими ХНАДУ здійснена розробка держстандартів в галузі транспорту, будівництва та освіти. Тільки за останній час розроблено та передано замовникам більш ніж 30 нормативних документів.

Протягом останніх п’яти років вчені університету виконали більш 400 науково-дослідних робіт. Близько 20% з них фінансувались за рахунок коштів державного бюджету через Міністерство освіти та науки України. Університет видає 3 збірки наукових праць, які зареєстровані у ВАК України. На базі університету систематично проводяться різнопланові наукові міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції.

Факультет підготовки іноземних громадян підтримує постійні міжнародні відносини з вищими навчальними закладами Німеччини, Польщі, Угорщини, Болгарії, Греції, Ізраїлю, Індії, Китаю та країн СНД. Провідні фахівці університету є членами багатьох міжнародних асоціацій, інститутів, академій. Міжнародним визнанням ХНАДУ є те, що на його базі створена кафедра ЮНЕСКО “Екологічно чисті технології”.

У 2005 році Харківський національний автомобільно-дорожній університет – єдиний із ВНЗ України – у складі консорціуму європейських університетів: університет м. Клагенфут (Австрія), університет Веймара у м.Бахус (Німеччина), Московський автомобільно-дорожній університет (Російська Федерація), Тамбовський державний технічний університет (Російська Федерація) одержав міжнародний Грант програми TEMPUS – 500 тисяч євро – на розробку мультімедійних навчальних програм з фундаментальної інженерної підготовки студентів відповідно до європейських стандартів.

Нині університет має сучасну матеріально-технічну базу, яка включає: 10 навчально-лабораторних корпусів, унікальний полігон з парком дорожньо-будівельних машин, механізмів та випробувальним обладнанням, студмістечко з 6 гуртожитками, власний редакційно-видавничий центр з типографією на базі сучасної комп’ютерної техніки. Загальна площа приміщень складає 85774 м2.

Для концентрації зусиль з підготовки фахівців з системної інженерії у 2005 році створено факультет мехатроніки транспортних засобів у складі кафедр мехатроніки автотранспортних засобів, автомобільної електроніки та інформатики. У 2005-2006 році у навчальний процес на даному факультеті введено додатково новий навчальний корпус з загальною площею приміщень – 3252,6 м2, в тому числі навчальна площа – 1255,1 м2, підсобні приміщення – 450,6м2.

Ректорат проводить роботу з розширення навчальних площ. В даний час загальні площі приведені до норми і складають 15,89 м2 на людину. Поширюються масштаби роботи з реконструкції спортивно-оздоровчого комплексу.

Комп’ютерний парк університету включає 780 сучасних персональних комп’ютерів, що використовуються в навчальному процесі. Всі комп’ютерні класи охоплені локальною інформаційною мережею, які мають вихід в Internet та Izernet. В навчальному процесі використаються спеціальні лекційні аудиторії, де існує супутникове та кабельне телебачення і необхідні засоби комп’ютеризації навчання. Цю роботу очолює Центр нових інформаційних технологій університету, в складі якого створена лабораторія дистанційного навчання, яка відповідає також за наповнення навчальною інформацією “Освітянського порталу” ХНАДУ на електронних носіях.

Рівень професійної підготовки студентів університету відповідає вимогам державних стандартів освіти. Студенти університету беруть постійну участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах як предметних, так і за спеціальностями, де щорічно займають призові місця. Це дозволяє університету бути лідером серед профільних закладів України. Конкурс абітурієнтів за останні 5 років складає близько 4 осіб на місце, що свідчить про дуже високий престиж ХНАДУ серед молоді. Випускникам університету гарантоване працевлаштування на підставі існуючих договорів з замовниками.

Відома в Україні та за її межами Лабораторія швидкісних автомобілів ХНАДУ, що була заснована в 60-х роках минулого століття, всі ці роки об’єднувала творчу студентську молодь університету як при конструюванні та виготовленні значної кількості швидкісних автомобілів з маркою “ХАДІ – ЛСА”, так і при їх участі у різноманітних спортивних змаганнях.

Умови роботи, навчання і проживання співробітників і студентів у цілому відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Гуртожитки ХНАДУ відносяться до розряду зразкових серед студентських гуртожитків м. Харкова.

Ректор університету – Туренко Анатолій Миколайович закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут у 1967 році по спеціальності автомобільній транспорт, та отримав диплом з відзнакою. Туренко Анатолій Миколайович, 1940 року народження, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України.

