АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Багатозначні слова і контекст

Читайте также:
 1. Ambient media в контексте современных рекламных кампаний
 2. D. Определение звука в слове (начало, середина, конец слова)
 3. V. Вставьте пропущенные слова (a-e). Переведите предложения на русский язык
 4. VI. Вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания. Дайте им определения.
 5. VIII. Словарь терминов
 6. WORDS AND EXPRESSIONS – СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 7. Английские слова ТОР 1 - 2500 по алфавиту.
 8. АНГЛО-РУССКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-МИНИМУМ
 9. Багатозначні слова і контекст. Пароніми та омоніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова
 10. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ
 11. Багатозначність слова і проблема порушення норм слововживання

Мовні кліше, штампи, складені найменування

Кліше — звичний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах і контекстах для тотожного позначення адекватних ситуацій, стосунків між людьми тощо.

Наприклад, існують кліше мовного етикету: добрий день, доброго здоров’я, радий Вас бачити, на добраніч, бувайте здорові, будьте люб’язні, щиро дякую, шановний пане, вельмишановний добродію, бажаю щастя й добра Вам.

Для позначення різних явищ суспільно-політичного життя вживають усталені звороти на зразок: правляча верхівка, посадова особа, засоби масової інформації, сфера обслуговування, комплексні заходи, стан довкілля.

Штампи— це стерті від частого невмотивованого вживання вирази, які втратили свою інформативність. Штампи найчастіше трапляються в діловому мовленні, в газетних статтях: дати путівку в життя, чорне золото (про вугілля), люди в білих халатах (про лікарів), мати велике значення, відігравати важливу роль, приділяти значну увагу, необхідно відзначити.

Це може бути й нагромадження зайвих слів: проведення робіт по впорядкуванню території (замість: впорядкування території), працюють над здійсненням завдання поліпшення роботи транспорту.

Штампи затуманюють зміст висловлювання, роблять мову важкою для сприйняття, нечіткою. Штампів слід уникати.

Складені найменування відрізняються від фразеологізмів тим, що, як і кліше, вони позбавлені емоційно-експресивного забарвлення, їхні компоненти, як правило, зберігають своє лексичне значення, проте вони сукупно позначають одне поняття чи називають одне явище і мають сталий склад: центральна нервова система, синдром набутого імунодефіциту, вітряна віспа, запалення легень; Волинська область; ядерна реакція, атомна вага, електромагнітне поле; теорія ймовірностей.

Трапляються складені найменування, мотивація значень яких тою чи іншою мірою втрачена: адамове яблуко (борлак), петрів батіг (цикорій), антонів вогонь (гангрена), грудна жаба (стенокардія), куряча сліпота (хвороба очей), собача кропива звичайна, волоський горіх. Тим вони наближаються до фразеологізмів.

Особливості використання лексичних одиниць у мовленні медичних працівників

Багатозначні слова і контекст

Здатність слова мати кілька значень – багатозначність, або полісемія (від гр. poly – багато, sema – знак).Слово, первісно однозначне, поступово може набувати нових значень – ставати полісемічним. Основне, вихідне значення називається прямим, решта значень того самого слова – переносні (гострий – який має колючий або ріжучий край (гострий скальпель – пряме значення); назріле, але складне для розв’язання завдання (гостре питання – переносне значення).

Суть полісемії полягає в перенесенні назви на інший предмет.

Не слід плутати багатозначність з омонімією.

З’ясувати значення як багатозначного слова, так і омоніма допомагає контекст.

Контекст - (лат. contextus — з'єднання, зв'язок) — відносно закінчений у значеннєвому відношенні уривок письмового або усного мовлення, з якого можна зрозуміти точний зміст окремого слова або вираження, що входить у його склад.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)