АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модулі динамічної пам'яті

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

1. Тема:

Ремонт та технічне обслуговування елементів пам'яті.

 

2. Мета:

закріплення знань студентів щодо будови, принципу дії, основних технічних характеристик, способу технічного обслуговування та ремонту елементів пам'яті.

3. План:

1) Ознайомитись з теоретичними відомостями;

2) Виконати завдання до лабораторної роботи;

3) Оформити звіт.

 

4. Теоретичні відомості:

 

Основні відомості про оперативну пам’ять.

Оперативна пам'ять сучасного комп'ютера виконана:

– на мікросхемах динамічного типу з довільною вибіркою (DRAM — Dynamic Random Access Memory),

– на мікросхемах статичного типу (SRAM — Static RAM).

Розходження між динамічною і статичною пам'яттю — у способі збереження інформації. У статичній пам'яті дані зберігаються аж до заміни їх новим блоком інформації. Як елементарний осередок статичної пам'яті використовується статичний тригер. Статична пам'ять має високу швидкодію й використовується для організації кеш-пам'яті. Динамічна пам'ять постійно в роботі, і її зміст обновляється з частотою циклів регенерації. Вона має меншу швидкість роботи, але за критерієм, що враховує інформаційну ємність, вартість й енергоспоживання, вона переважлива.

Модулі динамічної пам'яті

Динамічна пам'ять найчастіше застосовується у вигляді модулів з розрядністю 1, 2, 4 або 8 байт, які можуть встановлюватися користувачем без яких-небудь додаткових пристроїв. Модулі стандартизовані, тому забезпечується взаємна сумісність.

SIPP і SIMM-30 — найперші модулі з однобайтною організацією, застосовувалися аж до процесорів класу 486.

SIMM-72-pin — 4-байтні модулі, що застосовувалися на системних платах для процесорів класів 486 і Pentium.

DIMM-168 — 8-байтні модулі для Pentium і вище. Існують два покоління, істотно різні по інтерфейсу. Модулі DIMM 168-pin Buffered (1-го покоління), як і слоти для них, зустрічаються рідко і з широко поширеними модулями DIMM 2-го покоління несумісні навіть механічно (по ключах). Найбільш популярне друге покоління з мікросхемами SDRAM. Розрізняють модифікації залежно від наявності буферів або регістрів на управляючих сигналах: Unbuffered, Buffered і Registered.DIMM-184 — 8-байтні модулі DDR SDRAM для системних плат 6-8-го поколінь процесорів.

DIMM-240 — 8-байтні модулі DDR2 SDRAM для системних плат 7-8-го поколінь процесорів.

RIMM — 2-байтні модулі RDRAM для системних плат 6-7-го поколінь процесорів.

♦ 50 DIMM (72-, 144- і 200-pin) і SO RIMM — малогабаритні варіанти модулів (для блокнотних ПК).

AIMM (AGP Inline Memory Module), вони ж GPA Card (GPA розшифровується як Graphics Performance Accelerator) — 66-контактні 32- або 16-бітні модулів SDRAM, призначені для розширення пам'яті графічних адаптерів, вбудованих в системну плату.

Не перераховуючи контакти, відрізнити «короткі» модулі SIMM від «довгих» і від модулів DIMM легко за їх розміром: довжина модуля SIMM-30 pin — приблизно 89 мм, SIMM-72 - 108 мм. Модулі DIMM-168, DIMM-184 і DIMM-240 мають однакову довжину близько 134 мм, але у 168-контактних модулів два ключі, у 184- і 240-контактних — один (за рахунок чого більше контактів); крім того, у DIMM-184 і DIMM-240 по два прорізи з боків, а не по одному. У модулів DIMM-240 крок контактів дрібніший (1 мм), ніж у DIMM-184 (1,27 мм), і ключі живлення розташовані вище. Модулі RIMM мають ту ж довжину, але їх легко відрізнити по меншому числу контактів. У модулів RIMM мікросхеми пам'яті закриті пластиною радіатора. Крім того, їх лівий ключ набагато ближчий до центру, ніж у DIMM.

