АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Правильна відповідь: А-2 ; Б-1; В-3

Читайте также:
  1. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
  2. Неправильная бумага
  3. Неправильная присада и возможные проблемы с коротким и длинным должиком.
  4. ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Хто з соціологів ввів поняття девіації у соціологічну теорію?
  5. ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Чи може девіантна поведінка бути позитивною
  6. Правильна відповідь: Г
  7. Правильна відповідь: етика
  8. Правильна відповідь: інформація
  9. Правильна відповідь: Пояснювальна записка

БЛОК 1

Питання 1Вкажіть: визначення понять видів розподілу праці

  Види розподілу праці   Визначення поняття
А Функціональний Розподіл комплексів робіт з реалізації функцій, закріплення їх за певними управлінськими працівниками і формування їхніх повноважень
Б Ієрархічний Виділення функцій, виконання яких закріплюється за певними працівниками апарату управління
В Технологічний Розподіл процесу управління на операції зі збирання, передавання, зберігання і перетворення

Правильна відповідь: А-2 ; Б-1; В-3

Питання 2

  Невід’ємна складова технологічного процесу управління, яка містить вичерпні вказівки для виконавця щодо оброблення документів та використання технічних засобів опрацювання інформації це …..

Інструкція

Питання 3. Дати визначення що таке поділ праці?

А - це процес відокремлення із суспільної праці її різноманітних видів, що задовольняють суспільні потреби;

Питання 4 Дайте визначення,що таке функціональна форма поділу праці?

А -характерна для спеціалізації працівників на виконанні певного обмеженого кола функцій в організації;

Питання 5

  рід занять, трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок та є джерелом існування людини є

Професія

Питання 6 Дайте визначення поняттю «професія»?

Б-це рід занять, трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок та є джерелом існування людини;

Питання 7 Вкажіть основні форми поділу праці

Г -технологічна,професійна,кваліфікаційна

Питання 8 До основних структурних елементів конфлікту відносять:

А,Б -Суб'єкти конфлікту, умови протікання конфлікту; Предмет конфлікту, образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту, можливі дії учасників конфлікту, результат конфліктної ситуації;

Питання 9 Який з даних ресурсів не використовують в процесі виробництва?

Г -творчо-технологічні

Питання 10 Для працівника має значення не лише заробітна плата,а й умови праці,важливо,щоб була змістовною, не загрожувала здоров’ю, сприяла розвитку здібностей, давала моральне задоволення це:В -створення сприятливих умов праці;

БЛОК 2

Питання 11 Вкажіть, які визначення понять видів розподілу праці

  Види розподілу праці   Визначення поняття
А Професійний Розподіл робіт за функціями управління і закріплення їх за управлінськими працівниками згідно з кваліфікацією
Б Кваліфікаційний Диференціація управлінських працівників згідно з їх професійною підготовкою
В Посадовий Розподіл процесу управління на операції зі збирання, передавання, зберігання і перетворення

Правильна відповідь: А-2 ; Б-1; В-3

Питання 12Мету і результат праці визначають:

В -вище керівництво за участю економічних і частково технічних служб;

Питання 13 Проектування та раціоналізацію трудових процесів і процедур, нормування праці, планування виробничих завдань виконує:

В -переважно менеджер самостійно;

Питання 14 Планування робочих місць-це:

Б - певний порядок їх розташування у службовому; приміщенні(зовнішнє планування) та предметів оснащення у межах одного робочого місця(внутрішнє планування);

Питання 15 Яка ознака даних видів діяльності?

  Вид діяльності   Ознака
А Елементи умов праці на робочому місці поділяють на організація раціонального режиму праці та відпочинку; ремонт і утримання в чистоті службових і допоміжних приміщень; організацію харчування таметодичного обслуговування;
Б сприятливі умови праці це санітарно-гігієнічні,психофізіологічні,естетичні,соціально-психологічні,технічні,
В Планування робочих місць-це: певний порядок їх розташування у службовому; приміщенні(зовнішнє планування) та предметів оснащення у межах одного робочого місця(внутрішнє планування);

Правильна відповідь: А-2 ; Б-1; В- 3;

Питання 16 Група планово-розподільчих функцій обслуговування включає:

А,Б -приймання виконаної роботи; поточне оцінювання і періодичну атестацію;

‡агрузка...

Питання 17 Група функцій забезпечення сприятливих умов праці включає такі види обслуговування:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)