АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Коли відбулося звільнення від німецьких і румунських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі?

Читайте также:
 1. Державне казначейство як спеціальний орган при Міністерстві фінансів України, що здійснює фінансовий контроль, його завдання
 2. Заходи з інженерного захисту міських територій
 3. Звільнення депутата місцевої ради від виробничих або службових обов’язків для виконання депутатських повноважень. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради
 4. Звільнення потерпілого від дії електричного струму
 5. Зміст за темою практичного заняття викладений в лекційному матеріалі, навчальному посібнику кафедри, Протоколах МОЗ України, підручниках.
 6. Зміст за темою практичного заняття викладений в лекційному матеріалі, навчальному посібнику кафедри, Протоколах МОЗ України, підручниках.
 7. Коли відбувається звільнення від матеріальної відповідальності
 8. Лиса – Інститутрегіональних дослідженьНАНУкраїни, м. Львів
 9. Майстер спорту України, кандидат у майстри спорту, І, ІІ, ІІІ розряди
 10. Межі господарсько-правової відповідальності і підстави звільнення від відповідальності
 11. Місце господарських судів в системі судів України, справи, які їм підвідомчі.

А.У грудні 1942 – березні 1943 р.

Б. У квітні-вересні 1943 р

В. У жовтні 1943 – квітні 1944 р.

Г. У травні-жовтні 1944 р.

 

Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій у період Першої світової війни

1.Створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

2.Підписання делегацією УНР Брест-Литовського мирного договору

3.Перше засідання Загальної Української Ради, що виникла в результаті об’єднання ГУР і СВУ

4.Брусиловський прорив російських військ

А.1, 4, 3, 2

Б.1, 3, 4, 2

В.2, 4, 1, 3

Г.4, 3, 1, 2

Яка з фотографій свідчіть про події 1944 року?

А Б

В Г

У завданнях 4, 5 наведені твердження скомбіновано в ШІСТЬ варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х – на початку 80-х років ХХ ст.?

1.Демократизація радянської системи, запровадження гласності

2.Надання права союзним республікам самостійно розв’язувати питання внутрішньої політики

3.Посилення утисків та репресій щодо інакодумців

4.Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу

Відмова від директивного планування в економіці країни

А.1, 3 Г.3, 4

Б.2, 3 Д. 3, 5

В. 2, 4 Ж.4, 5

У яких твердженнях ідеться про Сергія Єфремова?

1.Один з лідерів Української партії соціалістів-

федералістів (УПСФ), один із засновників Української

Центральної Ради

2.Член Спілки радянських письменників України, автор

творів, присвячених подіям 1917–1920 рр.

3.Очолював делегацію УНР у переговорах з Німеччиною

та її союзниками в Брест-Литовську

4.Повернувшись з еміграції, очолив Всеукраїнську

академію наук

5.Автор двотомної «Історії українського письменства» –

класичної праці з літературознавства

А. 1, 3

Б. 1, 5

В. 2, 5

Г. 3, 4

Д. 3, 5

Ж. 4, 5

 

Завдання 6 передбачає запис року події, про яку йдеться

у фрагменті з історичного джерела

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)