АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз доходів підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний аналіз доходів, факторний аналіз доходів)

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VI. Характер діяльності учнів.
 4. VII. Аналіз галузі
 5. VII. Характер діяльності учнів.
 6. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 7. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 8. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 9. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 10. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 11. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 12. Алгоритм здійснення аналітичній діяльності класного керівника

Для аналізу доходів проводиться їх структурно-динамічний аналіз.

який доповнюється показниками, що беремо із приміток до фінансової звітності.

Доходи підприємства пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції.

В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту визначальну роль має обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.

Підставою для визначення обсягу поставок конкретної продукції є портфель замовлень і господарські договори.

Обсяг виробництва та реалізації може бути виражений у показниках:

· натуральних (штуки, метри, тонни );

· умовно-натуральних (застосовують для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції. Наприклад, на консервних заводах використовують такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - число умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їхньої трудомісткості, і т. д.);

· вартісних.

Основними показниками обсягу виробництва і реалізації є готова та реалізована продукція.

 

Планування готової і реалізованої продукції у вартісному вираженні здійснюється таким чином:

1) обчислюється вартість запланованої до випуску готової продукції або напівфабрикатів:

де Q - обсяг виробництва і-го виду продукції, що планується, у натуральному вираженні;

Ці - оптово-відпускна ціна i-го виду продукції;

і - кількість видів продукції, що планується до випуску.

Сума виручки від реалізації готової продукції обчислюється на основі зміни місць доданків балансового рівнянняготової продукції (Залишки готової продукції на кінець періоду = Залишки готової продукції на складі на початок періоду + Виготовлено готової продукції за період - Реалізовано готової продукції за період) в натуральному вираженні, перехідних залишків нереалізованої продукції на початок та кінець року і оптових цін на продукцію.

 

Джерелами інформації аналізу реалізації продукції є:

· Первинні документи: відомості випуску продукції, рахунки-фактури, акти про брак, товарно-транспортні накладні, накладні;

· Звітна інформація: форма 1 підприємництво, форма 1 підприємництво малі, Терміновий звіт про виробництво промислової продукції, Квартальний звіт про обсяги реалізованої продукції, Звіт про обсяги реалізованих послуг, форма № 1-торг, Звіт про товарооборот (всі форми див. наказ Держстату України від 28.12.2012 № 547 "Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2013 рік" http://buhgalter911.com/Res/Spravochniki/stat_tabel_2012.aspx), Звіт про фінансові результати, примітки до річної фінансової звітності.

· Необлікова інформація: протоколи зборів трудового колективу, виробничих нарад, пояснювальні та доповідні записки, результати маркетингових досліджень, договори, рішення суду.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)