АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували західноукраїнські землі в міжвоєнний період?

Читайте также:
 1. A. Першим в порядку поступлення
 2. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
 3. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 4. Блок 12. ЗВ'ЯЗОК БУДОВИ ЗЕМНОЇ КОРИ ТА РЕЛЬЄФУ ЗЕМЛІ.
 5. Блок 4. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ. МАСШТАБИ
 6. Блок 7. ГРАДУСНА СІТКА ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ
 7. Блок 8. ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ. ЛІТОСФЕРНІ ПЛИТИ.
 8. Блок 9. ВНУТРІШНІ ПРОЦЕСИ ЗЕМЛІ
 9. В якому відділі барабанної перетинки проводиться парацеятез?
 10. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?
 11. Виділіть речення, в якому є обставина мети:
 12. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс

А.1) Польща; 2) Чехо-Словаччина; 3) Румунія

Б. 1) Чехо-Словаччина; 2) Польща; 3) Румунія

В. 1) Румунія; 2) Польща; 3) Чехо-Словаччина

Г. 1) Румунія; 2) Чехо-Словаччина; 3) Польща

 

 

Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1.Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на ХХ з’їзді КПРС

2.Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки

3.Вихід перших шести випусків «самвидавського» журналу «Український вісник»

4.Обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК Компартії України

А.2, 4, 1, 3

Б.2, 1, 4, 3

В.4, 1, 2, 3

Г.4, 3, 1, 2

Який з фотодокументів створено 1917 р.?

А Б

В Г

У завданнях 4, 5 наведені твердження скомбіновано в ШІСТЬ варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ

Які твердження характеризують економічне життя підросійської України напередодні Першої світової війни?

1.Ліквідація поміщицького землеволодіння

2.Поліпшення соціально-економічного становища робітників та селян

3.Високий рівень концентрації виробництва й робітників на великих підприємствах

4.Відсутність монополій у промисловості

5.Участь іноземного капіталу в розвитку промисловості

А.1, 2 Г.3, 4

Б.1, 3 Д. 3, 5

В. 2, 4 Ж.4, 5

У яких твердженнях ідеться про Християна Раковського?

1.У 1919–1923 рр. очолював український

радянський уряд

2.Виступив громадським звинувачувачем на процесі

«СВУ»; 1934–1937 рр. голова Раднаркому УРСР

3.На початку 1933 р. відряджений в Україну

як особистий представник Сталіна з необмеженими

повноваженнями

4.Вимагав від більшовицького центру «реального»

суверенітету УСРР, виступав проти плану

«автономізації» республік

5. У 1928–1938 рр. – генеральний (від 1934 р. – перший) секретар ЦК КП(б)У

А. 1, 3

Б. 1, 4

В. 2, 3

Г. 2, 4

Д. 3, 4

Ж. 4, 5

 

Завдання 6 передбачає запис року події, про яку йдеться

у фрагменті з історичного джерела

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)