АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Соціокультурна змістова лінія

Читайте также:
 1. II. Мовленнєва змістова лінія
 2. III. Мовна змістова лінія
 3. IІІ. Діяльнісна змістова лінія
 4. V. Діяльнісна змістова лінія
 5. Вимоги безпеки при виконанні робіт на повітряних лініях (робота на опорах)
 6. Всмоктувальна гідролінія
 7. Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників
 8. І. Мовленнєва змістова лінія
 9. І. Мовленнєва змістова лінія
 10. ІV. Діяльнісна змістова лінія
 11. ІІ. Мовленнєва змістова лінія
 12. ІІ. Мовна змістова лінія
Орієнтовний зміст навчального матеріалу Орієнтовні вимоги до вмінь
Cфери відношень Тематика текстів Теми висловлювань учнів
Я і українська мова.     Я і ми ( народ, родина, націона-льна історія і культура).     Я і рідна природа.   Я і мої захоплення.     Я як особистість Українська мова і відображена в ній національна культура.     Основні віхи нашої історії. Матеріальні й духовні скарби нашого народу. Ті, що залишилися з нами назавжди.   Земля – наш спільний дім. На що спроможна кожна людина у справі сприяння природі. Захоплення жінок (шиття, в’язання, вишивка тощо). Захоплення чоловіків (столяр-ство, радіотехніка тощо). Найважливіші умови самопізнання й самореалізації. ”Барви україн-ського слова”. “Культура мови, думки, почуттів”. “Подивімось у вічі вікам”. “Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була”. “До доброї криниці стежка утоптана”.   “Заняття для душі”. “Моє хобі”.   “У чому полягає сенс життя”. Учень (учениця): сприймає, аналізує, оцінює прочитані, вивчені чи почуті соціокультурні відомості про Україну й світ і добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної пізнавальної, експресивної, комунікативної чи іншої мети.

 

Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

Види вмінь   Вимоги до загальнонавчальних досягнень учнів
Організаційно- контрольні Учень (учениця)самостійно: усвідомлює й визначає мотив і метувласної пізнавальної та життєтворчої діяльності; планує діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на етапи; здійснює намічений план з допомогою дібраних методів і прийомів; оцінює проміжні й кінцеві результатипізнавальної діяльності, робить відповідні корективи.
Загальнопізна- вальні Учень (учениця)самостійно: аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, систематизує, узагальнює, конкретизує їх; робить висновки на основі спостережень; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.
Творчі Учень (учениця)самостійно: уявляє словесно описані предмети та явища, фантазує на основі сприйнятого; прогнозує подальший розвиток певних явищ; переносить раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію; помічає і формулює проблеми в процесі навчання і життєтворчості; усвідомлює будову предмета вивчення; робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми; добирає переконливі аргументи для його доведення; спростовує хибні припущення й твердження.
Естетико-етичні Учень (учениця): помічає й цінує красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності; спроможний (а) критично оцінювати відповідність власних вчинків щодо загальнолюдських моральних норм, усувати помічені невідповідності; виявляє здатність поставити себе на місце іншої людини; готовий прощати образи з боку знайомих і незнайомих, усвідомлюючи їхню недосконалість; переконаний (а), що творити добрословом і ділом – обов’язок кожної людини.

  

Клас

(70 год., 2 год. на тиждень)

(6 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)