АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Оголошення домашнього завдання

Читайте также:
 1. V. Оголошення домашнього завдання.
 2. А) проголошення ЗУНР.
 3. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 4. Вимоги до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.
 5. Вправа 4. Виконайте завдання.
 6. Вправа 4. Виконайте завдання.
 7. Зобов'язання з публічної обіцянки винагороди з оголошенням конкурсу
 8. ІІ. Практичне завдання.
 9. ІІІ. Домашнє завдання.
 10. Мета аудиту дебіторської заборгованості та його завдання. Організація носіїв інформації (аудиторських номенклатур) в аудиті ДЗ.
 11. Оголошення 1793 і нові фундаментальні політичні принципи

План-конспект уроку з німецької мови

Дата: _______________

Клас: 6

Тема: Різні магазини. В універмазі.

Цілі уроку:

- Практична: ввести нові ЛО теми; тренувати вживання слів в мовленні та письмі;

- Освітня: навчати учнів правильно відповідати на запитання; вчити розрізняти відмінки при перекладі текстів.

- Розвиваюча: розвивати навички читання, аудіювання, письма і мовення; розвивати лексичні навички.

- Виховна: виховувати інтерес до покупок.

Обладнання уроку: підручники, робочі зошити

Тип уроку: урок формування навичок

 

Хід уроку

І. Організація класу.

Guten Tag! Setzt euch

Die Klasse ... ist zum Unterricht bereit.

Wer fehlt heute? Keiner fehlt Alle sind da

ІІ. Мовленнєва хвилинка.

Den wievielten haben wir heute? Heute ist der 1. September

Welcher (Wochen-) Tag ist heute? Heute ist Montag (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonn­abend), der …

ІІІ. Основна частина.

Актуалізація навчальної діяльності

Was machen wir in Gascheft?

Was kaufst du?

Was kaufen deine Eltern?

Magst du Kaufen machen?

Введення нового лексичного матеріалу

ст 26

2.1 Робота з с ловником

2.2 Робота лексикою

Впр 1 ст 26

3. Мовлення

Впр 3 ст 28

Was verkauft man in diesen Geschäften?

Welche Abteilungen gibt es in einem Warenhaus?

Welche Abteilungen sind auf den Bildern?

Впр 1 ст 30

4. Письмо

Впр 4 ст 28

5. Робота в парах

Was und wo kaufen die Personen ein?

Впр 3 ст 31

Читання

6.1 Читання тексту та заповнення пропусків

Впр 4 ст 31

6.2 Робота з текстом

Впр 5 ст 32

ІV. Підведення підсумків. Оцінювання.

V. Оголошення домашнього завдання.


План-конспект уроку з німецької мови

Дата: _______________

Клас: 6

Тема: Одяг. Мені потрібна нова куртка.

Цілі уроку:

- Практична: практикувати ЛО теми в мовленні

- Освітня: навчати учнів сприймати іноземну мову на слух; розширювати мовленнєву компетенцію.

- Розвиваюча: розвивати навички аудіювання, діалогічного мовлення та монологічного мовлення.

- Виховна: виховувати культуру покупок

Обладнання уроку: підручники, роб зошити, аудіозаписи.

Тип уроку: урок формування навичок 

Хід уроку

І. Організація класу.

Guten Tag! Setzt euch

Die Klasse ... ist zum Unterricht bereit.

Wer fehlt heute? Keiner fehlt Alle sind da

ІІ. Мовленнєва хвилинка.

Den wievielten haben wir heute? Heute ist der 1. September

Welcher (Wochen-) Tag ist heute? Heute ist Montag (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonn­abend), der …

ІІІ. Основна частина.

Актуалізація навчальної діяльності

Was machen wir in Gascheft?

Was kaufst du?

Was kaufen deine Eltern?

Magst du Kaufen machen?

Аудіювання

Впр 1 ст 33

Ergänze die Artikel und die Pluralformen.

Мовлення

3.1 Монологічне мовлення

Was trägst du zu den verschiedenen Jahreszeiten?

Впр 3 ст 34

3.2 Робота в парах.

3.2.1 Прослуховування діалогу

Впр 4 ст 34

3.2.2 Читання та переклад діалогів

Гра Spiel «Was kaufst du?».

Впр 6 ст 29

A: Ich gehe ins Schreibwarengeschäft.

B: Brauchst du einen Bleistift?

A:Nein, ich brauche keinen Bleistift.

C:Brauchst du ein Heft?

A:Ja, das stimmt. Ich brauche ein Heft.

ІV. Підведення підсумків. Оцінювання.

V. Оголошення домашнього завдання.

Скл. Діалог Впр.4, ст..34


План-конспект уроку з німецької мови

Дата: _______________

Клас: 6

Тема: Це мені пасує. Який у Вас розмір?

Цілі уроку:

- Практична: тренувати учнів в мовленні за темою.

- Освітня: навчати учнів називати одяг на німецькій та складати речення; учити правильно підбирати одяг та озвучувати це.

- Розвиваюча: розвивати навички діалогічного мовлення, навички аудіювання; розвивати навички перекладу та лексичні навички.

- Виховна: виховувати смак в одязі

Обладнання уроку: підручники, робочі зошити, аудіозаписи, картинки одягу

Тип уроку: урок формування навичок

 

Хід уроку


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)