АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаткові джерела

Читайте также:
 1. A. Internet-джерела
 2. IV. Складіть список КК зарубіжних держав, які перекладені на українську чи російську мову, вкажіть джерела, в яких вони опубліковані.
 3. Будова Сонця. Джерела його енергії
 4. Бюджетне право як підгалузь фінансового права, його предмет, система та джерела
 5. ВИКОРИСТАНІ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
 6. Вимоги до роботи над літературними джерелами
 7. Гідродинамічні об’єкти – джерела небезпечних факторів.
 8. Державні запозичення можуть здійснюватись тільки тоді, коли вичерпані інші джерела формування доходів держави або коли доцільно обмежити рівень оподаткування.
 9. Джерела
 10. джерела
 11. Джерела (форми) трудового права України: поняття, види, особливості
 12. Джерела авторського права і суміжних прав

Рекомендовані джерела

Основні джерела

1. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560с

2. Петленко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій для студ. спец. "Фінанси" (усіх форм навч.). –К.: Кондор, 2004. –282с.

Додаткові джерела

3. Управління Державним бюджетом України: підручник / колектив авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. — К.: Зовнішня торгівля, 2010. — 816 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://edu.minfin.gov.ua

4. Сазонець І. Л., Гринько Т. В., Придатко Г. Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 261с.

5. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / Науково-дослідний фінансовий ін-т. – К. : НДФІ, 2007. – 299с.

6. Кириленко О. П. Місцеві фінанси: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Тернопільська академія народного господарства.– Т.: Астон, 2004. – 192с

7. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник / Науково- дослідний фінансовий ін- т. – К. : Знання, 1999. – 487с.

8. Міжбюджетні відносини центру та регіонів: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 29 червня 2004 р. / Редкол.: П.І. Гайдуцький та ін. – К.: [ННЦ ІАЕ], 2004. – 160 с.

9. Місцеві фінанси в Україні: правове регулювання: Навчальний посібник / О.С. Близнюк. – К.: Дакор: КНТ, 2007. – 314 с.

10. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 343 с.

11. Нестеренко А. С. Правові засади формування та використання місцевих фінансових ресурсів в Україні / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2006. – 208с

12. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 687 с.

13. Управління розвитком регіону: Навчальний посібник для вузів / Т.Л. Миронова, О.П. Добровольська, А.Ф. Процай, С.Ю. Колодій. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с.

14. Круш П.В. Регіональне управління: Навч. посібник для вузів / П.В. Круш, О.О. Кожемяченко. – К.: ЦУЛ, 2007. – 248 с.

15. Місцеве самоврядування: Хрестоматія / Укл. В.Є. ємельянов, О.Н. Євтушенко, Г.В. Коваль, С.П. Тимофєєв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т.1. – 160 с.Місцеве самоврядування: Хрестоматія / Укл. В.Є. ємельянов, О.Н. Євтушенко, Г.В. Коваль, С.П. Тимофєєв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т.2. – 220 с.

16. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2005. – 220 с.

17. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

18. Лук’яненко І.Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2004. – 542 с.

19. Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 324 с.

20. Галушка Є.О. Казначейська справа: Навч. посібник для вузів / Є.О. Галушка, О.В.Охрімовський, Й.С. Хижняк. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с.

21. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник для вузів / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Л. Литвиненко; За ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка – К.:Центр навчальної літаратури, 2006. – 468 с.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)