АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. V. Оголошення домашнього завдання.
 6. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 7. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 8. Автоматизація виконання обчислень
 9. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 10. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 11. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 12. Визначити, які вимоги ставляться до суддів

1. Актуальність теми. В роботі повинна бути представлена важливість, практична значущість проблеми, що розглядається. Наукова робота претендує на ту чи іншу міру актуальності тоді, коли тема важлива та суттєва.

2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити тему роботи на сучасному рівні розвитку історії української культури, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у суспільстві. Крім того, студент повинен розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми роботи, залучаючи у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

3. Дослідницький характер. У роботі повинні міститись елементи дослідження: вивчення достатньої кількості джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів; систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на проблему; порівняння теоретичних поглядів різних вчених, розробка висновків, рекомендацій.

4. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до роботи, яка підвищує її якість. У роботі не повинно бути граматичних і стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення посилань, списку літератури.

Тематика індивідуальних навчально - дослідних завдань:

1. Поняття культури. Основні визначення та головні концепції.

2. Культура та цивілізація.

3. Специфіка поняття «національна культура».

4. Уявлення про українську культуру Д. Дорошенка та І. Крип’якевича.

5. Історія української культури: українські емігранти як «рішучі меншини» Е. Тоффлера.

6. Що таке «Схід» та «Захід» для української культури.

7. Хвилі впливу візантійської культури на культуру українських земель.

8. Сприйняття «Сходу» та «Заходу» українцями у порівнянні з поділом «Схід»-«Захід» у праці Е. В. Саїда «Орієнталізм».

9. Язичництво як державна релігія східних слов’ян.

10. Поширення християнства на Русі.

11. Співвідношення місцевих традицій та вплив ортодоксального християнства на Русі.

12. Мова як важливий чинник єдності українських земель.

13. Вітчизняне мовознавство: глосування та перші словники.

14. Кирило-Мефодієвське товариство: роль і погляди.

15. Феномен слов’янофільства та українофільства.16. Сучасна українська культура: основні тенденції розвитку.

17. Чи є місце для української нації в концепції Б.Андерсона «уявні спільноти»?

18. Ідеологічні маніпуляції з поняттям "нація" на теренах сучасної України.

 

 

VIІ. Завдання для контрольних робіт, передбачених навчальним планом.

Контрольна робота складається з двох письмових робіт, а саме есе. Це має бути прозовий твір невеликого об'єму та вільної композиції, що виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання з історії української культури і явно не претендує на вичерпну відповідь. Структура есе (з урахуванням всіх особливостей та специфіки питання) повинна включати в себе наступні смислові елементи (які не обов'язково мають виділятися як окремі розділи тексту):вступ, основна частина та висновок.

 

Тематика контрольних робіт:

 

1. В. Антонович «Три національні типи народні».

2. М. Костомаров «Две русские народности».

3. І. Шевченко «Хрещення Київської Русі»

4. І.Крип’якевич «Український світогляд».

5. А.Горняткевич «Що або хто справді загрожує українській мові».

6. А.Іванов «О малорусском литературном языке и об обучении на нем».

7. Б.Грінченко «Листи з України Наддніпрянської».

8. П.Шевальє «Розвідка про землі, звичаї, спосіб правління, походження та релігію козаків».

9. Н.Яковенко «Вибір імені versus вибір шляху».

10. Злобіна Т. «Маскарад жіночности як успішна художня стратегія».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)