АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Групи: Ф, БО, МЕ, ЕП, ЕК, МК Екзаменатор: Загоруйко І.О. Питання до іспиту з макроекономіки

Читайте также:
  1. Вуглеводи поділяються на три великі групи: моносахариди та їх похідні, олігосахариди і полісахариди.
  2. Групи: Ф, БО, МЕ, ЕП, ЕК , ХАІ, ІТП Екзаменатор: Загоруйко І.О.
  3. Групи: Ф, БО, МЕ, ЕП, ЕК, МК Екзаменатор: Загоруйко І.О.
  4. Депутатські групи: завдання та функції, порядок утворення та повноваження
  5. Змінні автомобільні кузови поділяють на дві групи: загального призначення (універсальні) і спеціального призначення (спеціалізовані за видами вантажів).

Питання до іспиту з макроекономіки

Для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання ФЕУ

На 2015-2016 н. р.

Групи: Ф, БО, МЕ, ЕП, ЕК, МК Екзаменатор: Загоруйко І.О.

1. Предмет та функції макроекономіки.

2. Основні макроекономічні проблеми.

3. Методологія макроекономічного аналізу.

4. Типи макроекономічних величин.

5. Історія розвитку макроекономіки.

6. Суть та засади національного рахівництва.

7. Показники обсягу національного виробництва та методи їх обчислення.

8. Показники соціально-економічного стану країни.

9. Номінальний та реальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності валют.

10. Номінальна та реальна ставка відсотка.

11. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт. Індекси цін.

12. Модель кругообігу доходів та видатків. Вилучення та ін’єкції.

13. Основна макроекономічна тотожність та її алгебраїчний аналіз.

14. Платіжний баланс країни.

15. Безробіття, його види, причини та наслідки. Закон Оукена.

16. Теорія жорсткої реальної заробітної плати.

17. Модель ринку праці: класичне та кейнсіанське трактування.

18. Сукупний попит ( ). Крива сукупного попиту та її екзогенні чинники.

19. Сукупна пропозиція ( ) у коротко- та довгостроковому періодах. Криві сукупної пропозиції та їх екзогенні чинники.

20. Механізм відновлення довгострокової рівноваги на товарному ринку в умовах інфляції попиту.

21. Механізм відновлення довгострокової рівноваги на товарному ринку в умовах інфляції витрат виробництва.

22. Механізм наближення до довгострокової рівноваги на товарному ринку в умовах зміни природного обсягу національного виробництва.

23. Спекулятивний та трансакційний попит на гроші. Рівняння обміну.

24. Модель банківської системи. Норма обов’язкових резервів. Депозитний, кредитний та грошовий мультиплікатор.

25. Інструменти монетарної політики.

26. Цілі монетарної політики. Криві пропозиції грошей.

27. Політика дорогих та дешевих грошей. Циклічна асиметрія монетарної політики..

28. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку. Модель грошового ринку.

29. Залежність рівноважного обсягу національного виробництва від ставки відсотку. Крива «інвестиції-заощадження» (IS).30. Залежність рівноважної ставки відсотку від обсягу національного виробництва. Крива «ліквідність-гроші» (LM).

31. Механізм досягнення подвійної рівноваги на товарному та грошовому ринках у закритій економіці. Модель IS-LM.

32. Взаємодія монетарної та фіскальної політики та її аналіз за допомогою моделі IS-LM.

33. Інфляція, її темп, види та наслідки. Методи антиінфляційної політики.

34. Зв’язок безробіття з інфляцією. Коротко- та довгострокова криві Філіпса.

35. Цикли економічної політики та їх аналіз за допомогою кривих Філіпса.

36. Кейнсіанська теорія споживання та заощадження. Основний психологічний закон.

37. Теорії споживання І.Фішера, М.Фрідмена, Ф.Модильяні.

38. Сутність та види інвестицій.

39. Інвестиційна функція. Криві інвестиційного попиту та планових інвестицій, їх екзогенні чинники.

40. Довгострокова економічна рівновага в закритій економіці та її аналіз за допомогою моделі позичкового ринку.

41. Довгострокова економічна рівновага та її аналіз за допомогою моделі малої відкритої економіки.

42. Вплив національної фіскальної політики на заощадження та інвестиції та його аналіз за допомогою моделі малої відкритої економіки.

43. Вплив іноземної фіскальної політики на заощадження та інвестиції та його аналіз за допомогою моделі малої відкритої економіки.

44. Короткострокова економічна рівновага та її аналіз методом «вилучення – ін’єкції». Парадокс ощадливості.

45. Сукупні витрати як функція доходу. Крива планових витрат (РЕ).

46. Автономні, середні та граничні величини в кейнсіанській моделі « доходи-витрати» (Y- AE).

47. Мультиплікативний вплив автономних сукупних витрат на валовий внутрішній продукт. Простий мультиплікатор витрат.

48. Аналіз економічної рівноваги за допомогою методу «витрати – обсяг виробництва». Рецесійний та інфляційний розриви.

49. Аналіз фіскальної політики за допомогою кейнсіанської моделі « доходи-витрати» (Y- AE). Дискреційна та автоматична фіскальна політика. Макроекономічна функція податків.

‡агрузка...

50. Економічні цикли, їх види та причини.

51. Модель економічного зростання Солоу.

52. Модель «мультиплікатора-акселератора» Самуельсона-Хікса.

53. Основні економічні функції держави.

54. Концепції макроекономічного регулювання.

55. Проблеми дефіциту державного бюджету та державного боргу. Сеньйораж та інфляційний податок.

56. Теорії міжнародної торгівлі. Абсолютна та відносна перевага країни.

57. Протекціоністська зовнішньоторговельна політика.

58. Механізм досягнення подвійної рівноваги на товарному та грошовому ринках в умовах відкритої економіки. Модель Мандела-Флемінга.

59. Аналіз фіскальної політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсу.

60. Аналіз монетарної політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсу.

 

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)