АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пізній міоцен. 22 млн. р. тому; близько 20 млн р тому

Читайте также:
  1. Пізній післяопераційний період
  2. Співробітництво України з країнами Близького Сходу
  3. У ході проведення переселенської політики Україна дала найбільшу кількість переселенців до Сибіру. З тих, що виїхали туди в 1906–1912 рр., близько 1 млн. — з України.
  4. Чинники і особливості розвитку туризму в країнах Близького Сходу

94. Вкажіть, коли приблизно від дріопітеків відокремилися рамапітеки? Прибл.14 млн р тому

95. Вкажіть, кому належить трудова теорія походження людини? Ф.Енгельсу.

96. Вкажіть, коли відокремились гібони від спільної гілки еволюційного розвитку? 22-18 млн р

97. Вкажіть, коли відокремились орангутани від спільної гілки еволюційного розвитку? 16-13 млн р

98. Вкажіть, коли відокремились горили від спільної гілки еволюційного розвитку? 10-8 млн р

99. Вкажіть, коли відокремились шимпанзе від спільної гілки еволюційного розвитку? 7,3 – 6,3 млн р

100. Вкажіть, що таке брахіація? Пересування за допомогою подовжених верхніх кінцівок-розгойдування і перестрибування з гілки на гілку

101. Вкажіть, хто першим відкрив рештки австралопітеків ? професор Раймонд Дарт

102. Вкажіть, Коли вперше було відкрито рештки австралопітеків? 1924 р

103. Вкажіть, як називалася перша пам’ятка, в якій виявлено рештки “Бебі” австралопітека? Стоянка Таунг.

104. Вкажіть, в якій частині світу вперше знайдені рештки австралопітеків? Африка

105. Вкажіть, коли почалася еволюція приматів. 70 млн р тому

106. Вкажіть, ким були П.Єфименко і П.Борисковський? відомими радянськими археологами

107. Вкажіть, який метод абсолютного датування в археології оснований на моделях вікових кілець дерев? дендрохронологічний

108. Вкажіть, що вивчає така наука як палінологія? Пилок рослин

109. Вкажіть, ким були М.Косвен, А.Золотарьов, С.Толстов. відомими радянськими етнографами

110. Вкажіть, кому із давньогрецьких мислителів належить трактат “Історія тварин”? Арістотель

111. Вкажіть, кому із давньоримських мислителів належить трактат “Про природу”? Марк Варон

112. Вкажіть, кому із давньоримських мислителів належить трактат “Про природу речей” Лукрецій Кар

113. Вкажіть, кому належить опублікована у 1543 р. праця “Фабрика людського тіла? Везалій

114. Вкажіть, хто із французьких дослідників у 1684 р. опублікував перше зведення про людські раси? Берньє

115. Вкажіть, в якому році Карл Ліней опублікував свій твір “Систематика природи”? 1735

116. Вкажіть, як називався головний твір знаменитого природодослідника Жоржа Бюффона? «Природнича історія»117. Вкажіть, у якій науковій праці у 1809 р. Жан Батист Ламарк сформулював думку про походження одного виду від іншого? «Філософія зоології»

118. Вкажіть, який німецький вчений у 1775 р. зробив спробу класифікації людських рас у праці “Природні варіанти людського роду”? Блуменбах

119. Вкажіть, хто з шведських анатомів у 1842 р. вперше поділив населення Північної Європи за формою голови на брахікефалів, долікефалів, ортогнатних і прогнатних ? Ретциус

120. Вкажіть, хто такі брахікефали? Короткоголові люди

121. Вкажіть, хто такі долікефали? Довгоголові люди

122. Вкажіть, чим характерні люди з ортогнатним обличчям? З прямим вертикальним профілем лиця

123. Вкажіть, чим характерні люди з прогнатним обличчям ? з виступаючиим вперед щелепами

124. Вкажіть, в якому році при Британському товаристві анатомів організована секція антропології? 1822 р

125. Вкажіть, в якому році в Парижі при Музеї природної історії створюється Школа антропології? 1850 р

126. Вкажіть, хто з французьких вчених-антропологів у 1885 р. написав фундаментальну працю “Елементи загальної антропології”? Топінар

127. Вкажіть, роки життя П.Брока? 1824 – 1880 рр

128. Вкажіть, коли за ініціативою П.Брока в Парижі було створене окреме Антропологічне товариство? 1858 р

129. Вкажіть, у якому році виникло антропологічне товариство у Лондоні? 1863 р

130. Вкажіть, у якому році виникло антропологічне товариство у Німеччині? 1869 р

131. Вкажіть, у якому році виникло антропологічне товариство у Кракові? 1874 р

132. Вкажіть, у якому році виникло антропологічне товариство при Петербурзькому університеті? 1888 р

133. Вкажіть, хто в Росії був засновником сучасної ембріології, етнографії і антропології? Карл Бер

134. Вкажіть, коли була написана праця Карла Бера “Про походження і поширення людських племен”? 1824 р

135. Вкажіть, роки життя М.Міклухо-Маклая? 1846 – 1888 рр.

136. Вкажіть, в якому десятиріччі ХІХ ст. М.Міклухо-Маклай здійснив свої етнологічні подорожі на Нову Гвінею та Соломонові острові? 1870-ті

‡агрузка...

137. Вкажіть, хто в 1879 р. організував у Москві антропологічну виставку? А. Богданов

138. Вкажіть, хто був основоположником академічної географії, етнографії, антропології і археології в Росії в кінці ХІХ ст. Д.Анучин

139. Вкажіть, в якому році було організовано вихід у світ “Русского антропологического журнала” (за сприянням Д.Анучина). 1900 р.

140. Вкажіть, у якому році появилася праця французького дослідника П.Брока “Антропологічні інструкції”? 1864 р.

141. Вкажіть, у якому європейському місті у 1861 р. був організований з’їзд антропологів? Гетттінген

142. Вкажіть, коли була опублікована праця Ч.Чарвіна “Походження видів шляхом природного добору”.1859 р.

143. Вкажіть, як в біології називається індивідуальний розвиток організму? Онтогенез

144. Вкажіть, як в біології називається розвиток усіх живих організмів? Філогенез

145. Вкажіть, як називається процес розвитку зародка організму? ембріогенез

146. Вкажіть, в якому році Е.Геккель обґрунтував “біоенергетичний закон”, за яким онтогенез у загальних рисах повторює філогенез? 1868 р.

147. Вкажіть, кому належить ідея про існування проміжної ланки між людиною і мавпою – пітекантропа? Е.Геккель

148. Вкажіть, коли була опублікована праця Ч.Чарвіна “Походження людини і статевий добір”. 1871р.

