АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети

Читайте также:
 1. I.Паспорт комплекта оценочных средств
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 4. В комплект також входить шомпол (12) та приладдя (13)
 5. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
 6. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
 7. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 8. Варіанти завдань домашньої контрольної роботи
 9. Варіанти індивідуальних завдань
 10. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 11. Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Підсумкова екзаменаційна робота складається з трьох питань, які мають на меті перевірити рівень знань студентів з дисципліни «Історія української культури». Розкриттям першого питання екзаменаційної роботи студент повинен продемонструвати знання основних етапів розвитку культури в історії України. Відповідь на перше питання екзаменаційної роботи максимально оцінюється 10 балами. Друге питання екзаменаційної роботи має виявити знання студентом окремих проблем з історії української культури. За відповідь на друге питання студент максимально може отримати 10 балів. Третє питання екзаменаційної роботи має виявити вміння студента критично мислити та аналізувати окремі проблеми з дисципліни, що представлені в роботах дослідників історії української культури. Відповідь на третє питання екзаменаційної роботи максимально оцінюється 20 балами.

 

1. Поняття культури. Основні визначення та головні концепції.

2. Еволюційна, циклічна та символічна теорії культури.

3. Культура та цивілізація.

4. Структура культури.

5. Специфіка поняття «національна культура» (відкриті та закриті культури).

6. Екскурс з історії української культури (основні праці, автори та їх значення).

7. Схема української культури Д. Багалія.

8. Уявлення про українську культуру Д. Дорошенка та І. Крип’якевича.

9. Д. Антонович: поняття «культура», значення його основної збірки.

10. Класифікація української культури за Д. Антоновичем та її значення.

11. Історія української культури: українські емігранти як «рішучі меншини» Е. Тоффлера.

12. Що таке «Схід» та «Захід» для української культури.

13. Чому та як українці стали «Сходом» в очах Заходу.

14. Перша та друга хвиля візантійського впливу.

15. Найважливіша загальна риса української культури зі «Сходом» та «Заходом».

16. Сприйняття «Сходу» та «Заходу» українцями у порівнянні з поділом «Схід» - «Захід» у праці Е. В. Саїда «Орієнталізм».

17. Язичництво як державна релігія східних слов’ян.

18. Поширення християнства на Русі.

19. Яке саме християнство потрапило на територію Східної Європи через Карпати.

20. Події, які відбувалися під час офіційного введення православ’я в Києві та ін. східнослов’янських територіях.

21. Розвиток православної церкви та її метрополій.22. Специфічні риси давньоруської релігійної свідомості.

23. Співвідношення місцевих традицій та вплив ортодоксального християнства на Русі (поява «двовір’я»).

24. Християнські хрести, енколпіони та язичницькі амулети.

25. В. Антонович «Три національні типи народні».

26. М. Костомаров «Двє русскія народності».

27. І. Шевченко «Хрещення Київської Русі».

28. Українська культура XIII- перш. пол. XV ст. : загальна характеристика періоду.

29. Українська культура наприкінці XIV — у першій половині XV ст.

30. Українська культура середини ХV до третьої чверті ХVІ ст..: загальна характеристика.

31. Українська культура на переломі (др. пол. XVI – перш. пол. XVII ст.): загальна характеристика періоду.

32. І.Крип’якевич «Український світогляд».


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)