АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який рік слід уписати на місці пропуску в джерелі?

Читайте также:
 1. A. Накласти тугу пов’язку в місці перелому, здійснити іммобілізацію пошкодженого стегна, забезпечити спокій постраждалого.
 2. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ваші дії далі.
 5. Види і механізм переломів променевої кістки в типовому місці?
 6. Зміст звіту навчальної виробничої практики на робочому місці
 7. Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?
 8. На місці події Ви виявили постраждалу дитину в супроводі батьків. Якими повинні бути Ваші дії далі?
 9. На місці події Ви виявили постраждалу дитину, яка знаходиться при свідомості й у супроводі батьків. Що дає підстави Вам надати їй першу допомогу?
 10. Огляд і дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження.
 11. Розташування взводу (відділення, екіпажу танка) на місці

Який рік слід уписати на місці пропуску в джерелі? «На початку листопада ____ повстанці згрупувалися в лісах на півдні від Сарн. Люди йшли на явну смерть, вони це розуміли... Головний відділ під командуванням Ю. Тютюнника рушив на Коростень... після жорстокого бою займає його... Після цього бою червоне командування розпочало концентрацію військ для оточення генерала Тютюнника... Його починає атакувати дивізія Г. Котовського... Не доходячи до Києва 40 км, група Тютюнника була повністю оточена й примушена пробиватися на захід, до польського кордону. Біля с. Міньки відбувся останній бій. Лише невеликій частині, очоленій генералом Тютюнником, вдалося вирватися з оточення. 359 вояків потрапили у полон... У Базарі на Волині відбувся військовий суд, де всіх приговорили до розстрілу....»

Завдання 7 передбачає запис назви документа,

текст якого наведений у фрагменті

Про яку подію повоєнної України йдеться в джерелі?

«…Військо Польське провело виселення нашого населення дуже швидко, оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі й виїхати із села. У деяких селах, наприклад у селах Криве на р. Сян, Творильчик, Творильне, Студене, Бук, Довжиця, Лішня, Полянки та Жерниця, Військо Польське давало людям на збори лише дві години. У зв’язку з таким коротким терміном часу на збори населення не мало змоги забрати із собою сільськогосподарські машини (молотилки, зерноочисні машини, січкарні, плуги, борони), предмети домашнього господарства, швейні машини, картоплю тощо. Все це забрало польське цивільне населення разом з Військом Польським до міст Балигород, Сянік, Лісько, Риманів і навіть до Кросна»

___________________________________________________________________

У завданні 8 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ чи процесів

та стисло записати їх двома твердженнями

8. З відомих вам наслідків політичних репресій 1930-х років у радянській Україні запишіть два

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Завдання 9 передбачає визначення спільних характеристик

у порівняльних історичних об’єктах та відмінностей між ними.

Визначте спільне (не менше 1 характеристики) та відмінне

(не менше 2 характеристик), запишіть відповіді у вигляді таблиці

 

Порівняйте явища, характерні для соціальних процесів в УРСР у першому повоєнному десятилітті (1946–1955) та за доби десталінізації (1956–1965)

Спільне ►__________________________________________________________________
Відмінне
►_______________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ►_______________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Завдання 10 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:

1. визначте, ким був автор документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;

2. визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;

3. поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів.

10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)