149. Вкажіть, хто опублікував книгу “Походження видів шляхом природного добору”? Ч.Дарвін

150. Вкажіть, хто відкрив основні закони генетики? Грегор Мендель

151. Вкажіть, хто вперше пояснив будову молекули ДНК? Уотсон і Крик

152. Вкажіть, хто на поч. ХХ ст. очолив англійську біометричну школу? К.Пірсон

153. Вкажіть, хто у 1928 р. публікує “Підручник антропології в систематичному вигляді”? Р.Мартін

154. Вкажіть, хто у 1920-1940-х роках у колишньому Радянському Союзі був одним із найвизначніших антропологів, який очолив Науково-дослідний інститут при Московському університеті? В.Бунак

155. Вкажіть, хто зробив найбільші антропологічні відкриття у 1920-х рр. на півдні Африки? Раймонд Дарт

156. Вкажіть, хто у 1924 р. відкрив антропологічне місцезнаходження Таунг у ПАР на півдні Африки? Раймонд Дарт

157. Вкажіть, хто у 1930-х рр. відкрив антропологічне місцезнаходження Стеркфонтейн на Півдні Африки? Р.Брум

158. Вкажіть, хто у 1930-х рр. відкрив антропологічне місцезнаходження Макапансгат на Півдні Африки? Р.Брум

159. Вкажіть, хто у 1930-х рр. відкрив антропологічне місцезнаходження Сварткранс на Півдні Африки? Р.Брум

160. Вкажіть, сім’я яких антропологів зробила найбільші відкриття в 1950-1960-х роках в Африці? сімя Лікі

161. Вкажіть, як називався син Люіса Лікі, що зробив великі відкриття в Африці в 1970-1990-х роках? Річард

162. Вкажіть, як називалася дружина Люіса Лікі, яка зробила великі антропологічні та археологічні відкриття в Африці? Мері

163. Вкажіть, у якій країні знаходиться рифтова ущелина Олдувай ? Танзанія

164. Вкажіть роки життя першого ректора Київського університету М.Максимовича? 1804-1874 рр.

165. Вкажіть, хто з українських вчених у 1869 р. за дорученням Російського географічного товариства організував збір історико-етнологічних матеріалів? П.Чубинський

166. Вкажіть, хто з українських вчених впродовж 1872-1879 рр. опублікував сім томів праць по етнографії, які були відзначені золотою медаллю на виставці в Парижі ? П.Чубинський

167. Вкажіть, хто першим виділив на Правобережній Україні антропологічні типи: український, галицько-подільський, волинський? П.Чубинський

168. Вкажіть роки життя визначного українського антрополога, етнолога та археолога Федора Вовка? 1847-1918 рр.

169. Вкажіть, у якому році на запрошення голови НТШ у Львові Ф.Вовк працював на території Галичини? 1903 р

170. Вкажіть, у кінці якого століття німецький вчений Форстер висловив ідею, що людство пройшло три ступені розвитку? У кінці 18 ст

171. Вкажіть, хто у 1849 р. розробив метод серіації, за допомогою якого можна було визначити місце недатованих артефактів? Сер Джон Еванс

172. Вкажіть, ким за спеціальністю були Джеймс Хат тон і Чарльз Лай ель? Визначними англ. Геологами 18-19 ст.

173. Вкажіть, хто з датських археологів розробив “систему трьох віків”? К.Томсен

174. Вкажіть, на які три хронологічні періоди поділив історію первісності К.Томсен? Камяний, бронзовий та залізний віки

175. Вкажіть, хто з датських археологів ХІХ ст. запровадив “порівняльно-історичний метод”, розробивши еволюційні ряди артефактів? І.Я.Ворсо

176. Вкажіть, хто з шведських археологів першим поділив кам’яний вік на палеоліт, мезоліт і неоліт? Монтеліус

177. Вкажіть, хто з французьких дослідників середини ХІХ ст. перший зібрав грубо оббиті камені і доказав їх дуже давній геологічний вік? Буше-де-Перт

178. Вкажіть, хто з французьких дослідників ХІХ ст. створив класифікацію палеоліту, поділивши його на епохи дошель, ашель, мустьє, оріньяк, солютре, мадлен? Габріель Мортільє

179. Вкажіть, що за епоха – мустьє? Період серелнього палеоліту

180. Вкажіть, що за епоха – мадлен? Фінальний період пізнього палеоліту

181. Вкажіть, як називалася книга швейцарського історика і юриста Якоба Бахофена, що була опублікована у 1861 р.? «Материнське право»

182. Вкажіть, хто із американських етнологів ХІХ ст. створив теорію, що базується на існуванні періодів дикості, варварства та цивілізації (1871)? Люїс Морган

183. Вкажіть, як називалася книга Люіса Моргана, написана у 1977 р.? «Стародавнє суспільство»

184. Вкажіть, хто першим переконливо доказав, що в основі первісних суспільних відносин стоїть не сім’я, а рід? Люіс Морган

185. Вкажіть, як називалася праця Ф.Енгельса про первісне суспільство, що опублікована у 1884 р. ? «Походження сім’ї, приватної власності і держави»

186. Вкажіть роки життя видатного англійського етнолога Едуарда Тайлора ?1832-1917 рр

187. Вкажіть, як називалася книга видатного англійського етнолога Едуарда Тайлора, опублікована у 1871 р.? «Первісна культура»

188. Вкажіть, хто в ХІХ ст. запропонував антропогеографічне вчення – поєднання розвитку культури з конкретним географічним середовищем? Фрідріх Ратцель

189. Вкажіть, хто вважається засновником школи “культурних кіл” на поч.. ХХ ст.? Фріц Гребнер

190. Вкажіть, хто вважається засновником і послідовником крайнього різновиду дифузіонізму – “геліоцентризму”? Елліот Сміт

191. Вкажіть, хто у своєму творі “Всесвітня історія кам’яного віку”, опублікованої у 1930 р., зробив спробу доказати, що первісна історія – лише міграції одних і тих же племен? Освальд Менгін

192. Вкажіть, хто вважається засновником соціологічної течії в етнографії? Еміль Дюркгейм

193. Вкажіть, хто з французьких філософів та психологів у книзі “Первісне мислення”, опублікованій у 1930 р., виступив з ідеєю про існування первісного дологічного мислення? Леві-Брюль

194. Вкажіть, хто після ІІ-ої світової війни був засновником функціональної школи в етнографії? Броніслав Маліновський

195. Вкажіть, ким після ІІ-ої світової війни заснована американська школа історичної етнології? Франц Боас

196. Вкажіть, в яких роках виник напрям, що дістав назву “нова археологія” чи “процесуальна археологія”? 1960-ті роки

197. Вкажіть, якого наукового напрямку представниками були Люіс Бінфорд в США і Девід Кларк в Англії? Процесуальна археологія

198. Вкажіть, хто був засновником сучасного структуралізму? Клод Леві-Строс

199. Вкажіть, прикладом якого наукового напрямку є ранні праці А.Леруа-Гурана про печерне мистецтво? Структуралізм

200. Вкажіть, у питанні походження людини кому належить гіпотеза статевого добору? Ч.Дарвіну

201. Вкажіть, у питанні походження людини кому належить трудова теорія? Ф.Енгельсу

202. Вкажіть, у питанні походження людини кому належить мутаційна теорія (радіоактивного впливу)? Геральду Матюшину

203. Вкажіть, у питанні походження людини кому належить гіпотеза соціальних стосунків?Артуру Кізсу

204. Вкажіть, у питанні походження людини кому належить гіпотеза “планетарної людини”? Говард Парсон

205. Вкажіть, у питанні походження людини кому належить гіпотеза “Африканської Єви”?А.Уілсон

206. Вкажіть, у який геологічний період проживали пропліопітеки ? Олігоцен

207. Вкажіть, у якій місцевості в Африці знайдено найбільше решток пропліопітеків? Фаюм

208. Вкажіть, як датуються рештки пропліопітека з місцевості Фаюм? 35-30 млн р

209. Вкажіть, хто в 1910 р. у відкладах еоцену та олігоцену Фаюму відкрив і описав багато решток викопних мавп? Шльосер

210. Вкажіть, у який геологічний період пропліопітеки трансформуються у рід гібонів? Ранній міоцен

211. Вкажіть, яка середня вага олігопітеків- міоценових викопних мавп? 0.6 - 1кг

212. Вкажіть, яка середня вага єгиптопітеків- міоценових викопних мавп?? 6 кг

213. Вкажіть, на якому континенті проживали мікропітеки (Mikropithecus)та моропітеки (Moropitheсus)? Африка

