АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Предметом культурної антропології є походження і первісний розвиток людства від часу виокремлення людини з тваринного світу до виникнення держави. (Давнє минуле людства)

Читайте также:
 1. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 2. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту
 3. Аналізуючи ці компоненти можемо зазначити, що імідж людини має свою зовнішню та внутрішню складові.
 4. Аналітична оцінка людського потенціалу в Україні та країнах світу
 5. Антиінфляційна політика держави.
 6. Благоустрій та озеленення населених місць. Значення зелених насаджень в житті людини
 7. БРАТСТВА І РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ
 8. В1.1 Основні історіософські концепції походження українського народу.
 9. Виникнення i розпад загальноiндiйської держави / друга пол. I тис. до н.е./.
 10. Виникнення асептики
 11. Виникнення держави і розвиток економіки
 12. Виникнення держави та рання історя Китаю.

6. Вкажіть, на яких джерелах в основному базується первісна історія? Матеріальні джерела

7. Вкажіть, скільки процентів прямих свідчень дійшло до нас із стародавніх часів (за Девідом Кларком) ?не більше 15 %

8. Вкажіть, хто схильний ототожнювати первісну археологію з історією первісного суспільства?М.Рогачов, Г. Д(Ф)аніел

9. Вкажіть, які об’єктивні труднощі у дослідженні археологічних джерел?арх. матеріали дійшли до нас у зміненому вигляді: зруйновані і фрагментовані

10. Вкажіть, інформація з археологічних джерел є ...? первинною і основною

11. Вкажіть, що вивчає етнологія? Традиційно-побутову культуру первісних суспільств

12. Вкажіть, що означає слово «археологія»? давнє вчення, наука про стародавність

13. Вкажіть, що означає слово «антропологія»? вчення про людину

14. Вкажіть, що означає «аполітейне суспільство»? суспільство, що існувало до виникнення цивілізацій

15. Вкажіть, що означає «синполітейне суспільство»? первісне суспільство, що спіснувало одночасно з цивілізаційними державами

16. Вкажіть, історія первісного суспільства зародилася спочатку як підрозділ якої науки?етнології

17. Вкажіть, що означає слово «етнологія»?вчення про народ, етнос

18. Вкажіть, яким є основний метод дослідження етнології?безпосереднє спостереженняза життям народу

19. Вкажіть, якою є традиційна культура у більшості синполітейних суспільств?здебільшого деформованою і скривленою

20. Вкажіть, що таке етноархеологія? Наука яка вивчає соц культури, поєднуючи пріорітети археології і етнології

21. Вкажіть, що таке палеоантропологія?підрозділ антропології , що вивчає рештки стародавніх людей

22. Вкажіть, що таке приматологія? Наука що вивчає приматів як предків людини(наука пр життя та особливості поведінки мавп у природних умовах

23. Вкажіть, ким розроблений метод абсолютного датування етапів розвитку мов – глотохронологія?Моріе Сведеш

24. Вкажіть, хто висунув цікаві гіпотези локалізації прабатьківщини слов’ян на основі картографування архаїчних назв річок і озер? Російські лінгвісти В.М. Топоров, О.М. Трубачов, Г. Ловмянський

25. Вкажіть, яке середовище частково змінювалося в процесі трудової діяльності людини? Флора, фауна

26. Вкажіть, внаслідок чого сталося зниження рівня Чорного моря і Світового океану в плейстоцені?наступ льодовика27. Вкажіть, що таке стратиграфія? Розділ геології що вивчає послідовність нашарувань геологічних шарів

28. Вкажіть, на які три періоди поділив первісну історію С.П.Толстов? первісне стадо , первісна община, воєнна демократія

29. Вкажіть, первісна община – це? Епоха розквіту первісного суспільства

30. Вкажіть, воєнна демократія – це ? епоха занепаду первісного суспільства та виникнення передумов становлення політичного суспільства

31. Вкажіть, кому належить схема поділу первісного суспільства на знаряддєву, неолітичну та міську революції? Гордон Чайлд

32. Вкажіть, хто дав найбільш ґрунтовну оцінку діяльності людства в масштабі нашої планети і всесвіту в цілому на поч.. ХХ ст В.І.Вернадський

33. Вкажіть, хто сформулював перші наукові уявлення про біосферу як “зону життя” і зовнішню оболонку Землі? Ж.-Б. Ламарк

34. Вкажіть, що таке “ноосфера”? сфера розуму

35. Вкажіть роки життя Аристотеля ? 384-322 рр.до н.е

36. Вкажіть, ким був Клавдій Гален? Відомий римський лікар 2-3 ст.н.е

37. Вкажіть, в якому році англійський дослідник Е. Тайсон дав перший анатомічний опис шимпанзе?1699 р.

38. Вкажіть, хто створив узагальнену класифікацію видів рослин і тварин? Швед Карл

39. Вкажіть, як називався головний науковий твір Карла Ліннея ? «Система природи»

40. Вкажіть, роки життя Чарльза Дарвіна? 1809 – 1882 рр

41. Вкажіть, що вивчає наука археопетрографія? Мінералогічний та хімічний склад знарядь праці з каменю

42. Вкажіть, що таке голоцен ? післяльодовикова або сучасна геологічна епоха

43. Вкажіть, що таке плейстоцен? Льодовикова епоха

44. Вкажіть, що таке еоплейстоцен? Дольодовикова епоха

45. Вкажіть останній льодовиковий період в історії Землі

46. Вкажіть, перший льодовиковий період в історії Землі Дунай

47. Вкажіть, гюнц, міндель, рисс – що це за періоди? Льодовикові періоди в плейстоцені

‡агрузка...

48. Вкажіть, хто такий М.Ф.Веклич ? український геолог-четвертинник

49. Вкажіть, що таке палеоліт? Стародавній камяний вік

50. Вкажіть, що таке мезоліт? Середній камяний вік

51. Вкажіть, що таке неоліт? Новий камяний вік

52. Вкажіть, як інакше ще називається четвертинний період в геології?антропоген

53. Вкажіть, що таке фратрії? Два роди в межах одного племені

54. Вкажіть, фетишизм – це віра ? в надприродні властивості певних предметів

55. Вкажіть, в які роки тривав третинний період? 65-3 мле р тому

56. Вкажіть, скільки часу триває четвертинний період ? 3 млн р тому

57. Вкажіть, що по-грецьки означає “палеос” ? камінь. давній

58. Вкажіть, тотемізм – це ?


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)