Підготовка у ХНАДУ фахівців в галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» за напрямом підготовки "Професійна освіта", за спеціальністю 7.010104 "Професійна освіта" та профілем підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – "спеціаліст" здійснюється для підприємств, установ та організацій України. Потреба в таких спеціалістах викликана необхідністю поповнення кадрового складу викладачів вищих технічних навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, керівного складу підприємств галузевого машинобудування, автотранспортних, ремонтних підприємств регіону.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 7.010104 «Спеціаліст» у ХНАДУ за напрямом 0101 «Педагогічна освіта» здійснюється для підприємств, установ та організацій України. Згідно з додатком до ліцензії серії АВ № 552269 від 26.08.2010 Міністерства освіти і науки України напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта» у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті ліцензовано з терміном дії до 01.07.2019 року. Згідно сертифікату про акредитацію серії НД-III № 2140950 напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальність 7.010104 «Професійне навчання» за профілем «Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні» у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті акредитовано за третім рівнем на термін до 1 липня 2020р (відповідно до рішення ДАК від 24 червня 2010 р. протокол № 84).

Випускаючими кафедрами є кафедра технології машинобудування і ремонту машин і педагогіки, психології та мовної підготовки.

Кафедра технології машинобудування і ремонту машин розташована на 4 поверсі головного корпусу університету та займає приміщення загальною площею більш ніж 619,1 м2. Санітарний технічний стан будівель, приміщень та споруд, а також її експлуатація відповідає вимогам нормативних документів.

Кафедра має задовільну матеріально-технічну базу для проведення навчального процесу та науково-дослідної роботи. Лабораторії та аудиторії обладнано сучасними засобами навчання, у тому числі комп’ютерною мультімедійною апаратурою. Для проведення інженерних розрахунків та комп’ютерного моделювання, а також вивчення нових інформаційних технологій використовуватимуться 14 ПЕОМ типу Pentium.

Кафедра має 4 навчально-наукових лабораторій, в яких проводитимуться лабораторні заняття та науково-дослідні роботи. Це такі лабораторії:

- лабораторія технології машинобудування;

- лабораторія ремонту автомобілів;

- лабораторія метрології і стандартизації;

- лабораторія надійності машин.

Вони мають достатнє методичне та матеріальне забезпечення, балансна вартість якого близько 390 тис. грн.

Крім того, кафедра використовує в навчальному процесі загально університетські класи Internet та Multimedia, та спеціалізовані лабораторії інших кафедр університету, та інші поточні аудиторії та навчальні кабінети ХНАДУ.

Основними напрямками діяльності кафедри ТМ і РМ з розширення і удосконалення матеріального забезпечення навчального процесу є модернізація власної матеріальної бази за рахунок коштів, отриманих від комерційної діяльності, а також коштів, отриманих за рахунок відрахувань від наукової діяльності та контрактної підготовки студентів. Матеріально-технічна база кафедри постійно поліпшується. Так, за 2003-10 рік було придбано нових сучасних приладів для проведення лабораторних робіт більш ніж на 75 тисяч гривень.

В навчальному процесі широко використовується також матеріальна база філії кафедри на виробництві, що дає можливість успішно проводити цикл лабораторних робіт, практик, курсового та дипломного проектування та інш. на сучасному обладнанні з використанням сучасних методик.

Кафедра педагогіки, психології та мовної підготовки розташована на другому поверсі корпусу факультету підготовки іноземних громадян ХНАДУ та займає приміщення загальною площею 42 м2. Санітарний технічний стан приміщення, а також експлуатація відповідає вимогам нормативних документів.

Кафедра має задовільну матеріально-технічну базу для проведення навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи. Балансна вартість матеріального та методичного забезпечення дорівнює близько 49 000 грн.

Для забезпечення навчально-виховного процесу і демонстрацій різного роду презентацій кафедра має 8 персональних комп’ютерів типу Pentium. Крім того, кафедра педагогіки, психології та мовної підготовки використовує в навчальному процесі загальноуніверситетські класи Internet та Multimedia, а також інші аудиторії і навчальні кабінети ХНАДУ.

Основними напрямками діяльності кафедри педагогіки, психології та мовної підготовки з розширення і удосконалення матеріального забезпечення навчального процесу є модернізація власної матеріальної бази за рахунок коштів, отриманих за рахунок відрахувань від наукової діяльності та контрактної підготовки студентів. Матеріально-технічна база кафедри постійно поліпшується.

Таким чином, матеріально-технічна база, інформаційне забезпечення навчального процесу в ХНАДУ забезпечують якісну підготовку магістрів в галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» за напрямом підготовки "Професійна освіта", за спеціальністю 8.01010401"Професійна освіта" та профілем підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація».


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)