214. Вкажіть, скільки важили міоценові викопні мавпи Moropitheсus? 40-50 кг

215. Вкажіть, як датуються викопні мавпи Krishnapithecus? 8 млн р

216. Вкажіть, у якому році був вперше описаний вид міоценових мавп пліопітек (Pliopithecus antiques) ? 1838 р

217. Вкажіть, у якій країні вперше знайдені рештки дендропітека? Кенія

218. Вкажіть, яким геологічним періодом датуються рештки дендропітека? Ранній міоцен

219. Вкажіть, скільки мільйонів років назад проживали викопні мавпи пліопітеки? 20-15 млн р

220. Вкажіть, хто відкрив викопну мавпу – проконсула? Мері Лікі

221. Вкажіть, коли Мері Лікі відкрила викопну мавпу проконсула? 1959 р

222. Вкажіть, хто відкрив рештки викопної мавпи проконсула у 1980 р. в Найробі?Алан Вокер і Мартін Пік форд

223. Вкажіть, розмірів якої людиноподібної мавпи сягав проконсул майор? Горили

224. Вкажіть, між черепами яких мавп займає проміжне місце череп проконсула? Павіанів і шимпанзе

225. Вкажіть, предком яких людиноподібних мавп міг бути проконсул майор? Горил

226. Вкажіть, предком яких людиноподібних мавп міг бути проконсул африканус? Шимпанзе

227. Вкажіть, скільки мільйонів років назад проживали дріопітекові? 13-8 млн р

228. Вкажіть, коли була відкрита одна із перших дріопітекових форм? 1856

229. Вкажіть, як перекладається назва – дріопітеки? Лісові мавпи

230. Вкажіть, на якому місцезнаходженні в Іспанії в 1996 р. знайдені добре збережені частини скелету дріопітеків? Сан Лобатерес

231. Вкажіть, за схемою Сімпсона вихідною формою горил був? Дріопітек фонтанов

232. Вкажіть, за схемою Сімпсона, вихідною формою орангів (орангутанів) був ? Сівапітек

233. Вкажіть, де знайдені рештки отапітека? Намібія

234. Вкажіть, скільки мільйонів років назад проживали кеніапітеки? 15-12 млн р

235. Вкажіть, у якій частині світу знайдені рамапітеки? Азія

236. Вкажіть, коли вперше Г.Е.Льюісом описаний вид рамапітеків? 1934 р

237. Вкажіть, на яких пагорбах в Індії були відкриті рештки рамапітека? Сиваликські

238. Вкажіть, що дослівно означає назва “рамапітек”? Мавпа Рами

239. Вкажіть, хто виділив особливий рід “рамапітек пенджабський”? Е.Саймонс

240. Вкажіть, форму якої латинської літери має зубна дугарамапітека? Літери V

241. Вкажіть, форму якої латинської літери має зубна дуга людиноподібних мавп? Літери «U”

242. Вкажіть, яка середня вага рамапітеків? 14 кг

243. Вкажіть, у якій частині світу знайдені сівапітеки?Азія

244. Вкажіть, якою їжею харчувалися сівапітеки? Сухою і грубою

245. Вкажіть, яким часом датується анкарапітекуса? 9.8 млн р

246. Вкажіть, риси яких мавп поєднуються в анатомії черепа анкарапітекуса? Горили та орангутанга

247. Вкажіть, у якій європейській країні вперше був знайдений ореопітекус? Італія

248. Вкажіть, коли в Таїланді знайдено новий вид – Lufengpithecus? 2003 р

249. Вкажіть, на скільки відсотків ДНК людини і шимпанзе подібні одна до другої? На 99 %

250. Вкажіть, коли приблизно розійшлися еволюційні лінії шимпанзе і людини? 8-5 млн р тому

251. Вкажіть, у якій країні знайдені рештки Сахельантропа чаденсіса? Чад

252. Вкажіть, коли були опубліковані дані про Сахельантропа чаденсіса? 2002 р

253. Вкажіть, у якому науковому європейському журналі опубліковані рештки Сахельантропа чаденсіса? Природа «Nature»

254. Вкажіть, як називається стоянка, на якій знайдено решткиСахельантропа чаденсіса? Торос-Меналла

255. Вкажіть, хто відкрив рештки гомініда Орорріна тугененсіса? Бріджіт Сеню і Мартін Пікфорд

256. Вкажіть, в якій країні відкриті рештки Орорріна тугенесіса? Кенія

257. Вкажіть, від чого походить родова назва “тугененсіс” у видовій назві “Ороррін тугененсіс”? Горбогір’я Туген

258. Вкажіть, як на місцевій мові перекладається слово Ороррін, яким названо гомініда? Перша людина

259. Вкажіть, яким часом датується Ороррін тугененсіс? 6.2-5.6 млн р тому

260. Вкажіть, яка найважливіша риса зовнішнього вигляду Орорріна тугененсіса? Прямоходіння

261. Вкажіть, хто відкрив гомініда – Ардіпітек рамідус кадаба?Тім Уайт

262. Вкажіть, яким часом датується гомінід Ардіпітек рамідус кадаба ? 5.8-5.2 млн р тому

263. Вкажіть, у якому році Тім Уайт відкрив новий вид ардіпітек рамідус? 1994 р

264. Вкажіть, яким часом датується Ардіпітек рамідус? 4.4 млн р

265. Вкажіть, що в перекладі означає Кеніантроп платіопс? Кенійська людина з пласким лицем

266. Вкажіть, коли існував гомінід Кеніантроп платіопс? 3.5 млн р тому

267. Вкажіть, Раймонд Дарт і Роберт Брум були дослідниками якого виду гомінід? Австралопітеків

268. Вкажіть, де переважно сконцентровані викопні рештки австралопітеків? Сх. Та Пд. Африка

269. Вкажіть, коли вперше був відкритий вид австралопітека? 1924 р

270. Вкажіть, хто був автором відкриття перших решток австралопітеків? Раймонд Дарт

271. Вкажіть, хто вперше дав видову назву Австралопітекус африканус? Раймонд Дарт

272. Вкажіть, рештки яких гомінід знайдені у печері Кромдрааї? Австралопітеків

273. Вкажіть, рештки яких гомінід знайдені у печері Макапансгат? Австралопітеків

274. Вкажіть, в долині якої річки знаходилася експедиція Кларка Хоуела в Ефіопії?Р.Омо

275. Вкажіть, з якої місцевості походять найдавніші рештки австралопітека, що датуються 6 млн. р. тому? Оз. Барінго в Африці

276. Вкажіть,хто запропонував першу класифікацію скам’янілостей автсралопітеків?

277. Вкажіть, який середній об’єм черепної коробки австралопітека? 400-500 см куб.

