АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними

Читайте также:
 1. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 2. Аналіз обсягів виробництва продукції
 3. Аналіз обсягів виробництва та асортименту продукції
 4. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції
 5. Асортимент та обсяг виробництва кондитерських виробів по ВАТ «Іванківського хлібозаводу», 2010 рік, кг
 6. Беззбитковий обсяг виробництва і реалізації продукції
 7. В якому відділі барабанної перетинки проводиться парацеятез?
 8. Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний обсяг виробництва.
 9. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?
 10. Виділіть речення, в якому є обставина мети:
 11. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі

Задачі до теми 6

Задача 1

Власник фірми витрачає за рік на сировину 20 тис. грн., на зарплату робітників - 10 тис. грн., на оренду приміщення - 10 тис. грн. У виробниче устаткування вкладено власний капітал, який можна було б вкласти у акції з низьким рівнем ризику і отримати 10% річних. (Власний капітал становить 200 тис. грн.) На амортизацію устаткування потрібно 10 тис. грн. Праця на фірмі конкурента забезпечувала б власникові фірми зарплату 15 тис. грн. на рік. Свій підприємницький хист власник оцінює у 10 тис. грн. річних. Річна виручка становить 80 тис. грн. Розрахуйте бухгалтерський, нормальний та економічний прибуток фірми.

Задача 2

Шевченко І.П. збирається відкрити власний бізнес. Витрати, пов'язані з цим, включають:

- на купівлю обладнання (термін придатності 10 років) - 50 тис. у. од.;

- на заробітну плату персоналу - 10 тис. у. од. на рік;

- на сировину - 200 тис. у. од.

На сьогодні місячна заробітна плата Шевченка І.П. становить 500 у. од. На купівлю устаткування та на заробітну плату персоналу підприємець збирається використати власні заощадження, що приносять йому дохід 10% річних.

Підприємець очікує щорічно отримувати виручку 230 тис. у. од.

Чи є відкриття власного бізнесу вигідною операцією?

Задача 3

Функція сукупних витрат фірми має вигляд:

TC = Q3 – 24 Q2 + 230 Q + 500, тис. грн.

Визначте:

1) сукупні постійні витрати;

2) функцію змінних витрат;

3) функцію середніх змінних витрат та величину середніх змінних витрат для обсягу виробництва Q = 12;

4) функцію граничних витрат.

 

Задача 4

Відомі загальні витрати фірми для кількох обсягів виробництва подані в таблиці.

Виконати у таблиці розрахунок: сукупних постійних витрат; сукупних змінних витрат; середніх постійних витрат; середніх змінних витрат; середніх сукупних витрат; граничних витрат.

Обсяг виробництва, тис. од.
Загальні витрати, тис. грн.

Задача 5

С

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Q

 

На малюнку зображена крива сукупних витрат.

а) Визначте величину сукупних постійних витрат.

б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.

в) Визначте середні змінні витрати, коли вона виробляє 10 одиниць продукції.

г) Визначте середні постійні витрати фірми, коли вона виробляє 10 одиниць продукції.

д) Визначте величину сукупних, сукупних постійних та сукупних змінних витрат, а також середніх сукупних, середніх постійних та середніх змінних витрат при обсязі продукції, коли граничні витрати мінімальні.

Задача 6

Обсяг виробництва (шт. в неділю) Витрати ( грн.)
сукупні середні граничні
   

Загальні витрати фірми у довгостроковому періоді представлені у таблиці

а) Визначте величину довгострокових середніх та довгострокових граничних витрат;

б) Побудуйте криві довгострокових середніх витрат і довгострокових граничних витрат;

в) При якому обсязі виробництва довгострокові середні витрати будуть мінімальними?

Задача 7

Кількість робітників, чол. Загальний обсяг продукції Ставка зарплати TFC TVC TC AFC AVC ATC MC
одиниць дол.
                   
                         

 

а) До якого періоду належать данні, що наведені в таблиці?

б) Заповніть таблицю.

в) Побудуйте криві загального, середнього та граничного продукту.

г) Побудуйте криві загальних, сукупних змінних та сукупних постійних витрат.

д) Побудуйте криві середніх сукупних, середніх змінних, середніх постійних та граничних витрат.

е) При якому обсязі виробленого продукту граничний продукт праці зростає? Залишається незмінним? Зменшується?

 

 

Задача 8

Функція витрат фірми має вигляд:

TC = 180000 + 30Q + 2Q2, тис. грн.

Визначте:

1) У якому періоді діє фірма?

2) Функцію граничних витрат.

3) Обсяг продукції, за якого середні витрати фірми будуть мінімальні.

4) Величину мінімальних середніх витрат.

 

 

...
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)