АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

Читайте также:
  1. Завдання 7 передбачає запис року події, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела
  2. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з виступу Голови Верховної Ради України В. Литвина?
  3. Про заснування якої партії йдеться у фрагменті зі спогадів Юрія Колларда
  4. Укажіть хронологічні межі тієї політики, про яку йдеться в уривку зі «Щоденників» С. Єфремова
  5. Який рік слід уписати на місці пропуску в джерелі?

 

«Після підписання СРСР прикінцевого акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі в Україні була створена Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Ініціатора-ми її створення були М. Руденко, О. Бердник, О. Мешко, Л. Лук’яненко, П. Григоренко (Москва)»

А травень 1976 р.

А Б В Г
       

Б листопад 1977 р.

Вгрудень 1977 р.

Гвересень 1965 р.

3. З якою метою німецька адміністрація підтримувала в Україні Вільне коза­цтво та консервативно налаштованих політиків й офіцерів за часів Гетьманату Павла Скоропадського?

А Встановлення твердої влади для вивезення продовольства

Б Підтримки стабільної ситуації в українському суспільстві

А Б В Г
       

В Завершення демократичних перетворень в УНР

ГСтворення органів демократичної влади на місцях

Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х – на початку 80-х років ХХ ст.?

1Демократизація радянської системи, запровадження гласності

2Надання права союзним республікам самостійно розв’язувати питання внутрішньої політики

3 Посилення утисків та репресій щодо інакодумців

4Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу

5 Відмова від директивного планування в економіці країни

А 1, 3 Б 2, 3

А Б В Г Д Ж
           

В 2, 4 Г 3, 4

Д 3, 5 Ж 4, 5

 

Який із плакатів було створено в період «розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України»?

 

А Б В Г

А Б В Г
       

 

 

6. Коли було прийнято Універсал Центральної Ради, у якому проголошувалося:

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право самостійно порядкувати своїм життям».

А Липень 1917 р.

Б Червень 1917 р.

А Б В Г
       

В Листопад 1917 р.

Г Січень 1918 р.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)