278. Вкажіть, коли відбувається повне зникнення австралопітека? 1 млн р тому

279. Вкажіть, як датуються викопні рештки австралопітека анаменсіса? 4.2-3.9 млн р тому

280. Вкажіть, що означає на мові туркана слово “Енам”, від якого походить назва австралопітек анаменсіс? Озеро

281. Вкажіть, хто відкрив рештки австралопітека анаменсіса? Мев Лікі і Алан Уокер

282. Вкажіть, предком якого виду гомінід міг бути австралопітек анаменсіс (за Мері Лікі і Аланом Уокером)? Австралопітека афаренсіса

283. Вкажіть назву головних місцезнаходжень, де були відкриті рештки австралопітека анаменсіса? Канапої і Ейля Бей

284. Вкажіть, у якій африканській країні відкриті рештки гомініда – австралопітек бахрельгазалі? Чад

285. Вкажіть, хто виявив рештки гомініда австралопітека бахрельгазалі? Мішель Брюне і Девід Пілбім

286. Вкажіть, яким часом датуються рештки австралопітека бахрельгазалі? 3.5-3 млн р.тому

287. Вкажіть, які основні дві форми виділяють в групі австралопітеків? Граційну і масивну

288. Вкажіть, у якому році Раймонд Дарт опублікував статтю про австралопітека африканського? 1925 р

289. Вкажіть, до якого виду гомінід належить фрагмент верхньої щелепи з Гарусі в Танзанії? Австралопітеку граційному

290. Вкажіть, до якого виду гомінід належить фрагмент нижньої щелепи з Лотагам (5,5 млн. р.). Австралопітеку граційному

291. Вкажіть, лише на якому континенті знайдені рештки австралопітеків? Африка

292. Вкажіть, у якому шарі Олдувайської стоянки знайдено багато кісток дрібних тварин, які слугували їжею для австралопітеків? У першому

293. Вкажіть, яка характерна особливість австралопітеків стосовно вигляду зубів? Крупні розміри

294. Вкажіть, на якій стоянці знайдений австралопітек трансваальський? Стеркфонтейн

295. Вкажіть, хто у 1936 р. розкопував печеру Стеркфонтейн? Роберт Брум

296. Вкажіть, як пересувалися австралопітеки? На двох ногах

297. Вкажіть, приблизний об’єм черепної коробки австралопітека? 500 см куб

298. Вкажіть, який середній зріст австралопітека африканського? 135-140 см

299. Вкажіть, на якій стоянці знайдено рештки австралопітека прометеєва? Стоянка Макапансгат

300. Вкажіть, хто дав назву “Аustralopithecus prometeus”? Раймонд Дарт

301. Вкажіть, як сьогодні розглядаються види австралопітека трансваальського і австралопітека прометеєва? Як різновиди австралопітека африканського

302. Вкажіть, хто вперше виявив рештки парантропа масивного? Роберт Брум

303. Вкажіть,, коли було виявлено рештки парантропа масивного? 1939 р.

304. Вкажіть, як датовані рештки парантропа масивного? 2.5-1.5 млн р

305. Вкажіть, у якій печері знайдені рештки парантропа крупнозубого? Печера Сварткранс

306. Вкажіть, у якому році відкриті рештки парантропа крупнозубого? 1948 р.

307. Вкажіть, до якого виду і роду пізніше було віднесено парантропа крупнозубого? Австралопітек робустус(масивний)

308. Вкажіть, у якій країні знаходиться місцезнаходження Тель-Убейдія?Палестина

309. Вкажіть, до якого роду і виду належить так званий “чорний череп”, відкритий Аланом Уокером у 1986 р.? австралопітек ефіопський

310. Вкажіть, яким часом датовано “Чорний череп” Алана Уокера? 2.6 млн р

311. Вкажіть, від чого походить видова назва “афаренсіс” у словосполученні “Австралопітек афаренсіс”? від місцевості Афар в Ефіопії

312. Вкажіть, у якому році була споряджена спільна американо-французька експедиція в Ефіопію під керівництвом Дональда Джохансона (США) і Моріса Таєба (Франція)? 1974 р

313. Вкажіть, як названо скелет австралопітека, відкритого Д.Джохансоном у 1974 р.? «Люсі»

314. Вкажіть, який об’єм мозку у австралопітека афаренсіса (“Люсі”)? 380-450 см куб

315. Вкажіть, який вид гомінід виглядав за образним висловом: “ вище шиї як мавпа і нижче шиї – як людина” ? австралопітек афаренсіс (Люсі)

316. Вкажіть, як датуються рештки гомініда австралопітека афаренсіса? Понад 4 млн р

317. Вкажіть, у якому році відкрито вид австралопітек гархі? 1997 р

318. Вкажіть, як називалася стоянка на р. Аваш в Ефіопії, де були знайдені рештки австралопітека гархі? Стоянка Боурі

319. Вкажіть, який вид австралопітека був чимось посереднім між австралопітеком афаренсісом і Homo habilis? Ава гархі

320. Вкажіть, що означає слово “гархі” на мові афар у назві виду “Австралопітекус гархі”? несподіванка

321. Вкажіть, у якій країні знаходиться Олдувайська ущелина? Танзанія

322. Вкажіть, яка довжина Олдувайської ущелини? 40 км

323. Вкажіть, хто із палеоантропологів більше 40 років працював в Олдувайській ущелині? Люіс Лікі

324. Вкажіть, на скільки горизонтів поділений стратиграфічний розділ нв Олдувайській стоянці? На 5

325. Вкажіть, у якому році Люіс Лікі знайшов в Олдуваї майже комплектний череп проконсула? 1948

326. Вкажіть, разом з яким іншим відомим палеоантропологом Люіс Лікі в 1962 р. виявив фрагмент черепа кеніапітека неподалік містечка Кусуму? Разом із Г.Сімпсоном

327. Вкажіть, на якому місцезнаходженні в 1972 р. Річард Лікізнаходить череп австралопітека, якому 2,8 млн. р. і знаряддя праці з гальки - 2,6 млн. р.? Кообі-Фора

328. Вкажіть, коли були виявлені рештки зінжантропа Бойса? .1959 р.

329. Вкажіть, хто виявив рештки зінжантропа Бойса? Мері Лікі

330. Вкажіть, як перекладається слово “зінж” у словосполученні “зінжантроп”? середньовічна назва Сх.Африки

331. Вкажіть, що означає слово “Бойс” у назві гомініда “зінжантроп Бойса”? засновник фонду, що фінансував дослідження Люіса Лікі

332. Вкажіть, який вид гомінідів мав центральний кістяний валик посередині черепної коробки? Зінжантроп Бойса

333. Вкажіть, який вид гомінідів був охрещений “лускунчиком”? Зінжантроп Бойса

334. Вкажіть, на яку іншу родову назву замінено слово “зінжантроп”? на австралопітек

335. Вкажіть, яку дату визначено для часу існування австралопітека (зінжантропа) Бойса (за потасово-аргоновим методом)? 1.75 млн р

336. Вкажіть, чим відрізняються рештки австралопітека з Гарусі під назвою “африкантропус" від звичайного австралопітека? Тим, що подібний до 2пітекантропа Лікі»

337. Вкажіть, що таке “остеодонтокератична культура”? застосування як знарядь кісток, зубів і рогів тварин

338. Вкажіть, хто вперше запропонував термін “остеодонтокератична культура”? Раймонд Дарт

339. Вкажіть, хто виявив рештки австралопітека-чадантропа? Ів Копенс

340. Вкажіть, у якій місцевості знайдено відбитки стопи австралопітека? Лаетолі

341. Вкажіть, скільки років найдавнішим слідам австралопітека в Лаетолі? 3.8 млн р

342. Вкажіть, у якому році Марі і Люіс Лікі відкрили рештки презінжантропа? 1960

343. Вкажіть, хто відкрив рештки презінжантропа? Марі і Люіс Лікі

344. Вкажіть, як пізніше був названий вид презінжантропа? Homo habilis

345. Вкажіть, як перекладається назва виду Homo habilis? Людина вміла

346. Вкажіть, які знахідки, знайдені поряд із рештками презінжантропа дали підставу для перейменування на вид "людини вмілої”? камяні знаряддя праці

347. Вкажіть, який об’єм мозку мали “хабіліси”? 645-660 см куб

348. Вкажіть, на якому місцезнаходженні вперше знайдені рештки “людини вмілої”? Олдувайська стоянка

