АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичні завдання. Задача № 1.Між державним підприємством "Трактормаш" та приватним підприємством "Олена" було укладено договір про сумісну діяльність із

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

Задача № 1.Між державним підприємством "Трактормаш" та приватним підприємством "Олена" було укладено договір про сумісну діяльність із організації центру дитячого дозвілля. За цим договором державне підприємство як внесок передавало приміщення дитячої дошкільної установи, що знаходилося на його балансі та тривалий час не використовувалося. Приватне підприємство зобов'язувалося зробити ремонт, найняти персонал і організувати роботу центру. Податкова інспекція подала позов про визнання договору недійсним, посилаючись на те, що статутом приватного підприємства не передбачено право па зайняття діяльністю із організації дитячого відпочинку. ПП проти позову заперечувало, посилаючись на те, шо його статутом передбачено право па "зайняття іншими видами діяльності, які не заборонені законом".

Питання:

1. Де має міститися перелік видів діяльності, якою має право займатися юридична особа? Чи можна вважати цей перелік вичерпним? Обгрунтуйте тезу про вичерпність/невичерпність видів діяльності.

2. Чи мало право державне підприємство як внесок передавати приміщення дитячої установи? Який порядок такої передачі?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача № 2. 1 березня мале підприємство і акціонерне товариство уклали договір на спільне будівництво санаторію з водолікуванням, згідно з яким мале підприємство зобов'язувалося збудувати об'єкт "під ключ", а товариство надавало для цього належну на правах власності земельну ділянку і забезпечувало фінансування будівельних робіт. Доходи від експлуатації об'єкта сторони домовилися розподілити порівну. Кошторисна вартість будівництва становила 6 млн грн., з яких 2 млн. грн. товариство перераховувало малому підприємству в десятиденний термін з моменту підписання договору. Договором також передбачалося, що отриманими від товариства грошовими коштами мале підприємство розпоряджається на власний розсуд, використовуючи їх винятково па цілі будівництва і під контролем товариства.

Наприкінці липня товариепю запропонувало малому підприємству надати звіт про виконані роботи, а також про використання грошових коштів. Проте підприємство повідомило, що земельна ділянка, надана для будівництва, є непридатною через надзвичайну віддаленість від мінеральних джерел, а тому роботи не було розпочато. 5 вересня підприємство повернуло товариству отримані 2 млн грн. і запропонувало розірвати договір. Товариство, в свою чергу, наполягало на поверненні не тільки основної суми, а й компенсації у вигляді процентів за фактично наданий кредит.

Питання:

1. Яка правова природа договору на спільне будівництво санаторію?

2. Чи можна подібними договорами передбачати відповідальність за неналежне виконання сторонами своїх зобов'язань? Чи містить законодавство обмеження розміру такої відповідальності?

3. Чи є правомірними вимоги товариства про стягнення процентів за фактично наданий кредит?

Задача № 3. Акціонерне товариство "Експанда" уклало договір про спільну діяльність щодо обслуговування та охорони автотранспортних засобів працівників та гостей бізнес-центру корпорації «Форум" на виліченому корпорацією майданчику. Органи державної податкової служби, проводячи перевірку діяльності АТ "Експанда", висунули вимоги обом учасникам договору щодо необхідності придбання ліцензії на здійснення такої діяльності, а також необхідності внесення до статуту корпорації положення щодо можливості зайняття такою діяльністю.

Питання:

1. Чи мають право податкові органи перевіряти наявність ліцензій на зайняття цією діяльністю та дотримання ліцензійних умов?

2. Чи відповідають чинному законодавству вимоги органів державної податкової служби?

Задача № 4. Установчим договором товариства з обмеженою відповідальністю було передбачено, що кандидатура головного бухгалтера товариства перед призначенням на посаду повинна погоджуватися із засновниками товариства на їх загальних зборах. Усупереч цьому директор товариства, який не був його засновником, призначив на посаду головного бухгалтера свою сестру, не погодивши її кандидатуру з жодним із засновників. Один із засновників почав вимагати звільнити головного бухгалтера, оскільки не було іакржапо порядку його призначення. Крім того, він посилався на 'ге. шо родичам заборонено працювати на одному підприємстві. Директор підприємства відмовився звільняти бухгалтера, посилаючись па те, що за статутом товариства він має право самостійно здійснювати адміністративно-господарську діяльність; до компетенції ж загальних зборів засновників взагалі не належить погодження кандидатури головного бухгалтера. Заборони ж родичам працювати на підприємстві установчі документи не містять.

Питання:

1. Яке значення має установчий договір і статут у діяльності господарського товариства? Якому документу надається перевага за наявності подібних суперечностей між установчим договором і статутом?

2. Чи заслуговують на увагу доводи засновника про неможні вість родичів працювати на одному підприємстві?

3. Чи мають право засновники без погодження з директором самостійно звільнити головного бухгалтера, зробившії відповідний запис у трудовій книжці?

Задача № 5. Учасник спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю прийняв рішення про вихід зі складу учасників товариства. У грудні він звернувся ло директора товариства, яким був інший учасник, із вимогами про повернення його внеску до статутного фонду товариства — квартири, про сплату йому частини вартості майна підприємства пропорційно його внеску, а також про сплату частини прибутку, що належала йому за підсумками року. Директор пояснив, шо дивіденди він зможе отримати лише у січні наступного року після складання річного балансу підприємства. Повернути ж квартиру він відмовився, запропонувавши замість неї грошову компенсацію у розмірі її вартості, встановленої довідкою бюро технічної інвентаризації; частину вартості майна товариства директор взагалі відмовився повертати без будь-якої компенсації, оскільки це не передбачено установчими документами. Під час судового розгляду' з'ясувалося, що за установчими документами товариства у разі виходу учасника зі складу ювариства його внесок до статутного фонду є власністю підприємства; особі, яка виходить, виплачується частина прибутку, що отриманий підприємством до моменту виходу учасника.

Питання:

1. Які права мають учасники товариства стосовно майна, що внесено ними до статутного фонду? Чи відповідають установчі документи, шо розглядаються, законодавству?

2. Чи має право учасник вимагати повернення його внеску до статутного фонду в натурі?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 6. За статутом товариства з обмеженою відповідальністю кожному з учасників надавалося право після сплати ним свого внеску у повному обсязі в будь-який час збільшувати суму статутного фонду із внесенням відповідних змін до установчих документів. Але коли один із учасників звернувся до районної адміністрації із проханням зареєструвати відповідні зміни, йому було відмовлено із посиланням на те, що решта учасників не повністю внесли свої внески, а тому він не може збільшувати своп частки в статутному фонді товариства.

Питання:

1. Чи відповідають законодавству установчі документи товариства?

2. За яких умов можливе збільшення статутного фонду товариства?

3. Чи правомірна відмова працівника державної адміністрації?

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)