АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс

Читайте также:
 1. C. Через 10 – 30 мин и длится 1 – 2 часа
 2. D. Определение звука в слове (начало, середина, конец слова)
 3. V. Вставьте пропущенные слова (a-e). Переведите предложения на русский язык
 4. VI. Вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания. Дайте им определения.
 5. VIII. Словарь терминов
 6. WORDS AND EXPRESSIONS – СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 7. Акцизы: налогоплательщики и объекты налогообложения. Особенности определения налоговой базы при перемещении подакцизных товаров через таможенную границу РФ.
 8. Английские слова ТОР 1 - 2500 по алфавиту.
 9. АНГЛО-РУССКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-МИНИМУМ
 10. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 11. Багатозначні слова і контекст
 12. Багатозначні слова і контекст. Пароніми та омоніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова

Авійськово/полонений, гірко/солоний, часто/густо, лісо/степовий, літературно/художній

Бвіце/президентський, дев’яносто/літній, пів/дороги, чорно/земний, атомно/молекулярний

В західно/український, хіміко/біологічний, усе/одно, сто/літній, ніжно/блакитний

Г російсько/український, темно/синій, далеко/далеко, військово/спортивний, хіміко/біологічний

Д жовто/гарячий, один/однісінький, врешті/решт, навчально/виховний, південно/український

10. Вкажіть, у якому рядку правило-судження є достовірним
А
у безсполучниковому реченні двокрапка ставиться тоді, коли друга частина речення розкриває зміст попередньої
Б у безсполучникових реченнях двокрапка ставиться тоді, коли частини речення протиставляються
В у безсполучникових реченнях двокрапка ставиться тоді, коли обидві частини рівноправні між собоюГу безсполучникових реченнях двокрапка ставиться тоді, коли частини речення порівнюються
Ду безсполучникових реченнях двокрапка ніколи не ставиться

11. Позначити речення з відокремленим додатком
А
Старий зараз ніякої роботи не визнає окрім пасіки. ( М. Стельмах)
Б Там за горами вже давно день і ніч сяє. ( М. Коцюбинський)
В А десь далі на південь мріє заплава. ( О. Гончар)
Г Це не казка а билиця або бувальщина. ( Т. Шевченко)
Д Далеко зліва вставав на обрії легкий білий дим. ( О. Гончар)
12. Вкажіть рядок, в якому присутні слова, що змінили свій правопис
А
Біблія, інтермецо, піанісимо, Сирія, Чилі, феєрверк
Б мінор, кипарис, Каїр, Єрусалим, християнство, циркуляр
В півогірка, парфуми, староіндійський, скипидар, процес
Г фін, конвеєр, дизель, Чингісхан, бинт
Д дисидент, мінор, Жуль Верн, Шиллер, гарбузиння
13. Перепишіть речення і розставте розділові знаки.
Мама каже що коли уві сні літається значить ростеш! Марія міркувала що коли йти ліворуч дорога мусить швидко закінчитися бо в той бік вона простяглась недалеко. Бійці не кривдили дідуся і коли сідали їсти кожен кликав його до свого гурту. Рота пробивалась крізь вогонь і де була найбільша небезпека там бачили командира. Я люблю коли в листя зелене дерева одягає весна і під вітром хитаються клени і співає в квітках далина. Таке розкішне над нами небо і такі ми до безмежності молоді! Вдалині хиталися дерева і синів прибій ( Л.Первомайський).

14. Утворіть нові дієслова, в коренях яких чергувалися б голосні.
Котити, ганяти, викоренити, брати, ломити, стелити, гребти, тесати, підперезати.

15. Напишіть слова з частками разом, окремо або через дефіс .
Ато/ж, мов/би, не/начеб/то, ані/трохи, чим/далі, що/дня, тільки/що, дарма/що, будь/де, аби/хто, намалював/би, казна/як, хто/зна/де, от/же, казна/з/ким, он/куди, навряд/чи, авже/ж, будь/скільки, чим/швидше, ледве/що, чим/скоріш.
16. Випишіть у три колонки слова, у яких
1) звуків і букв порівну; 2) звуків менше, ніж букв; 3) звуків більше, ніж букв.
Радію, праця, рідня, дзюркіт, алюміній, дощ, жолудь, рація, емальований, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, електродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати.

17. Утворітьнові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -цьк(ий), зьк(ий), де можливо, -ств(о), -зтво(о), -цтв(о).

Гірник, молодець, боягуз, Запоріжжя, птах, парубок, ткач, Париж, убогий, товариш, українець.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)