АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У яких твердженнях ідеться про Михайла Грушевського?

Читайте также:
  1. Про який соціально-економічний процес ідеться в Литовському статуті 1588 р.?
  2. У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького?
  3. У яких твердженнях ідеться про Бориса Патона?
  4. У яких твердженнях ідеться про гетьмана Івана Мазепу?
  5. У яких твердженнях ідеться про князя Ярослава Мудрого?
  6. У яких твердженнях ідеться про Петра Конашевича-Сагайдачного?
  7. У яких твердженнях ідеться про Сидора Ковпака?
  8. У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру?
  9. Як називають робітників, про яких ідеться в уривку з історичного джерела

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-3 мають ЧОТИРИ варіанти відповідей,

серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Які території заштриховано на картосхемі?

А.Автономна Україна в кордонах, окреслених Інструкцією Тимчасового уряду Генеральному Секретаріату від 4(17) серпня 1917 р.

Б. Українська народна Республіка в кордонах, заявлених ІІІ Універсалом Центральної Ради

В. Українська Народна Республіка за Брестським мирним договором

Г. Територія, яку контролювала Директорія УНР у березні 1920 р.

 

Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1.Ліквідація Української автокефальної православної церкви

2.Проголошення курсу на індустріалізацію XIV з’їздом ВКП(б)

3.Схвалення нової Конституції УРСР на XIV Всеукраїнському з’їзді рад

4.Переведення вищих радянських та партійних установ УРСР з Харкова до Києва

А.2, 1, 4, 3

Б.2, 4, 1, 3

В.3, 4, 1, 2

Г.4, 2, 1, 3

Яка з фотографій відображає суспільне життя в Україні в 1985 році?

А Б

В Г

У завданнях 4, 5 наведені твердження скомбіновано в ШІСТЬ варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Що передбачала нова економічна політика в УРСР 1921 – 1928 рр.?

1.Формування трудових армій і запровадження трудової повинності

2.Заміну продрозкладки натуральним продовольчим податком

3.Заборону приватної торгівлі в містах та селах

4.Оздоровлення грошового обігу через діяльність банків та кредитних установ

5.Передачу підприємств важкої промисловості в оренду приватним особам

А.1, 2 Г.2, 4

Б.1, 4 Д. 2, 5

В. 2, 3 Ж.3, 5

У яких твердженнях ідеться про Михайла Грушевського?

1.Голова української парламентської громади

в І Державній думі Росії

2.У 1930-ті роки був під слідством як керівник

організації «український національний центр»

3.Перший президент створеної в листопаді 1918 р.

Української академії наук

4.Обіймав високі урядові посади в Раді міністрів

Української Держави П. Скоропадського

5. Голова та незмінний лідер Української Центральної

Ради

А. 1, 2

Б. 1, 5

В. 2, 3

Г. 2, 5

Д. 3, 5

Ж. 4, 5

 

Завдання 6 передбачає запис року події, про яку йдетьсяу фрагменті з історичного джерела

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)