349. Вкажіть, який зріст мала “людина вміла”? 120-150 см

350. Вкажіть, яку вагу в середньому мала “людина вміла”? 25-40 кг

351. Вкажіть, у якому шарі Олдувайської стоянки знайдено рештки “людини вмілої”?Шар ІІ

352. Вкажіть, до якої культури належать такі знаряддя , як чопери і чопінги? Олдувайська культура

353. Вкажіть, у якому році опублікована стаття Люіса Лікі, Джона Напієра та Філіпа Тобайса, у якій запропоновано новий вид “Homo habilis”? 1964

354. Вкажіть, хто у 1983 р. відкрив в Олдуваї скелет ОН-62, датований часом 1,6-1,8 млн. р. тому? Дональд Джохансон і Тім Уайт

355. Вкажіть, на якому місцезнаходженні відкрито відомий череп ER 1470, що належав Homo habilis?Оз. Туркана (Сх. Рудольф)

356. Вкажіть, з якого і по який час існувала техніка чи культура Олдувай? 2.5-0.5 млн р тому

357. Вкажіть, на якій стоянці хабілісів знайдено скупчення галькових кременів площею 35 кв. м, яке вчені розцінюють як рештки куренеподібного житла?Олдувай

358. Вкажіть, на якому континенті проживали гігантопітеки?Азія

359. Вкажіть, хто вперше виявив зуби гігантопітека в Гонконгу? Ральф Кьонігсвальд

360. Вкажіть, з якого по який час проживали гігантопітеки? З 1.2 по 0.25 млн.р тому

361. Вкажіть, які два види гігантопітеків існують в Азії? Блека і Гігантський

362. Вкажіть, як інакше називається гігантопітек гігантський? Ідіопітек

363. Вкажіть, коли проживав ідіопітек? 7-8 млн. р.тому

364. Вкажіть, у якому році в горах Сівалік знайдено майже комплектний череп ідіопітека? 1968

365. Вкажіть, що таке етологічні дослідження ? спостереження за поведінкою мавп у природних умовах

366. Вкажіть, що таке “проміскуїтет”? невпорядковані статеві стосунки

367. Вкажіть, як сьогодні вчені ставляться до “проміскуїтету” у первісному стаді гомінід? критично

368. Вкажіть, творцем якої культури бук Homo erectus? Архантропів

369. Вкажіть, з якого по який час проживали архантропи? 1.6-0.2 млн р

370. Вкажіть, в яких роках Єжен Дюбуа проводив розкопки на о.Ява? 1891-1892 рр

371. Вкажіть, як Ежен Дюбуа назвав викопного гомініда з Яви? пітекантроп еректус

372. Вкажіть, що означає слово “еректус”? прямоходячий

373. Вкажіть, в якому році виділено вид гомініда Homo erectus? 1951 р

374. Вкажіть, який середній об’єм мозку у гомо еректуса? 880-1100 см куб

375. Вкажіть, якого зросту сягали деякі особини гомо еректус? 1.8 м

376. Вкажіть, де вперше сформувалися номо еректуси? Африка

377. Вкажіть, де вперше використано природний вогонь номо еректусами? Олддувайська стоянка

378. Вкажіть, коли вперше використано вогонь номо еректусами? Понад 1 млн р

379. Вкажіть, як називалася традиція (чи культура) виготовлення знарядь у гомо еректусів? Ашельська

380. Вкажіть, яке найбільш характерне знаряддя було у гомо еректусів? Ручне рубило

381. Вкажіть, у якій місцевості Е.Дюбуа у 1892 р. виявив кісткові рештки гомініда? Місцевість Трініль

382. Вкажіть, який зріст мав “Пітекантроп І” Е.Дюбуа? 165-175

383. Вкажіть, у якому році Кьонігсвальд знайшов дитячий череп без лицевої частини, названий “пітекантропом моджокертським”? 1936 р

384. Вкажіть, як у наш час датується знахідка еректуса з Моджокерто? Понад 1 млн р тому

385. Вкажіть, де на о. Ява було знайдено гомінідів “Пітекантроп ІІ і ІУ”? сангіран

386. Вкажіть, що означає “синатроп”? китайська людина

387. Вкажіть, як називалося селище, де вперше було знайдено рештки синантропа? Джоукоудянь

388. Вкажіть, хто у 1929 р. організував розкопки на місцезнаходженні Джоукоудянь? Девід Блек

389. Вкажіть, який об’єм мозку був у синантропів? 880-1229 см куб

390. Вкажіть, який зріст мали в середньому синантропи? 163 см

391. Вкажіть, у якому році знайдена ланьтянська людина? 1963

392. Вкажіть, коли проживали синантропи? 500-400 тис р тому

393. Вкажіть, у якому році синантроп і пітекантроп об’єднані в один вид “Homo erectus”? 1951 р

394. Вкажіть, що означає Homo ergaster? Пітекантроп африканський

395. Вкажіть, хто у 1960 р. в Олдуваї відкрив рештки пітекантропа? Люіс Лікі

396. Вкажіть, у якому році постала назва “Гомо ергастер"? 1984

397. Вкажіть, яка місткість черепної коробки пітекантропа, відкритого Л.Лікі у 1960 р.?100 см куб

398. Вкажіть, хто у 1972 р. знайшов череп KNM-ER 1470 на оз . Рудольф на стоянці Кообі-Фора? Річард Лікі

399. Вкажіть, у якому році відкрита стоянка Наріокотоме ІІІ (Туркана), де знайдено підлітка віком 13-14 років? 1984 р

400. Вкажіть, який зріст мав хлопчина 13-14 років, що відкритий у 1984 р. в Наріокотоме? 1.6 м

401. Вкажіть, який вік гомінідів з Дманісі в Грузії? 1.75 млн р

402. Вкажіть, як датується переважна більшість гомінідів Гомо еректус у Європі? 800-200 тис р

403. Вкажіть, який відомий грузинський антрополог виявив місцезенаходження Дманісі? Давид Лордкипаридзе

404. Вкажіть, скільки особин гомінідів знайдено на місцезнаходженні Дманісі? 6

405. Вкажіть, на якій глибині відкриті рештки гомінідів з Дманісі? 6 м

406. Вкажіть, гомініди з Дманісі за виглядом були посередніми між якими гомінідами? Між хабілісами та еректусами

407. Вкажіть, який середній об’єм мозку був у гомінідів з Дманісі? 650 см куб

408. Вкажіть, який зріст мали істоти з Дманісі? 1.4 м

409. Вкажіть, як називаються гомініди з місцезнаходження Атапуерка у Північній Іспанії? Гомо антецесор

410. Вкажіть, як називалася стоянка, на якій знайдено найбільше решток гомінід з Атапуерки в Північній Іспанії? Сіма до Лос Хуесос

411. Вкажіть, яким найдавнішим часом датуються рештки гомінід з Атапуерки? 780 тис р тому

412. Вкажіть, у яких африканських країнах знайдені рештки атлантропа ? Алжир, Марокко

413. Вкажіть, який французький антрополог відкрив рештки атлантропа? К.Арамбур

414. Вкажіть, як інакше називається вид атлантропа? Терніфінська людина

415. Вкажіть, як даються рештки терніфінської людини? 700-600 тис р

416. Вкажіть, у якому році знайдено нижню щелепу гейдельбержця? 1907 р

417. Вкажіть, хто визначив і науково описав нижню щелепу з Гейдельберга? О.Шйотензак

418. Вкажіть, як датується щелепа з Гейдельберга ? 500 тис р

419. Вкажіть, як називається печера біля містечка Тотавель у Франції, де відкриті рештки архантропа? Араго