У комп'ютерах, призначених для використання як сервери або могутні станції, нерідко застосовується спеціальні плати пам'яті, що дозволяє встановлювати великі об'єми ОЗП. На таку плату також встановлюються модулі SIMM, DIMM або SO DIMM. Модулі пам'яті застосовуються і в принтерах (лазерних) - DIMM-168, 100-Pin DIMM, AIMM, SO DIMM-144, але іноді для них потрібні і спеціальні (по конструктиву або параметрам) модулі.

Основні характеристики поширених модулів приведені в табл. 1.

Таблиця 1.Основні характеристики модулів пам'яті

‡агрузка...
Модуль Об'єм, Мбайт Тип Живлення, В Специфікація
SIMM-30, SIPP 0,25-4 FPM, EDO 60,70, 80 нс
SIMM-72 1-32 FPM,EDO,BEDO 50, 60,70 нс
DIMM-168-І 8-256 FPM, EDO 50,60,70 нс
DIMM-168-II 8-512 FPM, EDO 5;3,3 50, 60,70 нс
DIMM-168-II 8-2048 SDRAM 3,3 РС66, РС100, РС133 (CL = 2,3)
DIMM-184 128-4096 DDR SDRAM 2,5 РС1600.РС2100, РС2700, РС3200 100,133,166,200 Мгц (2-2-2, 2,5-3-3, 3-3-3, 3-4-4)
DIMM-240 256-1024 DDR2 SDRAM 1,8 PC2-3200, PC2-4300, PC2-5300, PC2-5300, PC2-6400 200, 266, 333, 400 Мгц 3-3-3,4-4-4, 5-5-5
SO DIMM-200 256-1024 DDR2 SDRAM 1,8 200, 266, 333 Мгц 3-3-3,4-4-4, 5-5-5
AIMM SDRAM 3,3 166 Мгц
100-pin DIMM 4-128 SDRAM 3,3 100,125 Мгц
100-pin DIMM 4-32 FPM, EDO 3,3 50, 60 нс
SO DIMM-72 4-32 FPM, EDO 3,3 50, 60 нс
SO DIMM-144 32,64 FPM, EDO 3,3 50, 60 нс
SO DIMM-144 32-512 SDRAM 3,3 66, 100, 125, 133 Мгц (CL = 2,3)
HSO DIMM-144 64-256 SDRAM 3,3 100, 133МГц
RIMM 64,96,128, 256 RDRAM 2,5 РС600, РС700, РС800, РС1066
SO RIMM 64-384 RDRAM 2,5 РС600, РС700, РС800, РС1066

 

Специфікація швидкодії у різних типів пам'яті відображає різні параметри і вибирається, виходячи з технічних і маркетингових міркувань. Для асинхронної пам'яті указують час доступу (у наносекундах). Для пам'яті SDRAM указується тактова частота, на якій вона працює з гідним значенням латентності (на вищій частоті вона, можливо, і працюватиме, але з великим значенням CL). У позначеннях РС66, PC 100 і PC 133 тут теж мається на увазі частота (відсутність позначення відповідає 66 Мгц — спочатку інших специфікацій не було), а також відповідність специфікаціям Intel. Для DDR SDRAM і DDR2 SDRAM числа в специфікації (РС1600-РС3200, РС2-3200-РС2-6400) відображають пікову пропускну спроможність (Мбайт/с). З цих чисел можна визначити тактову частоту (наприклад, для РС3200 і РС2-3200 — 200 Мгц) і частоту передачі даних (для них же - 400 Мгц).

Для RDRAM числа в назві позначають закруглену частоту передачі пар байтів, тобто відповідають половині пікової продуктивності (Мбайт/с).


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)