АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 4. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 5. Виберіть правильне визначення
 6. Виберіть правильне визначення терміну
 7. Вивчення процесів витікання рідини через отвори.
 8. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 9. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 10. Визначення вартості машин і обладнання
 11. Визначення взаємодії

Пропускна здатність трубопроводу визначається із зале­жності (9.5), в лівій частині якої заданий напір

(9.5)

де - розрахункова довжина трубопроводу.

Рівняння (9.5) аналітично розв'язується, якщо відомо, що режим руху ламінарний. Для турбулентного режиму при

невідомій швидкості воно прямого розв'язку не має і для ви­значення витрати (пропускної здатності трубопроводу) вико­ристовують один із трьох можливих способів його розв'язання.

Рисунок 9.1

 

Перший - метод наближень. Приймаємо наближене зна­чення коефіцієнта гідравлічного опору в межах 0,02-0,035 (з даних практики). Тоді з рівняння (9.5) визначаємо і переві­ряємо правильність вибору : розраховується режим руху рі­дини (Re) і фактичне (при ) значення (знаючи і ).

Якщо < 0,0001, то розрахунок закінчений, якщо

дана умова не виконується, то задаємося значенням , яке, як правило, дорівнює

Другий метод. При цьому будується гідравлічна характеристика трубопроводу - графічна залежність =

Задаються 4—5 значеннями витрати і визначають втрати напору. Для ко­жного значення Q, використовуючи формулу (9.5), знаходять необхід­ний напір. З графічної залежності за даним напором

Рисунок 9.2

визначають витрату (рисунок 9.2)

Третій - метод визначення режиму руху рідини із спів­відношення заданого і критичних напорів.

Алгоритм розв'язку:

- розраховують , і із співвідношення прийма-ючи значення =2320, і ;

для відомих значень витрати обчислюємо ;

порівнюючи значення заданого напору Н з визначеними, встановлюємо зону турбулентності, для якої відомі степене­вий показник режиму т і стала ;

з узагальненої формули Лейбензона

(9.6)

визначаємо пропускну здатність Q.

 

18. Визначення необхідного напору рідини в трубопроводі при заданих витраті рідини і напорі.

В залежності від величин втрат напору всі трубопроводи поділяються на гідравлічно короткі та гідравлічно довгі. До коротких відносяться трубопроводи невеликої довжини, які мають більшу кількість місцевих опорів і втрати на місцевих опорах складають більше 5 - 10% втрат по довжині. Для орієнтованих розрахунків при довжині l  50м трубопровід можна розрахувати як короткий, а при l  100м - як довгий.

 

 

Мал.46. Схеми складних трубопроводів

А - розгалужений, Б - паралельний, В - кільцевий

 

Розрахунок простого трубопроводу полягає у визначенні однієї із трьох величин при заданих інших:

 напору H при відомих витратах рідини Q, діаметрі d та довжині трубопроводу l;

 витрат Q рідини при відомих діаметрі d, довжині трубопроводу l та напору H;

 діаметру трубопроводу d при відомих витратах Q, напору H та довжині l.

При розрахунку можуть бути використані два способи, один з яких передбачає враховувати всі опори трубопроводу. Другий спосіб скорочений з використанням витратних характеристик та поправочних коефіцієнтів на місцевих опорах. Для гідравлічного розрахунку трубопроводів використовують рівняння Бернуллі, рівняння постійності витрат, рівняння Дарсі-Вейсбаха. Середню швидкість потоку рідини визначають за формулою Шезі:

(101)

В такому випадку рівняння витрат рідини приймає вигляд:

, (102)

де К - витратна характеристика трубопроводу

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)