420. Вкажіть, хто розкопав рештки 20-річного юнака з печери Араго біля Тотавеля? Анрі Люмлей

421. Вкажіть, як датується людина з печери Тотавель? 450 тис р

422. Вкажіть, у якій країні знаходиться стояка Вертешселлеш? Угорщина

423. Вкажіть, хто розкопав рештки людини зі стоянки Вертешсоллеш? Ласло Вертеш

424. Вкажіть, коли були відкриті рештки первісної людини з Вертешсолеша? У 1965р

425. Вкажіть, який об’єм мозку у людини з Вертешсоллеша? 1400 см куб

426. Вкажіть, як датована людина з Вертешсоллеша? 350 тис р

427. Вкажіть, у якій країні знаходиться печера Петралона, де зафіксовано рештки первісної людини? Греція

428. Вкажіть, як датується череп з печери Петралона в Греції? 300 тис р тому

429. Вкажіть, який об’єм мозку мала людина з Петралони в Греції? 1230 см куб

430. Вкажіть, чим можна пояснити порівняно низький зріст і масивну будову тіла неандертальців? Пристосування до холодного кліматц останнього льодовиківя

431. Вкажіть, у якого виду гомінід вперше з’являються ознаки поховального ритуалу? неандертальців

432. Вкажіть, коли жили ранні чи “прогресивні” неандертальці? 200-100 тис р тому

433. Вкажіть, як ще інакше називаються ранні “ерінгсдорфські” неандертальці? пресапієнтні

434. Вкажіть, що найбільше притаманне кістякам ранніх пресапієнтних неандертальців? Химерне поєднання архаїчних та прогресивних рис

435. Вкажіть, у якому році знайдено палеоантропа поблизу містечка Штейнгейм? У 1933 р

436. Вкажіть, як датуються рештки палеоантропа –неандертальця з Штейнгейму?230 тис р тому

437. Вкажіть, у якій європейській країні знаходиться пам’ятка Штейнгейм? Німеччина

438. Вкажіть, у якій європейській країні знаходиться пам’ятка Сванскомб? Великобританія

439. Вкажіть, як датуються рештки палеоантропа –неандертальця з Сванскомбу? 300-200 тис р тому

440. Вкажіть, як датуються рештки палеоантропа –неандертальця з Касабланки (Марококко)? 3—тис р тому

441. Вкажіть, якого типу знаряддя знайдені поряд з рештками палеоантропа зі Сванскомбу? Середньоашельського типу

442. Вкажіть, в долині якої річки трапилися знахідки на місцезнаходженні Сваскомб? Темза

443. Вкажіть, в долині якої річки трапилися знахідки на місцезнаходженні Ерінгсдорф? Р. Ільм

444. Вкажіть, як датуються рештки палеоантропа –неандертальця з Ерінгсдорфу? 150-100 тис р тому

445. Вкажіть, якого типу знаряддя знайдені поряд з рештками палеоантропа в Ерінгсдорфі? Веймарська культура чи мустьє-преселет

446. Вкажіть, у яких роках проводилися археологічні дослідження поблизу містечка Ерінгсдорф? 1908-1925 рр

447. Вкажіть, яка кліматично фауна супроводжувала археологічні знахідки в Ерінгсдорфі? Теплолюбна фауна молюсків і ссавців

448. Вкажіть, у якій європейській країні знаходиться археологічно-антропологічна пам’ятка Гановци? Чехія

449. Вкажіть, як датуються рештки палеоантропа –неандертальця з пам’ятки Гановци? 100 тис р тому

450. Вкажіть, такі тварини, як слон, носорог Мерка, печерний лев, що знайдені на місцезнаходженні Гановци, належать до якого типу фауни? теплолюбної

451. Вкажіть, який відомий палеоантрополог працював на місцезнаходженні Гановци? Ф.Влчек

452. Вкажіть, у якому році відкриті залишки неандертальських черепів у печері Фонтешевад у Франції? 1947 р

453. Вкажіть, у якій країні знаходиться “печера людожерів” Крапина? Хорватія

454. Вкажіть, хто тут проводив археологічні дослідження у 1899-1905 роках? Б.Д.Горянович-Крамбергер

455. Вкажіть, у якому стані виявлені людські кістки у печері Крапина у Хорватії? Потрощені і обвуглені

456. Вкажіть, скільки разом виявлено кісток людей у печері Крапина у Хорватії? 600 фрагментів кісток

457. Вкажіть, хто проводив археологічні дослідження в гроті Киїк-Коба в Криму?Г.А. Бонч - Осмоловський

458. Вкажіть, коли Г.А.Бонч-Осмоловський проводив дослідження в Киїк-Кобі в Криму? У 1924-1925 рр.

459. Вкажіть, скільки культурних шарів виявлено у печері Киїк-Коба в Криму? Два шари

460. Вкажіть, як датуються класичні або ж “шапельські” неандертальці? 100-30 тис р тому

461. Вкажіть, до групи яких неандертальців належать людські кістяки у таких печерах, як Ле Мустьє, Ля Шапель-о-Сен, Ля ФеррасІ, Спі, Герона? класичних

462. Вкажіть, у якому році трапилася знаменита знахідка у долині Неандерталь недалеко від Дюссельдорфа? 1856 р

463. Вкажіть, як інакше називаються рештки палеоантропа, знайдені у печері Брокен-Хіл в Замбії у 1921 р.? родезійська людина

464. Вкажіть, який викопний вид гомінід нагадує череп з Брокен-Хіл (Родезійська людина) ? пітекантропів чи синантропів

465. Вкажіть, крем’яні вироби якої культури трапились у печері Брокен-Хіл в Замбії, поряд із рештками палеоантропа? Левалуазькоїкультури

466. Вкажіть, знахідка палеоантропа в Джебель Ірхуд належить до якої країни? Марокко

467. Вкажіть, яким часом датуються рештки палеоантропа з Джебель Ірхуд? 80 тис р тому

468. Вкажіть, як називався професор геології та палеонтології м. Рабата, який повідомив про знахідки палеоантропа в Джебель Ірхуд? Еміль Еннуші

469. Вкажіть, де, у якій країні знаходиться пам’ятка Салданья? ПАР

470. Вкажіть, у якій країні знаходиться печера з рештками палеоантропа Хауа-Фтеах? Лівія

471. Вкажіть, на якій горі знаходиться знаменита печера Схул, у якій знайдені палеоантропи? Кармел

472. Вкажіть, гора Кармел зі знаменитими печерами Схул і Табун знаходиться у якій країні? Палестині

473. Вкажіть, як називався шар у печері Схул, де виявлено рештки 10-ти кістяків різних індивідумів? Шар Схул В

474. Вкажіть, чому (за яким положенням скелетів) ми можемо говорити про спеціально влаштовані поховання у печері Схул? У 9 з 10 скелетів були підігнуті ноги

475. Вкажіть, якою технікою були оброблені крем’яні вироби, що трапилися разом із рештками неандертальців у печері Схул? Левалуазька техніка

476. Вкажіть, у якій палестинській печері знайдений палеоантроп віком поза 50 років зі слідами поранення – головка стегнової кістки пробита з дуже великою силою дротиком чи списом? Схул

477. Вкажіть, під чиїм керівництвом досліджувалися рештки палеоантропів у печері Табун у 1929-1934 рр.? Дороті Гаррод

478. Вкажіть, яка потужність відкладів у печері Табун в Палестині? 15.5 м

479. Вкажіть, у якому шарі стоянки Табун виявлені кісткові рештки дорослої жінки до 30 років і чоловіка 30-40 років? Шар С

