АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 8. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 9. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 10. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 11. Виконайте завдання

Б.Контрольні питання для складання заліку:

1. Місце соціології у сучасному суспільстві і системі гуманітарних наук.

2. Функції соціології.

3. Об’єкт та предмет соціології.

4. Структура соціології.

5. Об’єктивні та суб’єктивні передумови виникнення соціології як самостійної науки.

6. Основні етапи розвитку соціології.

7. О. Конт – родоначальник соціології. Позитивізм в соціології.

8. Основні напрямки розвитку соціології у ХІХ ст. Концепція природничої соціальної еволюції Г. Спенсера і економічного детермінізму К.Маркса.

9. Розвиток соціології у ХХ ст.

10. Поняття конкретно-соціологічного дослідження (КСД). Основні види КСД.

11. Методи отримання даних у конкретно-соціологічних дослідженнях.

12. Метод соціологічного опитування та його різновиди.

13. Спостереження як джерело соціологічної інформації.

14. Аналіз документальних джерел.

15. Інструментарій соціологічного дослідження. Запитання та шкали як інструменти соціологічного виміру.

16. Вибірковий метод в соціологічному дослідженні. Поняття генеральної і вибіркової сукупності.

17. Соціальний простір та його виміри.

18. Соціальні статуси та соціальні ролі як базові елементи соціального.

19. Поняття соціальної мобільності. Вертикальна й горизонтальна мобільність.

20. Поняття соціальної групи. Типи й види соціальних груп.

21. Соціальна і природна нерівності: сутність та причини існування.

22. Теорія соціальної стратифікації.

23. Суспільство як об’єкт соціологічного аналізу. Провідні підсистеми суспільства.

24. Типи суспільств.

25. Поняття соціальної структури суспільства.

26. Класи, класова структура та класові відносини.

27. Етноси, етнічна структура та етнічні відносини.

28. Демографічна структура та гендерні відносини.

29. Соціально-територіальна структура суспільства.

30. Трансформація соціально-класової структури українського суспільства.

31. Соціальні інститути: сутність та головні ознаки.

32. Типи соціальних інститутів.

33. Базові інститути суспільства.

34. Процеси інституціоналізації і деінституціоналізації.

35. Сутність, ознаки, типи соціальних організацій.

36. Поняття особистості і людини: спільне і відмінності.

37. Соціалізація особистості: поняття, детермінанти.

38. Девіантна поведінка: сутність та різновиди.

39. Причини девіантної поведінки.

40. Соціальний контроль: сутність і види.

 

 

8. Розподіл балів, які отримують курсанти, слухачі, студенти з
навчальної дисципліни

При розрахунку успішності студентів з кожного модулю враховуються таки види робіт: аудиторна робота (семінарські заняття); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); модульний контроль (виконання тестів, контрольних робіт з конкретного модулю або в іншому вигляді передбаченому в робочій навчальній програмі дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

Результат аудиторної роботи за конкретний модуль розраховується, як середньоарифметичне з усіх виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю.

 

Результат аудиторної роботи за модуль = Оцінка, яка отримана на під час 1 аудиторного заняття + Оцінка, яка отримана на під час 2 аудиторного заняття + Оцінка, яка отримана на під час ... аудиторного заняття + Оцінка, яка отримана на під час n аудиторного заняття : Кількість виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю

Формула розрахунку підсумкової оцінки навчальної дисципліни за аудиторну роботу

 

Результат самостійної та індивідуальної роботи розраховується за такою ж формулою, як і результат аудиторної роботи.

За 100-бальною шкалою максимальна кількість балів з вищезазначених видів робіт, які використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів) з кожного модуля, становить:

- аудиторна робота – 25;

- самостійна та індивідуальна робота – 25;

- модульний контроль – 50.

Для переводу результатів вищевказаних видів робіт з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться такі коефіцієнти:

- для аудиторної роботи – 5;

- для самостійної та індивідуальної роботи – 5;

- для модульного контролю – 10.

Якщо студент має за будь-який вид робіт оцінку «незадовільно» то ця оцінка помножається на коефіцієнт, який дорівнюється 0 (нулю).

 

Кількість балів набраних курсантом (студента, слухача) за модуль = Результат аудиторної роботи за модуль (за 4-бальною шкалою) Х + Результат самостійної та індивідуальної роботи за модуль (за 4-бальною шкалою) Х + Результат модульного контролю (за 4-бальною шкалою) Х

Формула розрахунку балів з модулю

 

Підсумковий контроль

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються, як середньоарифметичне результатів засвоєння модулів.

 

Підсумкові бали навчальної дисципліни за результатами вивчення модулів = бали набрані за 1 модуль + бали набрані за 2 модуль + бали набрані за ... модуль + бали набрані за n модуль : Кількість модулів

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни

 

...

1 | 2 | 3 | 4 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)