АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. А) Методи розрахунку
 3. А. Підвищення податку на прибуток
 4. Алгоритм розрахунку ефемерид навігаційного супутника GPS на даний момент часу
 5. Аналіз впливу контактних аудиторій
 6. Аналіз доходів підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний аналіз доходів, факторний аналіз доходів)
 7. Аналіз прибутку і рентабельності.
 8. Аудит витрат виробництва (обігу) і валових витрат
 9. Аудит грошових коштів
 10. Аудит доходів та витрат іншої діяльності
 11. Аудит звітності підприємства

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Підприємство згідно з договором купівлі-продажу мало було до ЗО серпня 2000 р. відвантажити готову продукцію на загальну суму 16 500 грн., у тому числі ПДВ — 2750 грн. Покупець повинен був розрахуватися за отриманий товар до ЗО вересня 2000 р. Готова продукція була повністю відванта­жена 25 серпня 2000 р., а її вартість у III кварталі 2000 р. включена до складу валових доходів. Проте у річному звіті валові доходи зменшені на вартість відвантаженої продукції позаяк покупець затримав оплату її вартості без відповідно­го узгодження.

Розв'язок задачі

Підприємство безпідставно занизило валові доходи та оборот, що підлягає обкладанню податком на прибуток, су­мою 13 750 грн. Згідно з підпунктом 12.1.1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР платник податку має право зменшити суму валового доходу за звітний період на вартість відвантажених товарів (вико­наних робіт, наданих послуг), якщо покупець цих товарів (робіт, послуг) затримує їх оплату. Підприємство звернулося із зая­вою до арбітражного суду про стягнення заборгованості; по­купця визнано банкрутом.

Для виправлення цієї ситуації підприємству потрібно збільшити валові доходи на зазначену суму, і тільки після вжиття належних заходів (звернення до арбітражного суду) підприємство має право зменшувати валові доходи на вартість відвантаженої, але неоплаченої готової продукції.

Задача 1

Основний вид діяльності ТОВ — роздрібна торгівля не­продовольчими товарами. Крім того, у магазині підприєм­ства півроку працював комісійний відділ. За підсумками 1999 р., прибуток від комісійної діяльності становив 150 грн. (комісійна винагорода). Валовий дохід за рік від роздрібної торгівлі — 950 грн., у тому числі ПДВ — 158 грн., витрати обігу — 1000 грн. У декларації про прибуток підприємства наведена сума балансового збитку — 58 грн.

Задача 2

Підприємство у січні 2000 р. перерахувало дитячому ансамблю 124 грн. як допомогу на оздоровлення дітей. Ця сума враховувалася при зменшенні балансового прибутку. Розмір одержаного балансового прибутку та відповідну суму, яка враховується при обчисленні оподатковуваного прибут­ку, наведено у табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Звітний період Балансовий прибуток, отриманий за звітний період, грн. Сума зменшення балансового прибутку на розмір перерахованої допомоги для цілей оподаткування, грн.
І квартал    
Півріччя    
Дев'ять місяців    
Рік    

Задача З

Відсотки банку, нараховані на залишок коштів на розра­хунковому рахунку, протягом 2000 р. відображалися запи­сом: Д-т 311 — К-т 792.

Задача 4

Рахунок за оренду приміщення протягом IV кварталу 2000 р. підприємство отримало у лютому 2001 р. Оплата ра­хунку була відображена записом: Д-т 84 — К-т 311. До вало­вих доходів сума оренди не була віднесена.

Задача 5

У лютому та березні 2000 р. нарахування податку на зем­лю відображувалося так: Д-т 23 — К-т 641 — відповідно 1020 грн. та 340 грн. Одночасно у Декларації про прибуток підприємства за І квартал 2000 р. прибуток був зменшений з метою оподаткування на 1360 грн. віднесенням суми до скла­ду валових витрат. Кошти були перераховані у квітні 2000 р. на суму 1500 грн., і ця сума також була віднесена до складу валових витрат у Декларації про прибуток за І півріччя.

Задача 6

На підприємстві за актом перевірки були нараховані штрафні санкції, які належить сплатити Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування. Сплата пені Пенсійному фонду згідно з інкасовим дорученням №1818 від 28.03.99 р. становить 198,15 грн. Фонду соціального страхування нара­хована пеня 166 грн. Загальна сума 364,15 грн. віднесена до валових витрат за І квартал 1999 р.

Задача 7

Підприємство має три торговельні точки. Щомісяця пла­та за патент становить 130 грн. За даними розрахунку подат­ку на прибуток за І квартал 2000 р., підприємство має спла­тити 2500 грн. податку. Авансових платежів податку на при­буток підприємство не здійснювало, а сплачувало лише пла­ту за патент. Податкові зобов'язання з податку на прибуток у Декларації за І квартал визначено на суму 2500 грн. без урахування вартості сплачених патентів.

Задача 8

Підприємство займається оптовою торгівлею продукта­ми харчування і має один торговельний кіоск. Дані про при­буток та податок на прибуток підприємства за квартал наве­дено в табл 2.16.

Щомісячна плата за патент роздрібної торгівлі дорівнює 90 грн., оптової — 200 грн. Нарахування податку на прибу­ток за вказаний квартал у Декларації відображено сумою 1200 грн. Ця сума була сплачена до бюджету.

Таблиця 2.16

Вид діяльності     1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць
прибу­ток податок на прибуток прибу­ток податок на прибуток прибу­ток податок на прибуток
Оптова торгівля     -1000    
Роздрібна торгівля (кіоск)            
Всього     -700    

Задача 9

Підприємство отримало від приватного підприємця у грудні 2000 р. безповоротну фінансову допомогу розміром 1000 грн. Ці кошти до складу валових доходів підприємства у IV кварталі внесені не були.

Задача 10

Підприємство займається інформаційним обслуговуван­ням, для чого укладаються безстрокові договори із зазначен­ням річної плати. Такі договори розглядаються як довго­строкові. Наприклад, у січні надійшла сума річної плати на 2400 грн. До складу валових доходів кожного кварталу вклю­чається 1/4 частина отриманої суми, тобто 400 грн.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)