АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

]. Цивільний кодекс Української РСР/Кодекси України. — К., 1998. — Кн. 2.

2 Кодекс законів про працю України/Кодекси України. — К., 1998. — Кн. 3.

3 Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509-ХП "Про державну податкову службу в Україні" (в редакції Закону віл 24 грудня 1993 р. № 3813-ХН)//Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. -Ст. 84.

4. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 69К-Х11 "Про підприємництво "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. - Ст. 168.

5. Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-Х11 "Про підприємства в УкраїнґУ/Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

6. Закон України піл 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства ''//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49 — Ст. 682.

7. Закон України від 28 ірудпн 1994 р. № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (п редакції Закону від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР)//Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 27. - Сі. 181.

8. Закон України від І червня 2000 р. № 1775-111 "Про ліцензування пеинич видів господарської діяльності "//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

9. Постанова РНК УРСР від 4 червня 1933 р. "'Про сумісництво посад і службу родичів в установах, підприємствах і організаціях усуспільненого сектора'УЗаконодавство України про працю. — К. 1999 — Кн, 1.

10. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затв. накатом Державної податкової адміністрації України піл 11 літня 1997 р. № 234//Офіційний вісник України. - 1997. - № 33. - С. 192.

11. РоГяснсішя президії Вищого арбітражного суду України від 28 квітня 1995 р. № 02-5/302 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорін про сумісну діяльність "//Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України — К., 1998.

12. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних ч визнанням угод недійсними "'//Юридичний вісник України. — 1999. — № 16.

Бубликов В. Учредительний догонор о СП: новьіе подходн к сго со-

ставлению//Хомйство и право. — 1994. — № 8.

Козлова Н. Правовая природа учредигельного догопора в созданші

юридического лица//Государство и право. — 1993. — № 10. 15 Луць В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К., 1999.

Ніколасва Л.В., Старнев О.В., Пальчук П.М., Івапенко Л.М.

Підприємницьке право. — К., 2001.

Омельченко А. Правовое регулирование совместлой деятєльпости на

Украйне//Юршшческая практика. — 1998. - № 24.

Підприємницьке право України/За рсд. Р.Б. Шишки. — Харків, 2000. 19. Садиков О. Учредительньїй договор и его прановьіе особенности//Го-

сударстно и право. — 1994. — № 6.

20 Саішахметова Н. Учредительньїй договор//Ьнзнес. — 1995. — № 10. 2Г Теньков С. Спільна діяльність: деякі юридичні та податкові аспек-

ти//Вісник податкової служби України. — 2000. — № 15. 22. Яблонський Б. Спільна діяльність з погляду ''цивільно-податково-

господарського" законодавства//3акоп і бізнес. — 1999. — № 48. —

С. 11.

 

 

Тема 12. Право промислової власності

12.1. Правова охорона винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

12.2. Охорона прав на знаки для товарів та послуг. Фірмове найменування.

12.3. Охорона інших об'єктів промислової власності.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)