АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З книжки спогадів А. Денікіна «Нариси російської смути»

Читайте также:
 1. Ведение трудовых книжек; вкладыш в трудовую книжку, дубликат трудовой книжки. Выдача трудовой книжки при увольнении. Учёт трудовых книжек.
 2. Досвід Російської Федерації
 3. З книжки Анатолія Кузнєцова, очевидця описуваних подій
 4. З книжки Володимира Винниченка «Відродження нації»
 5. З книжки Георгія Касьянова «Україна 1991–2007. Нариси новітньої історії»
 6. Загальноросійські політичні партії, організації в роки першої російської революції
 7. Записные книжки
 8. Записные книжки.
 9. Звід законів Російської імперії» редакції 1842р. та його вплив на право України.
 10. Зі спогадів Андрія Григорія Труха
 11. Зі спогадів Бориса Антоненка-Давидовича

«За кілька днів до захоплення влади Скоропадський приїхав до одного відомого київського генерала й запропонував йому долучитися до справи створення нового уряду, “який повинен замінити Центральну Раду й виступити посередником між німецьким командуванням й українським народом”. Зауважив, що в цій справі зацікавлені німці... Коли співрозмовник відповів йому відмовою, мотивуючи “неприйнятністю для себе роботи з німцями й на них”, Скоропадський заперечив, що “німці тут ні до чого, що він буде вести цілком самостійну політику, – і закінчив навіть наївною заявою, – що сподівається обійти німців і змусити їх працювати на користь України”... Тоді ж відбулася розмова гетьмана з одним впливовим російським генералом, якого дехто хотів бачити на посаді військового міністра. На питання його, чи правда, що гетьман згодився на свій пост винятково з метою возз’єднання Малоросії з Росією, Скоропадський відповів негативно: “Можливо, у далекому майбутньому це й трапиться; але зараз я буду обстоювати самостійність України”... 10 квітня австро-германці поспіхом склали й підписали господарську угоду з Українською Народною Республікою, щоб передумови її лягли на Раду, а не на гетьмана. 13-го фельдмаршал Ейхгорн запровадив, застосовуючи німецьку польову юстицію, воєнний стан, а 16-го за обставин майже анекдотичних німці розігнали Раду й поставили гетьманом усієї України генерала Скоропадського.

...Національний шовінізм й українізацію було покладено в основу програми гетьманського уряду. Сам гетьман в офіційних виступах урочисто проголошував самостійність України на вічні часи й паплюжив Росію, “під ярмом якої Україна стогнала протягом двох століть”... Кадетське міністерство не поступалося в шовіністичних заявах і в прямих діях: міністр внутрішніх справ Кістяківський запроваджував закон про українське громадянство й присягу; міністр народної освіти Василенко взявся до масового закриття й насильницької українізації навчальних закладів; міністр сповідань Зеньковський готував автокефалію української церкви... Усі гуртом у формах безглуздих й образливих рвали зв’язок з російською культурою та державністю. Тільки соціальні заходи гетьмана різко розійшлися з політикою Ради: кермо її круто повернули вправо. Незабаром вийшов гетьманський указ про повернення землі поміщикам і про відшкодування їм збитків, заподіяних революцією. Практика реквізиції (для експорту), кривавих утихомирень і відшкодування збитків за участі австро-німецьких загонів була жорстокою й безжалісною. Вона викликала скрізь в Україні та Новоросії стихійні повстання, часом багатотисячними загонами. Повстанці винищували дрібні частини австрійців, німців, убивали поміщиків, чиновників державної варти, повітових старост та інших агентів гетьманської влади... Втручання зайд додавало до загальної суми соціальних й економічних причин збурювання селянських мас ще й елемент яскраво національний – ні український, ні, ймовірно, й російський, проте відверто антинімецький; ним захопилася й частина офіцерства, яка долучалася до загонів повстанців, надаючи їм бодай якоїсь організованості» _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВАРІАНТ 10

Завдання 1-3 мають ЧОТИРИ варіанти відповідей,

серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)