480. Вкажіть, поблизу якого біблійного міста в Галілеї знаходиться печера Кафзех, у якій виявлені рештки палеоантропів? Назарета

481. Вкажіть, рештки скількох особин палеоантропів виявлено за усі роки досліджень печери Кафзех у Палестині? 13 особин

482. Вкажіть, які пропорції тіла мали палестинські палеоантропи (група ближчих до сучасних людей) з печери Кафзех в Палестині? «тропічні пропорції» і нагадували кроманьйонців

483. Вкажіть, який об’єм мозку мали палеоантропи з печери Кафзех в Палестині? 1500 см куб

484. Вкажіть, у якій печері в Палестині знайдено один з найбільших синхронних черепів пал еоантропа – 1750 см куб. ? Амуд

485. Вкажіть, хто з відомих антропологів колишнього Радянського Союзу, аналізуючи рештки палеоантропів з печери Амуд, назвав палестинських неандертальців “механічною сумішшю”? Я.Рогінський

486. Вкажіть, хто з американських дослідників розкопував печеру Шанідар? Ральф Солецкі

487. Вкажіть, у якій країні знаходиться печера Шанідар із рештками палеоантропів? Іран

488. Вкажіть, у якій печері на Близькому Сході відкрито кістяк неандертальця, що був колись при захороненні вкритий шаром квітів? Шанідар

489. Вкажіть, яким часом датувалися кістяки палеоантропів з печери Шанідар в Ірані? 70-45 тис р тому

490. Вкажіть, у якій країні знаходиться відоме неандертальське поховання Тешик-Таш? Узбекистан

491. Вкажіть, хто керував археологічними розкопками під час дослідження решток неандертальця в гроті Тешик-Таші? Олексій Окладніков

492. Вкажіть, якого віку була людина з гроту Техик-Таш в Узбекістані? 8-9-років

493. Вкажіть, що було знайдено навколо черепа поховання хлопчика з Тешик-Таш в Узбекістані? Роги гірського козла

494. Вкажіть, до якого виду гомінід чи сучасних людей відніс поховання з Тешик-Таш відомий палеоантрополог В.Бунак? до виду сучасних людей

495. Вкажіть, на якому місцезнаходженні на о.Ява знайдено 11 черепів палеоантропів, що лежали отворами доверху? Нгандонг

496. Вкажіть, як Вейденрейх і Кун розцінили знахідку 11 ізольованих людських черепів на стоянці Нгандонг на о.Ява? як прояв канібалізму

497. Вкажіть, коли завершився процес зникнення неандертальців у Європі? 27 тис р тому

498. Вкажіть, на якій мустьєрській стоянці знайдено кинджал з кістки довжиною 70 см ? Зальцгіттер-Лебенштадт(Німеччина)

499. Вкажіть, на якій мустьєрській стоянці знайдено кістяні рубилоподібні знаряддя? Бельцінгелебен(Німеччина)

500. Вкажіть, на якій мустьєрській німецькій стоянці знайдено дерев’яний спис довжиною 244 см? Шьонінген

501. Вкажіть, у якій печері мустьєрського часу знайдено бойову дубинку-сокиру? Печера Покала біля Трієста(Італія)

502. Вкажіть, на якій мустьєрській стоянці знайдене перше в світі житло неандертальців, обкладене по периметру кістками великих тварин (мамонтів) ? Молдове І на Дністрі

503. Вкажіть, хто з українських (львівських) археологів відкрив перше в світі житло неандертальців на Дністрі (стоянка Молодове І)? Олександр Черниш

504. Вкажіть, на якій стоянці в Франції знайдене житло неандертальців, обкладене камінням, що мало площу більше 35 кв. м. ? Лазаре

505. Вкажіть, на якій стоянці в Румунії зафіксовані споруди у вигляді вітрових заслонів? Ріпічені-Ізвор

506. Вкажіть, у якому гроті в Криму у 1920-х роках Бонч-Осмоловським знайдено спеціальні поховання неандертальців, що свідчить про розвинений культу померлих? Киїк-Коба

507. Вкажіть, на яких стоянках в Криму (крім Киїк-Коби) знайдені рештки неандертальців? Заскальна 5 і 6

508. Вкажіть, у яких печерах в Австрійських Альпах знайдені цілі черепи печерних ведмедів, що свідчить про культ ведмедя у неандертальців? Драхенлох і Петерсхелє

509. Вкажіть, у якій французькій печері знайдено фігуру ведмедя довжиною 110 см? Монтеспан

510. Вкажіть, у яких народів до сьогодні існує культу ведмедя? Айнів, гіляків, евенків

511. Вкажіть, на якій стоянці в Моравії знайдено унікальну глиняну фігурку ведмедя, випалену у вогні? Дольні Вестоніце

512. Вкажіть, у якій печері на гравюрі зображено ведмедя, з пащі якого струменить кров, а тіло вкрито багатьма ранами від списів? Труа Фрер (трьох братів)

513. Вкажіть, у якій мустьєрській стоянці в Угорщині Ласло Вертеш виявив спеціальну “чурингу” із зуба мамонта? Тата

514. Вкажіть, у вигляді якої літери трапилося зображення на кістці тварини з мустьєрської стоянки Кульна в Чехії? Літери «Х»

515. Вкажіть, у якій печері в Іспанії в ашельському культурному шарі зафіксовані сліди від червоної фарби – вохри? Кастілльо

516. Вкажіть, з якої французької печери широко відомою є кістка з паралельними насічками, що належить до часу неандертальців? Ля Феррасі

517. Вкажіть, на яких стоянка мустьєрського часу у Подністров’ї трапляються кістки з різними паралельними та хрестоподібними лініями? Молдове І і ІV

518. Вкажіть, на якій мустьєрській стоянці під Тернополем знайдена променева кістка зубра із зображенням звіра в профіль? Пронятин

519. Вкажіть, хто з генетиків висунули гіпотезу про “мітохондрієву Єву”? Дуглас Уоллес і Алан Вільсон

520. Вкажіть, рід людський сучасних гомо сапієнсів походить від умовної “Єви”, як жила де? В Африці

521. Вкажіть, рід людський сучасних гомо сапієнсів походить від умовної “Єви”, як жила приблизно коли? 200 тис р тому

522. Вкажіть, у якому році вперше вдалося провести аналіз мітохондрієвого ДНК з кісток неандертальця, відкритого у 1856 р? 1997 р

523. Вкажіть, спільні гени неандертальців і гомо сапієнсів за аналізами ДНК датуються не раніше? 200 тис р тому

524. Вкажіть, гіпотеза моноцентризму походження сучасної людини має ще яку іншу назву? «Прощання з Африкою»

525. Вкажіть, хто був автором гіпотези “дицентризму”?В.П.Алексєєв

526. Вкажіть, хто був автором гіпотези поліцентризму? Франц Вайденрейх

527. Вкажіть, хто є авторами мультірегіональної еволюції ? Алан Торн і Мілорд Волроф

528. Вкажіть, де зосереджені знахідки нового виду гомо– гомо гелмей (Homo helmej)? Пн. І Сх. Африка

529. Вкажіть, до якого виду належать знахідки з печери Класієс Рівер Мауф на півдні Африки, що датуються часом 70-130 тис. р. тому? Сучасної людини

530. Вкажіть, до якого виду належать знахідки з печери Бордер Кейв на півдні Африки, що датуються часом понад 100 тис р тому? Сучасної людини

