АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності

Читайте также:
 1. II. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 2. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 3. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 4. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 5. VI. Характер діяльності учнів.
 6. VII. Характер діяльності учнів.
 7. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 8. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 9. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 10. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 11. Актуальність проблеми надійності діючих систем криптографічного захисту інформації.

110. Підстави майнової відповідальності приватних підприємств.

111. Юридична відповідальність за порушення у сфері підприємницької діяльності.

112. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері підприємницької діяльності.

113. Юридична відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

114. Кримінологічна характеристика економічної злочинності.

115. Юридична відповідальність за ухилення від сплати податків.

116. КримІЕіальна відповідальність за окремі види господарських злочинів.

117. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері банківської діяльності.

118. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.

119. Юридична відповідальність за порушення митного законодавства України.

120. Відповідальність підприємства (власника) за шкоду, заподіяну працівнику при виконанні ним трудових обов'язків.

121. Матеріальна відповідальність у трудовому праві.

XI. Проблеми правового захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання

122. Претензійно-позовна робота на підприємстві.

123. Розгляд спорів, пов'язаних з виконанням господарських договорів.

124. Захист прав і законних інтересів підприємців.

125. Захист цивільних прав у позовному провадженні.

126. Суть та процесуальне значення окремого провадження в суді першої інстанції.

127. Захист прав підприємств як суб'єктів оподаткування.

128. Захист честі, гідності і ділової репутації та відшкодування моральної шкоди згідно з чинним законодавством України.

129. Відшкодування моральної шкоди в системі захисту особистих нсмайпових прав.

130. Відшкодування моральної шкоди у справах щодо захисту прав споживачів.

131. Нотаріальний захист прав та законних інтересів підприємців.

!32. Правові засади організації безпеки бізнесу в Україні.

133. Правові засади адвокатської діяльності.

134. Організація юридичного бізнесу в Україні.

 

Зміст

Передмова............................................................................................З

Програма курсу "Підприємницьке право".............,.........................5

Тема 1. Поняття, структура

та джерела підприємницького права....................,............9

Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності,................13

Тема 3. Суб'єкти підприємницької діяльності.

Окремі види.......................................................................20

Тема 4. Організація підприємницької діяльності.........................34

Тема 5. Припинення підприємницької діяльності.......................48

Тема 6. Правовий режим майна

суб'єктів підприємницької діяльності.............................62

Тема 1. Договірне право. Загальні положення.............................67

Тема 8. Договори про передачу майна у власність.....................94

Тема 9. Договори про передачу майна в користування.............107

Тема 10. Договори па виконання робіт

та надання послуг............................................................118

Тема П. Зобов'язання про сумісну діяльність.

Договори про створення юридичної особи...................і37

Тема 12. Право промислової власності.........................................144

Тема 13. Правові засади захисту

економічної конкуренції в Україні................................152

Тема 14. Правове регулювання

зовнішньоекономічної діяльності

суб'єктів підприємницької діяльності...........................166

Тема 15. Захист прав та законних інтересів

суб'єктів підприємницької діяльності...........................179

Додаток. Орієнтовна тематика дипломних робіт

із курсу "Підприємницьке право".................................194

 

 

Підприємницьке право

Практикум

Людмила Вікторівна Ніколаєва

Олександр Валентинович Старцев

Петро Миколайович Пальчук

Ольга Олегівна Бакалінська

Редактор Т.В. Яковепко Комп'ютерна верстка А.І. Каблак

Підписано до друку 14.11.2002. Формат 84 х 108 1/32 Папір офсетний. Друк офсетний. Обл.-вид. арк. 12,9

Тираж 3000 прим. Зам. № Ї16Н

Віддруковано а оригінал-макста видавництва "Істина" (свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Держави реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 521 від 05.07.2001 р.) у видавництві "Київська правда". 04136, Київ - 136, вул. Маршала Гречка, ІЗ.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)