АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 10: ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

99. Зобов'язання - це право кредитора вимагати від боржника здійснювати певні дії або утримуватися від їх здійснення.

100. Майнова шкода (збитки) - це обчислене в грошах будь-яке зменшення наявного майна та інше ущемлення майнових інтересів однієї особи, заподіяне протиправними діями іншої особи.

101. Позитивна втрата - будь-яке зменшення наявного майна.

102. Втрачена вигода - неодержання передбачуваного доходу.

103. Умисел - форма вини, при якій боржник передбачав настання результатів своєї поведінки і бажав їх настання.

104. Необачність - форма вини, при якій боржник не передбачав результатів своєї поведінки, проте мав би передбачити їх.

105. Випадок - це спеціальний правовий термін для позначення загибелі речі або іншої неможливості виконати зобов'язання без вини боржника.

106. Нездоланна (непереборна) сила - дії стихійних сил природи, які неможливо ні передбачити, ні усунути.

107. Завдаток - грошова сума або інша цінна річ, яку одна сторона - боржник - дає другій стороні - кредитору - в момент укладення договору.

108. Неустойка - визначена у договорі грошова сума, яку боржник зобов'язаний був би виплатити кредитору в раз5 невиконання або неналежного виконання зобов'язання.

109. Новація - це договір, який відміняє дію раніше укладеного договору і породжує нове зобов'язання.

110. Залік - це ситуація, в якій між двома особами укладаються два договори які є зустрічні, і при досягненні строку їх виконання погашається лише різниця в борзі, а не здійснюється повний розрахунок.

111. Цесія - право вимагати заміни кредитора.

112. Сіналагма - це двостороннє зобов'язання, в якому права і обов'язки кредитора відповідають правам і обов'язкам боржника.

113. Часткове зобов'язання - це зобов'язання, в якому при наявності кількох кредиторів кожен з них має право вимагати від боржника лише своєї частки, а за наявності кількох боржників, кожен з них зобов’язаний виконати зобов’язання тільки в своїй частині.

114. Солідарне зобов’язання – за яким кредитор має право вимагати від будь-кого з боржників його виконання в повному обсязі.


ТЕМА 11: ДОГОВОРИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

115. Контрагенти - це сторони двохсторонніх угод.

116. Контракти - формальні угоди, що визнавалися приватним правом і забезпечувалися позовним захистом.117. Пакти - неформальні угоди, що не мали позовного захисту і юридичного значення.

118. Чистий договір - договір, не обтяжений умовами і строками.

119. Кауза - найближча мета, задля якої укладається договір.

120.Оферта - це оголошення пропозиції укласти договір для досягнення відповідної мети.

121. Акцепт - прийняття пропозиції укласти договір.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)