531. Вкажіть, найраніше гомо саріенс появилися у Європі на якій стоянці, що датується часом 43 тис. р. тому ? Бачо-Кіро в Болгарії

532. Вкажіть, скільки тисяч років кроманьйонці співіснували з неандертальцями у Європі і Західній Азії ? 20 тис р тому

533. Вкажіть, на якій стоянці в Південній Іспанії, що датується часом 27 тис. р. тому, зафіксовані рештки найпізніших неандертальців? Захарайя

534. Вкажіть, на якій стоянці в Хорватії, що датується часом 27 тис. р. тому, зафіксовані рештки найпізніших неандертальців? Віндія

535. Вкажіть, на якій стоянці в Франції у 1979 р. серед верхньопалеолітичної індустрії шательперон знайдені кістки неандерталься? Сент-Сезар

536. Вкажіть, на стоянці в Португалії відкрито поховання 4-х річної дитини, що датується 24,5 тис. р.тому, але поєднує риси неандертальця та гомо сапієнс? Лагар Вельго

537. Вкажіть, як називається східний тип верхньопалеолітичної людності у Європі ? Костьонківський

538. Вкажіть, як називається західний тип верхньопалеолітичної людності у Європі? Комб-капельський-шанселадський

539. Вкажіть, черепи з яких стоянок у Європі отримали назву негроїдних, меланезоїдних, чи бушменоїдних? Грот Дітей і Костьонки XIV

540. Вкажіть, у якому році у Європі відкриті рештки людини у місцевості Кро-Маньйон? 1868 р.

541. Вкажіть, скільки скелетів знайдено у 1868 р. під час виявлення решток кроманьйонців?5 скелетів

542. Вкажіть, серед європейських неоантропів виділяють три морфологічних варіанти – кроманьйонський, грімальдійський і ? брюнський

543. Вкажіть, який середній об’єм мозку мали кроманьйонці? 1700-1800 см куб

544. Вкажіть, який середній зріст мали 5 кістяків, розкопаних у 1872-1894 рр. у Ментоні (Італія)? 179-194 см

545. Вкажіть, до якого антропологічного типу належать жінка та хлопець з “Гроту Дітей” поблизу Ментони, що виявлені у 1901 р. ?грімальдійського

546. Вкажіть, до якого антропологічного типу належить жінка, що виявлена на стоянці Маркіна Гора в Костьонках, у скелеті якої спостерігається поєднання кроманьйонських і негроїдних рис? грімальдійського

547. Вкажіть, від чого походить назва “брюнський антропологічний тип” ? від м.Брна в Моравії – німецька назва Брюни

548. Вкажіть, до якого антропологічного типу належали люди, подібні до сучасних бушменів (інші назви – бойсопський чи койсанський тип) ? Африканський

549. Вкажіть, до якої країни належить острів Флорес, де виявлені рештки мініатюрних людей? Індонезії

550. Вкажіть, як називалася печера на о. Флорес, де знайдено рештки мініатюрних людей? Ліанг-Буа

551. Вкажіть, під чиїм керівництвом проводилися розкопки на о. Флорес, де виявлені рештки гомо флоресієнсіс? Майк Морвуд

552. Вкажіть, у якому році виявлені рештки мініатюрних людей - гомо флоресієнсіс? 2003 р.

553. Вкажіть, який об’єм мозку у гомо флоресієнсіс? 380 см куб

554. Вкажіть, яка вага у гомо флоресієнсіс? 25 кг

555. Вкажіть, який зріст у гомо флоресієнсіс ? до 1 м

556. Вкажіть, яким часом датуються рештки гомо флоресієнсіс? 95-13 тис р тому

557. Вкажіть, як датується технологічна традиція чи культура - оріньяк чи перигорідьєн? 33-18 тис р тому

558. Вкажіть, як датується культура гравет ? 25-15 тис р тому

559. Вкажіть, як датується культура мадлен? 15-10 тис р тому

560. Вкажіть, як датується палеоіндійська традиція Кловіс у Північній Америці? 10-9 тис р тому

561. Вкажіть, як датується палеоіндійська традиція Фолсом у Північній Америці? 10-7 тис р тому

562. Вкажіть, як датується палеоіндійська традиція Плано у Північній Америці? 8-5 тис р тому

563. Вкажіть, скільки бізонів було вбито на стоянці Амвросіївка в період пізнього палеоліту? 1000 бізонів

564. Вкажіть, скільки вбито коней на французькій стоянці Солютре? 100 тис коней

565. Вкажіть, як називається книга відомого етнолога Едварда Тайлора, що опублікована у 1871 р.? «Первісна культура»

566. Вкажіть, хто є автором гіпотези “натурального макету” упитанні походження первісного мистецтва? А.Д.Столяр

567. Вкажіть, зразки мистецтва малих форм, переносних предметів, це яке мистецтво ? мобільне

568. Вкажіть, з якої печери в Франції у 1843 р. походить перша знахідка кістки з вигравіруваними постатями двох ланей ? Шаффо

569. Вкажіть, з іменем якого іспанського дона пов’язується факт відкриття знаменитої печери Альтаміра з палеолітичними розписами ? Марселіно Саутуола

570. Вкажіть, у якому році відкрита печера Альтаміра з палеолітичними розписами? В 1879 р

571. Вкажіть, у якій країні знаходиться знаменита печера Альтаміра з палеолітичними розписами на стінах? Іспанія

572. Вкажіть, хто з провідних французьких археологів-палеолітознавців на поч.. 1880-х років рішуче виступили проти визнання палеолітичними наскальні розписи в печері Альтаміра? Еміль Картальяк і Габріель де Мортільє

573. Вкажіть, хто у 1895 р. відкрив печеру Ля Мут з палеолітичними розписами на стінах? Еміль Рів’єр

574. Вкажіть, у якому році Картальяк опублікував статтю “Моя вина”, у якій визнав свою провину, що перешкоджав визнанню палеолітичного мистецтва на стінах печер? 1901 р.

575. Вкажіть, у якій країні знаходяться печери Кастільо, Пасьєга, Коваланас, у яких виявлене палеолітичне мистецтво на спінах? Іспанія

576. Вкажіть, у якій країні знаходяться печери з палеолітичними розписами Ніо, Гаргас, Руффіньяк? Франція

577. Вкажіть, у якій країні знаходиться печера Цоит-Ценкер Агуй з наскальними палеолітичними розписами? Монголія

578. Вкажіть, у якому році відкрита Капова печера на Уралі з палеолітичними наскальними розписами? 1959 р

579. Вкажіть, у якій галузі археології палеоліту був видатним дослідником абат А.Брейль? палеолітичне мистецтво

580. Вкажіть, як датується печера Альтаміра з наскальними розписами? 15-13 тис р тому

581. Вкажіть, у якій країні знаходиться печера Брасемпуї з палеолітичними жіночими статуетками? Франція

582. Вкажіть, яким дослідником у 1881 р. відкрита печера Брасемпуї з палеолітичними жіночими статуетками? Е. П’єт

583. Вкажіть, знаменита “Дама в капюшоні” – палеолітична статуетка голівки жінки (3,7 см висотою) походить з якої французької печери? Брасемпуї

584. Вкажіть, коли відкрита стоянка-печера Лоссель в Франції, де знайдено палеолітичні статуетки жінок? 1908 р.

585. Вкажіть, знаменита кам’яна плита з барельєфом “Венери з рогом достатку” (43 см висотою) знайдена у якій палеолітичній печері?

586. Вкажіть, чим знаменита палеолітична печера Леспюг у Верхній Гароні у Франції ? скульптуркою жінки з сильно підкресленими жіночими ознака


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.159 сек.)