АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якою цифрою на картосхемі позначено область, що з’явилася на картах адміністративно-територіального устрою УРСР у 1954 р.?

Читайте также:
 1. Заказы высылаются с домашнего адреса: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск,
 2. Коли відбулося звільнення від німецьких і румунських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі?
 3. Ліквідація козацького устрою. В складі Російської імперії
 4. НАДПИСИ НА КАРТАХ
 5. Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації. Визначення меж обмежень земельних ділянок здійснюється проектами землеустрою.
 6. Основи феодального устрою у Франкській державі
 7. Основні принципи благоустрою та створення зелених насаджень на території біля багатоповерхового будинку
 8. Ошибки первого и второго рода. Понятие о статистических критериях. Критическая область, критические точки
 9. Поняття територіального устрою України
 10. Система адміністративно-територіального устрою України
 11. Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі областей сучасної України
 12. Форми державного правління та державного устрою.

А.1

Б. 2

В. 3

Г. 4

 

Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1. Утворення Товариства українських поступовців (ТУП)

2.Оформлення Української парламентської громади в окрему фракцію ІІ Державної Думи Росії

3.Утворення української соціал-демократичної робітничої партії

4.Демонстрації проти заборони святкування 100-річчя від дня народження Т. Шевченка

А.1, 3, 4, 2

Б.3, 4, 1, 2

В.3, 2, 1, 4

Г.4, 3, 1, 2

Яку з фотографій було зроблено в 1945 р.?

А Б

В Г

У завданнях 4, 5 наведені твердження скомбіновано в ШІСТЬ варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

4.Які з тверджень характеризують розвиток науки та культури УРСР за доби «відлиги»?

1.Підтримка владою митців, які відійшли у своїй творчості від засад соціалістичного реалізму

2.Розроблення електронно-обчислювальних машин для управління виробничим процесом, розвиток кібернетики

3.Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українському кінематографі – «поетичного кіно»

4.Офіційна популяризація наукових досліджень М. Грушевського та його історичної школи

5.Випуск Київським авіазаводом літака Ан-24, який став найпоширенішою машиною свого класу в пасажирських перевезеннях СРСР

А.1, 3 Г.2, 5

Б.1, 4 Д. 3, 5

В. 2, 4 Ж.4, 5

 

У яких твердженнях ідеться про Сидора Ковпака?

1.Очолив Український штаб партизанського

руху (УШПР)

2.Організатор партизанського руху на Сумщині

в роки Великої Вітчизняної війни

3.Очолив «визвольний похід» Червоної армії,

у результаті якого Західну Україну було приєднано

до Радянського Союзу

4.Командував військами Київського особливого

військового округу і організував оборону Києва

в 1941 р.

6.Очолив Карпатський рейд партизанського

з’єднання українськими землями, окупованими

гітлерівською Німеччиною

А. 1, 2

Б. 1, 5

В. 2, 3

Г. 2, 5

Д. 3, 5

Ж. 4, 5

 

Завдання 6 передбачає запис року події, про яку йдеться

у фрагменті з історичного джерела

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)